محمدرضا کریمی

محمدرضا کریمی

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۱۳ مورد از کل ۱۳ مورد.
۱.

گوته و خاستگاه ادبیات جهانی(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : 944 تعداد دانلود : 361
یوهان ولفگانگ فون گوته1(1832- 1749م) اندیشمند و سخنور ِنام دارِ آلمان، نخستین بار در ماه مه (1827م) گروه واژه ادبیاتِ جهانی2را به کاربرد. ازآن پس، سخن از چند و چون ادبیات جهانی، دست مایه گفتار و نوشتار بسیاری از اندیشمندان و ادب پژوهان جهان بوده است. ازآن جاکه گوته درهیچ یک از نوشته هایش به گونه ای ویژه و بسنده، ب ه چندوچون دیدگاهش درباره ادبیاتِ جهانی نپرداخته است؛ انگیزه و خواستِ راستین وی در پی افکندن دیدگاه ادبیات جهانی، چنان که باید و شاید، بررسی نشده است. ناگزیر، پژوهش پیشِ رو، بر پایه گفت وگوها3، زندگی نامه های (خودنوشت4و دیگرنوشت)، نامه ها و مقاله های او به بررسی خاستگاه ادبیات جهانی از دیدگاه گوته می پردازد. بی گمان دیدگاه های گوته و دیگر اندیشمندان و سخنورانِ آلمان، در سده های هجدهم و نوزدهم میلادی، می تواند چراغِ راهِ کشورها ویاکسانی باشد که اندیشه پیوستن به ادبیات جهانی رادر سر دارند. آنان توانستند درسایه آگاهی، هم دلی وپشتکاری ستودنی، راه پیوستنِ زبان و ادبیات آلمان را به زبان و ادبیات جهان (اروپا) درآن روزگار، هموار سازند. آنان به آرمانی که سال ها در سر داشتند و برای آن کوشیدند؛ دست یافتند. در پژوهش پیشِ رو، با رویک ردِ تاریخی- تکوینی و به روش توصیفی- تحلیلی، ب ه بررس ی خاستگاه دیدگاه گوته درباره ادبیات جهانی می پردازیم.
۲.

راهبردها، علل و چالش های توسعه فرهنگی با رویکرد توسعه گردشگری با استفاده از روش داده بنیاد

کلید واژه ها: توسعه فرهنگی گردشگری گراندد تئوری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 199 تعداد دانلود : 476
توسعه فرهنگی رشد توسعه پایدار در صنعت گردشگری را به همراه خواهد داشت.نقش اصلی توسعه گردشگری، کمک به توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است و همچنین توسعه فرهنگی پایدار را می توان با دستیابی به توسعه گردشگری کسب کرد. یعنی نه تنها خود گردشگری باید پایدار باشد، بلکه به طور گسترده باید توسعه فرهنگی پایدار در دستور کار قرار گیرد. از آنجایی که کشورمان ایران جزو ده کشور برتر در حوزه گردشگری است و پتانسیل های فراوانی در این حوزه دارد، می تواند با شناخت ظرفیت ها و تدوین استراتژِی های دقیق و درست و همچنین شناخت چالش ها و موانع آن به کشوری با رتبه برتر در صنعت گردشگری مبدل شود. بنابراین بررسی راهبردها عملکرد و پیامدهای آن در صنعت گردشگری ضروری به نظر می رسد.گردشگری فرهنگی در صورت برنامه ریزی و مدیریت پیامدهای مثبتی خواهد داشت. این مقاله با هدف شناخت استراتژی ها علل و چالش های توسعه فرهنگی بر گردشگری و با رویکرد کیفی و با روش داده بنیاد و تکنیک مصاحبه باز و عمیق و مطالعه مقالات و اسناد مرتبط انجام شده و طی سه مرحله کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی و با استفاده نرم افزار MAXQDA داده ها را تحلیل کرده است.
۳.

