محمدحسین رنجبر

محمدحسین رنجبر

مدرک تحصیلی: استادیار گروه مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۷ مورد از کل ۷ مورد.
۱.

طراحی مدل بازاریابی سیاسی شناختی(عصب پایه)

تعداد بازدید : ۵۹ تعداد دانلود : ۴۱
بازاریابی سیاسی به عنوان یکی از علوم اجتماعی، ترکیبی از علوم بازاریابی ، علم سیاست وعلوم اجتماعی است . با توجه به این موضوع که بازاریابی سیاسی از رفتارهای موجود در واقعیت امور سیاسی به دانشگاه ها آمده است، و در دانشکده های علوم سیاسی تئوری سازی شده است، بنابراین تئوری های موجود معمولا تنها تبیین کننده واقعیت ها هستند و معمولا لایه های پنهان و عمیق تر این علم در این تئوری ها کمتر مورد توجه قرار گرفته دارد. محقق در این پژوهش ابتدا تئوری های موجود بازاریابی سیاسی را از منظر و دیدگاه خود نقد و سپس اقدام به ارائه یک مدل عصب پایه بازاریابی سیاسی که بر اساس پژوهش بدست آمده است می نماید.نگاه نویسنده در نقد مدلهای بازاریابی بین الملل بر اساس نگاه بازاریابی بوده و بر اساس این نگاه مدلها بررسی شده اند.در نهایت محقق مدل بازاریابی عصب پایه را به عنوان یک مدل کاربردی که بر اساس عملکرد عصب ها و روش کارکرد مغز انسانها شکل گرفته است ارائه می نماید. امدل به دست آمده در این پژوهش در سه سطح ارایه شده است: سطح یک سطح رای دهندگان و رای گیرندگان ،سطح دوم سطح محیط نزدیک داخل کشور که شامل رسانه داخلی و قوانیین داخلی است، می باشد و سطح سوم سطح محیط سیاسی خارج کشورکه شامل رسانه های بین المللی و نهاد های سیاسی بین الملل می باشد.در تدوین مدل از روش دلفی استفاده شده است و البته با توجه به اینکه مدل باید آزمون گردد محقق با استفاده از ابزار pls اقدام به آزمون مدل با 384 نفر پاسخگو و به روش پرسشنامه در بخش رای دهندگان نموده است.سایر قسمتهای مدل این پژوهش از روش دلفی مورد آزمون قرار گرفته است.
۲.

شناسایی عوامل موثر بر بازاریابی گردشگری و ارائه مدل مناسب اکوتوریسم و گردشگری روستایی (مورد مطالعه: استان هرمزگان)

تعداد بازدید : ۳۲ تعداد دانلود : ۲۶
هدف پژوهش حاضر شناسایی عوامل مؤثر بر بازاریابی گردشگری و ارائه مدل مناسب اکوتوریسم و گردشگری روستایی در استان هرمزگان می باشد. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی است که با رویکرد آمیخته با طرح اکتشافی انجام شد. در رویکرد کیفی، از روش نمونه گیری هدفمند، رویکرد کمی از روش توصیفی پیمایشی استفاده شد. جامعه آماری مورد مطالعه را دو گروه خبرگان و فعالان بازاریابی تشکیل می دهند. در بخش کیفی 27 نفر و در بخش کمی 384 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شد. جهت جمع آوری داده از روش کتابخانه ای و میدانی با ابزار مصاحبه و پرسشنامه استفاده شده است. روایی ابزار تحقیق با روایی درونی و بیرونی بررسی و مورد تأیید قرار گرفت. پایایی ابزار تحقیق نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ مورد ارزیابی قرار گرفته و مورد پذیرش قرار گرفت. در بخش کمّی با توجه به سؤال های پژوهش، برای تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده با استفاده از پرسشنامه های تحقیق، از روش های آماری ضریب همبستگی، t تک نمونه ای و مستقل، تحلیل عاملی اکتشافی، تحلیل عاملی تائیدی و تحلیل معادلات ساختاری استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که مقدار ضریب معناداری t مربوط به رابطه بین متغیرهای اصلی عوامل ساختاری، عوامل رفتاری و عوامل زمینه ای با بازاریابی گردشگری در سطح اطمینان 95 درصد، از 96/1 بیشتر است و این مورد حاکی از معنی دار بودن تأثیر متغیرهای عوامل ساختاری، عوامل رفتاری و عوامل زمینه ای بر بازاریابی گردشگری می باشد. بنابراین هر 3 متغیر، به عنوان متغیرهای اصلی شناسایی می شوند. رتبه بندی عوامل  مؤثر بر بازاریابی گردشگری روستایی و اکوتوریسم انجام و در نهایت مشخص شد عوامل رفتاری، عوامل ساختاری و عوامل زمینه ای رتبه اول تا سوم را کسب می کنند.
۳.

Designing the Causal Sensory Impulses Model in Creating a Positive Brand Image (Case Study: Dairy Industry)

تعداد بازدید : ۱۶ تعداد دانلود : ۱۰
The aim of this research is designing the Causal Impulse Model to create a positive brand image in the dairy industry. The present research is applicable in terms of purpose, descriptive-exploratory in terms of research type, gauging in terms of collecting the data, quantitative- qualitative in terms of the kind of data, and sectional in terms of time horizons (data gathering time).Communication Method based on asking respondents has been used as the method of this research. Measurement tools in this research are interviews and questionnaires. This research includes interviewing experts and a questionnaire for assessing the views of consumers and experts who are ranked according to the Likert Scale. As this study consists of two stages, it has two statistical populations. The first statistical population includes experts, therefore, the managers of dairy producing companies were selected and we did semi-structured interviews with them. The second statistical population consists of customers of dairy products. To determine the sample size of consumers, the Cochran Formula was used. Finally, 373 questionnaires were analyzed. Also, Structural Equation Method and PLS software were used to study the causal relationship between variables. The results of the test of the model showed that the olfactory and tactile senses have a positive and meaningful effect on the positive image of the brand. The number of T for the olfactory sense on the brand image was 2.704 and for the tactile sense on the positive image of the brand it was 4.668. Also, the Effect Rate or the Path Coefficient were respectively 0.139 and 0.24. There was no meaningful effect for other sensory impulses.
۴.

Modelling and Ranking the Antecedents of Brand Hate among Customers of Home Appliance

تعداد بازدید : ۳۳ تعداد دانلود : ۲۸
The main purposes of this study are identification, modeling and ranking of factors influencing the brand hate.  To do this, mixed approaches of qualitative and quantitative have used. In the qualitative approach, the grounded theory method has considered. Hence, the opinions of 18 sale managers in the field of home appliance, as experts, collected and analyzed. The results of analyzing in 3 steps of grounded theory with MAXQDA software revealed that 14 variables affect the brand hate which are placed in 3 groups of casual condition, external factors and main variables. The results of this section was approved by 10 indicators of Strauss and Corbin. In the next section, for understanding the importance and rank of each variables in brand hate, TOPSIS method has used. The results of this section showed that among main variables, experimental avoidance; among casual condition, marketing and advertisement and among external factors, competition had highest importance.
۵.

مدل وفاداری مشتری برای سیستم های توصیه گر در تجارت الکترونیک

تعداد بازدید : ۹ تعداد دانلود : ۶
هدف اصلی این تحقیق، ارائه مدل وفاداری مشتری برای سیستم های توصیه گر تجارت الکترونیک است . مدل پیشنهادی، به کمک مدل موفقیت «سیستم اطلاعات دلون و مک لین» و مجموعه ای از عوامل شناخته شده از منابع موجود تدوین شده است . برای آزمایش فرضیه های تحقیقی مدل تدوین شده، نظرسنجی پرسشنامه ای انجام و داده های حاصل از 384 مشتری از یک وب سایت B2C جمع آوری شده است . در اجرای آمار توصیفی و تحلیل های مسیر و اعتبارسنجی مدل پیشنهادی، از نرم افزار "اس پی اس اس" و "اسمارت پی ال اس" استفاده شده است . نتایج «مدل سازی معادلات ساختاری»، نشان داد که عامل «اعتماد» دارای رابطه مهمی با رضایت مشتری در سیستم های توصیه گر تجارت الکترونیک است . علاوه بر آن ، نتایج حاکی از آن است که رضایت از محصولات پیشنهادی، می تواند موجب ارتقاء وفاداری مشتری در سیستم های توصیه گر B2C شود . مدل پیشنهادی، به مدیران تجارت الکترونیک برای بهبود سیستم های توصیه گر کمک خواهد کرد و از طریق کسب وفاداری مشتریان ، فروش محصولات را در وب سایت های فروش آنلاین افزایش خواهد داد.
۶.

