مهندسی مدیریت نوین

مهندسی مدیریت نوین

مهندسی مدیریت نوین سال 2 پاییز 1392 شماره 3

مقالات

۱.

سنجش رضایت مشتری برای دستیابی به شاخصی قابل استفاده در نظام ارزیابی عملکرد امور شعب بانکها (مطالعه موردی در یکی از بانکهای شهر تهران)

کلید واژه ها: مشتری رضایتمندی مشتری ارزیابی عملکرد کیفیت خدمات سنجش کیفیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۴ تعداد دانلود : ۴۵
۲.

طراحی یک سیستم خبره فازی جهت سنجش میزان رضایت شغلی (با تاکید بر عوامل چهارگانه رابینز)

کلید واژه ها: رضایت شغلی سیستم خبره فازی عوامل تعیین کننده رضایت شغلی منطق فازی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸ تعداد دانلود : ۳۹
تحقیق حاضر سعی دارد یک مدل خبره ای برای سنجش میزان رضایت شغلی با کمک ریاضیات فازی ارائه نماید. در سیستم خبره فازی طراحی شده در تحقیق حاضر، در مرحله اول یک سیستم فازی طراحی می شود که ورودیهای آن عوامل چهارگانه رابینز می باشند و عبارتند از: کارهایی که هماورد طلب و چالشگر باشند، یکسان بودن حقوق و مزایای شغلی، شرایط مناسب کاری، دوستان و همکاران مساعد. در مرحله دوم ورودی ها و خروجی ها پس از افرازبندی، به اعداد فازی تبدیل می شوند. قوانین استنتاج (موتور استنتاج) در مرحله سوم تبیین می گردند. در مرحله چهارم فازی زدایی انجام می گیرد. در نهایت مدل طراحی شده در مرحله پنجم آزمون می شود. تحقیق حاضر که در طبقه بندی کلی، توصیفی است بر اساس هدف از نوع کاربردی و براساس گردآوری اطلاعات میدانی است. قوانین مورد استفاده جهت طراحی سیستم سنجش رضایت شغلی به کمک افراد خبره تدوین شده و پایگاه دانش ما را تشکیل می دهند. در پایان مدل ارائه شده در سازمان صنعت، معدن و تجارت استان آذربایجان شرقی با جامعه آماری 198 نفری و نمونه 50 نفری پیاده شده است.
۳.

رهبری معنوی حلقه گم شده سازمان های سده 21 با رویکردی بر توانمندسازی

کلید واژه ها: رهبری معنوی توانمندسازی کارکنان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵ تعداد دانلود : ۵۴
هدف کلی تحقیق حاضر بررسی تأثیر رهبری معنوی مدیران بر توانمندسازی کارکنان در شرکت مخابرات استان آذربایجان غربی است. برای این منظور رهبری معنوی بر اساس نظریه لوئیز دبیلیو فرای در هفت بعد و توانمندسازی بر اساس نظریه وتن و کمرون در پنج بعد در نظر گرفته شده است. جامعه آماری تحقیق حاضر کارکنان در شرکت مخابرات استان آذربایجان غربی و با استفاده از رابطه کوکران حجم نمونه آماری تحقیق 273 نفر برآورد شده است. پژوهش حاضر از نظر روش، توصیفی و از نظر هدف، کاربردی است و به منظور تجزیه وتحلیل داده های به دست آمده از پرسشنامه های جمع آوری شده از روش های آماری توصیفی و استنباطی استفاده شده است. پرسشنامه ها، جمع آوری و اطلاعات حاصله تلخیص، طبقه بندی و با استفاده از آزمون رگرسیون دو متغیره مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل بیانگر آن است که رهبری معنوی و ابعاد آن بر توانمندسازی کارکنان در شرکت مخابرات استان آذربایجان غربی موثر است.
۴.

