مهندسی مدیریت نوین

مهندسی مدیریت نوین

مهندسی مدیریت نوین دوره 9 زمستان 1402 شماره 4 (مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

مقالات

۱.

ارزیابی بهره وری، کارایی و رتبه بندی نیروگاه های حرارتی: یک رویکرد مبتنی بر تحلیل پوششی داده های تصادفی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: تحلیل پوششی داده های تصادفی کارایی متقاطع تصادفی خروجی نامطلوب تصادفی معیار رتبه بندی میانگین اولویت رتبه بندی تصادفی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴ تعداد دانلود : ۲۹
در تحلیل پوششی داده ها (DEA) مدل های مختلف در زمینه های گوناگون با داده های مختلف برای ارزیابی و رتبه بندی واحدهای تصمیم گیرنده (DMU) طراحی شده است. حال آنکه در بسیاری از مسائل کاربردی، مدیران واحدها با داده هایی تصادفی روبرو هستند و آنها برای  ارزیابی  واحدهای تحت نظارت خود به روشی نیاز دارند که بتواند اینگونه DMU ها را ارزیابی و رتبه بندی کنند. در کار کردن با داده های تصادفی با در نظر گرفتن احتمالی برای وقوع حالت های پیش بینی نشده (سطح خطا)، که از طرف مدیران ارائه می شود، DMU ها ارزیابی می شوند. در این مقاله با استفاده تکنیک های آمار و احتمالات و توزیع نرمال و مدلBCC دارای خروجی های نامطلوب و با در نظر گرفتن خطای مشخص یک مدل تصادفی جدید تحت عنوان معیار رتبه بندی میانگین جهت ارزیابی کارایی داده های تصادفی پیشنهاد می شود. بر اساس آن کارایی متقاطع تصادفی محاسبه گردیده است. از آنجایی که وزن های بهینه در ارزیابی کارایی متقاطع تصادفی منحصر به فرد نیستند برای رتبه بندی بهتر و اولویت دادن به آنها روش خودخواهانه پیشنهاد می شود. نهایتاً مدل های پیشنهاد شده برای 32 واحد نیروگاه حرارتی که دارای ورودی ها و خروجی های مطلوب و نامطلوب تصادفی هستند پیاده سازی شده است.                                                                   
۲.

تعیین مؤلفه های اثرگذار بر افشای داوطلبانۀ اطلاعات غیر مالی از منظر تئوری نهادی با روش کیفی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: تعیین مؤلفه های اثرگذار افشای داوطلبانه اطلاعات غیرمالی تئوری نهادی روش مرور منابع روش دلفی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹ تعداد دانلود : ۴۱
گزارش های شرکت ها یکی از مهم ترین منابع کسب اطلاعات هستند به طوری که در مبانی نظری حسابداری و گزارشگری اکثر کشورها آمده است که هدف کلی گزارشگری شرکت ها فراهم آوردن اطلاعات است. پژوهش حاضر با هدف تعیین مؤلفه های اثرگذار بر افشای داوطلبانه اطلاعات غیرمالی از منظر تئوری نهادی می باشد. در این پژوهش از روش تحقیق کیفی استفاده شده است که ترکیبی از  مرور منابع و روش دلفی می باشد، در ابتدا با استفاده از روش مرور منابع و پیشینه مطالعات استفاده شد، عوامل مؤثر بر افشای اطلاعات با رویکرد افشای داوطلبانه اطلاعات غیرمالی شناسایی گردید، سپس به دسته بندی عوامل شناسایی شده پرداخته شد. به منظور تعیین مؤلفه های مؤثر بر افشای داوطلبانه اطلاعات از روش دلفی استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش حاضر، متخصصان و خبرگان حسابداری بودند که در حسابداری و حسابرسی صاحب نظر هستند که به تعداد 20 نفر (10 نفر علمی و10 اجرائی) و به صورت گلوله برفی انتخاب شدند. یافته های قسمت مرور منابع نشان داد که 33 شاخص شناسایی شد و نهایتاً مفاهیم شناخته شده در پنج گروه دسته بندی شد. همچنین نتایج دلفی در دو مرحله مورد بررسی قرار گرفت و با حذف و اضافه کردن مفاهیم، نهایتاً 25 شاخص شناسایی شد. شاخص های مورد نظر از طریق مرور ادبیات ضمن ارائه به خبرگان پس از روایی محتوای اولیه در پرسش نامه دلفی قرار گرفت و از 20 نفر 17 نفر شاخص ها را تأیید کردند و درصد روایی 85 درصد به دست آمد؛ بنابراین، اعتبار مدل از طریق روش دلفی تأیید شد. نتایج نشان می دهد که در سه گروه؛ 1) عوامل غیراختیاری و افشای داوطلبانه اطلاعات غیرمالی؛ 2) عوامل اختیاری خاص شرکت و افشای داوطلبانه اطلاعات غیرمالی؛ 3) عوامل هنجاری و افشای داوطلبانه اطلاعات غیرمالی، 25 شاخص مورد بررسی تأیید شدند. 
۳.

ارائه الگویی برای سنجش اجرای گزارشگری مالی تحت وب(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: اجرای گزارشگری مالی تحت وب مدل تصمیم گیری چندشاخصه روش دلفی فازی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸ تعداد دانلود : ۴۳
در دنیای پر رقابت امروز، گزارشگری مالی تحت وب، نقش مهمی در ایجاد راهکارهای ساده جهت شناسایی و مقایسه عملکرد تجاری شرکت های تجاری با یکدیگر بر عهده دارد. هدف این پژوهش، ارائه الگوی جامع برای اجرای گزارشگری مالی تحت وب، با درنظر گرفتن شاخص های متفاوت ، به کمک روش ریاضی است. این پژوهش از لحاظ هدف ، کاربردی و از نظر نوع استراتژی اجرا، توصیفی پیمایشی و جامعه آماری مورد نظر خبرگان مالی و حسابداری هستند که به روش قضاوتی انتخاب گردیده است. در این مطالعه، با اتخاذ روش دلفی فازی، جهت شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، مدل گزارشگری مبتنی بر وب پیشنهاد و شاخص ها و عامل های مؤثر در جهت گزارشگری مبتنی بر وب شناسایی و رتبه بندی شدند. ابزار مورد استفاده پژوهش، پرسشنامه و به کمک مدل تصمیم گیری چند معیاره (آنتروپی شانون) همچنین تحلیل عاملی تأییدی، اجزای مدل شناسایی و تأیید شدند. یافته ها نشان می دهد که الگوی پیشنهادی برای اجرای گزارشگری مالی تحت وب که بر اساس هشت شاخص سازمانی، مالی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، انسانی، تکنولوژی و فرهنگی به عنوان شاخص های اصلی با 62 عامل طراحی شده، مناسب و از چولگی کمتری نسبت به تک تک معیارها برخوردار است. نتایج نشان می دهد ارائه یک مدل خوب برای گزارشگری مالی تحت وب در شرکت ها، کارایی، به موقع بودن و ارائه صادقانه اطلاعات مالی را بهبود بخشیده و تجزیه و تحلیل داده ها را تسهیل می نماید. 
۴.

شناسایی و اولویت بندی ریسک های زنجیره تأمین بر اساس کارت امتیازی متوازن و ارائه راهکارهایی برای تاب آوری(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: زنجیره تأمین ریسک تاب آوری کارت امتیازی متوازن

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱ تعداد دانلود : ۳۵
با توجه به افزایش قابل توجه ریسک های زنجیره تأمین در سال های اخیر، ارزیابی ریسک زنجیره تأمین امروزه بیش از هر زمان دیگری اهمیت یافته است. هدف این پژوهش، شناسایی و اولویت بندی ریسک های زنجیره تأمین بر اساس کارت امتیازی متوازن و ارائه راهکارهایی برای تاب آوری زنجیره تأمین است. برای شناسایی ریسک های زنجیره تأمین به بررسی و مطالعه منابع، مقاله ها و کتب حوزه زنجیره تأمین و ریسک زنجیره تأمین پرداخته شد. در نهایت لیستی از ریسک های مرتبط با زنجیره تأمین تهیه شد. سپس ریسک های موجود در شرکت تارآبگین بر اساس ابعاد پنج گانه کارت امتیازی متوازن دسته بندی شدند. در این گام از روش FMEA برای امتیازدهی ریسک ها استفاده شد؛ در گام بعدی پژوهش برای اولویت بندی ابعاد کارت امتیازی متوازن از روش ابتکاری که بر اساس سه شاخص FMEA یعنی شدت، وقوع و تشخیص و روش تصمیم گیری چندشاخصه AHP شکل گرفته شده است، استفاده شد و رتبه بندی ابعاد کارت امتیازی متوازن به دست آمد. سپس مجددأ از سه شاخص FMEA استفاده شد و این بار به کمک روش تصمیم گیری TOPSIS ریسک هایی که در هر دسته قرار گرفته بودند رتبه بندی شدند در نهایت درگام آخر بر اساس ریسک ها، راهکارها و استراتژی های تاب آوری که از مطالعه منابع این حوزه به دست آمده بودند ارائه شد تا تاب آوری زنجیره تأمین شرکت تارابگین امکان پذیر شود. نتایج به دست آمده نشان می دهد که بعد مشتری دارای بیشترین اولویت و بعد رشد و یادگیری دارای کمترین اولویت برای شرکت تارابگین ذوب آهن اصفهان است.
۵.

واگرایی و همگرایی نظارت حسابرس و کیفیت گزارشگری مالی: تکنیک فرا تحلیل(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: نظارت داخلی حسابرس نظارت خارجی حسابرس کیفیت گزارشگری مالی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۳ تعداد دانلود : ۴۲
ارتباط بین سازوکارهای حسابرسی و گزارشگری مالی طی بازه های زمانی متفاوت و در پژوهش های متعدد به صورت کمی مورد بررسی قرار گرفته شده است. ولی شواهد حاکی از نتایج ضد و نقیض اثر نظارت و نقش حسابرس بر کیفیت گزارشگری مالی است. بر این اساس از بعد واگرایی و همگرایی نقش نظارت حسابرس بر کیفیت گزارشگری مالی مورد بررسی قرار گرفت. روش مورد استفاده تکنیک فراتحلیل برای سال های 1385 تا 1397 و جمع آوری پژوهش ها با استفاده از سایت وزارت علوم بود. در نهایت 18 پژوهش با توجه به در دسترس بودن اطلاعات و دارا بودن شرایط متغیرهای مورد بررسی جهت پیاده سازی تکنیک فراتحلیل گزینش شد. بر این اساس پژوهش حاضر با بهره گرفتن از تکنیک متاآنالیز به بررسی تناقض های موجود در پژوهش های تجربی در ارتباط با واگرایی و همگرایی نظارت حسابرس و کیفیت گزارشگری مالی پرداخته است. شواهد حاکی از فراتحلیل نشان داد که صرف نظر از شواهد ضد و نقیضی از اثر نظارت های داخلی و خارجی حسابرس  بر کیفیت گزارشگری مالی، ویژگی های کمیته حسابرسی، ویژگی های حسابرسان مستقل و ویژگی های حسابرسان داخلی بر کیفیت گزارشگری مالی تأثیر مثبت و معنادار دارد. همچنین نظام راهبری شرکتی نقش تعدیل گر بر ارتباط بین انواع حسابرسی و کیفیت گزارشگری مالی دارد.  
۶.

مدل سازی عوامل مؤثر بر سردرگمی مشتریان زن در انتخاب فروشگاه های خرده فروشی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: سردرگمی مشتری خرده فروشی انتخاب ویژگی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶ تعداد دانلود : ۳۶
امروزه مرکز خرید دیگر مکانی برای اهداف معامله نیست که مشتریان در صورت نیاز به یک کالا یا خدمت، به آن مراجعه کنند، بلکه مکانی برای اهداف اجتماعی است. از طرفی روند رو به رشد فروشگاه های خرده فروشی موجب فشار عظیم بر مصرف کنندگان در انتخاب شده است. خریداران اگر یک محیط اجتماعی را به عنوان محیطی بسیار تحریک کننده یا نامناسب درک کنند، ممکن است سردرگم شوند. هدف از پژوهش حاضر مدل سازی عوامل مؤثر بر سردرگمی مشتریان زن در انتخاب فروشگاه های خرده فروشی است. برای انتخاب ویژگی هایی که بیشترین ارتباط را با متغیرهای هدف داشته و می توانند بهترین عملکرد را در پیش بینی و تفسیرمدل ارائه دهند، از انتخاب ویژگی با استفاده از شبکه عصبی استفاده شده است. رویکرد پیشنهادی در ابتدا با کاهش ابعاد فضای مسئله از طریق آموزش یک نوع شبکه های عصبی چند لایه، پیچیدگی محاسباتی را در حل مشکل طراحی کاهش می دهد. 7 عامل از عوامل مؤثر بر سردرگمی مشتریان براساس این مدل شبکه عصبی استخراج، در 5 سطح با استفاده از مدل یابی ساختاری تفسیری طبقه بندی شدند و مدل مرتبط با آن ترسیم گردید. در این دسته بندی متغیرهای تنوع زیاد برندهای فروشگاهی، برنامه های وفاداری و تجمع فروشگاه ها در یک موقعیت مکانی، بیشترین قدرت نفوذ (تأثیرگذاری) و ریسک ادراک شده، فاکتورهای فردی و جمعیت شناسی و آهنگ اطلاعات بیشترین وابستگی (تأثیرپذیری) را نشان می دهند و متغیر فاکتور فردی تنها متغیری است که رابطه دوطرفه با سایر متغیرها دارد. 

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۶