تبیین نقش سرمایه فکری در کاهش احتمال ورشکستگی شرکتها: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران

تعداد بازدید : ۱۳۶ تعداد دانلود : ۹۹
تغییرات سریع تکنولوژی، رقابت شدید بنگاه های اقتصادی، و جهانی شدن، پدیده درماندگی مالی و ورشکستگی شرکتها را یه موضوعی مهم در ادبیات مالی و سرمایه گذاری تبدیل نموده است و توجه فعالان حوزه مالی اعم از سرمایه گذاران، تسهیلات دهندگان، تامین کنندگان، شرکای تجاری و دولت ها را به خود جلب نموده است. با توجه به نقش سرمایه های فکری در سازمانها می توان انتظار داشت که شرکتهای برخوردار از سرمایه فکری غنی تر، راهبردهای هوشمنداته تری جهت اجتناب از ورشکستگی داشته باشند. هدف این پژوهش، بررسی نقش سرمایه فکری و اجزای آن بر احتمال ورشکستگی شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران است. بدین منظور، داده های 147 شرکت از شرکتهای تولیدی بورس اوراق بهادار تهران، که به روش حذف سیستماتیک انتخاب شده اند، طی دروه 1387 تا 1393 مورد مطالعه قرار گرفت. جهت اندازه گیری سرمایه فکری از مدل پالیک و برای سنجش احتمال ورشکستگی از تبدیل خروجیهای مدل آلتمن به احتمال ورشکستگی استفاده گردید. همچنین برای آزمون فرضیه ها نیز از مدلهای رگرسیون چند متغیره با داده های ترکیبی استفاده شده است. نتایج آزمون فرضیه ها نشان داد که سرمایه فکری و اجزای آن تاثیر معکوس و معنا داری بر احتمال ورشکستگی شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران دارند.
۷.

بررسی نقش واسطه ای اعتماد و خودکار آمدی جمعی بر رابطه بین رهبری تحول آفرین و عملکرد تیمی (مطالعه موردی: اداره کل آموزش و پرورش استان هرمزگان)

تعداد بازدید : ۷۰ تعداد دانلود : ۳۸
تحقیق حاضر باهدف بررسی نقش واسطه ای اعتماد و کارآمدی جمعی بر رابطه بین رهبری تحول آفرین و عملکرد تیمی انجام شده است. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از منظر روش، توصیفی همبستگی است. جامعه آماری، شامل کلیه کارکنان ستادی اداره کل آموزش و پرورش استان هرمزگان است که بر اساس فرمول کوکران 176 نفر و از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای و در قالب 10 تیم کاری به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای گردآوری داده های تحقیق از پرسشنامه های سبک رهبری تحول آفرین باس و آوالیو، پرسشنامه عملکرد تیمی مایکل وست، پرسشنامه اعتماد سازمانی زارعی و همکاران و پرسشنامه خودکارآمدی فردی و جمعی چن و برای تجزیه و تحلیل داده ها  از روش معادلات ساختاری با نرم افزار PLS  استفاده گردید. نتایج حاکی از آن است که خودکارآمدی جمعی بر رابطه ی بین رهبری تحول آفرین و عملکرد تیمی نقش تعدیلی دارد در صورتی که برای  اعتماد سازمانی چنین نقشی مشاهده نگردید

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان