نویسندگان: سید امیر نیاکویی

کلید واژه ها: پدیده دوم خرداد جنبش اجتماعی حرکت اصلاحی رفتار انتخاباتی کنش جمعی

حوزه های تخصصی:
شماره صفحات: ۲۹۵ - ۳۱۴
دریافت مقاله   تعداد دانلود  :  ۲۲۴

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۹

چکیده

درباره ماهیت پدیده دوم خرداد تعابیر متفاوت به کار رفته است؛ رفتاری انتخاباتی، حرکت توده وار، جنبشی اجتماعی و حرکتی اصلاحی از درون حکومت مهم ترین این تعابیر هستند. این مقاله به دنبال آن است تا با رویکردی تحلیلی به بررسی اطلاق تعابیر فوق به ویژه جنبش اجتماعی بر پدیده دوم خرداد بپردازد. در این راستا ابتدا نظرات مطرح شده مورد بررسی انتقادی قرار می گیرند و سپس با مروری بر تعاریف مختلف در خصوص جنبش های اجتماعی و ویژگی های منتسب به آنها، تلاش می شود تا به این پرسش که آیا پدیده دوم خرداد جنبش اجتماعی است یا نه؟ پاسخ داده شود.