مهندسی مدیریت نوین

مهندسی مدیریت نوین

مهندسی مدیریت نوین سال 8 بهار 1401 شماره 1 (مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

مقالات

۱.

تأثیر اقدامات مدیریت منابع انسانی بر اشتیاق شغلی کارکنان با تأکید بر نقش میانجی سرمایه روان شناختی مثبت در اداره کل راه و شهرسازی استان مرکزی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: مدیریت منابع انسانی اشتیاق شغلی سرمایه روان شناختی مثبت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵ تعداد دانلود : ۴۰
زمینه: در جهان رقابتی امروزی، یکی از ابزارهای مهم برای ایجاد تحول و بقای سازمان و دستیابی به اهداف موردنظر، عنصر انسان و توجه به قابلیت ها و ظرفیت های مثبت کارکنان است. هدف: هدف از این پژوهش بررسی تأثیر اقدامات مدیریت منابع انسانی بر اشتیاق شغلی کارکنان با تأکید بر نقش میانجی سرمایه روان شناختی مثبت در اداره کل راه و شهرسازی استان مرکزی است. روش ها: پژوهش حاضر ازلحاظ هدف، کاربردی و ازلحاظ ماهیت و روش در زمره تحقیقات علّی است. جامعه آماری، کارکنان اداره کل راه و شهرسازی استان مرکزی است. به منظور برآورد حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شده است که حجم نمونه برابر با ۱۵۰ نفر محاسبه گردید. در این پژوهش از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شده است. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه است. یافته ها: نتایج در خصوص فرضیه اول نشان داد اقدامات مدیریت منابع انسانی تأثیر مثبت (0/66) بر اشتیاق شغلی کارکنان دارد. نتایج در خصوص فرضیه دوم نشان داد اقدامات مدیریت منابع انسانی تأثیر مثبت (0/81) بر سرمایه روان شناختی مثبت دارد. نتایج در خصوص فرضیه سوم نشان داد سرمایه روان شناختی مثبت تأثیر مثبت (0/39) بر اشتیاق شغلی کارکنان دارد. نتایج در خصوص فرضیه چهارم نشان داد اقدامات مدیریت منابع انسانی از طریق متغیر میانجی سرمایه روان شناختی مثبت بر اشتیاق شغلی کارکنان تأثیر مثبت (0/97) دارد. نتیجه گیری: با توجه به تأثیر مثبت اقدامات مدیریت منابع انسانی بر اشتیاق شغلی کارکنان از طریق متغیر میانجی سرمایه روان شناختی مثبت، مدیران سازمان می توانند با افزایش مهارت، انگیزه، فرصت های شغلی و شرایط کاری مطلوب از طریق اقدامات مدیریت منابع انسانی و تقویت مؤلفه های سرمایه روان شناختی مثبت، سطح اشتیاق شغلی کارکنان را افزایش دهند.
۲.

بررسی تاثیر فعالیت های مسئولیت اجتماعی بانک ها بر عملکرد کارکنان و رضایت و وفاداری مشتریان (مورد مطالعه: یکی از بانک های خصوصی کشور)(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: مسئولیت اجتماعی رضایت مشتری وفاداری مشتری کیفیت ادراک شده خدمات عملکرد کارکنان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳ تعداد دانلود : ۴۸
امروزه سازمان ها می بایست با مسئولیت اجتماعی به خوبی آشنا باشند تا ضمن بدست آوردن شهرت در بازار، تصویر مثبتی از خود در ذهن مشتریان، کارکنان و سایر ذینفعان و سهامداران ایجاد کنند. هدف اصلی از انجام این تحقیق بررسی تاثیر مسئولیت اجتماعی بانک ها بر عملکرد کارکنان و رضایت و وفاداری مشتریان می باشد. در این پژوهش به دلیل حفظ محرمانگی اطلاعات از ذکر نام بانک مربوطه خودداری شده است. برای آزمون فرضیات پژوهش از روش میدانی و پرسشنامه های استاندارد دارای روایی و پایایی استفاده گردیده است. حجم نمونه متشکل از 189 نفر از مشتریان بانک است که از روش تصادفی ساده انتخاب شده اند. برای تجزیه و تحلیل آماری از نرم افزار وارپPLS و روش مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شده است. نتایج نشان می دهد مسئولیت اجتماعی بر روی عملکرد کارکنان و کیفیت ادراک شده خدمات تاثیر گذار است ولی بر روی رضایت مشتریان فاقد تاثیر مستقیم است. همچنین عملکرد کارکنان بر روی رضایت مشتریان تاثیر گذار است و رضایت مشتری نیز منجر به وفاداری نگرشی و رفتاری آنان می گردد.
۳.

