مهندسی مدیریت نوین

مهندسی مدیریت نوین

مهندسی مدیریت نوین سال 3 تابستان 1393 شماره 2

مقالات

۱.

شناسایی سازو کارهای حاکمیت شرکتی موثر در عملکرد بهینه شرکت ها با بکارگیری الگوریتم های فرا ابتکاری

کلید واژه ها: الگوریتم های فرا ابتکاری بهینه سازی حاکمیت شرکتی عملکرد شرکتها

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹ تعداد دانلود : ۳۶
نظام حاکمیت شرکتی، پدیده نوظهور در جهان است که علتبروز ورشکستگی شرکت های بزرگ و بحران اقتصادی می باشد. نظام حاکمیت شرکتی به عنوان سازو کار مناسب برای بازگرداندن اعتماد به سرمایه گذاران به منظور بازارسازی و اقتصاد گردانی نقش ایفا می کند. هدف این تحقیق تعیین سازو کارهای حاکمیت شرکتی موثر در عملکرد بهینه شرکت های فعال در صنایع مختلف بورس اوراق بهادار است. در این راستا 130 شرکت بورس اوراق بهادار به تفکیک 10 صنعت در طی سال 1380 تا 1390 با بکارگیری الگوریتم های فرا ابتکاری ابتکاری مورد بهینه سازی عملکرد با معیارهای(بازده دارایی، بازده حقوق صاحبان سهام، بازده واقعی سهام، نسبت کیوتوبین، ارزش بازار حقوق صاحبان سهام، ارزش افزوده اقتصادی، هزینه سهام عادی) قرار گرفت و آزمون من-ویتنی یرای سازو کارهای حاکمیت شرکتی در 25% ابتدایی و انتهایی شرکت های بهینه هر صنعت انجام شد. در نتیجه سازو کارهای حاکمیت شرکتی موثر در عملکرد بهینه شرکت ها به سرمایه گذاران و شرکت های فعال در بورس اوراق بهادار معرفی می شود.
۲.

بررسی تاثیر عوامل موثر بر هم نوایی نام و نشان تجاری با رویکرد مشتری محور در بانک صادرات استان تهران

کلید واژه ها: الگوریتم های فرا ابتکاری بهینه سازی حاکمیت شرکتی عملکرد شرکتها

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴ تعداد دانلود : ۲۵
ایجادبرندهایقویوقدرتمندامروزهبهیکیازاولویت هایهرسازمانیتبدیلشدهچراکهمزایایبی شماریبههمراهدارد. برندهایقویبهشرکت هاکمکمی کنندتاخودرادربازارجابیندازند،کمتردر معرضخطراحتمالیرقابتیباشندونقشواسطهایپررنگ تریدرهمکاریوحمایتازفرصت های بسطوگسترشبرندداشتهباشند. دراندازه گیریوسنجشارزشکلییکبرندمحققانوفعالان بازاریابیدرابتداشروعبهبررسیمفهومارزشویژهبرندکرده اندکهبهارزششایانتوجهیکهاسمبرند برایتولیدکنند. خردهفروشومصرف کنندهبرندبههمراهدارد،اشارهمی کند. باتوجهبهاهمیتاینموضوعدراینپژوهشبهبررسیعواملمؤثربر ارزشویژهبرندپرداختهمی شودکهدراینراستاازمدلارزشویژهبرند کلرکهمدلیشناختهشدهبا متغیرهایینظیرآگاهیازبرند،تداعیبرند،برتری برند، تاثیر برندوهم نوایی بابرندمی باشداستفادهمی شود تا به بررسی تاثیر این عوامل بر بر هم نوایی نام ونشان تجاری مشتری محور بپردازد. روشتحقیقازنوعکاربردیبودهوطرحتحقیقآنتوصیفیاز نوعپیمایشی است. روشجمع آوریداده هاازطریقپرسشنامهبودهکهبااستفادهازروشتحلیلمسیر توسطنرمافزار Amos موردتجزیهوتحلیلقرارگرفت. نتایجحاصلهنشاندادکهمتغیرآگاهی/تداعی برند بر ادراک مشتریان (مشتریان بانک صادرات) از برتری برند و بر میزان تاثیر برند مشتریان تاثیر مثبتی داشت. اما این متغیر (آگاهی/تداعی برند) تاثیر مستقیمی بر میزان هم نوایی با برند مشتریان (مشتریان بانک صادرات) نداشت. همچنین در این تحقیق متغیر تاثیر برند بر هم نوایی با برند تاثیر مثبتی داشت اما تاثیر متغیر برتری برند بر هم نوایی برند تائید نشد.
۳.

