نویسندگان: فرامرز میرزازاده

کلید واژه ها: بیداری اسلامی جهان عرب عقلانیت و رهایی نظریه انتقادی

حوزه های تخصصی:
شماره صفحات: ۷۲۳ - ۷۴۱
دریافت مقاله   تعداد دانلود  :  ۱۷۱

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۹

چکیده

این مقاله در چارچوب الگوی نظریه انتقادی به تبیین تحولات انقلابی کشورهای عربی خاورمیانه پرداخته و به این نتیجه رسیده است که این تحولات صبغه اسلامی دارد. پس می توان آن را بیداری اسلامی نامید. از این روی، جهان عرب با ابتنا به عقلانیت فرهنگی نهفته در دین اسلام به سنت اسلامی جاری و دستاوردهای غرب به دیده انتقاد نگریسته و با استفاده از ظرفیت رهایی بخش اسلام علیه نظام حاکم شوریده است. هر چند امکان داشته و دارد که این خیزش توسط قدرت های خارجی و داخلی مخالف اسلام به چالش کشیده شود.