اصول بهداشت روانی

اصول بهداشت روانی

اصول بهداشت روانی 1383 شماره 23 و 24

مقالات

۱.

بررسی تاثیر تماس پوستی مادر و نوزاد بر شدت اندوه پس از زایمان خانم های سزارین شده

۴.

بررسی آگاهی خانواده در مورد انواع سوء رفتار نسبت به زنان سالمند شهر تهران

۶.

بررسی همه گیرشناسی و علت شناسی اقدام به خودکشی و ارتباط آن با متغیرهای جمعیت شناختی در بین مراجعین اورژانس بیمارستان 22بهمن نیشابور در سال 1382

۷.

بررسی سلامت روان بیماران وابسته به مواد روانگردان

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۶۱