بررسی رابطه بین توانمند سازهای مدل تعالی سازمانی EFQM وعملکرد آموزش و پرورش جغتای

کلید واژه ها: تعالی سازمانی EFQM عملکرد آموزش و پرورش توانمند سازها

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵ تعداد دانلود : ۳۸
موضوع تحقیق حاضر بررسی ارزیابی عملکرد آموزش و پرورش جغتای بر اساس مدل EFQM می باشد. در این تحقیق 5 بعد از ابعاد مدل تعالی سازمانی ایی اف کیو ام شامل: رهبری، خط مشی و استراتژی، کارکنان، شراکت ها و منابع، و فرآیندها در آموزش و پرورش جغتای مورد ارزیابی قرار گرفت. روش انجام تحقیق به صورت میدانی و ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه استاندارد که آلفای کُرنباخ بدست آمده آن95%می باشد. جامعه آماری این تحقیق معلمان، معاونین، مدیران و پرسنل اداری آموزش و پرورش جغتای جامعه آماری ما را تشکیل می دهند که به صورت تصادفی ساده تعداد104نفر به عنوان نمونه در نظر گرفته شد. تکنیک آماری مورد استفاده در این تحقیق، آمار توصیفی می باشد. تجزیه و تحلیل اطلاعات با کمک نرم افزار spss انجام شده است. نتایج بدست آمده نشان می دهد بین تعالی سازمانی و عملکرد آموزش و پرورش رابطه معناداری وجود دارد. همچنین رابطه سایر مؤلفه ها را تایید می نماید. نتایج کلی تحقیق بیانگر این است که 47%از تغییرات عملکرد تحت تاثیر مدل تعالی سازمانی می باشد.
۴.

نقش ارتباطات سیاسی بر رابطه ترکیب هیئت مدیره با اهرم مالی شرکت ها

کلید واژه ها: اهرم مالی ترکیب هیئت مدیره ارتباطات سیاسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۲ تعداد دانلود : ۳۷
هدف این مقاله، بررسی رابطه ترکیب هیئت مدیره با اهرم مالی در شرکت های دارای ارتباطات سیاسی است. برای این منظور از الگوی چند معیاره به روش تاپسیس و وزن دهی به روش شاخص آنتروپی برای اندازه گیری سیاسی بودن شرکت ها استفاده شده است. جهت آزمون فرضیه های پژوهش از مدل رگرسیونی و برای برآورد های الگوها از نرم افزار  استفاده شده است. در این پژوهش در مجموع 120 شرکت به عنوان نمونه در نظر گرفته شده، که کلیه این اطلاعات با استفاده از داده های بورس اوراق بهادار تهران در یک دوره 11 ساله (1380-1390) تهیه گردیده است. یافته های حاصل از این پژوهش نشان دهنده آن است که در شرکت هایی که دارای ارتباطات سیاسی زیاد یا کمی هستند بین اهرم مالی و ترکیب هیئت مدیره رابطه ای وجود ندارد. بنابراین آن دسته از شرکت هایی که تبعیت بیشتری از قوانین و مقررات دولت می نمایند (ارتباطات سیاسی زیاد) و یا تبعیت کمتری می نمایند (ارتباطات سیاسی کم) به عنوان عامل تعیین کننده ریسک مالی قلمداد نمی گردد.
۵.

