کلید واژه ها: احسان طبری ایدئولوژی آل احمد روشنفکران ایرانی فرمالیسم سیاسی قدرت

حوزه های تخصصی:
شماره صفحات: ۱۶۱ - ۱۷۹
دریافت مقاله   تعداد دانلود  :  ۲۹۱

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۹

چکیده

در جستجوی علل ناکامی روشنفکر ایرانی در حوزه ی اندیشه و سیاست مقاله ی حاضر با مروری اجمالی بر آراء احسان طبری و جلال آل احمد، تلاش دارد، تأثیر نگاه صوری و فرمالیستی به سیاست و سیطره ی فرمالیسم سیاسی بر اندیشه ی این دو روشنفکر مطرح ایران معاصر را نشان دهد و در بازبینی نقادانه به ایضاح این موضوع بپردازد که چگونه درک سطحی و صوری آنان از سیاست و اولویت قرار گرفتن اهداف سیاسی، تفکر آنان بیش از پیش از اندیشه ی راستین فاصله گرفته و به ایدئولوژی هایی مبهم در خدمت فرمالیسم سیاسی بدل شده است. ش