نویسندگان: علی اردستانی

کلید واژه ها: آرته استبداد شرقی اَشَه اندیشه ایران شهری پاتریمونیالیسم دولت زرتشت فره ایزدی

حوزه های تخصصی:
شماره صفحات: ۳۹ - ۵۷
دریافت مقاله   تعداد دانلود  :  ۲۲۱

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۹

چکیده

شاید مهم ترین ویژگی مطالعات مربوط به اندیشه سیاسی در ایران، تاکید بر وجود اندیشه سیاسی مستقل و مدون در باب دولت در ایران باشد. این اندیشه که از آن تحت عناوین مختلف نظیر "اندیشه ایران شهری"، "خردمزدایی" و مانند آن یاد می شود، مؤید آن است که سازمان دولت در ایران از پشتوانه نظری مستحکم برخوردار است و بر اساس آن عمل می کند. در مقاله حاضر تلاش می شود در پرتو دو نظریه استبداد شرقی و پاتریمونیالیسم به بررسی این موضوع و قوت نظری آن پرداخته شود. در همین راستا، تلاش می شود به بررسی این موضوع پرداخته شود که بنیاد دولت در ایران بیش از آنکه مبتنی بر اندیشه ای خاص و مدون باشد، ریشه در مقتضیات و ضرورت های عملی داشته است.