نویسندگان: محمد صدرا

کلید واژه ها: آسیب شناسی سید جمال سکولاریسم فرقه گرایی وحدت اسلامی

حوزه های تخصصی:
شماره صفحات: ۴۱۳ - ۴۳۰
دریافت مقاله   تعداد دانلود  :  ۱۲۱۲

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۹

چکیده

مفهوم وحدت اسلامی، در تاریخ معاصر از شبه قاره هند برخاست و در نهایت، از طریق سید جمال در جهان اسلام گسترش یافت. این مفهوم همواره در چارچوب دوگانه مفهومی فرقه گرایی و سکولاریسم مورد خوانش و توجه قرار گرفته است. همین مسئله سبب شده که این مفهوم درست عکس کارکرد خود که ایجاد وحدت در بین فرق اسلامی برای غلبه بر عقب ماندگی ناشی از استعمار و استبداد است، عمل کند. در این مقاله سعی بر آن است که زمینه های تاریخی و سیاسی اجتماعی ایجاد، تطور و گسترش این مفهوم بررسی شود.