آرشیو

آرشیو شماره ها:
۳۸

چکیده

دگرگونی در شرایط شهرها و افزایش سریع شهرنشینی و توسعه شهری تغییرات اجتناب ناپذیری را در شهرها ایجاد کرده است. لذا، تحلیل پایداری و وضعیت شاخص های پایداری در سطح نواحی شهری به عنوان رهیافتی جهت دست یابی به توسعه پایدار شهری همواره یکی از اهداف مدیران شهری بوده است. از این رو، هدف این پژوهش تحلیل و سنجش شاخص های پایداری در ناحیه1منطقه1 و ناحیه1منطقه2 به عنوان نمونه مطالعاتی می باشد. این پژوهش به لحاظ هدف از نوع کاربردی است و با استفاده از روش توصیفی_تحلیلی انجام شده است. روش گردآوری داده ها، کتابخانه ای_اسنادی همراه با گردآوری میدانی(تعداد 383 پرسشنامه مردمی) است. در این پژوهش با بهره گیری از نظرات 15 کارشناس و با استفاده از تکنیک مکبث، 30 شاخص پایداری وزن دهی گردیده و وضعیت پایداری نواحی مورد مطالعه در پنج بعد کالبدی، زیست محیطی، نهادی، اقتصادی و اجتماعی-فرهنگی ارزیابی شده است. بر اساس مقایسات زوجی انجام شده، از میان پنج بعد مذکور، بعد اقتصادی مهم ترین بعد پایداری می باشد. نتایج تحقیق نشان دهنده پایداری کالبدی، اقتصادی و اجتماعی-فرهنگی ناحیه1منطقه1و پایداری کالبدی ناحیه1منطقه2 می باشد. در مجموع ناحیه1منطقه1 نسبتا پایدار و ناحیه1منطقه2 ناپایدار ارزیابی شده است. لذا، می توان نتیجه گرفت که تنها توجه به شرایط کالبدی و عملکردی برای جذب ساکنان کافی نیست و عواملی چون وضعیت اقتصادی خانوارهای ساکن نیز در پایدار بودن یک محله تاثیرگذار است. با در نظر داشتن این مهم که بعد اقتصادی مهم تر از سایر ابعاد می باشد، لذا پیشنهاد می شود رسد هرنوع سازوکار برنامه ریزی در جهت پایدار ساختن نواحی مورد مطالعه در گام اول باید مبتنی بر بهبود وضع شاخص های اقتصادی صورت پذیرد.

A comparative study of the sustainability level of development in regions 1 and 2 of the Mashhad

the rapid increase of urbanization has made unavoidable changes in the cities, so Sustainability analysis in urban zones has always been one of the goals of urban managers. The purpose of this study is to analyze the indicators of sustainability in zone 1 of region 1 and zone 1 in region 2 of Mashhad. This research is operational in terms of purpose and has been done using descriptive-analytical method. The data collection is done by the library and document methods with a field survey. So, 30 sustainability indicators were weighed by using the views of 15 experts and also using the MACBETH technique in order to evaluating five dimensions of physical, environmental, institutional, economic and socio-cultural dimensions in the studied area. Based on paired comparisons, among the five dimensions, economic dimension is the most important dimension of sustainability. The results of the research indicate the physical, economic and socio-cultural sustainability of zone 1 of region 1 and physical sustainability of zone 1 of region 2. Totally, zone 1 of region 1 is relatively sustainable and zone 1 of region2 is evaluated unsustainable. Therefore, it can be concluded that only attention to physical and functional conditions is not enough and factors such as the economic situation also affect the sustainability of a zone. Considering that the economical dimension is more important than other dimensions, it is suggested that any planning mechanism for sustaining the studied areas in the first step should be based on the improvement of the economic indicators.

تبلیغات