بررسی رابطه هوش معنوی و کارآفرینی فردی دانشگاه علوم پزشکی بجنورد در سال 92-91

کلید واژه ها: تفکر وجودی انتقادی خلق معنای شخصی آگاهی متعالی موقعیت هوشیاری و کارآفرینی فردی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴ تعداد دانلود : ۵۰
هدف این پژوهش حاضر بررسی رابطه بین هوش معنوی و میزان کارآفرینی فردی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی بجنورد می باشد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش و ماهیت تحلیل توصیفی –همبستگی می باشد. در این تحقیق نمونه ای ۱۳۸ نفری از کارکنان با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شده اند و جهت گردآوری داده ها از مقیاس «هوش معنوی» کینگ (۲۰۰۸) و پرسشنامه «کارآفرینی فردی» اسکاربوروف و زیمرر استفاده شده است. اطلاعات حاصل از پرسشنامه در محیط نرم افزاری SPSS  و آزمون معناداری ضریب همبستگی پیرسون، آزمون تفاوت میانگین های دو گروه مستقل، T آزمون فریدمن، محاسبات رگرسیون و آزمون ضریب همخوانی خی دو با توجه به فرضیات تحقیق تجزیه و تحلیل گردید. دراین پژوهش رابطه بین هوش معنوی و کارآفرینی فردی و مولفه های هوش معنوی یعنی تفکر وجودی انتقادی، خلق معنای شخصی، آگاهی متعالی و موقعیت هوشیاری بررسی شد. در آزمون همبستگی بین کارآفرینی و خلق معنای شخصی، آگاهی متعالی و موقعیت هوشیاری رابطه معناداری مشاهده شد ولی بین کار آفرینی فردی و تفکر وجودی انتقادی رابطه مشاهده نشد. نتایج ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که مولفه های خلق معنای شخصی، آگاهی متعالی و موقعیت هوشیاری به ترتیب با ضرایب 23/0، 28/0 و 32/0 بر کارآفرینی فردی تاثیر داشته و تاثیر تفکر وجودی انتقادی بر کارآفرینی فردی با ضریب 06/0 تائید نشد.
۶.

شناسایی و امتیاز دهی موانع اجرای تصمیمات راهبردی در مدیریت شرکت های پیمانکاری بخش ساختمانی

کلید واژه ها: اجرای تصمیم راهبردی موانع اجرای تصمیم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲ تعداد دانلود : ۳۸
هدف این پژوهش، شناسایی و اولویت بندی موانع اجرای تصمیمات راهبردیشرکت های پیمانکاری فعال در بخش ساختمانی است. پژوهش حاضر از منظر هدف، کاربردی و از نظر نحوه گردآوری داده ها، توصیفی- پیمایشی است. ابتدا با مرور جامع ادبیات موضوع و استفاده از نظر خبرگان، 16 عامل به عنوان موانع اجرای تصمیمات راهبردی شناسایی شدند. در گام بعدی و پس از تجزیه و تحلیل اطلاعات، 14 عامل به عنوان موانع اجرای تصمیمات راهبردی، شناسایی شدند. در ادامه با استفاده از داده های حاصل از پرسشنامه و تجزیه و تحلیل آماری، اصلی ترین موانع که شامل 10 مورد بودند از میان این موانع اولیه استنتاج شدند. سپس اقدام به رتبه بندی این موانع با استفاده از آزمون آماری فریدمن شد. پرسشنامه از نوع محقق ساخته بوده که شامل 32 سؤال می باشد. جهت اجرای تحقیق، تعداد 96 پرسشنامه توزیع شد که از این میان، تعداد 88 پرسشنامه برگشت داده شد. همچنین روش نمونه گیری تصادفی ساده می باشد. جهت آزمون پایایی پرسشنامه ، از آلفای کرونباخ استفاده شد که مقدار آن برابر با 3/83 درصد شد. نتایج نشان می دهد با کنترل موانع اجرای تصمیمات راهبردی، می توان احتمال شکست در اجرای تصمیمات راهبردی را کاهش داد.
۷.

بررسی رابطه ی مولفه های عدالت سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی با توجه به نقش میانجی تعهد شغلی مطالعه موردی: کارکنان اداره کل سازمان تامین اجتماعی استان گلستان

کلید واژه ها: عدالت سازمانی تعهد شغلی رفتار شهروندی سازمانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶ تعداد دانلود : ۴۰
هدف از انجام این پژوهش بررسی رابطه عدالت سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی با توجه به نقش میانجی تعهد شغلی در میان کارکنان بوده است. پژوهش از نوع تحقیقات توصیفی و پیمایشی بوده است. جامعه آماری120 نفر بوده که طبق جدول مورگان 92 نفر به عنوان نمونه انتخاب گردید و به منظور جمع آوری داده ها، از پرسشنامه های عدالت سازمانی، رفتار شهروندی سازمانی، تعهد شغلی استفاده گردید که به ترتیب دارای ضریب آلفای کرونباخ 87/0، 90/0 و 79/0 می باشند. به منظور تجزیه تحلیل داده ها از نرم افزار لیزرل استفاده شد و نتایج حاصل از معادلات ساختاری نشان داد که بین عدالت توزیعی وتعهد شغلی رابطه مثبت و معنا داری وجود دارد، بین عدالت رویه ای و تعهد شغلی رابطه معنا داری وجود ندارد، بین عدالت تعاملی (مراوده ای) و تعهد شغلی رابطه مثبت و معنا داری وجود دارد، رابطه مثبت و معنا دار بین تعهد شغلی و رفتار شهروندیتأیید می شود، بین عدالت توزیعی ورفتار شهروندی رابطه معنا داری وجود ندارد،بین عدالت رویه ای و رفتار شهروندی رابطه معنا داری وجود ندارد و بین عدالت تعاملی (مراوده ای) و رفتار شهروندی رابطه معنا داری وجود ندارد.
۸.

اثر ویژگی های جمعیّت شناختی و سبک زندگی بر پذیرش نوآوری محصولات جدید

کلید واژه ها: مصرف گرایی نوگرایی مصرف کننده پذیرش مصرف کننده سبک زندگی مصرف کنندگان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸ تعداد دانلود : ۳۴
شرکت ها احساس می کنند که مجبورند نوآوری را در فواصل مکرّر برای برآوردن تقاضای مربوط به مصرف کنندگان خود روانه بازار کنند. محصولات جدید اغلب راه خود را برای خریداران پیدا نمی کنند. تحقیق حاضر از نوع کاربردی و هدف تحقیق بررسی اثر ویژگی های جمعیّت شناختی و سبک زندگی بر پذیرش نوآوری محصولات جدیدمی باشد. طرح تحقیق، توصیفی از نوع پیمایشی می باشد. داده ها توسط پژوهشگر به صورت مستقیم از مشتریان به وسیله پرسش نامه گردآوری شده است. جامعه آماری تحقیق محیط دانشگاه، تعداد نمونه 384  نفر از بین اساتید، کارمندان و دانشجویان دانشگاه های غرب استان مازندران می باشد. شیوه نمونه گیری به صورت روش نمونه گیری خوشه ای و طبقه ای بوده است. بررسی روایی پرسشنامه از طریق روایی محتوا و پایایی آن از طریق محاسبه ی میانگین آلفای کرونباخ متغیرها که مقدار 842/0 حاصل شد، صورت پذیرفته است. نرم افزار آماری مورد استفاده در این پژوهش نیز SPSSو LISREL برای معادلات ساختاری می باشد. نتایج تحقیق حاصل حاکی از آن است که ویژگی هایی جمعیت شناسی سن، جنس، درآمد و اندازه خانواده بر نوگرایی مصرف کننده و پذیرش نوآوری تأثیری ندارند؛ تنها عامل تأثیر گذار تحصیلات می باشد، به عبارتی تحصیلات بالاتر بر نوگرایی اثر مثبتی دارد. همچنین در این تحقیق تأیید شد که سبک زندگی بر نوگرایی مصرف کننده و بر پذیرش مصرف کننده و نیز نوگرایی مصرف کننده بر پذیرش نوآوری مصرف کننده تأثیر غیر مستقیم و بالایی دارند.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۶