مهندسی مدیریت نوین

مهندسی مدیریت نوین

مهندسی مدیریت نوین سال 2 تابستان 1392 شماره 2

مقالات

۱.

تاثیر تأمین مالی بلند مدت بر بازده ی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

کلید واژه ها: ریسک نسبت بدهی اهرم بازده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳ تعداد دانلود : ۳۴
اثر تامین مالی بلند مدت بر سطح بازده شرکت، از جمله موضوعاتی است که دو گروه ذینفع، شامل اعتباردهندگان و سرمایه گذاران به آن توجه خاصی دارند به همین جهت در این تحقیق با بررسی نمونه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1384 لغایت 1390، به بررسی تاثیر این اهرم مالی بر بازد ه ی شرکت پرداخته شده است. البته جهت اخذ نتیجه گیری مناسب، این دو گروه از آزمودنی ها براساس نسبت بدهی به کل دارایی تفکیک شده اند. نتایج تحقیق حاکی از آن است که در شرکت هایی که منابع مالی از محل استقراض بلندمدت تامین شده و بالتبع اهرم مالی بزرگتری دارند، بازدهی متناسب با سطح ریسک تحمل شده، را فراهم نموده اند. اما هر چه میزان بدهی بلندمدت بیشتر می شود این بازده ی کمتر شده است. در مورد شرکت هایی که میزان تسهیلات کمتری داشته اند، بین بازده ی و نسبت کل بدهی ارتباط معنی داری وجود ندارد.
۲.

بررسی مقایسه ای رویکرد الگوریتم ژنتیک با رویکرد شبکه عصبی مصنوعی با استفاده از نسبت های مالی در پیش بینی بازده سهام

کلید واژه ها: بازده سهام شبکه عصبی مصنوعی الگوریتم ژنتیک نسبت های مالی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸ تعداد دانلود : ۴۷
سرمایه گذاری در سهام عرضه شده در بورس اوراق بهادار یکی از گزینه های پرسود در بازار سرمایه است. بازار سهام دارای سیستمی غیر خطی و آشوب گونه است که تحت تأثیر شرایط سیاسی، اقتصادی و روانشناسی می باشد و می توان از سیستم های هوشمند غیرخطی همچون شبکه های عصبی مصنوعی، شبکه های عصبی فازی و الگوریتم های ژنتیک برای پیش بینی بازده سهام استفاده نمود. در این مقاله به طراحی و ارائه ی یک مدل پیش بینی بازده سهام با استفاده از نسبت های مالی با رویکردهای شبکه عصبی مصنوعی و الگوریتم های ژنتیکی و کاهش خطای پیش بینی بازده سهام پرداخته شده است. در ادامه پس از طراحی و پیاده سازی مدل شبکه های عصبی مصنوعی و الگوریتم های ژنتیک، با استفاده از 6 معیار سنجش عملکرد برای پیش بینی، نتایج دو رویکرد مورد مقایسه گرفته است. نتایج نشان می دهد که رویکرد الگوریتم های ژنتیک نسبت به رویکرد شبکه های عصبی مصنوعی، پیش بینی های بسیار مناسب تری داشته و از سرعت بالاتر و توانایی تقریب قوی تری برای پیش بینی بازده سهام برخوردار بوده است.
۳.

بررسی مقایسه ای رابطه ی بین نسخه های کیوتوبین و ارزش افزوده اقتصادی پالایش شده در ارزیابی عملکرد شرکت های داروئی و غذائی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

کلید واژه ها: ارزش افزوده اقتصادی پالایش شده نسبت کیوتوبین ساده نسبت کیولیندنبرگ و راس نسبت کیوچانگ و پرویت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲ تعداد دانلود : ۴۰
این پژوهش به مقایسه ای رابطه ی بین نسخه های کیوتوبین (کیوتوبین ساده، لیندنبرگ و راس، چانگ وپرویت) و ارزش افزوده اقتصادی پالایش شده درارزیابی عملکرد شرکت های غذائی و داروئی در بورس اوراق بهادار تهران در دوره 6 ساله (89-1384) پرداخته است. در این راستای سه فرضیه مطرح و تعداد 79 شرکت از جامعه آماری به روش حذف سیستماتیک به عنوان نمونه انتخاب گردید. همچنین به منظور آزمون فرضیه ها از همبستگی و آزمون رگرسیون استفاده شد. نتایج نشان داد که رابطه معناداری میان ارزش افزوده اقتصادی پالایش شده و کیوتوبین ساده در شرکت های داروئی وجود دارد و بین نسخه های کیوتوبین چانگ و لیندنبرگ با معیار ارزش افزوده اقتصادی پالایش شده رابطه معناداری وجود ندارد. سایر نتایج حاکی از آن بود که ارتباط ارزش افزوده اقتصادی پالاش شده با کیوتوبین ساده در دو صنعت متفاوت بود و این ارتباط با کیوتوبین لیندنبرگ و چانگ در دو صنعت متفاوت نمی باشد.
۴.

بررسی عوامل سازمانی مرتبط با درخواست بازنشستگی پیش از موعد (مطالعه موردی: معلمان مقطع ابتدایی شهرستان بندر ترکمن)

کلید واژه ها: عوامل سازمانی بازنشستگی پیش از موعد معلمان بندر ترکمن استان گلستان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵ تعداد دانلود : ۲۹
این مقاله؛ به تبیین عوامل سازمانی مرتبط با بازنشستگی پیش از موعد معلمان ابتدایی پرداخته است. برای جلوگیری از خروج سرمایه های اصلی هر سازمانی نیاز است که عوامل موثر در این خصوص شناسایی شوند. روش تحقیق پیمایشی، همبستگی بوده، جامعه آماری معلمین مقطع ابتدایی شهرستان بندر ترکمن؛ برای محاسبه حجم نمونه، از جدول مورگان؛ برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته، و جهت نمونه گیری از روش تصادفی استفاده شد؛ برای شناخت میزان اعتبار از اعتبار صوری و برای پایایی از ضریب آلفای کرونباخ. همچنین از آزمون ضریب همبستگی پیرسون و برای پردازش داده ها از نرم افزار SPSS استفاده گردید. یافته نشان می دهند که بین متغیرهای مستقل (عملکرد نامطلوب مدیران- عدم شایسته سالاری- عدم وجود نظارت و ارزشیابی- تبعیض- بی توجهی به مسایل رفاهی - عدم و شناخت نیازهای کارکنان-عدم اطلاع معلمان از نتایج عملکرد خود در سازمان- عدم مطلوبیت محیط کاری- رفتار نامطلوب همکاران) با (متغیر وابسته) درخواست بازنشستگی پیش از موعد در سطح ضریب بیش از 95 درصد رابطه معنادار وجود دارد.
۵.

ارزیابی کارایی معاونت های دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب با رویکرد ترکیبی کارت امتیازی متوازن و تحلیل پوششی داده ها

کلید واژه ها: کارایی کارت امتیازی متوازن تحلیل پوششی داده ها

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸ تعداد دانلود : ۲۵
این تحقیق یک رویکرد برای ارزیابی کارایی معاونتهای دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب در طی سالهای 1372 تا 1390 ارائه میکند، متدلوژی این تحقیق روش کارت امتیازی متوازن را همراه با روش تحلیل پوششی داده ها بکار می گیرد، بدین منظور ابتدا مبانی نظری و پیشینه ی ارزیابی عملکرد و کارایی مورد بررسی قرار گرفته است. سپس به تشریح مدل تلفیقی کارت امتیازی متوازن BSC [1] / تحلیل پوششی داده ها [2] DEA به عنوان مدلی مناسب برای ارزیابی عملکرد دانشگاه پرداخته شده است. شاخص های مرتبط با مناظر کارت امتیازی و استراتژی سازمان بر اساس پیشینه تحقیق شناسایی شده و توسط نظرات خبرگان در دانشگاه جمع آوری شده اند، همچنین ورودی ها و خروجی های مدلDEA  با توجه به پژوهش های گذشته و نظر خبرگان مشخص گردیده است و در نهایت داده های مرتبط با واحدهای تصمیم ساز ( [3] DMU) جمع آوری و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در پایان نیز با بررسی نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل اطلاعات بدست آمده به سوالات تحقیق پاسخ داده شده است.
۶.

تأثیر خانواده و ارتباطات دهان به دهان الکترونیکی بر ارزش ویژه برند از دیدگاه مصرف کننده

کلید واژه ها: ارزش ویژه برند خانواده ارتباطات دهان به دهان الکترونیکی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳ تعداد دانلود : ۲۴
به توجه به اهمیت ارزش ویژه برند و همچنین توجه بیشتر به آن در این پژوهش به بررسی عوامل مؤثر بر ارزش ویژه برند پرداخته می شود که در این راستا از مدل ارزش ویژه برند آکر که مدلی شناخته شده با متغیرهایی نظیر آگاهی برند، تداعی برند، کیفیت درک شده و وفاداری برند می باشد استفاده می شود. همچنین تأثیر خانواده و ارتباطات دهان به دهان الکترونیکی نیز که می تواند عاملی مؤثر در ایجاد ارزش ویژه برند باشند مورد بررسی قرار گرفته است. در این پژوهش 4 نوع برند تلفن های همراه شاملhtc ، Samsung ،  Nokia و Sony Ericsson مورد مطالعه قرار گرفته است .روش نمونه گیری غیر احتمالی در دسترس است و تعداد آن 384 نفر از سنین 16 الی 36 سال شهرستان تنکابن می باشد که برای خرید برندهای فوق به نمایندگی ها و موبایل فروشی ها مراجعه کرده اند. روش تحقیق از نوع کاربردی بوده و طرح تحقیق آن توصیفی از نوع پیمایشی است. روش جمع آوری داده ها از طریق پرسشنامه بوده که با استفاده از روش تحلیل مسیر توسط نرم افزار Lisrel مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفته است. نتایج حاصله نشان داد که متغیرهای خانواده به طور غیر مستقیم با تاثیر گذاری بر متغیرهای تداعی، کیفیت و وفاداری بر ارزش ویژه تأثیر گذار است. متغیر دهان به دهان الکترونیکی نیز به گونه ای غیر مستقیم با تاثیرگذاری بر متغیرهای تداعی، کیفیت و وفاداری بر ارزش ویژه مؤثر بوده و با آگاهی برند رابطه ای ندارد لذا فرضیه ارتباط با آگاهی رد می گردد. همچنین در این پژوهش تداعی، کیفیت و وفاداری بر ارزش ویژه برند موثر بوده ولی رابطه بین آگاهی برند با ارزش ویژه برند تایید نشد.
۷.

بررسی و استقرار سیستم مدیریت ارتباط با مشتری در ایجاد مزیتی رقابتی پایدار برای شرکتهای IT در شرکتهای IT زنجان

کلید واژه ها: مدیریت ارتباط با مشتری مزیت رقابتی رسیدگی به شکایات وفاداری خدمات پس از فروش

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۷ تعداد دانلود : ۲۸
واژه CRM فرایندی است که تمام جنبه های مورد نیاز شرکت جهت تعامل با مشتریان از جمله برآوردهای فروش وخدمات را شامل می شود برنامه های کاربردی مدیریت ارتباط بامشتری در تلاشند شرکتها را در جهت ارتباط با مشتری توسعه دهند این پروژه با هدف بررسی و استقرار سیستم مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) در ایجاد مزیت رقابتی پایدار برای شرکتهای IT در شهر زنجان انجام پذیرفت. روش اجرای تحقیق توصیفی پیمایشی می باشد جامعه آماری شامل کلیه مدیران و کارشناسان فروش و خدمات پس از فروش می باشد که با توجه به معلوم بودن حجم جامعه آماری (110 نفر) نمونه انتخابی بصورت تصادفی و با استفتده از فرمول کوکران 78 نفر محاسبه شد که جهت جمع آوری داده ها از روش کتابخانه ای و پرسشنامه به صورت میدانی استفاده شده است.جهت تحلیل داده ها نیز از نرم افزار  SPSS استفاده شده است. نتایج کلی حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها نشان می دهد که از دیدگاه مدیران شرکتها با استفاده از آزمون همبستگی اسپیرمن تمام روابط در سطح خطای 5% معنادار است و رسیدگی به شکایات مشتریان بیشترین تاثیر رضایتمندی و وفاداری مشتریان کمترین تاثیر را در متغیر وابسته دارد، همچنین با استفاده از آزمون فریدمن وضعیت مطلوبیت متغیرها در شرکت از دیدگاه مدیران به این ترتیب می باشد که ایجاد رضایت و وفاداری در مشتریان، رسیدگی به شکایات مشتریان،ارائه خدمات پس از فروش مناسب، ارتباط متقابل و ارائه ارزش به مشتری.
۸.

بررسی عوامل موثر بر ترجیح مشتریان در انتخاب نام تجاری

کلید واژه ها: مشتری رفتار مصرف کننده ترجیح نام تجاری وفاداری به نام تجاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱ تعداد دانلود : ۲۸
امروزه، مشتریان بقای شرکت را رقم می زنند. بنابراین اصل نخست در دنیای کسب و کار امروزی، ایجاد ارزشهای مشتری پسند است. تحقیقات نشان داده اند که ارزش واقعی در درون محصول یا خدمات نیست، بلکه این ارزش در ذهن مشتریان وجود دارد و این نام تجاری است که ارزش واقعی را در ذهن مشتریان ایجاد می کند. هدف اصلی هر سازمان ورای فروش خود، ایجاد نوعی رابطه و پیوند پایدار بین محصول و مشتریان می باشد.عصاره این رابطه پایدار، نوعی تعهد و وفاداری مشتری به محصول، شناخت پیدا کردن نسبت به آن و سپس ترجیح محصول با نام تجاری خاص میباشد. اطلاع از ترجیح مشتریان ضمن اینکه نقاط قوت و ضعف یک سازمان را بر ملا می سازد، زمینه را برای اتخاذ راهبردهای مناسب سازمان فراهم می آورد. بدین منظور تحقیق حاضر  با هدف شناسایی عوامل موثر بر ترجیح مشتریان در انتخاب نام تجاری صورت گرفت.عوامل مورد بررسی در این پژوهش عبارتنداز: کیفیت، قیمت، شهرت و تبلیغات. این پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی و روش آن پیمایشی می باشد. نامهای تجاری مورد بررسی در این پژوهش عبارتند از: پگاه، کاله و اصیل. ابزار گردآوری در این پژوهش پرسشنامه می باشد که روایی و پایایی آن مورد سنجش و تایید قرار گرفت. پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ 87% محاسبه شد؛ و روایی آن هم از لحاظ محتوایی و هم صوری بررسی و تایید شد.برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و استنباطی استفاده گردید. بعد از استخراج داده های مورد نظر از طریق پرسشنامه برای طبقه بندی و تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون همبستگی و رگرسیون چند متغیره به کمک نرم افزار SPSS  استفاده گردید. نتایج پژوهش به این قرار است که متغیر کیفیت مهمترین عامل در انتخاب نام تجاری در هر سه نام تجاری از دید مشتریان بود.متغیر قیمت در انتخاب هیچ یک از نامهای تجاری موثر نبود.متغیر شهرت در مورد نام تجاری کاله و اصیل در انتخاب نام تجاری موثر بود و متغیر تبلیغات هم فقط در مورد نام تجاری پگاه موثر بود.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۶