مجلاتزبان پژوهی


 


درجه علمی: علمی - پژوهشی

دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: دانشگاه الزهرا (س)

مدیر مسئول: دکتر سوسن قهرمانی قاجار

سردبیر: دکتر فریده حق‌بین 

مدیر اجرایی: بهنوش جووری

هیئت تحریریه: دکتر محمدعلی آذرشب، دکتر فریده حق‌بین، دانشیار، دکتر انسیه خزعلی، دانشیار، دکتر فرهاد ساسانی، دانشیار، دکتر فرزانه فرح‌زاد، دانشیار، دکتر مهوش قویمی، استاد، دکتر یحیی مدرسی تهرانی، دکتر بتول مشکین‌فام

نشانی: تهران-  میدان ونک- خیابان ده ونک- دانشگاه الزهراء(س) - دانشکده ادبیات - طبقه سوم - اتاق315   دفتر مجلات

تلفن:  85692910(021)

وب سایت: http://journals.alzahra.ac.ir


آرشیو نشریه: