مهندسی مدیریت نوین

مهندسی مدیریت نوین

مهندسی مدیریت نوین سال 1 زمستان 1391 شماره 3

مقالات

۱.

بررسی تاثیر صورت حساب گردش وجوه نقد بر سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سال های 1386 الی 1389

کلید واژه ها: صورت گردش وجوه نقد سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران جریانات نقدی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶ تعداد دانلود : ۶۴
در پژوهش حاضر با توجه به اینکه تبیین روابط میان اقلام نقدی و تعهدی مربوط به یک شرکت از اهمیت بالایی برخوردار است به دنبال بررسی این روابط خواهد بود و به بررسی عوامل جریانات نقدی و سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است. این پژوهش در بورس اوراق بهادار تهران صورت پذیرفته است و با توجه به فرمول کوکران میزان حجم نمونه 148 در نظر گرفته شده است. با استفاده از منابع مختلف به جمع آوری داده های مورد نیاز می پردازد و روابط را مشخص نموده و با استفاده از آزمون آماری رگرسیونی و همبستگی پیرسون به بررسی ارتباط میان ارزش عوامل جریان نقدی و سود خالص شرکت هایی مورد بررسی پرداخته شده است که نتایج آزمون های این پژوهش حاکی از وجود ارتباط معنی دار میان جریانات نقدی و سود شرکت ها است.
۲.

بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و نوآوری در بین کارکنان جمعیت هلال احمرخراسان شمالی

کلید واژه ها: فرهنگ سازمانی فرهنگ مشارکتی فرهنگ عقلانی فرهنگ سلسله مراتبی نو آوری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹ تعداد دانلود : ۴۸
هدف از این پژوهش شناسایی رابطه بین فرهنگ سازمانی و نوآوری در جمعیت هلال احمر خراسان شمالی می باشد. فرضیه اصلی این پژوهش عبارتست از: بین فرهنگ سازمانی و نوآوری در جمعیت هلال احمر خراسان شمالی رابطه معنی داری وجود دارد. به همین منظور فرهنگ سازمانی به عنوان متغیر مستقل و نوآوری به عنوان متغیر وابسته مورد بررسی قرار گرفته است. این پژوهش از نظر هدف از نوع کاربردی می باشد و روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری کلیه کارکنان جمعیت هلال احمر خراسان شمالی به تعداد 110 نفر می باشد. حجم نمونه براساس جدول مورگان 86 نفر می باشد که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای متناسب با حجم نمونه انتخاب شده اند. جهت جمع آوری اطلاعاات از روش های کتابخانه ای و میدانی استفاده شده است. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه استاندارد فرهنگ سازمانی – که دارای 36 سوال 5 گزینه ای  (مقیاس لیکرت) و پرسشنامه نوآوری سازمانی جلیل آقائی که شامل 20 سوال 5 گزینه ای (مقیاس لیکرت ) می باشد. به علاوه روایی پرسشنامه توسط استادان راهنما و مشاور و تعدادی از متخصصین مورد تایید قرار گرفته است. جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات  از نرم افزار Spss و روش آمار توصیفی شامل شاخصهای آماری (رسم جدول، فراوانی، انحراف معیار، نمودارها) و همچنین از آمار استنباطی شامل (همبستگی پیرسون)، رگرسیون گام به گام استفاده شده است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که بین فرهنگ سازمانی و نوآوری در جمعیت هلال احمر خراسان شمالی رابطه مستقیم و معنا داری وجود دارد و فرهنگ سلسله مراتبی نسبت به فرهنگ سازمانی مشارکتی تاثیر کمتری در نوآوری در جمعیت هلال احمر خراسان شمالی دارد.
۳.

بررسی و شناسایی عوامل موثر بر فرار مالیاتی با استفاده از رویکرد دیماتل فازی (مطالعه موردی استان گلستان)

کلید واژه ها: فرار مالیاتی رویکرد دیماتل فازی منطق فازی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱ تعداد دانلود : ۴۷
پژوهش حاضر به برررسی و شناسایی عوامل موثر بر فرار مالیاتی با استفاده از رویکرد دیماتل فازی در میان مودیان استان گلستان می پردازد. روش تحقیق در این مقاله از نوع پیمایشی است و علاوه بر تحقیق میدانی از روش اسنادی نیز استفاده شده است. جامعه آماری عبارت است از  کسبه لوازم خانگی که در اداره کل امور مالیاتی استان گلستان واقع و ثبت گردیده است. روش نمونه گیری در دو مرحله صورت گرفته است که ابتدا براساس نمونه گیری طبقه ای و سپس با نمونه گیری تصادفی مشخص شد که در درون هر طبقه تعداد نمونه ها را به چه صورت باید انتخاب کرد. روش گردآوری اطلاعات در این پژوهش استفاده از ابزار پرسشنامه می باشد که با استفاده از طیف لیکرت پنج گزینه ای با تعداد 51 سوال که فرضیات تحقیق را به آزمون گذاشته اند تحقق یافته است .یافته های به دست آمده از این تحقیق نشان میدهد که  10 مولفه تاثیر گذار در فرار مالیاتی که با استفاده از دیماتل فازی مورد ارزیابی قرار گرفت عدم اشراف قانون گذار، دخالت نهادهای غیرمسئول و وجود معافیتهای وسیع بیشترین تاثیر را در میان عوامل موثر بر فرار مالیاتی در استان گلستان دارند.
۴.

مقایسه اثر ویژگی های شرکت بر مدیریت سرمایه در گردش در صنایع پتروشیمی و سیمان در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

کلید واژه ها: چرخه تبدیل وجه نقد سودآوری اندازه شرکت گردش جریان نقدی عملیاتی و رشد فروش

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۵ تعداد دانلود : ۴۹
این پژوهش به مقایسه اثر ویژگی های شرکت بر مدیریت سرمایه در گردش در صنایع پتروشیمی و سیمان بورس اوراق بهادار تهران در یک دوره 5 ساله (89-1385) پرداخته است. در این راستای چهار فرضیه اصلی مطرح و تعداد 48 شرکت از جامعه آماری به روش حذف سیستماتیک به عنوان نمونه انتخاب گردید. همچنین به منظور آزمون فرضیه ها از همبستگی و آزمون رگرسیون استفاده شد.  نتایج پژوهش نشان داد بین سود آوری، گردش وجه نقد عملیاتی و اندازه شرکت با چرخه تبدیل وجه نقد رابطه معنی داری وجود دارد. در حالی که بین رشد فروش با چرخه تبدیل وجه نقد رابطه معنا داری وجود ندارد. سایر نتایج حاکی از آن بود که ارتباط سودآوری و گردش وجه نقد عملیاتی با چرخه تبدیل وجه نقد در صنایع پتروشیمی و سیمان متفاوت بوده و ارتباط اندازه شرکت و رشد فروش با چرخه تبدیل وجه نقد در دو صنعت مورد مطالعه متفاوت نیست
۵.

سنجش کیفیت خدمات در هلدینگ صنایع تجهیزات نفت

کلید واژه ها: کیفیت خدمات سروکوآل عوامل محسوس قابلیت اعتبار پاسخگویی اطمینان خاطر و همدلی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷ تعداد دانلود : ۴۰
در سالهای اخیر رقابت در بازارچه در سطح ملّی و چه در سطح بین المللی به خصوص در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی افزایش یافته است. از طرفی امروزه بهبود کیفیت خدمات به استراتژی اصلی سازمان ها برای افزایش توان رقابتی آنها مبدّل شده است. در حقیقت ارایه خدمات برتر از طریق حفظ کیفیت بالا، پیش نیاز موفّقیت سازمانها به خصوص در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی به شمار می رود. از آنجا که جهت پاسخگویی به موقع در بازار امروزی و سازگاری با ویژگی های عصر حاضر مدیریت بهینه فعّالیت ها، خدمات و فرآیند ها، نه فقط در قلمرو یک سازمان، بلکه در کلّ یک سازمان هلدینگ ضروری می باشد. به همین منظور این تحقیق تا حد امکان این شکافها را در هلدینگ صنایع تجهیزات نفت و شرکتهای تابعه آن (وتکو، گسترش شیرسازی،تهران سوفا، پارس پنگان، توس پیوند، پیچ و مهره های صنعتی ایران) شناخته و پیشنهاداتی برای رفع آنها ارایه نموده است. بعلاوه از آنجا که تاکنون در این صنعت تحقیقی در ارتباط با کیفیت خدمات انجام نشده، در این تحقیق سعی شده است تا ادبیّات موضوعی جامعی در حوزه کیفیت خدمات گردآوری و تدوین گردد. اهداف تحقیق شامل: 1- شناسایی سطح انتظارات مشتریان از کیفیت خدمات ارایه شده توسط هلدینگ صنایع تجهیزات نفت. 2- شناسایی و اولویت بندی شکافهای خدماتی که منجر به نارضایتی مشتریان شده است و 3- شناسایی واولویت ابعاد کیفیت خدمات از دیدگاه مشتریان، می باشد. در این تحقیق از مدل سروکوآل [1] که در این مبحث شناخته ترین مقیاس بوده و توسط پاراسورامان و همکارانش [2] ارایه شده، استفاده شده است. جامعه آماری در این تحقیق، کلّیه مشتریان هلدینگ صنایع تجهیزات نفت و شرکتهای تابعه آن (وتکو، گسترش شیرسازی، تهران سوفا، پارس پنگان، توس پیوند، پیچ و مهره های صنعتی ایران) در شهر تهران و اهواز می باشد. روش تحقیق توصیفی پیمایشی و ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه می باشد. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از آزمون های مقایسه میانگین، فریدمن و همبستگی پیرسون استفاده شده است. نتایج حاصله نشان دهنده این است که در تمامی ابعاد تفاوت معنی داری بین انتظار و عملکرد وجود داشته و در تمامی ابعاد سطح انتظار از عملکرد بیشتر است. همچنین همبستگی بین رضایت و ادراکات مشتریان از عملکرد تأیید شده است. در رتبه بندی انجام شده نیز، مهمترین بعد قابلیت اعتبار می باشد.
۶.

بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی و مدیریت دانش بر بهره وری کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی منطقه 13

کلید واژه ها: سرمایه اجتماعی مدیریت دانش بهره وری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲ تعداد دانلود : ۳۸
    هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی رابطه متقابل سرمایه اجتماعی، مدیریت دانش و بهره وری در دانشگاه آزاد اسلامی منطقه  13می باشد. جامعه آماری این تحقیق را کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی منطقه 13 تشکیل می دهند. که بر اساس مدل کوکران حجم آنها برابر با 390 برآورد شده است. برای نمونه گیری از روش نمونه گیری خوشه ای استفاده شده است و برای جمع آوری اطلاعات از نمونه آماری و به منظور آزمون فرضیه های تنظیم شده این تحقیق، با توجه به متغیرهای تحقیق و عملیاتی نمودن، از پرسشنامه با مقیاس پنج گزینه ای لیکرت استفاده گردیده است که پایایی ان برابر با 0.085 بدست آمده است. و همچنین به منظور تجزیه و تحلیل داده های بدست آمده از پرسشنامه های جمع آوری شده از روشهای آماری توصیفی و استنباطی بهره گرفته شده است، با توجه به نرمال بودن داده های جمع آوری شده از آزمون همبستگی r پیرسون و برای نشان دادن معنی داری از آزمون آماره t استفاده شده است. نتایج حاصله نشان دهنده رابطه بالای متغیرها با همدیگر است.
۷.

بررسی میزان یادگیری سازمانی در شعب بانک ملی استان آذربایجان شرقی (بر اساس مدل پیترسنج)