شناسایی و مدلسازی عوامل موثر بر ایجاد سازمان خلاق در سازمان طبق مدل سه شاخگی و تست آن در شرکت ساپکو

کلید واژه ها: خلاقیت سازمان خلاق فرهنگ سازمانی فنون خلاقیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹ تعداد دانلود : ۳۶
 هدف از اجرای این پژوهش، شناسایی عوامل موثر بر ایجاد سازمان خلاق بود. پس از آن پانل دلفی متشکل از متخصصین خلاقیت تشکیل گردید و طی 5 دور عواملی به عوامل شناسایی شده در مطالعات ادبیات موضوع مواردی افزوده و کاسته شد. در این پژوهش برای تعیین میزان اتفاق نظر میان اعضای پانل، از ضریب هماهنگی کندال استفاده شد که برای پاسخهای اعضا درباره ترتیب عوامل کلیدی و موثر بر سازمان خلاق در دور پنجم 782/0 حاصل شد که نسبت به دور قبلی تغییر چندانی نداشت. لذا این میزان از ضریب کندال کاملاً معنی دار به حساب آمده و نشان از کفایت دورهای دلفی بود سپس مدلسازی عوامل موثر بر ایجاد سازمان خلاق طبق مدل سه شاخگی انجام شد. نوآوری مدل ارائه شده، طرح عناصری نوین در ایجاد سازمان خلاق و هم چنین ارائه طبقه بندی بدیعی برای ایجاد سازمان خلاق طبق مدل سه شاخگی است. نهایتا مدل در شرکت ساپکو که جزو سازمانهای سرآمد خلاقیت در کشور است مورد آزمون قرار گرفت.بدین منظور پرسشنامه 46 سوالی توسط 390 نفر تکمیل شدو تائید عوامل تحقیق به کمک روش تحلیل عاملی تایید شد و آزمون فرضیات تحقیق به کمک روش تحلیل مسیر انجام شد و نهایتا نتیجه گیری و ارائه پیشنهاد صورت پذیرفت.
۵.

بهبود عملکرد کارکنان با آموزش ضمن خدمت

کلید واژه ها: آموزش ضمن خدمت عملکرد کارکنان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶ تعداد دانلود : ۴۶
هدف از این پژوهش، بررسی رابطه آموزش های ضمن خدمت و عملکرد کارکنان دانشگاه آزاد مشهد بود. تحقیق حاضر از نوع کاربردی و از لحاظ جمع آوری داده ها پیمایشی است. جامعه آماری این تحقیق، عبارتست از کلیه کارکنان دانشگاه آزاد مشهد که در سال 1390 تحت آموزش ضمن خدمت قرار گرفته اند(458نفر). حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان محاسبه شد. ابزار استفاده شده در این تحقیق، پرسشنامه محقق ساخته است که روایی آن با استفاده از نظر خبرگان و پایایی آن با  محاسبه ضریب آلفای کرونباخ(96/0)، تأیید شد. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها، از آزمون کولوموگروف- اسمیرنف برای تعیین نرمال بودن متغیرها و آزمون های t یک نمونه ای و فریدمن، برای آزمون فرضیه های تحقیق استفاده شد. نتایج حاکی از رابطه مثبت آموزش های ضمن خدمت و عملکرد کارکنان بود..
۶.

بررسی عوامل پیش بینی کننده وفاداری مشتریان در بخش رستوران های ممتاز

کلید واژه ها: وفاداری رضایت از عوامل ملموس رضایت از عوامل ناملموس تصویر ذهنی ارزش ادراک شده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳ تعداد دانلود : ۳۴
در پژوهش حاضر نقش متغیرهای ارزش ادراک شده، رضایت از عوامل ملموس، ناملموس و تصویر ذهنی از رستوران بر وفاداری مشتریان  را مورد سنجش قرار گرفته است. این مطالعه به صورت توصیفی- پیمایشی در رستوران پدیده شاندیز و با توزیع 202 پرسشنامه در میان مشتریان آن  و به روش نمونه گیری غیر تصادفی در دسترس انجام گرفته است ، در تجزیه و تحلیل داده های به دست آمده در این پژوهش از روش مدل یابی معادلات ساختاری [1] و از روش دو مرحله ای حداقل مربعات جزئی پیشنهاد شده توسط هالاند [2] (1999) استفاده شده است. بر اساس نتایج به دست آمده از تحلیل داده ها مشخص گردید که رضایت از عوامل ملموس و ارزش ادراک شده بر اساس ضرایب مسیر به دست آمده تاثیر مثبت و معناداری را بر وفاداری نشان می دهند در حالی که تصویر ذهنی و رضایت از عوامل ناملموس نقش تعیین کننده و مستقیمی بر وفاداری به دلیل ناچیز بودن مقدار ضریب مسیر و سطح معناداری آن ندارد.
۷.

تاثیر حاکمیت شرکتی بر سیاستهای تقسیم سود در شرکتهای فعال در بورس اوراق بهادار تهران

کلید واژه ها: درصد مالکیت سهام مدیران سرمایه گذاران نهادی درصد اعضا غیر موظف هیات مدیره نسبت پرداخت سود نقدی به فروش

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷ تعداد دانلود : ۲۷
خط مشی پرداخت سود به عنوان یکی از ساز وکارهای کاهش تضاد منافع مطرح شده است. در این پژوهش به بررسی تاثیر حاکمیت شرکتی (نظام راهبری) بر سیاست تقسیم سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است. جامعه آماری این تحقیق کلیه شرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران است. با توجه به در نظر گرفتن محدودیتهای نمونه آماری تعداد 71 شرکت در طی سالهای 86 تا90 مورد بررسی قرار گرفت. روش تحقیق از نوع همبستگی وروش شناسی تحقیق از نوع پس رویدادی (استفاده از اطلاعات گذشته) میباشد. به منظور بررسی رابطه متغیرهای مورد نظر از رگرسیون چند گانه با استفاده از داده های ترکیبی به روش اثرات ثابت استفاده گردید. نتایج حاصل از این پژوهش، بیانگر این است که مکانیزمهای حاکمیت شرکتی مبتنی بر ساختار مالکیت شامل درصد مالکیت سهام مدیران، مالکیت نهادی و ساختار هیات مدیره شامل درصد اعضای غیر موظف وحضور یکی از اعضا غیر موظف در ریاست هیات مدیره تاثیر معناداری بر نسبت پرداخت سود نقدی شرکتهای مورد بررسی ندارند.
۸.

تبیین مدل بومی عوامل مؤثّر بر فرهنگ تعاونی (موردکاوی: بخش کشاورزی استان گیلان)

کلید واژه ها: فرهنگ تعاونی کشاورزی روستایی و استان گیلان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸ تعداد دانلود : ۴۵
در راستای توجّه و اهمیت دادن به متغیرهای فرهنگ تعاون و توسعه آن در کشور بطور عام و در سطح استان گیلان بطور خاص، تحقیق حاضر با هدف شناسایی و تبیین عوامل سوق دهنده و بازدارنده فرهنگ تعاونی های کشاورزی در استان گیلان بمنظور پاسخگویی به مسئله نامشخص بودن مدل بومی فرهنگ تعاونی ها (بخش کشاورزی) در سطح استان گیلان، مورد مطالعه در جامعه آماری کارشناسان بخش مذکور می باشد. گردآوری اطلاعات بوسیلهْ پرسشنامه بوده که پس از نمونه گیری تصادفی طبقه بندی ، توسط نمونهْ 53 نفره پاسخ داده شده و نوع تحقیق هم توصیفی از نوع پیمایشی می باشد. نتیجه تحقیق نشان می دهد میزان وضعیت عوامل سوق دهنده بر فرهنگ تعاونی های کشاورزی گیلان به مقدار کم و خیلی کم بوده و همچنین میزان وضعیت عوامل بازدارنده بر فرهنگ تعاونی های کشاورزی گیلان به مقدار زیاد و خیلی زیاد می باشد

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۶