جهاد

جهاد

جهاد خرداد و تیر 1386 شماره 277

مقالات

۱.

یادداشت سردبیر: مطالعات ترویجی؛ توضیح، تمایل، تبیین

۲.

عوامل مؤثر بر میزان موفقیت طرح استمرار تولید سیب زمینی از دیدگاه کارکنان طرح (بررسی در منطقه جیرفت)

۳.

تعیین کننده های افزایش سطح زیر کشت کلزا در استان خراسان رضوی: تحلیل محتوا

۴.

بررسی و اولویت بندی زمینه های مشارکت و همکاری سازمانهای غیر دولتی در فعالیتهای ترویج توسعه منابع طبیعی از دیدگاه کارشناسان سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور

۵.

آسیب شناسی تعاونیهای تولیدکشاورزی (مطالعه موردی استان همدان، شهرستان کبودر آهنگ)

۶.

ارزیابی مشارکتی تعاونی تولید روستایی با استفاده از رهیافت PRA ( مطالعه موردی تعاونی تولید فر زیان استان لرستان)

۷.

بررسی نیازهای آموزشی باغداران زیتون در زمینه بهسازی و توسعه باغهای زیتون روستای و پایه

۹.

بررسی نظامهای حسابداری بهای تمام شده محصل در واحدهای تولید و بسته بندی خشکبار صادراتی ( کشمش آفتابی، سبزه تیزابی و انگوری) در استانهای آذربایجان شرقی و غربی و ارائه الگوی مناسب

۱۰.

نقش صنایع کارگاهی (کوچک) در توسعه روستایی مطالعه موردی شهرستان شهرضا

۱۱.

مدیریت مبتنی بر جوامع محلی در حفاظت از منابع طبیعی

۱۲.

مناسبات تولید کشاورزی در ایران و معارضات آن با توسعه روستایی

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۴۸