مهندسی مدیریت نوین

مهندسی مدیریت نوین

مهندسی مدیریت نوین سال 8 پاییز 1401 شماره 3 (مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

مقالات

۱.

طراحی مدل مدیریت ارتباط با کارکنان (در بانک ملی ایران)(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: داده بنیاد کارکنان مدیریت ارتباط با کارکنان بانک ملی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۵ تعداد دانلود : ۴۰
مدیریت روابط با کارکنان، روند نوظهوری را دررابطه با مدیریت منابع انسانی با ساخت و حفظ روابط فردی و متقابلاً روابط ارزشمند با کارکنان بر مبنای فناوری اطلاعات تشکیل می دهد مدیریت ارتباط با کارکنان را می توان یک ابزار و فرایند راهبردی جهت توانمندسازی مدیران برای مدیریت منابع انسانی در نظر گرفت. هدف این پژوهش طراحی مدل طراحی مدل بهبود عملکرد مبتنی بر مدیریت ارتباط با کارکنان  با رویکرد داده بنیاد است. روش پژوهش کیفی - استقرایی است و از نظریه زمینه ای اشتراوس - کوربین استفاده شده است. ابزار گردآوری داده ها مصاحبه نیمه ساختارمند بود و اطلاعات با استفاده از روش های کدگذاری باز، محوری و انتخابی تجزیه وتحلیل شد. مشارکت کنندگان، متخصصان موضوعی واجد شرایط در بانک ملی ایران بودند که از طریق نمونه گیری گلوله برفی تا 11نفر به سطح اشباع نظری داده ها رسید. نتایج با 10مقوله کلی در قالب مدل پارادایمی که این عوامل دربرگیرنده شرایط علی (فرهنگ سازی، تعامل با سرمایه های انسانی سازمانی، ساختاری) پدیده محوری)(بهبود عملکرد مبتنی بر مدیریت ارتباط با کارکنان()، شرایط زمینه ساز (بستر فرهنگ بانکداری)، شرایط مداخله گر (مدیریت عاطفی) و راهبردها(بهبود عملکرد، بهینه سازی و ساختار مبتنی بر مدیریت ارتباط با کارکنان و پیامدها (ارتقای سیستم بانکی، کارایی و اثربخشی) است.      
۲.

تاثیر مدیریت دانش بر سازمان های هوشمند با نقش تعدیلگرقابلیت های تکنولوژی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: مدیریت دانش قابلیت های تکنولوژی سازمان هوشمند

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۰ تعداد دانلود : ۴۸
هدف از انجام این پژوهش بررسی تاثیر مدیریت دانش بر سازمان های هوشمند با نقش تعدیلگر قابلیتهای تکنولوژی بوده است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی از نوع پیمایشی بوده است. جامعه آماری پژوهش کلیه کارکنان شعب بانک کشاورزی شهر تهران بودند که از آن نمونه ای به تعداد 310 نفر با استفاده از فرمول کوکران با جامعه محدود به روش نمونه گیری طبقه ای نسبی انتخاب شدند. برای اندازه گیری متغیرها در پژوهش حاضر از پرسشنامه استاندارد استفاده شده است. برای اندازه گیری مدیریت دانش از پرسشنامه کنراد و نیومن (1999) و برای اندازه گیری قابلیت های تکنولوژی از پاندا و رامانتان (1996) و برای سنجش مولفه های سازمان هوشمند از پرسشنامه ارائه شده در مطالعه نجاری و همکاران (1394) استفاده شده است. برای تجزیه تحلیل داده ها از نرم افزار spss و Lisrel استفاده شد. نتایج آزمون فرضیه های تحقیق بر اساس مدل معادلات ساختاری نشان داد، مولفه های مدیریت دانش (خلق دانش ، ذخیره سازی دانش ، تسهیم دانش و بکارگیری دانش) از طریق قابلیت های تکنولوژی بر سازمان هوشمند تاثیر معنی داری دارند. ذخیره سازی دانش و تسهیم دانش تاثیر بیشتری بر سازمان هوشمند داشته اند.
۳.

تأثیر رهبری اسلامی و اخلاق کاری اسلامی بر عملکرد اسلامی کارکنان با نقش میانجی فرهنگ سازمانی اسلامی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: رهبری اسلامی اخلاق کاری اسلامی عملکرد اسلامی کارکنان فرهنگ سازمانی اسلامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۵ تعداد دانلود : ۶۸
هدف این پژوهش تعیین تأثیر رهبری اسلامی و اخلاق کاری اسلامی بر عملکرد اسلامی کارکنان با نقش میانجی فرهنگ سازمانی اسلامی است. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر نحوه گردآوری اطلاعات توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه کارکنان شاغل در دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان) به تعداد 660 نفر تشکیل دادند که از طریق فرمول نمونه گیری کوکران تعداد 244 نفر به عنوان نمونه از طریق روش نمونه گیری  طبقه ای متناسب با حجم انتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسش نامه استاندارد رهبری اسلامی فبریانی و همکاران (20018)، پرسش نامه استاندارد اخلاق کاری اسلامی علی و الکاظمی (2007)، پرسش نامه استاندارد فرهنگ سازمانی اسلامی فضل الرحمن  و فواد (2022) و پرسش نامه استاندارد عملکرد اسلامی کارکنان  مرسودی و همکاران (2019)بود که روایی پرسش نامه ها بر اساس روایی محتوایی، صوری و سازه مورد بررسی قرار گرفتند و پس از اصطلاحات لازم روایی مورد تأیید قرار گرفت  و از سوی دیگر پایایی پرسش نامه ها با روش آلفای کرونباخ به ترتیب 90/0، 90/0 ، 92 /0 و 92/0 برآورد شد و تجزیه و تحلیل داده ها در سطح استنباطی مشتمل بر مدل سازی معادلات ساختاری انجام گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که رهبری اسلامی، اخلاق کاری اسلامی و فرهنگ سازمانی اسلامی بر عملکرد کارکنان تأثیر مثبت و معناداری دارند. از سوی دیگر، رهبری اسلامی با میانجی فرهنگ سازمانی اسلامی تأثیر قابل توجهی بر عملکرد کارکنان دارد.    
۴.

دیدگاهی اکتشافی در فرایند تصمیم گیری سیستمی در شرایط بحران کرونا برای کسب و کارهای کوچک و متوسط به روش داده بنیاد(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: تصمیم گیری بحران کرونا مدیریت کسب و کارهای کوچک و متوسط

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷ تعداد دانلود : ۵۷
بحران کرونا علی رغم مصائب و مشکلاتی که در قالب یک بحران برای جهانیان بوجود آورد، این امتیاز را نیز داشت که ضرورت بازنگری بر روی فرایند تصمیم گیری در این شرایط برای کلیه نهادها و سازمانها و شرکتها با هدف کاهش درجه ریسک خطای تصمیم سازی را نمایان ساخت. برای تحقق این هدف در فرایند مدیرت بحران ، ابتدا ضرورت شناخت پیچیدگی ها و سطح آن، سپس درک شرایط محیطی و سرعت تغییرات آن با فهم عدم اطمینان ناشی از بحران را طلب می نماید. این مهم با هدف حفظ و ماندگاری کسب و کارهای کوچک و متوسط با تکیه بر پتانسیل روشهای تصمیم گیری ، در راستای حفظ و نگهداری نیروی انسانی ، تامین منابع مالی ، تقویت دانش و ارتقاء توانایی سازمان تامین می گردد. در این تحقیق با توجه به عدم تجربه قبلی در شناخت شرایط بحران کرونا، با تکیه بر داده های کیفی حاصل از اظهارات، مصاحبه ها و مستندات موجود در چهارچوب فرایند تئوری داده بنیاد مترصد استخراج و تدوین فرضیه به جهت پاسخ به پرسشهای پژوهش خواهیم بود. سپس از طریق تحلیل ثانویه داده ها در راستای تکوین فرضیه و به دنبال آن با روش پویایی شناسی تحلیل کمی صورت می پذیرد.    
۵.

آینده پژوهی در صنعت هوافضا با ارائه روش نوین طراحی چشم انداز و ماموریت با رویکرد مقاوم(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: چشم انداز ماموریت آینده پژوهی صنعت هوافضا مقاوم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹ تعداد دانلود : ۳۹
پژوهش حاضر به ارائه روشی نوین جهت تدوین چشم انداز و مأموریت کارآمد برای صنعت هوافضا می پردازد. این روش بر مبنای دانش آینده پژوهی پایه گذاری شده است.همچنین مزایای تدوین چشم انداز و مأموریت کارآمد مورد بحث قرار گرفته است. به دنبال آن، تعریف زیر ساخت های تدوین مأموریت بیان شده و یک راهبرد چهارگانه در این زمینه برای صنعت هوافضا بیان شده است. درادامه، روش نوین چرخه مقاوم و کوریدور صنعت هوافضا بر اساس آینده پژوهی پیشنهاد شده است.روش فوق یک چرخه مقاوم، برای زیست بوم صنعت هوافضا در مقابل عدم قطعیت های ساختاری را پیشنهاد داده است. عدم قطعیت های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی در محقق نشدن مأموریت های چشم انداز موثر است. در این مقاله اشاره می شود که: ساختار ارتقا یافته جهت تعریف چشم انداز و مأموریت یک ساختار یکطرفه از سیاست گذاری های کلان به خرد نیست، بلکه باید به طور دائم فراخور تغییرات محیط پیرامون هر یک از زیر بخش ها مانند اقتصاد، سیاست، اجتماع، دانش و فناوری دارای حلقه پسخور باشد و بتواند دائم از محیط پیرامون بازخورد بگیرد و به ارتقا تعریف چشم انداز و مأموریت منجر شود. درکنار شناسایی نیازهای جامعه باید برای آینده نیازها را ساخت و این موضوع در گرو علم آینده پژوهی و یک چرخه مقاوم در برابر عدم قطعیت ها است. لذا این مقاله با تبیین کوریدور صنعت هوافضا بر پایه آینده پژوهی و طراحی یک چرخه مقاوم در برابر عدم قطعیت ها، بر مشکلات مدیریتی صنعت هوافضا فائق شده است.  
۶.

مدل ساختاری تاثیر پیشایندهای نگرش های سازمانی بر نیت ترک خدمت کارکنان(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: رضایت شغلی انزوای شغلی فرسودگی شغلی خودکارآمدی نیت ترک خدمت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸ تعداد دانلود : ۵۲
یکی از نگرانی های سازمانی در عرصه منابع سازمانی ترک خدمت کارکنان کلیدی شهرداری با توجه به ظرفیت دانشی آنها است. پژوهش فعلی با هدف تعیین مدل ساختاری تاثیر پیشایندهای نگرش سازمانی بر نیت ترک خدمت کارکنان اجرا شد. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه رضایت شغلی، انزوای شغلی، فرسودگی شغلی، رضایت شغلی، خودکارآمدی و نیت ترک خدمت بود. جامعه آماری کارکنان شهرداری اصفهان بودند که از بین آن ها 376 نفر به شیوه در دسترس انتخاب شدند. داده ها از طریق ضریب همبستگی پیرسون و مدلسازی معادلات ساختاری پس از بررسی پیش فرض های نرمالیتی داده ها و خطی بودن رابطه متغیرها از طریق بسته نرم افزار آماری در علوم اجتماعی و تحلیل ساختارهای گشتاوری (ایموس) تجزیه و تحلیل شدند. یافته ها نشان داد بین انزوای شغلی با خودکارآمدی، بین رضایت شغلی و فرسودگی، خودکارآمدی با رضایت شغلی و فرسودگی شغلی، و رضایت شغلی با فرسودگی و نیت ترک خدمت ، و فرسودگی شغلی با نیت ترک خدمت در سطح اطمینان رابطه معنی دار وجود دارد (01/0p<). نقش میانجی متغیرهای خودکارآمدی، فرسودگی و رضایت شغلی در رابطه انزوای شغلی و نیت ترک خدمت و رابطه خودکارآمدی و نیت ترک خدمت مورد تایید قرار گرفتند(01/0p<). نتایج مدلسازی معادله ساختاری نشان داد که انزوای شغلی با نیت ترک خدمت توسط خودکارآمدی شغلی میانجی گری می شود و خودکارآمدی و رضایت شغلی به طور منفی بر ترک خدمت تاثیر دارند(01/0p<). شاخص کای اسکوئر نسبی برابر با 14/3، شاخص تطبیقی توکر لویس برابر با 907/0 و ریشه دوم میانگین مربعات برابر با 066/0 نشان دادند مدل پژوهش از برازش مناسب برخوردار است.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۶