گذر از محصولات به راهکارها: فهم زوایا و ارائه چارچوب مفهومی راهکار مشتری در شرکت های چندملیتی؛ کاربست روش فراترکیب(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: راهکار مشتری بین المللی شدن کسب و کار کارکردها و اثربخشی بنگاه راهکار یکپارچه شرکت های چندملیتی شبکه راهکار فراترکیب

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 267 تعداد دانلود : 633
با افزایش رقابت در سطح بینالمللی و ظهور نیازهای پیچیده مشتریان، برخی تامینکنندگان پیشنهادات ارزش خود را از فروش کالا یا خدمت به فروش راهکار تغییر دادهاند. از آنجا که مطالعات انجام شده روی راهکار هر یک به صورت مجزا به جنبههای مختلف آن پرداختهاند، و از طرفی به دلیل نو بودن مباحث راهکار، در اینزمینه چارچوب مشخصی برای فهم موضوع وجود ندارد. از اینرو، هدف این پژوهش احصاء و طبقهبندی مقولهها و مفاهیم اصلی مرتبط با راهکار مشتری در شرکتهای چندملیتی و ارائه یک چارچوب مفهومی برای درک آن است. بدین منظور با استفاده از روش فراترکیب، 53 مورد از مطالعات کیفی انجام گرفته روی راهکار مشتری در شرکتهای چندملیتی تحلیل محتوا شد و کدهای آنها استخراج شد. سپس کدهایی که مفهوم مشابهی را میرساندند در قالب 13 مفهوم دستهبندی شدند. مفاهیم مرتبط نیز در 5 مقوله دستهبندی شدند. یافتههای پژوهش نشان داد چارچوب راهکار مشتری دارای پنج مولفه اصلی: «پیکربندی قابلیتهای استراتژیک»، «پیکربندی شبکههای راهکار»، «مدولار بودن ارائه راهکار»، «فرایندها و قالبهای راهکار» و «عدم قطعیت و تنشهای راهکار» است. این مولفهها در یک چارچوب متصل بههم معنا پیدا میکنند و زمینه انتقال موفق کسب و کارهای بینالمللی از فروش محصولات و خدمات به سوی ارائه راهکارهای مشتری را مهیا میکنند.
۴.

عوامل شناختی انگیزش اخلاقی قرآن کریم؛ مبتنی بر منبع انگیزش «نفی ناهماهنگی شناختی»(مقاله پژوهشی حوزه)

کلید واژه ها: عوامل انگیزش اخلاقی انگیزش اخلاقی روان شناسی اخلاق منبع انگیزش نفی ناهماهنگی شناختی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 438 تعداد دانلود : 297
این پژوهش به دنبال استخراج عوامل انگیزش اخلاقی در ساحت شناختی، مرتبط با منبع انگیزش درونی «نفی ناهماهنگی شناختی» از منظر قرآن کریم است. ساحت شناختی و منبع انگیزش مذکور به دلیل اهمیت بالای انگیزشی آن، در این پژوهش در اولویت قرار گرفت. شیوه این پژوهش، کیفی و از نوع تحلیل محتوای متن است. عوامل انگیزش اخلاقی، وسیله و مسبّب عمل است. این عوامل برای به حرکت درآوردن انسان، با گرایش های درونی انسان (منابع انگیزش اخلاقی) ارتباط برقرار کرده و با تکیه بر آنها، بستر لازم برای فرایند رفتار را رقم می زنند. روش مطالعه و پژوهش در خصوص واژه روان شناختی عوامل و منابع انگیزش اخلاقی در قرآن کریم، عمدتاً بر اساس رفتارهای اخلاقی انسان در قرآن کریم بوده است. اوامر، نواهی الهی به رفتارهای اخلاقی/ ضداخلاقی دریچه ورود به بحث انگیزش اخلاقی بود و آیه مربوط از نظر ترغیب به این رفتار و یا ترک آن بررسی شد. تعقل و اندیشه ورزی، مواجه کردن انسان با علم و قطع خود، ایجاد هویت اخلاقی با پنج زیرعنوان خطابات قرآنی، نکوهش های قرآنی، مراقبت و مسئولیت انسان نسبت به خود، افزایش خودکارآمدی و حشر و بازگشت انسان به سوی خدا به عنوان منابع انگیزش اخلاقی شناختی از قرآن کریم استخراج گردید. در نهایت، فرایند نظری عوامل شناختی، در ارتباط با منبع انگیزش «نفی ناهماهنگی شناختی» در قالب یک نمودار بازنمایی شد.
۵.

رویکردهای گوته به ادبیات جهانی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: یوهان ولفگانگ فون گوته ادبیات ملی ادبیات اروپایی ادبیات جهانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 700 تعداد دانلود : 478
ادبیات جهانی واکنشی در برابر ناکامی ها و کاستی های ادبیات ملی است. آرمان آشکارش یکپارچگی مردم جهان و آرمان پنهانش برتری جویی و فزون خواهی ملی است. راه کارش پیوند میان سخن وران جهان و ابزارش فرهنگ زبان و ادبیات است. روی کردهای گوته به ادبیات جهانی بازتاب آرمان ها، اندیشه ها و رخ دادهای روزگار او هستند. از این رو، گوناگون و پرشمار هستند و پیوسته دگرگون می شوند. مقاله پیشِ رو، برآن است، با بررسی روی کردهای گوته به ادبیات جهانی، به واکاوی خواست او از ادبیات جهانی، خاستگاه، مرزها و چند و چون دیدگاهش بپردازد.
۶.

بررسی رابطه بین بازاریابی داخلی و رفتار کارافرینانه کارکنان

کلید واژه ها: ضریب همبستگی پیرسون بازاریابی داخلی رفتار کارافرینانه مناطق نفت خیز جنوب

حوزه های تخصصی:
 1. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت بازرگانی مدیریت بازرگانی بازاریابی و مدیریت بازار
 2. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت بازرگانی مدیریت کارآفرینی الگوریتم های تصمیم گیری کارآفرینانه
تعداد بازدید : 562 تعداد دانلود : 798
هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه بین بازاریابی داخلی ورفتار کارافرینانه کارکنان است. روش پژوهش از نوع همبستگی از شاخه میدانی به شیوه پیمایشی و از لحاظ هدف کاربردی می باشد . جامعه آماری این تحقیق کارکنان بخش پژوهش و فناوری شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب است، که جمعا 48 نفر می باشند . به دلیل کوچک بودن جامعه آماری از روش سرشماری استفاده شده است . داده های مورد نیاز از طریق پرسش نامه جمع اوری گردید .برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS استفاده گردید. نتایج ازمون فرضیه اصلی با استفاده از روش ضریب همبستگی پیرسون نشان می دهد که ضریب همبستگی با مقدار 43/0 و سطح معنا داری 01/0p = رابطه معنا داری را بین بازاریابی داخلی و رفتار کارافرینانه کارکنان و فرضیه اصلی تایید می کند.
۷.

سعادت و شقاوت از منظر روایات باب السعادة و الشقاء کتاب کافی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: تهیه، تدوین و تنظیم کننده:

کلید واژه ها: سعادت کافی شقاوت احادیث باب سعادت و شقاوت جبر– پاسخ به آن

حوزه های تخصصی:
 1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی منطق، فلسفه و کلام اسلامی کلام دین پژوهی فلسفه دین
 2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی اخلاق اسلامی کلیات فلسفه‌ اخلاق
 3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی حدیث و علوم حدیث حدیث معارف حدیثی اخلاق و تربیت در روایات
تعداد بازدید : 602 تعداد دانلود : 157
نویسنده در این گفتار، که شرحی بر سه حدیث باب السعادة و الشقاء کتاب کافی است، پس از تعریف کلمه سعادت و شقاوت، سه حدیث یاد شده را توضیح داده، به گونه ای که شبهة جبر را که از ظاهر آن روایات بر می آید، پاسخ دهد.
۸.

