مهندسی مدیریت نوین

مهندسی مدیریت نوین

مهندسی مدیریت نوین سال 8 زمستان 1401 شماره 4 (مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

مقالات

۱.

تاثیر مدیریت دانش بر اقتصاد دانش بنیان با نقش میانجی ذهنیت کارآفرینانه(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: اقتصاد دانش بنیان شرکت دانش بنیان مدیریت دانش ذهنیت کارآفرینانه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰ تعداد دانلود : ۶۴
این پژوهش به بررسی تأثیر مدیریت دانش از نظر توسعه اقتصاد دانش بنیان با نقش واسطه ای ذهنیت کارآفرینانه می پردازد. پژوهش حاضر از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ ماهیت و روش توصیفی-پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش حاضر مدیران شرکت مترو می باشد. به منظور برآورد حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شده است که حجم نمونه برابر با 73 نفر محاسبه گردید. برای نمونه گیری از روش تصادفی ساده که زیرمجموعه ای از نمونه گیری احتمالی است، استفاده گردید. این مطالعه داده ها را با استفاده از پرسش نامه استاندارد که روایی و پایایی آن تائید شده است ، جمع آوری نموده است. از نرم افزار spss و pls و مدل سازی معادلات ساختاری برای آزمون فرضیه ها استفاده شد. یافته ها نشان داد که مدیریت دانش تأثیر مثبت و معناداری بر اقتصاد دانش بنیان و ذهنیت کارآفرینانه دارد. علاوه بر این، ذهنیت کارآفرینی نقش مثبت و معناداری در میانجیگری رابطه بین مدیریت دانش و اقتصاد دانش بنیان دارد. نتایج حاکی از آن است که دانش یکی از ابزار اصلی برای پاسخ به اقتصاد مبتنی بر دانش است و داشتن نیروی انسانی که دارای ذهنیت کارآفرینی باشد نقش بسیار حیاتی در پیشبرد اقتصاد دانش بنیان دارد. این مطالعه به شکافی در ادبیات مربوط به رابطه بین مدیریت دانش، اقتصاد دانش بنیان و ذهنیت کارآفرینانه پرداخته است و نتایج حاکی از عملکرد ذهنیت کارآفرینانه است، زیرا اطمینان از اینکه کارکنان شرکت ها فرصت های کارآفرینی را می شناسند، عنصر مهمی در ایجاد اقتصاد دانش بنیان است.
۲.

مطالعه حسادت سازمانی و درگیری شغلی از طریق رفتارهای فریبکارانه(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: درگیری شغلی حسادت سازمانی رفتارهای فریبکارانه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۵ تعداد دانلود : ۵۷
هدف از انجام این تحقیق، بررسی ارتباط حسادت سازمانی و درگیری شغلی از طریق رفتارهای منافقانه در معلمان تربیت بدنی شهرستان های ممسنی و رستم بود. این تحقیق بر حسب هدف، کاربردی و از نظر ماهیت و روش، توصیفی از نوع همبستگی و از لحاظ زمانی، مقطعی بود. جامعه آماری این تحقیق، کلیه معلمان تربیت بدنی شهرستان های ممسنی و رستم به تعداد 87 نفر بود، که از این تعداد 83 نفر به عنوان نمونه و به روش نمونه گیری سر شماری با محقق همکاری کردند. برای توصیف داده ها از روش های آمار توصیفی و برای تجزیه و تحلیل استنباطی داده ها از روش های آماری ضریب همبستگی پیرسون، ریگرسیون و معادلات ساختاری در نرم افزارهای SPSS وPLS استفاده شد. نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که ببین حسادت سازمانی و مولفه های آن با رفتارهای منافقانه رابطه مثبت و معنادار و بین حسادت سازمانی و مولفه های آن با درگیری شغلی رابطه منفی و معناداری وجود دارد و همچنین بین رفتارهای منافقانه و مولفه های آن با درگیری شغلی رابطه منفی و معنادار مشاهده شد و در نهایت نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که بین حسادت سازمانی و درگیری شغلی از طریق رفتارهای منافقانه در آزمودنی ها رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
۳.

اﺭﺯیﺎﺑی اﺛﺮﺑﺨﺸی اﺳﺘﻔﺎﺩﻩ اﺯ پلتفرم های ﻓﺮﻭﺵ ﺁﻧﻼیﻦ ﺑﺮ ﺑﻬﺒﻮﺩ کسب وکار ﻣﺸﺎﻏﻞ غیررسمی در کلان شهر کﺮﺝ(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: عملکرد کسب و کار مشاغل غیر رسمی دستفروشان پلتفورم فروش فضای مجازی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳ تعداد دانلود : ۴۳
این پژوهش با هدف تعیین تاثیر اﺳﺘﻔﺎﺩﻩ اﺯ ﭘﻠﺘﻔﺮﻡ ﻫﺎی ﻓﺮﻭﺵ برخط ﺑﺮ ﺑﻬﺒﻮﺩ کﺴﺐ ﻭکﺎﺭ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻏیﺮ ﺭﺳﻤی به صورت یک پژوهش پس رویدادی از نوع علی مقایسه ای انجام گرفت. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه دستفروشان سطح شهر کرج و نمونه پژوهش، 150 نفر از دستفروشان جامعه آماری می باشد که بر اساس تعیین حجم نمونه با استفاده از نرم افزار آماری تعیین حجم نمونه Gpower تعیین و با روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند و با استفاده از پرسش نامه استاندارد عملکرد کسب و کار مورد بررسی قرار گرفتند. به منظور بررسی فرضیات تحقیق از تحلیل واریانس چند متغیره و تک متغیره با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 26 استفاده شد. بررسی نتایج تحقیق نشان داد عملکرد کسب و کار دستفروشان که از پلتفورم های فروش برخط استفاده می کنند در مقایسه با دستفروشانی که از این پلتفورم ها استفاده نمی کنند بیشتر می باشد. لذا با توجه به نتایج تحقیق می توان بیان کرد استفاده از بستر فضای مجازی و پلتفورم های فروش برخط می تواند باعث بهبود عملکرد کسب کار در افراد شاغل در مشاغل غیر رسمی گردد.
۴.

انتخاب سبد بهینه سهام با استفاده از الگوریتم فراابتکاری گرده افشانی گل ها و مقایسه نتایج با الگوی سنتی مارکوویتز(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: سبد بهینه سهام الگوریتم فراابتکاری الگوریتم گرده افشانی گل ها الگوی سنتی مارکوویتز

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۸ تعداد دانلود : ۵۱
دسترسی سرمایه گذاران مالی به مطلوب ترین موقعیت، زمانی حاصل می شود که حداکثر نرخ بازدهی به همراه ریسک معین و یا حداقل ریسک به همراه بازدهی معین ایجاد گردد. هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی و تحلیل استفاده از الگوریتم گرده افشانی گل ها و مقایسه آن با مدل مارکوویتز در دقت شناسایی و انتخاب سبد بهینه سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. به این منظور، بر اساس ضریب نقدشوندگی سهام، در مرحله اول 50 شرکت و در مرحله دوم با استفاده از روش غربالگری مبتنی بر معیار 10 شرکت به عنوان شرکت های برتر از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (فعالیت ۵ساله 1399-1395) انتخاب گردید و پرتفوی بهینه شامل سهام 10 شرکت به دو روش سنتی مارکوویتز و الگوریتم نوین گرده افشانی گل ها مقایسه شد. نتایج نشان داد، در مدل مارکوویتز، نرخ بازدهی بر مبنای پرتفوی سرمایه گذاری به میزان 19.32 درصد محاسبه گردید همچنین میزان انحراف معیار (ریسک) برابر با 0.9233 است؛ اما برای الگوریتم گرده افشانی گل ها، بازدهی کل پرتفوی مقدار 21.22 درصد و میزان انحراف معیار نیز 0.8354 است. مقایسه نتایج حاصله نشان می دهد که الگوریتم گرده افشانی گل ها بازدهی بیشتر و ریسک کمتری در پرتفوی منتخب نسبت به مدل مارکوویتز ارائه می دهد.        
۵.

تأثیر سازگاری سازمانی و مدیریت نوآوری در مدیریت زنجیره تامین سبز جهت ارتقای عملکرد سازمانی(گروه صنعتی ایران خودرو )(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: استراتژی های مدیریت نوآوری قابلیت های فناوری اطلاعات سازگاری سازمانی مدیریت زنجیره تامین سبز

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴ تعداد دانلود : ۴۵
هدف این تحقیق بررسی تاثیر سازگاری سازمانی و مدیریت نوآوری در مدیریت زنجیره تامین سبز جهت ارتقای عملکرد سازمانی در گروه صنعتی ایران خودرو است. پردازش آماری داده ها در سطح توصیفی با SPSS و در سطح استنباطی با استفاده از معادلات ساختاری و نرم افزار 3 Smart PLS انجام شده است. روش تحقیق توصیفی-پیمایشی و کاربردی و روش نمونه گیری در این پژوهش از نوع تصادفی است که از کارکنان و مدیران شرکت ایران خودرو جمع آوری گردیده و در نیمه اول 1400 انجام شده است. ابزار تحقیق پرسشنامه استاندارد بود که پس از اصلاح و نظر خبرگان و اساتید نهایی گردید. بررسی پایایی و روایی محتوایی  پرسشنامه نیز مورد سنجش قرار گرفت و تایید شد. یافته های حاصل از تحقیق، نشان داد که سازگاری تکنولوژیکی و عملیاتی بر تلاش های مدیریت زنجیره تامین سبز تاثیر ندارد؛ اما سازگاری فرهنگی بر تلاش های مدیریت زنجیره تامین سبز تاثیر دارد. نتایج حاکی از تاثیر تلاش های مدیریت زنجیره تامین سبز بر عملکرد موثر و محیطی دارد. تلاش های مدیریت زنجیره تامین سبز بر قابلیت های فناوری اطلاعات تاثیرگذار است. قابلیت های فناوری اطلاعات بر دو عملکرد موثر و محیطی تاثیر دارد.    
۶.

رتبه بندی اعتباری شرکت های پذیرفته شده شرکت های پذیرفته شده در بازار سرمایه تهران با استفاده از رویکرد DEMATEL ، ANP و COPRAS(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: رتبه بندی ANP DEMATEL COPRAS

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹ تعداد دانلود : ۴۶
انتخاب و گزینش سهام مناسب جهت سرمایه گذاری و تشکیل پرتفوی با هدف کسب بازدهی بیشتر مهمترین مسئله سرمایه گذاران در بازار سهام است. برای این امر مهم روش های مختلف با استفاده از متغیرهای مالی و بنیادی شرکت قادر به تعیین سهم های با پتانسیل بالا و همچنین رتبه بندی آنها مورد استفاده قرار می گیرد. در این پژوهش با دیمتل به تعیین تاثیرگذارترین و تاثیرپذیرترین متغیرهای مالی بر اساس نظر خبرگان و سپس از صورتهای مالی مستخرج شدند. که این نسبتها شامل  نسبت های جاری، حقوق صاحبان سهام به دارایی، گردش موجودی کالا، بازده سرمایه و رشد حقوق صاحبان سهام بودند. همچنین در این پژوهش با استفاده از   تکنیک های فرآیند شبکه تحلیلی(ANP) مشخص شد که نسبت های نقدینگی و سودآوری بالاترین اهمیت را داشتند و از بین پنج نسبت تعیین شده بر اساس روش DEMATEL با توجه به نتایج تکنیک ANP، نسبت های جاری و بازده سرمایه از صورتهای مالی سالهای 1398 و 1399 استخراج و با روش کوپراس(COPRAS) به رتبه بندی شرکت ها به منظور        سرمایه گذاری پرداخته شد.    

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۶