فریده هاشمیان نژاد

فریده هاشمیان نژاد

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۷ مورد از کل ۷ مورد.
۱.

تاثیر آموزش گروهی والدگری راه حل- محور به مادران بر پرخاشگری و حل مساله کودکان پیش دبستانی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

تعداد بازدید : ۲۴۴ تعداد دانلود : ۱۱۲
هدف این مطالعه تعیین تاثیر آموزش گروهی والدگری راه حل- محور به مادران بر پرخاشگری و حل مساله کودکان پیش دبستانی بود. پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه آزمایش و کنترل بود. جامعه پژوهش مادران کودکان پیش دبستانی شهر مشهد در سال تحصیلی 99-1398 بود که 40 نفر با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب و با روش تصادفی در دو گروه مساوی (20 نفر در هر گروه) جایگزین شدند. گروه آزمایش 8 جلسه 90 دقیقه ای آموزش گروهی والدگری راه حل- محور دریافت کرد و گروه کنترل، آموزشی ندید. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه های پرخاشگری (باس و پری، 1992) و حل مساله (هپنر، 1988) استفاده شد. برای تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS-19 استفاده شد. یافته ها نشان داد که گروه های آزمایش و کنترل در مرحله پیش آزمون از نظر پرخاشگری و حل مساله تفاوت معناداری نداشتند (05/0P>)، اما در مرحله پس آزمون از نظر هر دو متغیر تفاوت معناداری داشتند (05/0p < ). به این ترتیب که آموزش گروهی والدگری راه حل- محور به مادران باعث کاهش پرخاشگری و افزایش حل مساله کودکان پیش دبستانی شد.
۲.

بررسی رابطه بین تفکر انتقادی و عزت نفس در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی-مشهد(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

تعداد بازدید : ۲۲۰ تعداد دانلود : ۱۸۱
ضرورت بازنگری شرایط یادگیرندگان از منظر وضعیت تفکر انتقادی و عزت نفس از جمله موضوعاتی است که مورد تاکید پژوهشهای اخیر قرار دارد. برخی از تحقیقات نشان میدهند که مهارتهای تفکر انتقادی بخش عمدهای از واریانس بهداشت روان را تبیین میکند. این نکته مورد توجه سازمانهای بینالمللی مانند یونسکو و یونیسف نیز میباشد. با توجه به اقتضائات عصر جدید از جمله مهارتهای مورد نیاز بازار کار در دنیای فردا، هدف پژوهش حاضر ارزیابی میزان مهارت تفکر انتقادی و عزت نفس و بررسی رابطه بین آنها در دانشجویان است. روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی، جامعه آماری شامل دانشجویان داشگاه آزاد اسلامی –واحد مشهد-در سال 90-1389در 4گروه آموزشی و حجم نمونه 300نفر بوده است. ابزار جمعآوری اطلاعات پرسشنامه »واتسون گلیزر« برای اندازهگیری مهارت تفکر انتقادی و آزمون عزت نفس کوپراسمیت برای اندازهگیری عزت نفس بود. برای تجزیه و تحلیل پرسشنامهها از آزمون ضریب رگرسیون یک طرفه، رگرسیون چند متغیره، ضریب تعیین وآزمون یومن ویتنی استفاده شد، یافته ها نشان داد: -بین مؤلفههای عزت نفس و تفکرانتقادی رابطه مثبت و معناداری )(160 .0 وجود دارد -ضریب تعیین در رگرسیون چند متغیره 047 .0است ؛ %7 .4تغییرپذیری تفکر انتقادی توسط عزت نفس تبیین می شود. -در مقایسه با سایر ابعاد عزت نفس، ضریب رگرسیون عزت نفس تحصیلی ) (463 .0نقش بیشتری در پیش بینی تغییرپذیری تفکر انتقادی دارد

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان