جهاد

جهاد

جهاد مهر و آبان 1381 شماره 253

مقالات

۲.

ترویج و آموزش: خصوصی سازی در ترویج و چالشهای پیش روی آن

۴.

جهانی شدن و ترویج

۵.

توسعه روستایی و کشاورزی: توسعه منطقه برخوار اصفهان از طریق گسترش توریسم روستایی

۶.

جمعیت: محیط زیست و دنیای پایدار

۷.

سنجش از دور و کاربرد آن در کشاورزی

۸.

کارآفرینی به منزله یک نیروی اقتصادی در توسعه روستایی

۱۰.

برنامه ریزی برای فقرزدایی از طریق توسعه روستایی در هندوستان

گزارش ها

۱.

به نام محیط زیست و برای اهدافی دیگر

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۴۸