تدوین مدل رفتار هوادار در حمایت گری ورزشی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مدل معادلات ساختاری هواداران حمایت گری ورزشی

حوزه های تخصصی:
 1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی مدیریت بازاریابی در ورزش
 2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی اقتصاد و ورزش
تعداد بازدید : 743 تعداد دانلود : 92
امروزه حمایت گری ورزشی در جهان به صنعتی بزرگ تبدیل شده به طوری که میلیاردها دلار در سال در این حوزه توسط شرکت ها سرمایه گذاری می شود. ازاین رو پژوهش ها در این زمینه به سرعت در حال افزایش است. پژوهش های انجام شده درزمینه حمایت گری ورزشی بیشتر به چرایی این پدیده پرداخته است و درزمینه نحوه کارکرد حمایت گری ورزشی در میان طرفداران خلأهای پژوهشی خصوصاً در ایران دیده می شود. رابطه مناسب هواداران و حامی یکی از مهم ترین بخش های حمایت گری ورزشی است که سبب اثربخشی حمایت گری می گردد؛ بنابراین پژوهش حاضر به دنبال تدوین مدلی است که رفتار هوادار ورزشی را در حمایت گری ورزشی توصیف کند. تحقیق حاضر از نوع توصیفی-تحلیلی بوده که به شکل میدانی انجام شده است. همچنین ازنظر هدف کاربردی محسوب می گردد. جامعه آماری پژوهش هواداران حاضر در رویداد ورزشی تیم هندبال موسسه مالی ثامن الحجج (ع) بوده اند که با روش نمونه آماری در دسترس انتخاب گردیدند (N=234). ابزار پژوهش، پرسشنامه آلکساندریس و تستسو (2012) بود که روایی آن توسط اساتید متخصص تأیید گردید و پایایی آن نیز با آزمون آلفای کرونباخ (91/0) تأیید شد؛ و همچنین جهت برازش مدل مفهومی پژوهش از مدل معادلات ساختاری و به کمک نرم افزار آموس 22 استفاده شد. نتایج نشان داد که مدل مفهومی موردمطالعه در جامعه آماری پژوهش با توجه به شاخص های برازش دارای تناسب مطلوبی می باشد. همچنین تعلق تیمی رابطه معنادار و مستقیمی با تصویر حامی داشت و از طرفی تصویر حامی به عنوان متغیر واسط رابطه معنادار و مستقیمی بر نیت خرید مشتری را نشان داد.
۹.

بررسی تأثیر نظارت و بازرسی بر عملکرد مدیران مالی ناجا مورد مطالعه دیوان محاسبات کشور(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
تعداد بازدید : 758 تعداد دانلود : 585
نیروی انتظامی به عنوان یکی از سازمانهای بزرگ به دلیل نوع اهداف، وظایف و تنوع مأموریتها و وجود بودجه های خاص امنیتی سامانه نظارتی ویژه ای دارد که به عنوان سازمان دولتی در اجرای تکالیف قانونی باید نسبت به ثبت فعالیتهای مالی و نگهداری آنها برابر قوانین، آیین نام هها و دستورالعملهای صادر شده از سوی مراجع ذی ربط بویژه وزارت امور اقتصادی و دارایی و دیوان محاسبات کشور اقدام کند؛ لذا در این پژوهش برای توصیف داده ها از آمار توصیفی استفاده شده است. برای پاسخ به سؤالهای پژوهش نیز از آزمون t یک نمونه ای و تحلیل واریانس فریدمن با استفاده از نرمافزار SPSS استفاده شد. ابزار اندازه گیری پژوهش، پرسشنامه است که بین 120 نفر از کارشناسان اداره کل مالی و ذی حسابی ناجا و عاملان ذی حساب و مدیران مالی فرماندهی انتظامی استانها، شهرستانها و معاونتهای مستقر در ستاد ناجا توزیع شد. نتایج آزمون فرضیات و جمع آوری یافته های پژوهش، نشان داد که نظارت دیوان محاسبات کشور بر دقت، سرعت و صحت در نتیجه عملکرد مالی عاملان ذی حساب ناجا تأثیر داشت. با اعمال کنترلهای بیشتر و هم چنین ارائه آموزشهای لازم به عاملان ذی حساب موجبات رعایت و اجرای هرچه بهتر قوانین و مقررات مالی و محاسباتی و... توسط آنان، فراهم شد.
۱۰.

