جهاد

جهاد

جهاد فروردین و اردیبهشت 1386 شماره 276

مقالات

۱.

بررسی موانع و راهکارهای افزایش مشارکت فعال کارشناسان و مدرسان مراکز آموزش وزارت جهاد کشاورزی در همایشهای علمی و آموزشی

۳.

بررسی نگرش کشاورزان نسبت به حفاظت خاک ( مطالعه موردی در حوزه آبخیز قره چای استان مرکزی)

۴.

بررسی مقایسه ای انگاره های مشارکت زنان روستایی غیر سرپرست خانوار در فعالیتهای کشاورزی تلفیقی

۵.

ارزیابی و تحلیل نظام ترویج مشاوره ای (طرح مشاوران مزرعه) در دو استان همدان و قزوین با روش RRA

۶.

نیازهای آموزشی - ترویجی کارشناسان فنی امور دام سازمانهای جهاد کشاورزی

۷.

کاربرد رهیافت مدیریت بر ناشناخته ها برای تحقق رویکرد سازمان ترویج کشاورزی

۱۰.

ابعاد و اهمیت خدمات کشاورزی با تأکید بر تمرکززدایی در برنامه ریزی برای ارائه خدمات به کشاورزان

۱۲.

یکپارچه سازی اراضی به مثابه تصمیم جمعی دهقانی

۱۳.

رویارویی با فقر در فرآیند جهانی شدن

۱۴.

آموزش بزرگسالان روستایی پاسخ به نیازهای جامعه روستایی در عصر جهانی شدن

۱۵.

بررسی مهارتهای حرفه ای مورد نیاز مروجان کشاورزی استانهای غرب کشور

۱۶.

جنگل شناسی همگام با طبیعت - محور توسعه و پایداری اکوسیستم در جنگلهای خزری

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۴۸