مدیریت دارایی و تامین مالی

مدیریت دارایی و تامین مالی

مدیریت دارایی و تامین مالی سال دهم پاییز 1401 شماره 3 (پیاپی 38) (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

کاربرد معماری های یادگیری عمیق در پیش بینی قیمت سهام (رویکرد شبکه عصبی پیچشی CNN)(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۷۰ تعداد دانلود : ۱۱۲
اهداف: الگوریتم های مبتنی بر شبکه عصبی پیچشی (CNN) که شاخه ای از مبحث یادگیری عمیق است، در سال های اخیر پیشرفت چشمگیری در حوزه های تحلیل فیلم و تصویر داشته اند؛ موفقیت و پذیرفته شدن الگوهای نوین این حوزه باعث به کارگیری گسترده آنها در زمینه های مختلف اعم از تحلیل متن و داده های سری زمانی شده است. یادگیری عمیق بخشی از الگوریتم های یادگیری ماشینی است که در آن از چندین لایه پردازش اطلاعات به ویژه اطلاعات غیرخطی استفاده می شود تا از ورودی خام، بهترین ویژگی های مناسب با هدف تحلیل، بازشناخت الگو یا پیش بینی استخراج شود. روش: در پژوهش حاضر توانایی معماری های مختلف الگوریتم CNN برای پیش بینی قیمت سهام بررسی شده است. نتایج: نتایج حاصل از اجرای الگوریتم به تعداد 54 دفعه با معماری ها و پارامترهای متفاوت و با استفاده از دو دسته اصلی داده های ورودی شامل اطلاعات قیمتی روزانه سهام و ده شاخص منتخب تکنیکال برای سهام شرکت ذوب آهن اصفهان نشان دهنده آن است که استفاده از CNN همراه با لایه ادغام بیشینه (ترکیب پارامترهای اندازه دسته 64، تعداد فیلتر 256 و با تابع فعال سازی ReLU)، دارای خطاهای درصد 79/1 = MAPE و درصد 71/2 =  NRMSE است که نشان دهنده عملکرد بهتر آن نسبت به سایر معماری ها و الگوریتم RNN است.
۲.

تحلیلی بر آثار ساختار شبکه روابط هیئت مدیره در تعیین کارایی سرمایه گذاری در نیروی کار: نقش نظارتی مالکان نهادی(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۱۴ تعداد دانلود : ۹۸
هدف : هدف این پژوهش، بررسی آثار ساختار شبکه روابط هیئت مدیره در تعیین کارایی سرمایه گذاری در نیروی کار شرکت هاست. علاوه بر این، از آنجا که نقش نظارتی مالکان نهادی باعث کاهش مشکلات نمایندگی در تصمیم های نیروی کار می شود، نقش این متغیر نیز در این روابط مطالعه شد. روش : این پژوهش، دارای رویکرد کمی و به لحاظ اجرا از نوع پس رویدادی و مبتنی بر تکنیک های گرافیکی براساس نظریه گراف است. پژوهش براساس داده های مربوط به 117 شرکت فعال در بورس اوراق بهادار تهران در سال های بین 1388 تا 1398 و به کمک رویکرد تحلیل شبکه های اجتماعی و تحلیل رگرسیون آزمون های پژوهش انجام شده است. یافته ها : شواهد به دست آمده حاکی از آن است که شاخص های درجه (آثار منفی) و نزدیکی (آثار مثبت) از ساختار شبکه روابط هیئت مدیره، بر کارایی سرمایه گذاری در نیروی کار (هم بیش سرمایه گذاری و هم کم سرمایه گذاری) اثرگذار است. نظارت مالکان نهادی، قدرت اثرگذاری مثبت بر کارایی سرمایه گذاری در نیروی کار دارد و شدت رابطه بین شاخص درجه و کارایی سرمایه گذاری در نیروی کار به سطح این متغیر بستگی دارد. افزون بر این، ارتباط منفی بین شاخص بینابینی و بیش سرمایه گذاری در نیروی کار نیز بستگی به سطح نظارت مالکان نهادی دارد.
۳.

بررسی واکنش بازار نسبت به افشای عوامل ریسک(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۱۳ تعداد دانلود : ۸۳
هدف : افشای اطلاعات و به خصوص اطلاعات مربوط به ریسک های شرکت، اطلاعات مفیدی را درخصوص ریسک های ذاتی در اختیار سرمایه گذاران قرار می دهد و چنانچه این افشای اطلاعات، محتوای اطلاعاتی داشته باشد، به افزایش درک سرمایه گذاران، واکنش آنها و تغییرات قیمت سهام منجر می شود. هدف این پژوهش، بررسی واکنش بازار نسبت به افشای ریسک کل و اجزای آن شامل ریسک مالی، عملیاتی و استراتژیک است. روش : در این پژوهش برای اندازه گیری افشای ریسک کل و عوامل آن، از روش مبتنی بر تجزیه وتحلیل متن و برای بررسی واکنش بازار از قدر مطلق بازده غیرعادی انباشته سهام حول تاریخ انتشار گزارش فعالیت هیئت مدیره استفاده شده است. در بازه زمانی 1389 تا 1397 از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، تعداد 655 سال-شرکت به عنوان نمونه انتخاب شد. برای آزمون فرضیه های پژوهش، از رگرسیون چندگانه استفاده شده است. نتایج : یافته های پژوهش نشان دهنده این است که افشای ریسک کل و انواع افشای ریسک شامل ریسک مالی، عملیاتی و استراتژیک بر قدر مطلق بازده غیرعادی انباشته سهام، تأثیر مثبت و معناداری دارد. به عبارتی، افشای عوامل ریسک محتوای اطلاعاتی دارد و بازار نسبت به افشای آنها در گزارش هیئت مدیره واکنش نشان می دهد.
۴.

