مدیریت تبلیغات و فروش (رهیافتی در مدیریت بازرگانی سابق)

مدیریت تبلیغات و فروش (رهیافتی در مدیریت بازرگانی سابق)

مدیریت تبلیغات و فروش دوره 3 پاییز 1401 شماره 3 (پیاپی 11)

مقالات

۱.

رتبه بندی موانع توسعه بازاریابی در مشاغل خانگی: مطالعه موردی استان مرکزی

تعداد بازدید : ۲۲۸ تعداد دانلود : ۷
امروزه مشاغل خانگی به عنوان راهکاری برای غلبه بر مشکلات بیکاری در جوامع در حال توسعه به شمار می آید و بر این اساس قانون حمایت از مشاغل خانگی در ایران تدوین و از سال 1389 عملیاتی گردیده است. یکی از موانع اساسی توسعه مشاغل خانگی عدم دسترسی به بازار و تقاضا برای محصولات مشاغل خانگی است. تدوین و بکارگیری راهبردهای بازاریابی به عنوان یکی از مهمترین راهکارهای غلبه بر این مشکل به شمار می آید. از اینرو هدف اصلی این پژوهش شناسایی و اولویت بندی موانع بکارگیر رویکردهای بازاریابی در مشاغل خانگی است. بدین منظور ضمن بررسی ادبیات موضع و استفاده از نظر خبرگان موانع و تنگناهای توسعه بازاریابی در حوزه مشاغل خانگی شناسایی و استخراج شده و از رویکرد تحلیل سلسله مراتبی برای اولویت بندی موانع استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که عامل شرایط ناپایدار اقتصادی کشور با وزن 140/0 مهمترین مانع بازاریابی مشاغل خانگی بوده است. پس از آن متغیرهای بی ثباتی در قوانین و مقررات، فقدان فرهنگ پشتیبان تولید و محرک نوآوری، نبود ارتباط مستمر میان صاحبان مشاغل و متولیان به ترتیب با وزن های 102/0، 083/0 و 068/0 در رتبه های بعدی قرار دارند.
۲.

سازمان ارزش بنیان و خلق ارزش شرکت: تحلیل نقش میانجی اخلاق کاری(مورد مطالعه: شرکت های دانش بنیان پارک های علم و فناوری شهر تهران)

تعداد بازدید : ۱۳۱ تعداد دانلود : ۱۳
سازمان ارزش بنیان برای خلق ارزش، بر ارزش ها متکی است، ارزش هایی که ترجمان انتظارات ذینفعان سازمان است. هدف از انجام این پژوهش بررسی تأثیر سازمان ارزش بنیان بر خلق ارزش در شرکت های دانش بنیان با نقش میانجی اخلاق کاری است. جامعه آماری پژوهش شامل 530 نفر از مدیران شرکت های دانش بنیان پارک های علم و فناوری شهر تهران بوده که از میان آنها 222 نفر با استفاده از فرمول کوکران بعنوان نمونه انتخاب گردیدند. برای سنجش متغیرهای پژوهش از پرسشنامه استاندارد محقق ساخته استفاده گردید و پایایی پرسشنامه به وسیله آلفای کرونباخ مورد تأیید قرار گرفت. پس از تجزیه و تحلیل داده ها به وسیله نرم افزار پی ال اس مشخص گردید که سازمان ارزش بنیان هم بصورت مستقیم و هم از طریق اخلاق کاری و مولفه های آن موجب خلق ارزش و بهبود روابط سازمان با ذینفعان مرتبط با شبکه ارتباطات می گردد. رعایت مسائل اخلاقی و ارزش های سازمانی موجب بهبود تصویر سازمان در نگاه ذینفعان مستقیم و غیر مستقیم و تقویت آتیه سازمان می گردد. همچنین از سازمان های بالادستی انتظار می رود که در راستای حل تعارض منافع و رعایت مسائل اخلاقی در شبکه کسب و کار راه را برای خلق روز افزون ارزش شرکت های دانش بنیان فراهم گردانند.
۳.

مدل کیفی ارتقا بازاریابی محتوایی ؛ شناسایی و غربال مهمترین شاخصه ها با تکنیک دلفی (مطالعه موردی: کالاهای ورزشی ایرانی)

تعداد بازدید : ۱۸۷ تعداد دانلود : ۷
هدف: امروزه تولید محتوای عالی و درگیرکننده از مهمترین چالش ها و الویت اصلی بازاریابان است. هدف این مقاله تدوین مدل کیفی ارتقا بازاریابی محتوایی کالاهای ورزشی ایرانی، شناسایی و غربال مهمترین شاخصه ها با تکنیک دلفی، و رتبه بندی آنها بود. روش پژوهش: روش تحقیق بر مبنای جستجوی داده ها، از نوع آمیخته بود. بخش کیفی با استفاده از نظریه داده بنیاد استراوس و کوربین با مصاحبه های عمیق از 12نفر از متخصصان به عمل آمد. بخش میانی با استفاده از تکنیک دلفی برای اطمینان از شاخصه های استخراج شده از طریق پرسشنامه در مقیاس لیکرت توسط پانل خبرگان متشکل از 10خبره انجام شد و بخش کمی رتبه بندی شاخصه ها از دید خبرگان با آزمون توصیفی-استنباطی فریدمن انجام شد. یافته ها و نتیجه گیری: مصاحبه ها در بخش کیفی با نظریه ی داده بنیاد کدگذاری شد که شامل کد گذاری باز(104کد)، محوری(68کد) و انتخابی(27کد) از 5 مقوله ی (شرایط علی مانند استراتژی های بازاریابی، عوامل زمینه ای مانند توسعه ی ارتباطات، عوامل مداخله گر مانند توسعه ی سئو، راهبردهای مؤثرمانند توسعه ی پژوهش ها و تحقیقات و پیامدهای حاصل مانند توسعه ی اقتصاد ورزشی) و مدل کیفی بر اساس این کدگذاری ها طراحی شد. در بخش میانی از طریق تکنیک دلفی استفاده شد و به منظور هماهنگی شاخصه های شناسایی شده، از آزمون ضریب کندال در نرم افزارspss22 استفاده شد، پس از شناسایی وغربال شاخصه ها با تکنیک دلفی 6 شاخصه شناسایی شد، در بخش کمی تحقیق با آزمون فریدمن شاخصه ها رتبه بندی شد. که به ترتیب این نتایج به دست آمد: توسعه سئو، توسعه ی رسانه ها و شبکه های اجتماعی، منع احتکار، همکاری میان واحد بازاریابی و فروش، توسعه ی تحقیقات و پژوهش ها، رفع تنش میان واحد بازاریابی و فروش ناشی از تعارضات فرهنگی. بر این اساس عامل توسعه ی سئو بالاترین رتبه را به خود اختصاص داد. با توجه به نتایج تحقیق می توان نتیجه گرفت شرکت ها و بازاریابان عامل توسعه ی سئو را بیشتر مورد توجه قرار دهند و از روش های( سئوکلاه سفید ) برای افزایش سود آوری استفاده نمایند.
۴.

نقش پیشایند های هویت یابی مشتریان با برند، مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت و سرمایه اجتماعی در رابطه بین رفتار شهروندی و قصد ترک مشتریان شرکت

تعداد بازدید : ۲۰۷ تعداد دانلود : ۱۰
قصد مشتریان در عدم ترک شرکت و بروز رفتارهای شهروندی از جانب آن ها در زمره رفتارهایی هستند که می توانند تأثیر زیادی بر موفقیت سازمان بگذارند. بنابراین، مطالعه عوامل مؤثر بر شکل گیری این رفتارها بسیار مهم هستند. هدف تحقیق حاضر بررسی تأثیر هویت یابی مشتری با برند و مسئولیت پذیری اجتماعی آن بر رفتارهای شهروندی مشتریان و قصد ترک آن ها بود که نقش میانجی سرمایه اجتماعی نیز موردبررسی قرار گرفت. این تحقیق ازنظر هدف کاربردی و ازنظر روش اجرا توصیفی بود. جامعه آماری پژوهش حاضر مشتریان بانک سپه در شهر تهران و حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران برای جامعه نامحدود برابر با 384 نفر می باشد که به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شد و براین اساس شهر تهران به مناطق چهارگانه (شمال، جنوب، شرق و غرب) تقسیم و سپس به طور تصادفی از بین این مناطق شعباتی انتخاب گردید. داده های موردنیاز به وسیله پرسشنامه جمع آوری شد و بر اساس روش مدل یابی معادلات ساختاری و با استفاده از نرم افزار SPSS و Smart PLS مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان می دهد که تأثیر مثبت هویت یابی مشتریان با برند بر رفتار شهروندی مشتریان مورد تائید قرار نگرفت. لکن مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت تأثیر مثبتی بر رفتار شهروندی مشتری داشته و رفتار شهروندی مشتریان نیز برعدم قصد ترک مشتریان تأثیری مثبت دارد. ضمن اینکه نقش میانجی سرمایه اجتماعی در اثرگذاری هویت یابی مشتریان با برند و مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت بر رفتارهای شهروندی مشتری مورد تائید قرار گرفت.
۵.

تاثیر معاهده های سرمایه گذاری بر سیاست زدایی اختلافات سرمایه گذاری خارجی (رویکرد قانونی شدن ، دیپلماسی و توسعه)

تعداد بازدید : ۶ تعداد دانلود : ۵
پایه گذاران نظام معاهدات سرمایه گذاری و همچنین بسیاری از طرفداران فعلی ابراز داشته اند که چگونه معاهدات به کشورهای در حال توسعه این امکان را می دهند تا اختلافات سرمایه گذار - دولت را سیاست زدایی کنند یعنی مناقشات تجاری را از ملاحظات گسترده تر سیاسی و دیپلماتیک با کشورهای توسعه یافته حفظ کنند. در حالی که این استدلال توسط محققان اقتصادی و حقوقی به صورت گسترده تری پذیرفته می شود و صریحا توسط کشورهای صادرکننده سرمایه تبلیغ می شود تحقیق حاضر با هدف بررسی تاثیر قراردادهای سرمایه گذاری بر سیاسیت زدایی اختلافات سرمایه گذاری خارجی با رویکرد قانونی شدن ، دیپلماسی و توسعه در نظر گرفته شد . در این راستا فرضیه ایی با همین مضمون تبیین و 127 مورد اختلاف در یک دوره ده ساله 1388 تا 1398 در اقتصاد ایران مورد مطالعه و تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایچ نشان داد: الف ) در کشورهای در حال توسعه به طور معمول در ازای کمتر سیاسی کردن مناقشات سرمایه گذاری خود، تشویق می شوند تا به داوری معاهدات سرمایه گذاری ترغیب شوند. ب ) در حالی که دولت ها به صورت مکرر در اختلافات دنیای در حال توسعه مداخله می کند، دولت های قدرتمند به ندرت از تهدیدات یا تحریم های صریح در مناقشات سرمایه گذاری استفاده می کند. این امر حاکی از یک تغییر مهم در دیپلماسی سرمایه گذاری از دوره ای است که نظام معاهدات سرمایه گذاری آشکار شده است. ج ) مداخلات دیپلماتیک تهاجمی تر در گذشته اغلب در اختلافات مربوط به سلب مالکیت آشکار شده اما چنین اختلافاتی امروزه بسیار کمتر اتفاق می افتد و اختلافات ظریف تری در مورد شرایط پیمانکاری و تغییرات نظارتی جایگزین می شود.
۶.

بررسی رابطه بین عوامل سازمانی و غیرسازمانی با انگیزه خدمت عمومی

تعداد بازدید : ۱۱۵ تعداد دانلود : ۹
هدف: این تحقیق با هدف تبیین مدل و بررسی رابطه بین عوامل سازمانی (شفافیت اهداف، رهبری تحول آفرین، ویژگی های شغلی) و غیرسازمانی (جامعه پذیری دینی، جامعه پذیری خانواده، ویژگی های شخصیتی، ایدئولوژی سیاسی، شناسایی حرفه ای و ویژگی های جمعیت شناختی) با انگیزه خدمات عمومی (دولتی) صورت پذیرفت. طرح پژوهشی: تحقیق حاضر از لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ نوع تحقیق از جمله تحقیقات توصیفی–همبستگی می باشد. حجم نمونه شامل 324 نفر از کارکنان شهرداری های استان خراسان رضوی بوده که این تعداد نمونه به صورت نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای برگزیده شده اند. داده های مورد نیاز از طریق پرسشنامه های ترکیبی انگیزه خدمت عمومی، عوامل سازمانی و عوامل غیرسازمانی گردآوری شده و ضریب پایایی (αکرونباخ) برای پرسشنامه ها به ترتیب 822/0، 815/0 و 795/0 به دست آمده است و به منظور اطمینان از تناسب شاخص ها با مؤلفه ها (بررسی روایی) از آزمون خبرگی و تحلیل عاملی اکتشافی و به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از مدلسازی استفاده گردیده است. داده ها با نرم افزارهای "اس پی اس اس" و "آموس" تجزیه و تحلیل شد. یافته های پژوهش: نتایج تحقیق نشان داد که رابطه معناداری بین عوامل سازمانی و غیرسازمانی با انگیزش خدمت عمومی کارکنان وجود دارد و روابط در مدل تحقیق تایید شد و در پایان بر اساس یافته های تحقیق، پیشنهادهایی نیز ارائه گردید. نوآوری پژوهش: شناخت عوامل و سنجش میزان اثرگذاری عوامل مختلف بر اانگیزه خدمت عمومی از جمله موضوعات مهم و به روز در زمینه انگیزش کارکنان می باشد. کلید واژگان: انگیزه خدمت عمومی، عوامل سازمانی، عوامل غیرسازمانی
۷.

نقش عوامل روانشناختی در قصد خرید و تمایل به پرداخت مشتریان برای سیستم مدیریت انرژی خانگی

تعداد بازدید : ۸ تعداد دانلود : ۱۳
مسائل زیست محیطی، مانند گرم شدن کره زمین و تغییرات آب و هوایی، مصرف کنندگان را به سمت تغییر رفتارهای مصرف سوق داده است. به عنوان مثال، خرید محصولات سبز در سال های اخیر افزایش یافته است. هدف این پژوهش، بررسی تاثیر هوشیاری به سلامتی، ارزش های مذهبی محیط زیستی، هنجارهای ذهنی و شخصی و شخصیت بر قصد خرید سیستم مدیریت انرژی خانگی و همچنین بررسی تاثیر قصد خرید بر تمایل به پرداخت برای سیستم مدیریت انرژی خانگی می باشد. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت، توصیفی-پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش، مشتریان لوازم خانگی کم مصرف در ایران هستند که حداقل 18 سال سن داشته و دارای مدرک دیپلم می باشند. حجم نمونه بر اساس جدول مورگان، 384 نفر به دست آمده است. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه آنلاین استفاده گردیده است. روایی و پایایی این پرسشنامه نیز مورد تصدیق قرار گرفته است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از مدلسازی معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی استفاده شده است. نتایج نشان داده است که هنجارهای ذهنی، هنجارهای شخصی و صفت شخصیتی گشودگی به تجربه بر قصد خرید تاثیرگذار است و قصد خرید منجر به تمایل به پرداخت می شود. یافته های پژوهش، پیشنهادهای پژوهشی و کاربردی مهمی را به شرکت های تولید کننده محصولات سبز، شرکت های ساختمانی، مدیران بازاریابی، معماران و مهندسان ساختمان ارائه می دهد.