مدیریت سود، افشای اطلاعات مالی و عملکرد مالی واقعی (شواهدی از شرکت های موجود در بازار سرمایه تهران)(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: مدیریت سود افشا عملکرد مالی واقعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷ تعداد دانلود : ۶۱
مبنای تصمیم گیری مشارکت کنندگان در بازارهای اوراق بهادار اطلاعاتی است که توسط ناشران و واسطه های فعال در این بازارها منتشر می شود. بهره گیری از این اطلاعات و به عبارتی تصمیم گیری صحیح در بازار اوراق بهادار زمانی امکان پذیر است که اطلاعات مزبور به موقع، مربوط، بااهمیت و نیز کامل و قابل فهم باشد. هدف مقاله حاضر بررسی رابطه  خطی مدیریت سود و میزان افشای اطلاعات مالی با عملکرد مالی واقعی   در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. براین اساس اطلاعات مالی 94 شرکت پذیرفته موجود در بازار سرمایه کشور در بازه زمانی 1393 الی 1399 مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج نشان داد که مدیریت سود رابطه مثبت و معناداری با بازده دارایی ها دارد و بر بازده حقوق صاحبان سهام تأثیر معناداری نداشته است. نتایج نشان می دهد که رابطه غیرخطی و معناداری بین افشا و عملکرد واقعی شرکت وجود داشته است که بیانگر آن است که لزوماً افزایش افشاگری منجر به بهبود عملکرد شرکت نمی شود.
۴.

بررسی ارتباط بین کیفیت حسابرسی و پایداری سود در شرکت های دارویی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: کیفیت حسابرسی پایداری سود اندازه موسسه حسابرسی قدمت موسسه حسابرسی و شهرت موسسه حسابرسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۷ تعداد دانلود : ۵۸
هدف این پژوهش بررسی تأثیر کیفیت حسابرسی بر پایداری سود در شرکت های دارویی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. برای دستیابی به اهداف پژوهش، جامعه و نمونه آماری پژوهش شامل 25 شرکت دارویی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که در صنعت دارو فعالیت داشته اند را در طی یک دوره 7 ساله از سال 1390 تا 1396 مورد بررسی قرارگرفته است. جهت آزمون فرضیه های پژوهش ازیک مدل رگرسیونی تک متغیره با بکارگیری نرم افزار spss استفاده شده است و در نهایت یک مدل کلی رگرسیون چند متغیره ارائه شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که کیفیت حسابرسی می تواند بر پایداری سود شرکت ها تأثیر داشته باشد. رابطه بین متغیرهای کیفیت حسابرسی و پایداری سود بصورت یک رابطه مثبت و معنا دار می باشد. همچنین نتایج نشان می دهد شرکت هایی که از حسابرسان با کیفیت بالا استفاده می کنند می توانند در آینده تأثیر آن را برروی پایداری سود خود مشاهده نمایند.
۵.

تأثیر شهرت سازمانی و کیفیت خدمات بر وفاداری مشتریان شرکت خودروسازی ایران خودرو در سطح شهر تهران(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: وفاداری مشتریان شهرت سازمانی کیفیت خدمات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۳ تعداد دانلود : ۵۵
در دنیای رقابتی امروز مشتریان در کانون اصلی توجه سازمان ها قرار دارند. وفاداری آنهاونحوه ارایه کیفیت خدمات به آنهاعامل اصلی کسب مزیت رقابتی می باشد.بنابراین پژوهشگران این تحقیق را با هدف تبین تاثیر شهرت سازمانی و کیفیت خدمات بر وفاداری مشتریان شرکت خودروسازی ایران خودرو در سطح شهر تهران انجام داده ه اند.روش تحقیق بر اساس هدف ،کاربردی و از نظر روش گردآوری داده ها توصیفی-پیمایشی است.روش گردآوری داده ها در بخش نظری مطالعات کتابخانه ای و در بخش میدانی از پرسشنامه های کاروانا و ایوینگ (2010) برای وفاداری مشتری، یانگ (2016)برای شهرت سازمانی و دوارته و همکاران (2016) برای کیفیت خدمات مورد استفاده قرار گرفت. مشتریان شرکت خودروسازی ایران خودرو در سطح شهر تهران به عنوان جامعه آماری و تعداد 385 نفر به عنوان نمونه آماری با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. ضمن اینکه برای سنجش داده های پژوهش از نرم افزارهای Spss و Lisrel استفاده شد. یافته های پژوهش نشان دادکه شهرت سازمانی و کیفیت خدمات دارای اثر مثبت و معناداری بر وفاداری مشتری می باشد. این موضوع در مورد تک تک شاخص های در نظر گرفته شده برای شهرت سازمانی و کیفیت خدمات مورد تایید قرار گرفت. با توجه به یافته ها ی تحقیق می توان نتیجه گرفت افزایش شهرت سازمانی با بهبود تصویر سازمانی همراه بوده و این امر می تواند تصویر ذهنی مشتریان را ارتقا بخشد و آنها را وفادارتر سازد.
۶.

سبک رهبری اخلاقی ادراک شده توسط کارکنان و توانمند سازی روانشناختی: تبیین نقش تعدیل گری خستگی هیجانی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: رهبری اخلاقی توانمند سازی روانشناختی خستگی هیجانی مدل سازی معادلات ساختاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷ تعداد دانلود : ۵۵
هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه سبک رهبری اخلاقی ادراک شده توسط کارکنان با توانمند سازی روانشناختی و نقش تعدیل کنندگی خستگی هیجانی در این رابطه است. جامعه آماری تحقیق شرکت ایساکو در شهر تهران است و تعداد نمونه از طریق جدول مورگان به تعداد 265 نفر به صورت تصادفی ساده با استفاده از جدول اعداد تصادفی بدست آمد. برای اندازه گیری توانمند سازی روانشناختی از پرسشنامه اسپرایتزر (1995) با 12 گویه، برای اندازه گیری رهبری اخلاقی از پرسشنامه براون و همکاران (2005) با 10 گویه و برای جمع آوری داده های مربوط به خستگی هیجانی از پرسشنامه ماسلاج و جکسون (1981) مشتمل بر 9 سوال استفاده شد. روایی (همگرا و واگرا) و پایایی (بارعاملی، ضریب پایایی مرکب و ضریب آلفای کرونباخ) بدست آمده از تکنیک مدل سازی معادلات ساختاری حاکی از آن است که ابزار اندازه گیری از روایی و پایایی مناسبی برخوردار است. تحلیل داده ها با نرم افزار پی ال اس و معنی داری روابط میان متغیرهای مکنون با استفاده از آماره تی صورت گرفت. نتایج نشان داد بین سبک رهبری اخلاقی ادراک شده با توانمند سازی روانشناختی کارکنان رابطه معنی دار از نوع مثبت وجود دارد که با حضور خستگی هیجانی در کارکنان این رابطه تضعیف شد. شدت اثر تعدیل گری معادل 18/0 می باشد که نشان از اثر متوسط متغیر تعدیل گر خستگی هیجانی در رابطه بین سبک رهبری اخلاقی با توانمند سازی روانشناختی دارد

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۶