جهاد

جهاد

جهاد آبان و آذر 1380 شماره 244 و 245

مقالات

۱.

آموزش و ترویج: رهیافت مهیاسازی ترویج کشاورزی برای توسعه انسانی در قرن بیست و یکم

۲.

تحلیلی بر فرآیند تعیین نیازهای آموزشی، ترویجی زنان روستایی (2)

۵.

اجتماعی: مروری بر نظریات و تجارب موجود در زمینه تجمیع روستایی (1)

۷.

فن آوری میانه، راهبرد کشورهای در حال توسعه

۸.

توسعه فن آوری از طریق تلفیق نظامهای دانش بومی با تحقیقات کشاورزی

۹.

اقتصادی: بررسی اقتصادی کاربرد نهاده ها در تولید جو (مطالعه موردی: منطقه گرمسار)

۱۱.

پژوهش ویژه: تحلیل رابطه بین عوامل محیط طبیعی در الگوی توزیع فضایی سکونتگاهها و جمعیت در ناحیه بهار - همدان

۱۲.

ارزیابی الگو و عملکرد ترویج در وزارت کشاورزی، «قسمت دوم و پایانی»

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۴۸