آرشیو

آرشیو شماره ها:
۶۰

چکیده

هدف از این مقاله، شناسایی و تعیین عوامل کلیدی، روندهای نوظهور و نیروهای پیشران در مسیر تدوین آیین نامه ارتقای مرتبه اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و ارزیابی روابط ساختاری میان عوامل و مؤلفه های کلیدی در افق 1414 است. برای این منظور با تکیه بر روش شناسی آمیخته و بهره گیری از ابزارهای مرور ادبیات، مصاحبه، ماتریس تحلیل آثار متقاطع، نرم افزار میک مک و پنل خبرگان، ضمن احصای مجموعه ای جامع از عوامل اثرگذار، مؤلفه های کلیدی شناسایی و روابط اثرگذاری و اثرپذیری میان آن ها به لحاظ ساختاری تحلیل شده است. درنتیجه، پنج نیروی «گفتمان حاکم بر آموزش عالی در ایران»، «انتظار جامعه (صنعت، بازار و دولت) از آموزش عالی»، «اقتصاد آموزش عالی»، «رقابتی و بین المللی شدن آموزش عالی» و «چالش های نوظهور و توسعه علوم میان و فرارشته ای» به عنوان پیشران های تغییر در موضوع مقاله احصا گردیده و تأثیر و نقش هریک در آینده نظام ارتقای اعضای هیئت علمی تبیین شده است. براین اساس، ارتقای ویرایش های آینده این آیین نامه، نیازمند همگامی با نیروهای پیشران شناسایی شده، لحاظ پیچیدگی های ساختاری میان عوامل کلیدی مؤثر و انطباق با تحولات محیط اجتماعی، اقتصادی و سیاسی از طریق اتخاذ رویکردهای میان رشته ای و آینده نگر آن هاست.

Structural analysis of key factors and identification of driving forces of future faculty promotion regulations in Iran’s higher education over horizon 2035

The purpose of this study is to identify and determine key factors, emerging trends and driving forces in the development of future faculty promotion regulations (FPR) and evaluate the structural relationship between key factors over the Horizon 2035. For this purpose, relying on a mixed methodology and using the literature review, interviews, the cross-impact analysis matrix, MicMac software and expert panels, key factors are identified and the relationship of influence and dependence between them are structurally analyzed. As a result, five forces including "Discourse governing higher education in Iran", "Society (industry, market and government) expectation of higher education", "Economics of higher education", "Competitiveness and internationalization of higher education" and "Emerging challenges and development of Interdisciplinary sciences" are considered as drivers of change in the subject of research and the function and influence of each in the future of the faculty promotion system is explained. Accordingly, upgrading future editions of FPR requires alignment with the identified drivers, considering structural complexities between key factors and adapting to changes in the social, economic and political environment through interdisciplinary and futuristic approaches.

تبلیغات