کلید واژه ها: یادگیری سازمانی مدل یادگیری سازمانی پیترسنج

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰ تعداد دانلود : ۴۴
در تحقیق حاضر به بررسی میزان یادگیرندگی سازمانی در شعب بانک ملی استان آذربایجان شرقی (بر اساس مدل پیترسنج) پرداخته شده است و فرضیه هایی که به آنها پاسخ داده شده عبارتند از: 1- میزان آمادگی بانک ملی استان آذربایجان شرقی از لحاظ قابلیتهای شخصی افراد بیشتر از متوسط می باشد. 2- میزان آمادگی بانک ملی استان آذربایجان شرقی از لحاظ مدلهای ذهنی مثبت افراد بیشتر از متوسط می باشد. 3- میزان آمادگی بانک ملی استان آذربایجان شرقی از لحاظ آرمانهای مشترک بیشتر از متوسط می باشد. 4- میزان آمادگی بانک ملی استان آذربایجان شرقی از لحاظ یادگیری جمعی بیشتر از متوسط می باشد. 5- میزان آمادگی بانک ملی استان آذربایجان شرقی از لحاظ نگرش سیستمی افراد بیشتر از متوسط می باشد. نوع تحقیق از نظر هدف کاربردی می باشد، از روش توصیفی پیمایشی استفاده شد. جامعه آماری عبارت از کلیه کارکنان بانک ملی استان آذربایجان شرقی می باشد. که بر اساس آمار موجود برابر با 1300 نفر می باشد. حجم نمونه با توجه به فرمول کوکران و بر اساس جدول مورگان برابر با 297 نفر در نظر گرفته شد. برای انتخاب واحدهای مورد مطالعه از روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی استفاده شد. ابزار جمع آوری اطلاعات در این تحقیق، پرسش نامه محقق ساخته (با طیف لیکرت) و دارای روایی نمادی بود که پایایی آن از طریق آزمون آلفای کرونباخ 82/. برآورد شد. تجزیه وتحلیل اطلاعات و داده های مورد نیاز در پژوهش حاضر در دو بخش (توصیفی و استنباطی) انجام گرفت، بطوریکه بخش توصیفی شامل توصیف متغیرها با استفاده از شاخص میانگین و بخش استنباطی شامل آزمون فرضیه ها با استفاده از آزمونt  تک متغیره می شد که نتایج حاصل از آزمون فرضیه های تحقیق گویای این بود که بطور کلی میزان آمادگی بانک ملی استان آذربایجان شرقی از لحاظ قابلیت های شخصی، مدلهای ذهنی،آرمانهای مشترک،یادگیری تیمی و تفکر سیستمی پایین تر از حد مطلوب و انتظار است. نتایج حاصل از سنجش شاخص ها نشان داد که میانگین شاخص های ایده های عالی کارکنان، بازبینی مدل ذهنی توسط مدیر، شکل دهی و اجرای ایده های نو، تشویق فضای آرمان طلبی و نوآوری، برخورداری کارکنان از الگوی ذهنی پویا و همچنین بررسی علت مشکلات پیش آمده و تجزیه و تحلیل عملکردهای گذشته، پایین تر از حد متوسط می باشد، اما میانگین سایر شاخص های سنجیده شده بالاتر از حد متوسط می باشد.
۸.

بررسی رابطه میان زیرساخت های سازمانی و راهبرد مدیریت دانش (تولید و توزیع) در سازمان آموزش و پرورش

کلید واژه ها: مدیریت دانش زیرساخت سازمانی فرهنگ سازمانی فناوری ارتباطات و اطلاعات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵ تعداد دانلود : ۵۸
مقاله حاضر به بررسی رابطه بین متغیرهایی چون، فرهنگ سازمانی و فناوری ارتباطات و اطلاعات، که در زمره زیرساخت های سازمانی به عنوان متغیر مستقل بوده و راهبرد مدیریت دانش به عنوان متغیر وابسته، که شامل دو فعالیت عمده تولید و توزیع دانش می شود، می پردازد. زیرساخت فرهنگ سازمانی مشتمل بر دو بعد فرهنگ یادگیری مستمر و فرهنگ تسهیم دانش بوده و زیرساخت فناوری ارتباطات و اطلاعات نیز دو بعد پشتیبانی و شناخت را در بر می گیرد. لذا با پرداختن به روابط متناظر میان متغیرهای مزبور نتایجی حاصل آمده که مبین درایج مختلفی از همبستگی میان آنها می باشد و گواهی بر بایستگی وجود زیرساخت هایی جهت اجرایی شدن راهبرد مدیریت دانش. لذا هدف پژوهش حاضر، تعیین رابطه بین زیرساخت ساختار سازمانی و راهبرد مدیریت دانش، در اداره کل آموزش و پرورش استان گلستان بوده است. همچنین روش تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر روش، توصیفی، پیمایشی، میدانی و همبستگی بوده و جامعه آماری شامل تمامی کارکنان سازمان به تعداد 208 نفر و حجم نمونه، با استناد به جدول مورگان و فرمول محاسباتی مربوطه، 136 نفر می باشد.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۶