ابعاد توسعه مدیریت ریسک در مدل کسب وکار و فرهنگ سازمان های صنعت مالی کشور ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۹۹ تعداد دانلود : ۶۴
هدف: هدف این پژوهش، پیمایش ابعاد پیاده سازی و توسعه مدیریت ریسک در سازمان های صنعت مالی ایران است؛ به طوری که سطح پیاده سازی مدیریت ریسک و درجه بلوغ آن شامل میزان و سطح فرهنگ مدیریت ریسک، حاکمیت مدیریت ریسک و درنهایت، یکپارچگی سیستم ها و فرایندهای مدیریت ریسک را در سازمان های صنعت مالی کشور شناسایی و اندازه گیری کند. روش: این پژوهش که ازلحاظ ماهیت جزو پژوهش های پیمایشی و از جنبه هدف، کاربردی است، میان 173 سازمان از تمام شرکت ها و مؤسسات صنعت مالی کشور محقق شده است. برای جمع آوری داده ها و اطلاعات لازم از پرسشنامه استفاده شده است. نتایج : نتایج پژوهش نشان دهنده آن بود که فرهنگ مدیریت ریسک در سازمان های صنعت مالی کشور در سطح کمی پایین تر از متوسط قرار دارد. حکمرانی ریسک در سطح کمی بالاتر از ضعیف و یکپارچگی سیستم ها و فرایندهای مدیریت ریسک در سطح پایین تر از متوسط قرار دارد. این پژوهش برای نخستین بار در کشور به عارضه یابی مدیریت ریسک و میزان پیشرفت پیاده سازی آن در سازمان های صنعت مالی کشور توجه کرده است.
۵.

عوامل مؤثر بر تمایل افراد برای مشارکت و سرمایه گذاری در پروژه های تأمین مالی جمعی اجتماعی(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۱۵ تعداد دانلود : ۷۵
اهداف : تأمین مالی جمعی، یک روش تأمین مالی تحول آفرین است که به کارآفرینان کمک می کند، منابع مالی لازم را برای انجام پروژه های خویش به دست آورند. هدف پژوهش حاضر، بررسی عوامل مؤثر بر تمایل افراد برای سرمایه گذاری و مشارکت در پروژه های تأمین مالی جمعی اجتماعی است. روش : جامعه آماری، شامل افرادی است که در پروژه های تأمین مالی جمعی اجتماعی مشارکت و در آن سرمایه گذاری کرده اند و روش نمونه گیری نیز تصادفی ترکیبی است. مدل مفهومی پژوهش، روابط بین متغیرها و تأثیر هر یک بر یکدیگر از طریق نظرسنجی به شیوه پرسشنامه آنلاین با تعداد نمونه 318 نفر و بهره گیری از روش تحلیل مدل سازی معادلات ساختاری با کمک نرم افزار آموس آزمون شد. نتایج : مشخص شد که متغیرهای آگاهی از نیاز، نوع دوستی، شهرت یا اعتبار، مزایای روان شناختی، اثربخشی، اعتماد به صاحب ایده و مؤسسه از عوامل اثرگذار بر تمایل افراد برای سرمایه گذاری در پروژه های تأمین مالی جمعی است؛ همچنین ارزش ها، شهرت یا اعتبار، مزایای روان شناختی، اثربخشی از عوامل اثرگذار بر اعتماد به صاحب ایده و نیز شهرت یا اعتبار، مزایای روان شناختی، اثربخشی از عوامل اثرگذار بر اعتماد به مؤسسه شناسایی شد.  
۶.

توسعه الگوی عوامل مؤثر بر بازده سهام(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۷۷ تعداد دانلود : ۱۰۶
هدف: با توجه به اهمیت برآورد بازده سهام، هدف از انجام این پژوهش، شناسایی عوامل مؤثر بر بازده سهام با استفاده از روش فرا تحلیل است. روش: براساس پیشینه پژوهش، تأثیر عوامل مختلف بر بازده سهام در نظر گرفته شده و به منظور طراحی الگوی عوامل مؤثر بر بازده سهام از فرا تحلیل مطالعات تجربی استفاده شده است. در این پژوهش، 422 مطالعه جمع آوری شده و از این میان 102 نمونه بررسی شده است. از این مطالعات 153 عامل استخراج شده و درنهایت، 16 عامل سنجیده شده است. اندازه اثر محاسبه شده r بوده است . نتایج: از میان عوامل بررسی شده سود هر سهم، جریان نقد عملیاتی، خالص دارایی های عملیاتی، سود عملیاتی، بازده بازار، کیفیت سود و بازده حقوق صاحبان سهام بر بازده سهام اثرگذار است. از آنجایی که بیشتر عوامل مؤثر بر بازده سهام بر مبنای این پژوهش مرتبط با گزارش های مالی شرکت و به تعبیر دیگر وضعیت مالی و عملکرد شرکت است، در نظر گرفتن این عوامل به منظور بررسی فرصت های سرمایه گذاری موردتوجه قرار می گیرد. نوآوری: در این پژوهش در قالب مطالعه ای جامع تر تمامی عواملی، که تأثیر آنها در مطالعات مختلف بر بازده سهام آزمون شده، به طور مجزا بررسی شده است؛ بنابراین برخی از عواملی که در این پژوهش بررسی شده، در پژوهش های قبلی بررسی نشده و بر این اساس به توسعه الگوی عوامل مؤثر بر بازده سهام توجه شده است.  

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۱