داوود کیاکجوری

داوود کیاکجوری

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۳ مورد.
۱.

Explaining the Causes and Contexts of the Formation of Organizational Insentience in the Red Crescent Society of Tehran(مقاله پژوهشی وزارت بهداشت)

کلید واژه ها: Causal Conditions Organizational Insentience Red Crescent Society strategies Tehran Province

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 406 تعداد دانلود : 172
INTRODUCTION The phenomenon of organizational insentience has been one of the main challenges in recent years and refers to a situation in which the employees of an organization have become indifferent to their organizational environment. The current research was conducted to investigate the causes and contexts of the formation of organizational insentience in the Red Crescent Society of Tehran province, Iran. METHODS: This applied study was conducted based on the descriptive-correlation method of data collection. The statistical population of this research included all the managers of Red Crescent Society in Tehran province in 2021. The samples (n=90) were selected using Cochran's statistical formula and stratified random sampling. The required data were collected using a researcher made organizational insentience questionnaire. The validity and reliability of the questionnaire were checked and confirmed. The collected data were analyzed in Smart PLS software using structural equation modeling with partial least squares approach. FINDINGS: The results of the research showed that causal conditions had a direct, positive, and significant effect on the central category with a standard beta coefficient of 0.725, t=17.625, and P=0.001 at the level of one percent error. Moreover, contextual conditions with a beta coefficient of 0.410, t=3.107, and P=0.002 had a direct, positive, and significant effect on the category of strategies at the level of one percent error. Intervening conditions had a direct, positive, and significant effect on strategies at the level of one percent error (standard beta coefficient=0.221, t=3.008, and P=0.003). The central category had a direct, positive, and significant effect on the strategy category with a beta coefficient of 0.334, t=2.282, and P=0.023 at the five percent error level. Based on the results, at one percent error level, the strategies presented in the research had a direct, positive, and significant effect on the outcomes (standard beta coefficient=0.347, t=3.769, and P=0.000). In total, the results showed the existence of organizational insentience in the Red Crescent Society of Tehran province, which can be reduced by applying appropriate methods. CONCLUSION: According to the findings, by reducing the sense of meaninglessness, double standards, eliminating organizational discrimination, applying appropriate procedures in strategies and their implementation, paying attention to the structural dimensions of the Red Crescent Society in Tehran province, and implementing meritocracy management, it would be possible to increase organizational social capital, the level of interest, commitment, and responsibility of employees towards the Society and work, organizational independence, organizational justice, the atmosphere of trust, and supportive behaviors from the Society and employees. By adopting these measures, a step would be taken toward preventing the formation of organizational insentience in the Red Crescent Society of Tehran province.
۲.

ارائه الگوی بهسازی آموزش رفتار سازمانی براساس مؤلفه های شناختی رفتاری: یک مطالعه کیفی

کلید واژه ها: آموزش شناخت رفتار و مکانیسم های رفتاری سازمان و مدیریت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 481 تعداد دانلود : 319
مقدمه: اهمیت رفتارهای مطلوب سازمانی سبب گردیده است تا امروزه از تمامی ظرفیت های موجود در جهت بهسازی آموزش رفتار سازمانی نهایت استفاده را داشت. هدف: پژوهش کیفی حاضر با هدف ارائه الگوی بهسازی آموزش رفتار سازمانی براساس مؤلفه های شناختی رفتاری طراحی و اجرا گردید. روش: پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی، از نظر شیوه گردآوری داده ها از نوع آمیخته بود. روش کیفی مورد استفاده از نوع داده بنیاد بود که با توجه به الگوی اشتراوس و کوربین طراحی گردید. جامعه آماری تحقیق شامل افراد آگاه به موضوع تحقیق بودند که با توجه به روش نمونه گیری هدفمند و تا رسیدن به اشباع نظری تعداد ۱۵ نفر مشخص شدند. مکان انجام پژوهش شهر تهران و زمان اجرای آن در سال ۱۴۰۱ بود. همچنین ابزار گردآوری اطلاعات شامل مصاحبه بود. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از کدگذاری استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها در نرم افزار مکس کیو دی ای انجام شد. یافته ها: مطابق با نتایج مشخص گردید که در جهت بهسازی آموزش رفتار سازمانی می بایستی به زیرساخت ها، مسائل فرهنگی، دانش تخصصی و انگیزش توجه داشت. همچنین نتایج نشان داد که موانع کلان و خردی در جهت بهسازی آموزش رفتار سازمانی وجود دارد. نتیجه گیری: ایجاد بستری در جهت ارتقاء زیرساخت ها، مسائل فرهنگی، دانش تخصصی و انگیزش می تواند زمینه جدی بهسازی آموزش رفتار سازمانی را فراهم نماید. توجه به الگوی ارائه شده؛ می تواند نقش مهم و تعیین کننده ای در جهت ایجاد بهسازی آموزش رفتار سازمانی براساس مؤلفه های شناختی رفتاری داشته باشد.
۳.

ارائه مدلی به منظور شناسایی سبک رفتار سیاسی مدیران در بخش خصوصی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: الگوی ذهنی رفتار سیاسی روش کیو

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 916 تعداد دانلود : 677
مفهوم سیاست در سازمان و رفتار سیاسی افراد از دیرباز مورد توجه پژوهشگران بوده است. ولی به دلایل متعدد در سال های اخیر شاهد توجه خاص به رفتار سیاسی افراد در سازمان هستیم. جدا از عوامل مؤثر بر ادراک و رفتار سیاسی، الگوی ذهنی مدیران نقش بالایی در شکل گیری سبک رفتار سیاسی مدیران در سازمان ها دارد. هدف نهایی پژوهش شناسایی و ارائه الگوی ذهنی سبک رفتار سیاسی مدیران با استفاده از روش کیو است. فضای گفتمان بر اساس مطالعات کتابخانه ای و مصاحبه نیمه ساختاریافته شکل گرفت. مصاحبه شونده ها به روش نمونه گیری گلوله برفی انتخاب شدند و با استفاده از تکنیک دلفی 50 عبارت کیو گردآوری شد. سپس بر اساس روش نمونه گیری غیراحتمالی هدفمند کارت های کیو بین جامعه آماری مورد نظر توزیع و مرتب سازی عبارات کیو در دسته کیو، به روش توزیع اجباری، توسط آن ها انجام شد. پس از تفسیر عامل ها و عبارات کیو، مدل سبک رفتار سیاسی مدیران با توجه به دو بعد اعتقاد به رفتار سیاسی و واکنش به رفتار سیاسی ارائه شد. بر اساس این مدل پنج نوع سبک رفتار سیاسی مدیران شناسایی و تفسیر شد.
۴.

تدوین مدل رفتار سازمانی در نظام بانکداری با تاکید بر مدل های شایستگی و ارزش آفرینی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: جذب منابع انسانی مدل های شایستگی رفتار سازمانی نظام بانکداری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 564 تعداد دانلود : 872
رفتار سازمانی در نظام بانکداری در سال های اخیر تبدیل به یکی از مهم ترین حوزه های کاری شده است. تاثیری که رفتار سازمانی در دستیابی به اهداف سازمانی دارد و تاثیراتی که این مولفه از فرهنگ و شرایط درونی هر سازمانی می پذیرد باعث شده است تا این مساله تبدیل به یکی از مهم ترین رئوس مدیریت منابع انسانی شود. هدف این پژوهش تدوین مدل رفتار سازمانی در نظام بانکداری با تاکید بر شایستگی و ارزش آفرینی است. ابزار گردآوری داده در این پژوهش مصاحبه عمیق با خبرگان می باشد. بر اساس حد اشباع تعداد 16 مصاحبه صورت گرفته است و داده های حاصل از مصاحبه با استفاده از تئوری داده بنیاد مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. مصاحبه ها از طریق تئوری داده بنیاد مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. سنجش روایی و پایایی از طریق بررسی توسط اعضا، سه سویه سازی داده ها و همچنین مقایسه یافته ها با سایر تحقیقات مشابه صورت گرفته است. یافته ها نشان می دهد که اصلی ترین حوزه های مداخله گری در راستای بهینه سازی تدریس رفتار سازمانی شامل دگرگونی نقش ها، مدیریت راهبردی، توانمندسازی کارکنان و سنجش عملکرد می باشد و اصلی ترین چالش های این مساله نیز شامل فشارهای برون سازمانی، نارسایی های درون سازمانی وهمچنین نارسایی های فراسازمانی می باشد. راهبردهای اصلاح و بهینه سازی تدریس رفتار سازمانی شامل بهینه سازی مدیریت منابع انسانی، سیستمی سازی فرآیند و بهینه سازی رفتار سازمانی می باشد که کاربست آنها پیامدهای فردی و سازمانی را به بار خواهد داشت.
۵.

نقدی بر کتاب تحلیل خط مشی عمومی: مفاهیم، رویکردها، مدل ها و فرآیندها(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : 754 تعداد دانلود : 786
تحلیل خط مشی عمومی گرایشی جدید از مدیریت دولتی در دانشگاههای معتبر می باشد که به مطالعه نقش تحلیل گران در تدوین و اجرا خط مشی عمومی و ارائه سبک های مختلف تحلیل می پردازد. تحلیل خط مشی، روشی برای فرمول بندی و شناخت مشکلات به منظور جست و جو برای راه حل های ممکن است. بدین منظور کتاب منوریان، عباس. تحلیل خط مشی عمومی: مفاهیم، رویکردها، مدل ها و فرآیندها. تهران: انتشارات دانشگاه تهران. 1396. 272 ص. شابک 6-7092-03-964-978 انتخاب و مورد نقد قرار گرفته است. این پژوهش از نوع تحلیل محتوا و از حیث اجرا انتقادی، کاربردی می باشد. در این راستا، ابتدا به معرفی پدیدآورنده و توصیفی شکلی و محتوایی اثر پرداخته شده و سپس در سه بعد شکل ظاهری، ساختاری و محتوایی مورد ارزیابی و تحلیل واقع شده است. ارزیابی به عمل آمده نشان می دهد این کتاب ضمن دارا بودن محاسن و نقاط قوت خاص خود، نیازمند بازنگری و اصلاح در ابعاد سه گانه فوق بویژه تولید محتوای مناسبتر با تحلیل خط مشی عمومی می باشد.
۶.

تاثیر مهارت های رهبری مدیران بر اثربخشی عملکرد مدارس (مطالعه موردی: مدیران مدارس غرب مازندران از کلارآباد تا رامسر)

کلید واژه ها: مهارت های رهبری مدیران مدارس اثربخشی عملکرد مدارس غرب مازندران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 934 تعداد دانلود : 22
هدف از انجام تحقیق حاضر، بررسی تاثیر مهارت های رهبری مدیران مدارس بر اثربخشی عملکرد مدارس (مطالعه موردی: مدیران مدارس غرب مازندران از کلارآباد تا رامسر)، تعیین شده است. در این پژوهش ابتدا با استفاده از پرسشنامه معتبر مهارت های رهبری و اثربخشی عملکرد مدارس، اطلاعات مورد نیاز جهت بررسی فرضیات جمع آوری شد. برای س نجش گویه های تحقیق از مقیاس پنج گزینه ای لیکرت و برای سنجش پایای ی از ضریب آلف ای کرونباخ اس تفاده گردیده و بدی ن منظور، نمونه ی اولیه 15 پرسشنامه، پیش آزمون شد. پس از جمع آوری پرسشنامه ها از آزمودنی ها، به عنوان نمونه آماری؛ اطلاعات حاصل را با استفاده از آزمون t و تحلیل همبستگی و با بهره گیری از نرم افزار spss مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. یافته های نشان داد که؛ در سطح معنی داری دو دامنه ای، سطح معنی داری آزمون r پیرسون 000/0 بوده و این سطح از حداقل سطح معنی داری که 05/0 می باشد، کوچکتر است. رابطه معنی داری بین دو متغیر مذکور در فرضیه وجود دارد پس فرض H1 تائید و فرض H0 رد می گردد به عبارتی بین مهارت های رهبری مدیران بر اثربخشی عملکرد در مدارس غرب مازندران از کلارآباد تا رامسر رابطه معناداری وجود دارد. در حالت کلی فرضیه پژوهش تأیید می گردد.
۷.

Presenting a Model of Organizational Insentience in the Red Crescent Society(مقاله پژوهشی وزارت بهداشت)

تعداد بازدید : 495 تعداد دانلود : 215
INTRODUCTION: Organizational insentience has been one of the main challenges in recent years and refers to a situation in which employees of the organization have become indifferent to their organizational environment. This study aimed to design a model for dealing with organizational insentience in the Iranian Red Crescent Society. METHODS: In this qualitative study, after investigating the phenomenon of organizational insentience and reviewing the theoretical foundations, in-depth interviews were conducted with experts, managers, and masters in the Red Crescent Society. Theoretical saturation was achieved after conducting 21 interviews. Subsequently, the data obtained from the interviews were analyzed through grounded theory and qualitative coding (open, axial, and selective coding). FINDINGS: The findings showed that the main axial theme in this study was organizational insentience, and six themes of senselessness toward the concept of work, double standards, accountability, organizational discrimination, lack of strategic management procedures, and inability to implement policies were the requirements for dealing with organizational insentience, which were coded under the theme of causal conditions. In addition, such factors as decent governance, strengthening the psychological dimension, building trust, strengthening staff's skills, organizational independence, strengthening innovation and creativity, justice, supportive behavior, and supportive environment were selected as the main strategies to deal with organizational insentience. CONCLUSION: It seems that the dominant organizational culture, along with management style and type of communication within the organization, has the main effect on the issue of organizational insentience
۸.

شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر چابکی رفتاری سازمانی در بخش آموزش عالی با به کارگیری فراترکیب و تحلیل سلسله مراتبی گروهی

کلید واژه ها: آموزش عالی چابکی سازمانی چابکی رویکرد رفتاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 703 تعداد دانلود : 697
چابکی سازمانی، از زمره موضوعاتی محسوب است که تبیین ابعاد و زوایایی مختلف آن در سازمان های مختلف، جایگاه مطلوبی را برای رشد و ارتقای عملکرد آن ها در سطوح مختلف فراهم می کند. این مقاله با هدف شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر چابکی رفتاری سازمانی در بخش آموزش عالی با به کارگیری تکنیک فراترکیب و تحلیل سلسله مراتبی گروهی و در دو بخش انجام گرفت. در بخش اول، با استفاده از روش فراترکیب پس از غربالگری 481 مقاله، 120 مقاله بررسی شد و ابعاد و عوامل چابکی رفتاری سازمانی شناسایی شدند. چهار بعد اصلی و نهایی چابکی رفتاری سازمانی عبارت بودند از آموزش، فرهنگ، دانش، توانایی کارکنان. سپس در بخش کمی، این ابعاد به همراه زیرمعیارهای به دست آمده از قسمت قبل، در قالب درخت تصمیم گیری در کنار هم قرار گرفتند و با استفاده از نظرات تیم خبره و به کارگیری تکنیک تحلیل سلسله مراتبی، رتبه بندی و وزن دهی شدند، که بیشترین اهمیت مربوط به بعد آموزش با وزن (374/0) است و پس از آن سایر ابعاد چابکی رفتاری سازمانی به ترتیب، عبارت بودند از دانش (226/0)، توانایی کارکنان (218/0)، فرهنگ (182/0) در پایان ابعاد به دست آمده برای چابکی رفتاری سازمانی با ابعاد مدل های مرجع چابکی سازمانی، با دیدگاه رفتاری، مقایسه شدند.
۹.

بررسی تاثیر تئوری رفتار برنامه ریزی شده و رفتار فرصت طلبانه بر کنش حسابگرانه کارکنان (حسابداران)

کلید واژه ها: تئوری رفتار برنامه ریزی شده رفتار فرصت طلبانه کنش حسابگرانه کارکنان حسابداران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 229 تعداد دانلود : 628
کارکنانی که کنش حسابگرانه دارند به دنبال سرمایه گذاری بر روابطی هستند که از طریق برنامه ریزی های درست و از پیش تعیین شده و کاملا فرصت طلبانه بستری را برای درخواستهای قانونی و غیر قانونی خود فراهم آورند. این کارکنان کاملا حسابگرانه افراد هدف خود را وامدار خویش می سازند تا در مواقع نیاز از این سرمایه گذاری بیشترین بهره را ببرند. هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر تئوری رفتار برنامه ریزی شده و رفتار فرصت طلبانه بر کنش حسابگرانه کارکنان(حسابداران) است. بدین منظور از مقالات فارسی و لاتین که به روش گلوله برفی انتخاب شدنداستفاده شد که بعد از اشباع نظری تحلیل محتوای متنی صورت پذیرفت. سپس داده های حاصله توسط پرسشنامه در اختیار خبرگان قرار گرفت و بعد از سه دور دلفی کیفی و شناسایی زیرمعیارهای مربوطه وسپس با استفاده از تکنیک فرایند تحلیل شبکه ای و دیمتل به بررسی روابط درونی و اولویت بندی پرداخته شد. بر اساس نتایج بدست آمده معیار" رفتاربرنامه ریزی شده"با وزن نرمال شده 0472/0 در اولویت اول و معیار "رفتار فرصت طلبانه" با وزن نرمال شده 0296/0 در اولویت دوم قرار دارد. بدین صورت معیار رفتاربرنامه ریزی شده از میزان تاثیرگذاری بیشتری بر کنش حسابگرانه کارکنان برخوردار است.
۱۰.

معرفی مفهوم و مولفه های سپرسازی از مذهب در سازمان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: طفره روی اجتماعی سپرسازی از مذهب طفره روی سازمانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 978 تعداد دانلود : 793
هدف از این مقاله، فراهم آوردن چارچوبی مفهومی برای سپرسازی از مذهب در سازمانها است.  سپرسازی از مذهب، ایده ی نویی است که فقدان متون کافی در این زمینه، پژوهشگران را بر آن داشت طی مصاحبه های عمیق با 13 خبره ی دانشگاهی در حوزه دین پژوهی و مدیریت رفتار سازمانی، با استفاده از رویکرد ساختاری نظریه داده بنیاد به ارائه الگوی جامع و منسجم برای مفهوم سازی سپرسازی از مذهب بپردازند. روایی پروتکل مصاحبه با استفاده از روایی صوری و محتوا و پایایی آن با توافق بین دو کدگذار حاصل شده است. الگوی نهایی، ضمن روشن ساختن ماهیت سپرسازی مذهبی، به تفکیک، عوامل علّی، زمینه ای و مداخله گر موثر در بروز این عارضه را نمایان می سازد و راهبردها و پیامدهای مثبت ناشی از مهار سپرسازی را در کنار پیامدهای منفی سپرسازی از مذهب معرفی می کند. نتایج این مطالعه نشان داد سپرسازی از مذهب مفهومی چند وجهی است که در چهار سطح: ذهنی، کنش وظیفه ای، کنش اجتماعی و سطح عملکردی قابل شناسایی است. همچنین مشخص گردید بروز سپرسازی از مذهب تابع عواملی خاص بوده، تا حدی قابل پیش بینی است. این مطالعه در نهایت به معرفی راهبردهای کنش سپرسازی از مذهب و  زمینه بروز آن و  پیامدهایش پرداخته است.
۱۱.

بررسی نقش خودکارآمدی در پذیرش دورکاری کارمندان

کلید واژه ها: خودکارآمدی دورکاری منابع انسانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 95 تعداد دانلود : 374
در دنیایی که به شدت پیوسته و دارای ارتباطات قوی بین کشورهاست، اثرات طغیان ویروس کرونا (کووید 19) باعث کند شدن فعالیت های سازمان ها شده است. سازمان ها باید در این عرصه هرچه سریع تر خود را انعطاف داده و با شرایط غیرمنتظره پیش رو وفق دهند؛ که یکی از راه حل های آن خودکارآمدی کارکنان در شرایط دورکاری می باشد؛ بنابراین هدف از این تحقیق، بررسی نقش خودکارآمدی در پذیرش دورکاری کارمندان است. روش تحقیق در این مطالعه توصیفی و پیمایشی بوده و نمونه جامعه آماری با انجام نمونه گیری تصادفی و انتخاب 170 نفر از کارمندان فعال در ادارات کل غرب استان مازندران صورت گرفت. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه استاندارد بود. روایی پرسشنامه ها از طریق تحلیل عاملی تائیدی و پایایی آن ها نیز با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ مورد تائید قرار گرفت. روش تجزیه وتحلیل داده ها، با استفاده از آمار توصیفی (میانگین، انحراف استاندارد و واریانس) و آمار استنباطی (معادلات ساختاری) به کمک نرم افزارهای SPSS و PLS بود. یافته تحقیق نشان داد که خودکارآمدی کارکنان بر پذیرش دورکاری نقش معناداری دارد؛ باورهای خودکارآمدی فردی و جمعی، انتظار پیامدهای فردی و جمعی در پذیرش دورکاری کارکنان نقش معناداری داشتند نتایج نشان داد امروزه سازمان ها خودکارآمدی را به عنوان ابزار مهمی برای افزایش بهره وری و زنجیره ارزش سازمان می دانند. خودکارآمدی می تواند در بهبود عملکرد فردی و هم عملکرد سازمانی مؤثر باشد و بنابراین این امر برای متخصصان توسعه منابع انسانی بسیار مهم و ضروری است.
۱۲.

الگوی تدابیر مهارگر فساد عرفی در سازمان های دولتی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تدابیر مهار فساد عرفی سازمان های دولتی ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 159 تعداد دانلود : 465
فساد اداری مسئله ای است که از گذشته تا کنون گریبانگیر سازمان های دولتی بوده و هسته اندیشه بسیاری از دانشمندان و متفکران علوم مدیریتی، سیاسی، اجتماعی و ... راتشکیل داده است. گسترش فساد در سطح جهانی سبب شد که مبارزه با آن به صورت یک امر فراملی و جهانی درآید. زمانی که فساد در سازمان های دولتی گسترش یابد، به یک عرف غلط تبدیل شده و دیگر مهار و مبارزه با فساد عرفی تنها از طریق اصلاح الگوها و بسته های رفتاری محقق می شود. در این پژوهش، با استفاده از روش کیفی و تئوری داده بنیاد، درگام اول به مفهوم پردازی از فساد عرفی در سازمان های دولتی ایران پرداخته شده است. فسادی که در بین سازمان های دولتی ایران شایع شده و به امری اجتناب ناپذیر تبدیل شده است. در گام بعدی شناسایی مؤلفه های فساد عرفی و در نهایت به تدابیر مهارگر برای فساد عرفی در سازمان های دولتی ایران درعرصه های مختلف(حاکمیتی، ساختاری،مدیریتی و ... ) ارائه گردیده است.
۱۳.

بهینه سازی شایستگی های مدیران راهبردی در سازمان های دولتی از طریق الگوی فرا ابتکاری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: الگوریتم فراابتکاری سازمان دولتی شایستگی راهبرد مدیر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 432 تعداد دانلود : 371
پژوهش حاضر با هدف بهینه سازی شایستگی ها برای مدیران راهبردی سازمان های دولتی انجام شده است این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از لحاظ نحوه گردآوری داده به روش کمی بوده است.در این پژوهش پرسشنامه ای محقق ساخته جهت تعیین میزان توافق و اشتراک نظر پاسخ دهندگان نسبت به اولویت نشانگرهای پیشنهاد شده برای شایستگی مدیران راهبردی و تعیین روابط عناصر و اجزای مدل با استفاده از نمونه گیری طبقه ای تصادفی بین 122 نفر از مدیران عالی و میانی سازمان های مورد مطالعه (استانداری تهران، سازمان اداری و استخدامی کشور، دیوان محاسبات کشور، سازمان بهزیستی کشور، بیمه سلامت) اجرا گردیده است . تحلیل داده ها با استفاده از روش فراابتکاری مبتنی بر الگوریتم ژنتیک و درخت تصمیم و کاربرد نرم افزارهای WEKA و RAPIDMINER انجام شد. یافته های پژوهش نشان می دهد که بر مبنای نتایج تکنیک شانون بالاترین اولویت به مولفه اخلاق مداری داده شد. با توجه به نتایج از 16 مولفه موثر در شایستگی مدیران راهبردی سازمان های دولتی، تعداد 11 عامل به عنوان ویژگی های بهینه انتخاب شده با استفاده از الگوریتم های فراابتکاری استخراج شد که عبارتند از: شایستگی های دانشی، شایستگی های مهارتی، شایستگی های اولیه، شایستگی های روانشناختی، اخلاق مداری، شایستگی های عام، تعاملات و ارتباطات، مدیریت منابع، تفکر راهبردی، تحول گرایی و رهبری.همچنین نتایج نشان می دهد که در شناسایی و بررسی شایستگی های مدیران راهبردی در سازمان های دولتی لازم است موثرترین عوامل باید مورد بررسی قرار گیرند.
۱۴.

تبیین الگوی رهبری تحول آفرین و مدیریت تجدیدشونده با رویکرد آینده پژوهی تعبیری به مضامین فرهنگ و عرفان ایرانی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: آینده پژوهی تعبیری رهبری تحول آفرین مدیریت تجدیدشونده جشن نوروز فرشکرد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 944 تعداد دانلود : 401
رهبری سازمان از مباحث مهم و دارای تنوع و پیچیدگی در حوزه سازمان و مدیریت به شمار می آید.در آینده پژوهی تعبیری با استدلال استعاری، هدف پیش بینی نیست بلکه بصیرت یافتن است.ازآنجایی که هر استعاره پردازی جدید درباره سازمان و رهبری، باعث می شود که علاوه بر اتخاذ نگاهی جدید به پدیده سازمان، کنشی متناسب با آن و افق های جدید برای رهبری و اداره آن تجلی و ظهور یابد، این پژوهش بر اساس روش کیفی- کمّی با رویکرد توصیفی- تحلیلی تلاش دارد که از مضامین و مفاهیم غنی و مهم همانند «جشن نوروز» و «فرشکرد» که از فرهنگ ایران باستان نشات می گیرند، در استعاره پردازی مفاهیم رهبری تحول آفرین و مدیریت تجدیدشونده استفاده شود.نتایج تحقیق نشان می دهد مطابق با مفهوم اوستایی «فرشکرد» و نوزایی و تجدید حیات طبیعت در بهار، سازمان ها و افراد نیز بایستی به احیاء و تجدیدقوا بپردازند.لذا استعاره پردازی رهبری تحول آفرین بهاری و مدیریت تجدیدشونده مبتنی بر مضامین ایرانی «نوروز»، «انارام و ققنوس» و «فرشکرد» می تواند مبتنی بر مضامین ایرانی و الگویی بومی مورد استفاده قرار گیرند.
۱۵.

مروری بر پیش ران ها و پس ران های فساد در سازمان ها با استفاده از روش فراترکیب(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: فساد پیش ران پس ران روش فراترکیب مدل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 116 تعداد دانلود : 420
در این پژوهش نویسندگان تلاش کرده اند با استفاده از روش فراترکیب، با مطالعه 50 مقاله آی اس آی از سال 2010 تا 2020 میلادی و 50 مقاله علمی- پژوهشی داخلی از سال 1388 تا 1398 خورشیدی، ابتدا عوامل بروز فساد (پیش ران ها) و مهار فساد (پس ران ها) را استخراج کنند. سپس، پیش ران ها و پس ران های فساد را بر اساس تکرار بیشترین فراوانی دسته بندی کرده اند. در پایان، مدل فساد و پیش ران ها و پس ران های آن را با استفاده از روش فراترکیب طراحی و ارائه کرده اند.
۱۶.

طراحی مدل مدیریت رفتار سیاسی سازمانی مبتنی بر اصول اخلاقی در صنعت بانکداری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: رفتار سیاسی رویکرد اصول اخلاقی صنعت بانکداری مدیریت رفتار سیاسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 556 تعداد دانلود : 231
هدف پژوهش حاضر طراحی مدل مدیریت رفتار سیاسی سازمانی با رویکرد اصول اخلاقی در صنعت بانکداری بخش دولتی بوده است. بدین منظور پس از مرور ادبیات و مبانی نظری پژوهش با استفاده از تکنیک آمیخته یعنی( تحلیل مضمون و معادلات ساختاری) انجام شده است. در این پژوهش در بخش کیفی با استفاده از تکنیک تحلیل مضمون به بررسی نظرات 15 نفر از خبرگان که از روئسا موفق و مدیران نمونه در صنعت بانکداری بخش دولتی در سطح صف و ستاد کشور می باشند از طریق مصاحبه باز و عمیق (نیمه ساختار یافته) به روش نمونه گیری گلوله برفی پرداخته شد. و جهت حصول اعتبار و بررسی استحکام داده های مستخرج از مصاحبه از معیارهای انتقال پذیری، قابلیت اطمینان و تایید پذیری استفاده شد. داده های مستخرج از مصاحبه های انجام شده با روش تحلیل مضمون، به صورت 164 کدهای باز (مفاهیم) و41 محوری (مقوله) در هفت عامل و در2 دسته رفتار سیاسی سازمانی و مدیریت رفتار سیاسی سازمانی با رویکرد اصول اخلاقی با استفاده از نرم افزارMAXQDA تجزیه و تحلیل شدند و از خروجی نرم افزار مدل پژوهش ترسیم گردید. در بخش کمی با استفاده از ابزار پرسشنامه و پس از سنجش روایی و پایایی و اطمینان از آن، با روش طبقه بندی و نمونه تصادفی نظرات 365 نفر از کارکنان بانکهای ملی و سپه مستقر در سطح شعب و ستاد استان تهران مورد بررسی قرار گرفت. سپس با استفاده از نرم افزار LIZREL و تکنیک تحلیل عاملی تاییدی(CFA) تأثیر مدیریت رفتار سیاسی سازمانی با رویکرد اصول اخلاقی بر عوامل شش گانه شناسایی شده بروز رفتار سیاسی سازمانی مورد بررسی قرار گرفت. و بیشترین تاثیر بر روی عوامل شخصی( فردی و اخلاقی) حاصل شد. و برای تأیید پیشنهادی مدل نهایی از مدل سازی معادلات ساختاری با نرم افزار PLS استفاده شد.
۱۷.

شناسایی شاخص های اثربخش تصویر پردازی سازمانی در صنعت گردشگری ایران با استفاده از رویکرد کیفی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تصویرپردازی تصویرپردازی سازمانی صنعت گردشگری تحلیل محتوای متنی تکنیک دلفی کیفی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 354 تعداد دانلود : 21
مقاله حاضر با هدف شناسایی مهم ترین شاخص های اثربخش تصویر پردازی سازمانی در صنعت گردشگری ایران صورت گرفت. بدین ترتیب این تحقیق از جهت هدف در حیطه تحقیقات کاربردی و از جهت ماهیت داده ها از نوع کیفی می باشد. جامعه آماری تحقیق 40 منبع، شامل اسناد و مدارک بالادستی در حوزه تصویرپردازی صنعت گردشگری و همچنین خبرگان این صنعت است که شامل اعضای هیئت علمی دانشگاه ها در گروه مدیریت و گردشگری و فعال در حوزه صنعت گردشگری می باشند. در این تحقیق، در ابتدا با استفاده از تحلیل محتوای متنی 136 شاخص از منابع بالادستی استخراج شدند. شاخص ها در قالب پرسشنامه بسته طی سه دوره در اختیار خبرگان قرار گرفتند. در هر دوره با استفاده از امتیازی که پاسخ دهندگان برای هر شاخص در نظر گرفتند و تحلیل دلفی کیفی، تعدادی از شاخص ها غربال شدند. در نهایت 47 زیرمقوله به عنوان شاخص های اثربخش تصویرپردازی سازمانی در صنعت گردشگری ایران در 7 مقوله اصلی شامل: اقتصادی، برند سازی، کیفیت برند، پتانسیل گردشگری منطقه، فعالیت های تبلیغاتی، تصویر سازی متمرکز بر شغل و مدیریت کلان معرفی شدند.
۱۸.

ارزیابی تأثیر هوش معنوی بر گرایش به کارآفرینی مستقل دانش آموزان دبیرستان ها و هنرستان های شهرستان چالوس

کلید واژه ها: هوش معنوی کارآفرینی مستقل معنا سازی شخصی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 836 تعداد دانلود : 257
این مقاله برگرفته از تحقیق علمی- پژوهشی در زمینه تأثیر هوش معنوی با مؤلفه های تفکر اعتقادی، تفکر انتقادی، سجایای اخلاقی، معنا سازی شخصی و آگاهی متعالی بر کارآفرین مستقل شدن دانش آموزان است. هدف این پژوهش تبیین و تأکید بر عوامل مؤثر فوق بر کارآفرین مستقل شدن 400 نفر از دانش آموزان سال آخر دبیرستان ها و هنرستان های شهرستان چالوس است که نزدیک به فارغ التحصیلی و انتخاب سرنوشت ساز شغل و کسب و کار خود هستند. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه کارآفرینی مقیمی (1394) و هوش معنوی کینگ و بدیع (1389) می-باشد. روش نمونه گیری تصادفی ساده بوده که روایی تحقیق با روایی سنجی سازه محتوایی از طریق تحلیل عاملی تائیدی و پایایی از روش آلفای کرونباخ تائید شد. یافته ها نشان داد که مؤلفه معنا سازی شخصی بر گرایش دانش آموزان سال آخر برای کارآفرین مستقل شدن تأثیر مثبت دارد. همچنین یافته ها نشان داد که سایر مؤلفه های هوش معنوی (سجایای اخلاقی، آگاهی، تفکر انتقادی و تفکر اعتقادی) رابطه معناداری با کارآفرین مستقل شدن ندارند. سایر یافته های تحقیق بیان کردند که بین رشته های تحصیلی و میزان درآمد خانواده دانش آموزان با کارآفرین مستقل شدن ایشان رابطه معناداری وجود دارد. همچنین هوش معنوی به عنوان عاملی مهم در تعیین سرنوشت کسب و کار دانش آموزان هست و می بایست به آن بیشتر دقت شود.
۱۹.

تمایل گردشگران صنعت جهانگردی مبتنی بر عوامل محصول و جمعیت شناختی (مطالعه موردی: نوشهر و چالوس)(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: تمایل گردشگران صنعت جهانگردی عوامل محصول جمعیت شناختی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 808 تعداد دانلود : 230
گردشگری صنعتی است که نیازمند شناخت و آگاهی کافی از مسائل و عوامل مؤثر اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در هر منطقه است. بنابراین به عنوان فعالیتی اثرگذار بر تمامی ارکان توسعه، بیش از گذشته نیازمند مطالعه است. هدف مقاله حاضر، تبیین رابطه بین عوامل محصول (جاذبه ها، تسهیلات و زیرساختارها) و متغیرهای جمعیت شناختی (میزان سواد، چگونگی انتخاب مقصد، مدت اقامت، شغل و جنس) با تمایل گردشگران صنعت جهانگردی می باشد. جامعه آماری تحقیق، گردشگرانی می باشند که در تابستان 89 به دو شهر نوشهر و چالوس مسافرت نموده اند و تعداد 352 نفر از طریق نمونه گیری تصادفی انتخاب و پرسشنامه ها میان آنان توزیع گردید، نوع تحقیق بر حسب هدف کاربردی و از روش توصیفی- همبستگی استفاده گردید. روش جمع آوری داده ها میدانی و ابزار جمع آوری داده ها، پرسشنامه بوده است، که با استفاده از آمار توصیفی(محاسبه فراوانی درصد، درصد فراوانی تراکمی، میانگین، انحراف استاندارد و جداول و نمودار) و آمار استنباطی (آزمون همبستگی پیرسون، تحلیل واریانس یک طرفه، آزمون توکی و استفاده از نرم افزار SPSS) تجزیه و تحلیل شده است. نتایج نشان داد، تمامی عوامل (عوامل محصول و جمعیت شناختی) که در این پژوهش مطرح شده اند در تمایل گردشگران به دو شهر نوشهر و چالوس مؤثرند. در پایان مقاله نیز در قالب جمع بندی، بحث، نتیجه گیری و پیشنهاداتی در رابطه با کاربردهای نتایج مذکور در دنیای واقعی و نیز ادامه و پیگیری تحقیقات مشابه در آینده ارائه شده است
۲۰.

بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی بر مرحله رشد، از چرخه حیات سازمانی با تکیه بر مدل معادلات ساختاری(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: سرمایه اجتماعی مدل معادلات ساختاری چرخه حیات سازمانی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اجتماعی جامعه شناسی جامعه شناسی سازمان
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اجتماعی مفاهیم علوم اجتماعی (هویت، سرمایه اجتماعی و ...)
تعداد بازدید : 220 تعداد دانلود : 461
سرمایه اجتماعی مفهومی اساسی در سازمان و اجتماع است که مورد توجه صاحبنظران حوزه های مختلف علوم قرار گرفته است. هدف از پژوهش حاضر، بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی بر مرحله رشد، از چرخه حیات سازمانی با تکیه بر مدل معادلات ساختاری جامعه هتل ها و متل های غرب استان مازندران می باشد. روش جمع آوری اطلاعات در این پژوهش، پرسشنامه بوده و ضریب پایایی این پرسشنامه 85% بوده است. همچنین جهت انجام آزمون های آماری از نرم افزار SPSS و نرم افزار AMOS، استفاده شده است. نتایج نشان داده است که متغیرهای انسجام اجتماعی، مشارکت و اعتماد همبستگی بیشتری با متغیر پنهان سرمایه اجتماعی خواهند داشت. همچنین رسمیت، تمرکز و پیچیدگی دارای همبستگی بیشتری با نمرات بوده و بنابراین وزن بیشتری نیز در محاسبات مربوط به متغیر پنهان رشد سازمان خواهند داشت. در پایان مقاله موارد مذکور جمع بندی شده است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان