مهندسی مدیریت نوین

مهندسی مدیریت نوین

مهندسی مدیریت نوین سال 2 زمستان 1392 شماره 4

مقالات

۱.

امکان سنجی تقویت بخش خصوصی و تعاونی در بازار پسته استان کرمان

کلید واژه ها: بخش خصوصی بخش تعاونی ساختار بازار بازار پسته

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱ تعداد دانلود : ۳۹
مطالعه حاضر به منظور بررسی جایگاه بخش خصوصی و تعاونی و ساختار بازار پسته در استان کرمان و امکان تقویت آن انجام گرفته است. برای انجام پژوهش حاضر، داده ها و اطلاعات مورد نیاز از روش پیمایشی و مطالعه کتابخانه ای جمع آوری شد. جامعه آماری این پژوهش را کلیه افرادی که در استان کرمان دست اندرکار امور بازرگانی (داخلی/خارجی) بوده و به خرید، فروش وصادرات پسته مشغول اند، تشکیل می دهند، با استفاده از فرمول نمونه گیری کوکران 68 نمونه با روش نمونه گیری طبقه ای متناسب با حجم طبقه انتخاب گردید. جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات وآزمون فرضیه ها از آزمون های t مستقل، آزمون u من-ویتنی، نسبتهای تمرکز و شاخص هرفیندال استفاده شد. جهت بررسی اطلاعات جانبی تحقیق، ازآزمون های t یک متغیره واسپیرمن استفاده شد. مهم ترین یافته های پژوهش حاکی از آن است که بخش خصوصی سهم بیشتری از بازار پسته استان کرمان را نسبت به بخش تعاونی به خود اختصاص داده است. افزایش قیمت جهانی پسته باعث فعال تر شدن بخش خصوصی نسبت به بخش تعاونی در بازار می شود همچنین نتایج نشان داد که ساختار بازار پسته استان کرمان شبه رقابتی است.
۲.

رابطه سرمایه اجتماعی و عملکرد مالی شرکت های بیمه

کلید واژه ها: سرمایه اجتماعی عملکرد مالی شرکت های بیمه بعد ساختاری بعد شناختی بعد رابطه ای

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱ تعداد دانلود : ۳۲
از آنجایی که بهبود عملکرد سازمان همواره یکی از دغدغه های سازمان ها است و تاثیری که سرمایه اجتماعی بر توسعه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی به  همراه دارد اجتناب ناپذیر است، پژوهش حاضر از نوع همبستگی می باشد که به منظور بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و عملکرد مالی شرکت های بیمه صورت پذیرفته است. برای تعیین متغیرهای تحقیق از مدل گوشال و نهاپیت استفاده شده است. اطلاعات گردآوری شده از طریق پرسشنامه بوده است که در بین شرکت های بیمه و در سطح کارشناسان ستادی شرکت های بیمه گر واقع در تهران توزیع گردید. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون اسپیرمن استفاده شد. نتیجه تحقیق نشان داد که ابعاد سرمایه اجتماعی و عملکرد مالی رابطه مثبتی دارند. به این معنی که در شرکت های که دارای سرمایه اجتماعی بالاتری هستند، عملکرد مالی بهتری نیز دارند.
۳.

بررسی همسویی استراتژی های کسب وکار و فناوری اطلاعات در شرکت بیمه البرز

کلید واژه ها: راهبرد فناوری اطلاعات راهبرد کسب وکار سنجش همسویی همسویی فناوری اطلاعات و کسب و کار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰ تعداد دانلود : ۳۱
هدف این پژوهش، شناسایی و ارائه راهکاری مناسب جهت تعیین سطح همسویی فناوری اطلاعات و کسب وکار شرکت سهامی بیمه البرز بود. مدل لوفتمن یکی از مهم ترین مدل های مطرح در بحث همسویی فنّاوری اطّلاعات و کسب وکار است که عوامل همسویی شناسایی شده در آن، اساس کار این تحقیق را تشکیل می دهد. این مدل دارای پنج سطح و هر سطح شامل شش عامل است. به منظور شناسایی میزان اهمیّت هر یک از عوامل همسویی، از پرسشنامه ی طرّاحی شده توسط لوفتمن استفاده گردید. روش انجام تحقیق، پیمایشی بوده است که مهمترین مزیّت آن قابلیّت تعمیم نتایج به دست آمده می باشد. جامعه آماری این تحقیق نیز برحسب بررسی ادبیّات موضوعی حوزه همسویی تعیین گردیده است. بر این اساس، با بهره گیری از مدل لوفتمن برای، تعدادی از مدیران و کارشناسان برنامه ریزی سیستم های اطلاعاتی و نیز تعدادی از مدیران و کارشناسان کسب وکار شرکت بیمه البرز که جامعه آماری 270 نفریاین تحقیق را تشکیل می دهند، مد نظر قرار گرفته اند. نظر به اینکه تحقیق حاضر در پی تبیین مدل لوفتمن جهت همسو نمودن استراتژی های کسب وکار و فنّاوری اطّلاعات است، برای تجزیه و تحلیل اطّلاعات حاصل از پرسشنامه به منظور تایید یا رد ابعاد و عوامل مدل تدوین شده، از آزمون t تک نمونه استفاده شده است. بنابر نتایج بدست آمده، با 95 درصد اطمینان می توان گفت که کسب وکار و فناوری اطلاعات در شرکت بیمه البرز در سطح مطلوبی از همسویی قراردارد.
۴.

رابطه مؤلفه های نوآوری گرایی و کارآفرینی گرایی با استراتژیهای رقابتی

کلید واژه ها: نوآوری گرایی کارآفرینی گرایی استراتژی‌های رقابتی استراتژی کاهش هزینه استراتژی تمایز استراتژی تمرکز

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱ تعداد دانلود : ۴۶
این تحقیق به منظور تعیین رابطه بین نوآوری گرایی و کارآفرینی گرایی با استراتژِهای رقابتی است. جامعه مورد مطالعه تعداد 85 نفر از مدیران و کارکنان  کسب و کارهای کوچک در شهر اصفهان استکه به طور تصادفی 70 نفر از آنها انتخاب شدند. برای ابزار پژوهش پرسشنامه ای با 33 با ضریب پایایی 904/0 طراحی شد.  به منظور تجزیه و تحلیل داده ها روش های آماری ضریب همبستگی ساده و چند گانه (تحلیل رگرسیون) استفاده شد. نتایج حاکی از آن بود که بین  مؤلفه های نوآوری گرایی و مؤلفه های کارآفرینی گرایی با استراتژیهای رقابتی رابطه وجود دارد. نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه نیز حاکی از آن بود که هر یک از مؤلفه های نوآوری گرایی و کارآفرینی گرایی با استراتژیهای رقابتی همبستگی چند گانه معنی داری داشتند.  
۵.

رابطه چابکی سازمانی و رضایت مندی مشتری در ادارات دولتی شهر بافت

کلید واژه ها: چابکی سازمانی رضایت مندی مشتری سازمان های دولتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷ تعداد دانلود : ۴۳
تحقیق حاضر به بررسی رابطه بین چابکی سازمانی و رضایت مندی مشتری در ادارات دولتی شهر بافت با استفاده از مدل ژانگ و شریفی (2000) می پردازد. این تحقیق از نوع هدف کاربردی و از نوع تحقیقات توصیفی- همبستگی می باشد. جامعه آماری این تحقیق را مشتریان کلیه سازمان های دولتی شهر بافت تشکیل داده است که نمونه ای به حجم 381 نفر به صورت تصادفی طبقاتی و با استفاده از فرمول کوکران بدست آمد. داده های تحقیق با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته که روایی و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 835/0 محاسبه و به صورت تصادفی ساده در بین مشتریان ادارات دولتی جمع آوری و با استفاده از تکنیک های آماری در دو سطح توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان داد که بین چابکی سازمانی و مؤلفه های آن با رضایت مندی مشتری در ادارات دولتی شهر بافت رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین میزان چابکی سازمانی و رضایت مندی مشتری در ادارات دولتی شهر بافت متوسط بوده و با افزایش چابکی سازمانی در ادارات دولتی این شهر، شاهد افزایش کیفیت ارائه خدمات، کاهش هزینه ها و کاهش زمان انتظار و در نهایت افزایش رضایت مندی مشتریان خواهیم بود.
۶.

بررسی و تبیین عوامل موثر بر بدگمانی به تغییر سازمانی و راهکار های حل آن در گمرک شهید رجائی بندرعباس

کلید واژه ها: ساختار سازمانی بدگمانی کارکنان تغییر سازمانی گمرک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵ تعداد دانلود : ۴۵
تحقیق حاضر به شناسایی عوامل ایجاد بدگمانی به تغییر سازمانی در گمرک نوین پرداخته ایم و بر اساس مطالعات نظری و نیز شواهد تجربی، عدالت سازمانی، مشارکت در تصمیم گیری، نقض قرارداد روانشناختی، و شخصیت منفی، به عنوان مهمترین عوامل بدگمانی کارکنان به تغییر ساختار سازمانی شناسایی شدند. در ادامه نیز نقش هر یک از این عوامل بر بدگمانی کارکنان به تغییر سازمانی در گمرک نوین مورد بررسی قرار گرفته است. تحقیق در تقسیم بندی کلی از نوع توصیفی است که از روش میدانی برای گردآوری اطلاعات استفاده شده است.برای گردآوری داده های مورد نیاز، از یک پرسشنامه (ترکیبی از پنچ پرسشنامه) استفاده و با بهره گیری از آلفای کرونباخ و نظر خبرگان پایایی و روایی آن تائید شده است. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها نیز از تکنیک مدلسازی معادلات ساختاری و نرم افزار لیزرل بهره گرفته ایم. نتایج حاکی از تائید تمامی فرضیه های تحقیق است.
۷.

رابطه سودآوری نسبی و بازده سهام در سطح صنعت

کلید واژه ها: سودآوری نسبی نرخ بازده حقوق صاحبان سهام سازمان صنعتی اخبار در سطح صنعت مدل رقابتی کارنو

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸ تعداد دانلود : ۲۲
بازده سهام شرکت ها معیار با اهمیتی در تصمیم گیری های مالی است. هدف اصلی تحقیق، بررسی رابطه بین سودآوری نسبی و بازده سهام در سطح صنعت است. این تحقیق از نقطه نظر سازمان صنعتی و با بسط مدل رقابتی کارنو به بررسی ارتباط متقابل بین اطلاعات در سطح صنعت و اطلاعات مختص شرکت در تشریح بازده سهام می پردازد. نمونه آماری تحقیق متشکل از 107 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1384 تا 1389 می باشد. در این تحقیق از سه الگوی رگرسیونی چندمتغیره برای آزمون فرضیه های تحقیق استفاده شده است. با بسط مدل کارنو، نتایج حاکی از آن است که در سطح صنعت، تأثیر سودآوری نسبی شرکت بر بازده سهام شرکت های سودآور کمتر از شرکت های زیان ده می باشد، که با آنچه که طبق مدل کارنو انتظار می رفت، مطابقت دارد. با تقسیم بندی شرکت ها به دو گروه با بازده صنعت مثبت و بازده صنعت منفی، رابطه معکوس بین سودآوری نسبی و بازده سهام در سطح صنعت همواره برقرار است. همچنین با وجود اخبار مساعد صنعت، سودآوری نسبی بهتر می تواند حساسیت بازده را تشریح نماید.با جایگزینی دو متغیر بنیادی دیگر یعنی کارایی هزینه ای و سهم بازار به جای سودآوری و انجام تحلیل مشابه نتایج حاکی از آن است که در سطح صنعت، تأثیر کارایی نسبی هزینه ای بر بازده سهام همانند تأثیر سودآوری نسبی بوده، اما در مورد سهم نسبی بازار چنین نیست.
۸.

مدیریت دانش، یادگیری سازمانی و نوآوری در صنعت جهانگردی

کلید واژه ها: مدیریت دانش یادگیری سازمانی نوآوری سازمانی میانجی مدل یابی معادلات ساختاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵ تعداد دانلود : ۳۲
هدف این پژوهش بررسی رابطه بین مدیریت دانش و یادگیری سازمانی و نوآوری سازمانی است. در این پژوهش میدانی، به منظور جمع آوری داده ها از پرسشنامه ی استاندارد مطالعه ی شوحساین لیو و چی چوان وو (2010) استفاده شده است. جامعه ی آماری این پژوهش هتل ها و مهمانپذیرهای شهرستان سنندج می باشد و از این جامعه ی آماری، 90 نفر از کارکنان مراکز به طور تصادفی مورد بررسی قرار گرفتند. به منظور بررسی روابط بین متغیرهای تحقیق از تکنیک مدل یابی معادلات ساختاری استفاده گردیده است. بر این اساس نتایج بدست آمده حاکی از آن است که میان مدیریت دانش ویادگیری سازمانی و نوآوری سازمانی رابطه ی معنی دار و مثبتی وجود دارد؛ میان یادگیری سازمانی و نوآوری سازمانی رابطه ی معنی دار و مثبتی وجود دارد و همچنین میان مدیریت دانش و نوآوری سازمانی با نقش میانجی گری یادگیری سازمانی ارتباط مستقیمی وجود دارد. در نهایت نتیجه گیری و پیشنهاداتی جهت تقویت روابط میان متغیرهای مدل ارائه گردیده است.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۶