بررسی و تبیین عوامل موثر بر بدگمانی به تغییر سازمانی و راهکار های حل آن در گمرک شهید رجائی بندرعباس

کلید واژه ها: ساختار سازمانی بدگمانی کارکنان تغییر سازمانی گمرک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 873 تعداد دانلود : 341
تحقیق حاضر به شناسایی عوامل ایجاد بدگمانی به تغییر سازمانی در گمرک نوین پرداخته ایم و بر اساس مطالعات نظری و نیز شواهد تجربی، عدالت سازمانی، مشارکت در تصمیم گیری، نقض قرارداد روانشناختی، و شخصیت منفی، به عنوان مهمترین عوامل بدگمانی کارکنان به تغییر ساختار سازمانی شناسایی شدند. در ادامه نیز نقش هر یک از این عوامل بر بدگمانی کارکنان به تغییر سازمانی در گمرک نوین مورد بررسی قرار گرفته است. تحقیق در تقسیم بندی کلی از نوع توصیفی است که از روش میدانی برای گردآوری اطلاعات استفاده شده است.برای گردآوری داده های مورد نیاز، از یک پرسشنامه (ترکیبی از پنچ پرسشنامه) استفاده و با بهره گیری از آلفای کرونباخ و نظر خبرگان پایایی و روایی آن تائید شده است. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها نیز از تکنیک مدلسازی معادلات ساختاری و نرم افزار لیزرل بهره گرفته ایم. نتایج حاکی از تائید تمامی فرضیه های تحقیق است.
۱۱.

بررسی تأثیر ادراک مشتریان از امنیت و اعتماد بر استفاده از سیستم های پرداخت الکترونیکی شعب بانک کشاورزی شهر تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: استفاده از سیستم پرداخت الکترونیکی اعتماد امنیت تجارت الکترونیکی سیستم پرداخت الکترونیکی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 532 تعداد دانلود : 694
سیستم پرداخت الکترونیکی یکی از خدمات بانکداری الکترونیکی است و برای اینکه یک سیستم پرداخت الکترونیکی بر سیستم سنتی برتری داشته باشد باید قابل اعتماد و عاری از نقص های امنیتی باشد. برای جذب، نگهداری و بازگرداندن کاربران سیستم پرداخت الکترونیکی، بهبود بخشیدن به ادراک مشتریان از امنیت و اعتماد در طول تراکنش های پرداخت الکترونیکی امری حیاتی است؛ از این رو در این پژوهش سعی شده است، تأثیر ادراک مشتریان از امنیت و اعتماد بر استفاده از سیستم پرداخت الکترونیکی بانک کشاورزی بررسی شود. روش پژوهش این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است و به آزمون فرضیه های پژوهش با استفاده از مدل معادلات ساختاری پرداخته شده است. نتایج آزمون فرضیه های اصلی مدل مفهومی در قالب مدل ساختاری نشان داد، متغیرهای فرایندهای تراکنش و حفاظت فنی بر امنیت ادراک شده و متغیرهای فرایندهای تراکنش و بیانیه امنیت بر اعتماد ادراک شده و متغیر اعتماد ادراک شده بر میزان استفاده و متغیر امنیت ادراک شده بر اعتماد ادراک شده اثر مثبت و معنادار دارند.
۱۲.

منابع انگیزش اخلاقی با رویکرد تطبیقی بین دیدگاه علامه طباطبایی و مازلو(مقاله پژوهشی حوزه)

کلید واژه ها: اخلاق انگیزش علامه طباطبایی اخلاق اسلامی مازلو روان شناسی اخلاق منبع انگیزش

حوزه های تخصصی:
 1. حوزه‌های تخصصی روانشناسی تاریخچه و مکاتب آراء تربیتی مکاتب فلسفی مکاتب شرق و اسلام
 2. حوزه‌های تخصصی روانشناسی تاریخچه و مکاتب آراء تربیتی مکاتب فلسفی مکاتب غربی
 3. حوزه‌های تخصصی روانشناسی روانشناسی انگیزش انگیزش در تعلیم و تربیت
تعداد بازدید : 878 تعداد دانلود : 813
این پژوهش که با هدف بررسی منابع انگیزش از دیدگاه علامه طباطبایی و آبراهام مازلو و مقایسه آن دو دیدگاه انجام شد به دنبال پاسخگویی به این سؤال بود که: منبع انگیزشی رفتار اخلاقی انسان ها چیست؟ روش این پژوهش تحلیل عقلی و نظری متون دینی و روان شناختی است. این پژوهش از یک سو، دارای رویکردی میان رشته ای بین اخلاق و روان شناسی و از سوی دیگر پژوهشی علمی _ دینی است. براساس بعضی از دستاوردهای این پژوهش، علامه طباطبایی سه نظریه «اخلاق یونانی»، «اخلاق دینی» و «اخلاق قرآنی» را به ترتیب با سه منبع انگیزشی «تحسین اجتماعی»، «ثواب اخروی» و «محبت مبتنی بر توحید» مورد تأکید قرار می دهد. مازلو نیز بر دیدگاه «اخلاق مبتنی بر نیاز و فطرت» تأکید کرده است. بین دیدگاه علامه طباطبایی و آبراهام مازلو پنج وجه تشابه و چهار وجه تفاوت کشف شد.
۱۳.

نظریه تصویر و کاربرد آن در تصمیم گیری فردی و سازمانی

کلید واژه ها: تصویر نظریه تصویر

حوزه های تخصصی:
 1. حوزه‌های تخصصی مدیریت گروههای ویژه مدیریت رسانه مدیریت رسانه
 2. حوزه‌های تخصصی مدیریت تئوری های مدیریت کلیات
تعداد بازدید : 944 تعداد دانلود : 783
اندکی تامل در زندگی فردی و فعالیت های سازمانی نشان می دهد که تصمیم گیری جزئی جدایی ناپذیر و عنصر حیاتی آن است. صاحب نظران تصمیم گیری، برای تبیین چیستی، چرایی و چگونگی این پدیده مهم در سطح فردی و سازمانی تلاش های زیادی کرده اند. حاصل این تلاش ها، رویکردهای توصیفی و تجویزی است که تصمیم گیری را از دو دیدگاه متفاوت تبیین می کنند؛ یکی از نظریه هایی که در اواسط دهه 1980م. در قالب رویکرد توصیفی، شِمایی و مبتنی بر اصول طبیعی، سایر الگوها و نظریه های رویکرد تجویزی را به چالش کشید، «نظریه تصویر» بود. نظریه تصویر تلاشی در جهت تبیین چگونگی تصمیم گیری واقعی افراد است. نظریه تصویر، تصمیم گیرنده را دارای تصویرهایی از خود، وضعیت گذشته ، حال و آینده اش می داند. نحوه شکل گیری این تصاویر و چگونگی تغییرات آن ها و نیز روابط متقابل و درونی میان این تصاویر، پایه های اصلی تصمیم گیری را در سطح فردی و سازمانی شکل می دهند. نظریه تصویر، تصمیم گیری را حاصلِ چگونگی ساخت، ترکیب، انسجام و هماهنگی میان «تصویر از خود»، «تصویر فرافکن»، «تصویر طرح ریزی شده» و «تصویر اقدام» می داند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان