مهندسی مدیریت نوین

مهندسی مدیریت نوین

مهندسی مدیریت نوین سال 5 پاییز و زمستان 1395 شماره 3 و 4 (مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

مقالات

۱.

تأثیر فلات شغلی بر رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارکنان آتش نشانی آذربایجان شرقی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: تعهد سازمانی رضایت شغلی فلات شغلی فلات ساختاری فلات محتوایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱ تعداد دانلود : ۴۳
 هدف این پژوهش، بررسی تأثیر فلات شغلی بر رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارکنان با استفاده از روش همبستگی است.در این پژوهش فلات شغلی را  به عنوان متغیر مستقل و رضایت شغلی و تعهد سازمانی را به عنوان متغیرهای وابسته مورد بررسی قرار داده ایم. جامعه آماری پژوهش، شامل کارکنان آتش نشانی استان آذربایجان شرقی می باشد که در سال 1396 با استفاده از روش نمونه گیری احتمالی ساده، از مجموع تعداد 135 نفر، به وسیله فرمول کوکران 100 نفر از آن ها به عنوان نمونه انتخاب شدند. در این پژوهش از سه پرسشنامه استاندارد استفاده شده است که برای دستیابی به اعتبار پرسشنامه ها از روایی محتوایی استفاده گردید و پایایی پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 886/0 به دست آمد که مورد تأیید قرار گرفت. همچنین در این پژوهش برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS و LISREL و آزمون های ضریب همبستگی اسپیرمن، رگرسیون خطی و روش آنالیز واریانس (ANOVA) استفاده شده است.نتایج پژوهش نشان می دهد که در مجموع فلات شغلی بر رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارکنان آتش نشانی استان آذربایجان شرقی تأثیر منفی دارد.
۲.

ارزیابی میزان بهره وری نیروی انسانی بر اساس مدل استاندارد تعالی منابع انسانی(APEX ) و مدل اچیو ( مورد مطالعه:یکی از شرکت های دولتی همدان )(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: بهره وری منابع انسانی؛ بهره وری نیروی انسانی؛ شرکت دولتی همدان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴ تعداد دانلود : ۵۱
هدف پژوهش حاضر " ارزیابی میزان بهره وری نیروی انسانی شرکت و ارایه راه کارهایی در جهت ارتقاء سطح بهره وری" است. این مطالعه از نوع توصیفی- پیمایشی بوده که در سال 1393 در یکی از شرکت های دولتی همدانانجام گرفت. جامعه مورد مطالعه این پژوهش شامل کارکنان یکی از شرکت های دولتی همدان است. حجم نمونه مورد مطالعه130 نفر می باشد. در این پژوهش از دو مدل برای اندازه گیری بهره وری شرکت استفاده شده است. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه اچیو و پرسشنامه مدل استاندارد تعالی منابع انسانی(APEX) است، که روایی پرسشنامه ها با کمک اساتید و کارشناسان مورد تایید و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برای پرسشنامه اچیو 85 درصد و برای پرسشنامه مدل استاندارد تعالی منابع انسانی 95 درصد تعیین شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون های نرمال، کولموگروف- اسمیرنف، تک نمونه ای، فریدمن و آزمون های آماری توصیفی استفاده شد. نتایج بدست آمده از دو مدل مذکور نشان می دهد وضعیت بهره وری منابع انسانی در شرکت در حد متوسط می باشد، به نحویکه در مدل اچیو از متوسط کمی کمتر و در مدل استاندارد تعالی منابع انسانی از متوسط کمی بیشتر می باشد.که این امر نیازمند برنامه ریزی و توجه مدیران شرکت به بهره وری منابع انسانی در شرکت است.
۳.

رابطه مدیریت تصویرسازی و رفتار شهروندی سازمانی با نقش تعدیل گری عزت نفس سازمانی (موردمطالعه: آموزش وپرورش تبادکان مشهد)(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: مدیریت تصویرسازی رفتار شهروندی سازمانی عزت نفس سازمانی آموزش و پرورش

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸ تعداد دانلود : ۳۹
پژوهش با هدف بررسی رابطه مدیریت تصویرسازی و رفتار شهروندی سازمانی با نقش تعدیلگری عزت نفس سازمانی به مرحله اجرا در آمده است. جامعه آماری در این پژوهش کارکنان اداره آموزش و پرورش منطقه تبادکان خراسان رضوی در نظر گرفته شدهاند که تعداد آن ها 110 نفر میباشند که از میان آن ها تعداد 85 نفر بهعنوان نمونه با استفاده از فرمول کوکران و روش نمونهگیری تصادفی ساده انتخاب شدند. روش تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر روش اجرا توصیفی – همبستگی است. ابزار مورد استفاده در این پژوهش، پرسشنامه بود که پرسشنامه مدیریت تصویرسازی وین و فریس(1990)، رفتار شهروندی سازمانی اورگان(1988) و عزت نفس مبتنی بر سازمان پیرس و همکاران(1989) مورد استفاده قرار گرفت. پایایی پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب (760/0، 886/0، 902/0) به دست آمده که می توان گفت ابزار از پایایی مناسب برخوردار است. در این پژوهش جهت تجزیه و تحلیل داده ها از روش آماری توصیفی و استنباطی استفاده گردیده است. ابتدا جهت تحلیل ویژگی های جمعیت شناختی نمونه مورد نظر از پارامترهای توصیفی شامل جداول و نمودارهای فراوانی و در قسمت آزمون فرضیات با استفاده از نرم افزار SPSS 21 از روش رگرسیون چندگانه و تحلیل عاملی تأییدی استفاده شده است. تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده نشان داد که بین مدیریت تصویرسازی و رفتار شهروندی سازمانی رابطه معناداری وجود دارد. همچنین تأیید نقش تعدیل کنندگی عزت نفس در رابطه بین مدیریت تصویرسازی و رفتار شهروندی سازمانی حکایت دارد، در انتها پیشنهاداتی برای هر یک از فرضیات بیان گردید
۴.

الگوی عّلی روابط بین سیرت نیکوی مدیران (به عنوان یک اصل اخلاقی) بر رفتار شهروندی سازمانی با میانجی گری کیفیت زندگی کاری(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: سیرت نیکوی مدیران رفتار شهروندی سازمانی کیفیت زندگی کاری سازمان تامین اجتماعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹ تعداد دانلود : ۳۵
اﻧﺘﺨﺎب ﻫﺎی اﺧﻼﻗی افراد ﺳیﺮت و باطن اﻓﺮاد را نمایان می کند .هدف از این پژوهش تبیین تاثیر سیرت نیکوی مدیران به عنوان یک اصل اخلاقی بر رفتار شهروندی سازمانی با میانجی گری کیفیت زندگی کاری است. جامعه آماری پژوهش حاضر 398 نفر از کارکنان سازمان تامین اجتماعی استان آذربایجان غربی می باشد که از طریق فرمول کوکران،197 نفر با روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. روش تحقیق توصیفی - همبستگی و به لحاظ هدف کاربردی می باشد. برای گردآوری داده های پژوهش از پرسشنامه های استاندارد سیرت نیکوی مدیران نصراصفهانی(1391)، رفتار شهروندی سازمانی ارگان (1988) و کیفیت زندگی کاری والتون(1973) استفاده شده است. به منظور آزمون نیکویی برازش از مدل سازی معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی تجزیه و تحلیل صورت گرفت. نتایج تحلیل نشان داد، سیرت نیکوی مدیران بر رفتار شهروندی سازمانی و کیفیت زندگی کاری تاثیر مثبت و معنا داری دارد. سیرت نیکوی مدیران به میزان 65% از تغییرات رفتار شهروندی سازمانی را به طور مستقیم تبیین می کند و سیرت نیکوی مدیران به میزان 97در صد از تغییرات کیفیت زندگی کاری را تبیین می کند. از سوی دیگر متغیر سیرت نیکوی مدیران به طورغیر مستقیم و از طریق متغیر میانجی کیفیت زندگی کاری به میزان 32% بر متغیر کیفیت زندگی کاری(ضریب مسیر دو متغیر 33/0*97/0) تاثیر دارد. همچنین مولفه ی دلسوزی با 0.26 و حُسن خلق با 0.25 بیشترین تاثیر را بر روی رفتار شهروندی سازمانی دارد.
۵.

شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر رفتار خرید سبز (موردمطالعه: دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد قشم)(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: رفتار خرید سبز عوامل فرهنگی عوامل موقعیتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۳ تعداد دانلود : ۴۵
پژوهش حاضر با هدف شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر رفتار خرید سبز انجام گرفت. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل 496 نفر از دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد و دکترای دانشگاه آزاد اسلامی واحد قشم می باشد. با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه 216 نفر محاسبه گردید و از روش نمونه گیری تصادفی طبقه بندی استفاده شد. پایایی پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ 933/0 بدست آمد، برای تجزیه و تحلیل داده ها از شاخص های آمار توصیفی و آزمون کولموگروف اسمیرنوف جهت مشخص نمودن نرمال بودن توزیع داده ها و جهت بررسی سئوال های تحقیق از آزمون t تک نمونه ای و فریدمن با نرم افزار SPSS استفاده شد. نتایج حاصل از بررسی سئوال های تحقیق نشان می دهد که عوامل موقعیتی، آمیخته بازاریابی، تجربیات قبلی، دانش زیست محیطی، نگرش زیست محیطی، نگرانی زیست محیطی، عوامل روانشناختی و عوامل فرهنگی بر رفتار خرید سبز دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد قشم موثر است. همچنین نتیجه رتبه بندی این عوامل حاکی از این بود که عوامل فرهنگی و عوامل موقعیتی اولویت بیشتری در رفتار خرید سبز دانشجویان دارد
۶.

بررسی رابطه هوش فرهنگی با مدیریت برداشت و دلبستگی شغلی در سازمان های فرهنگی شهر اصفهان(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: هوش فرهنگی مدیریت برداشت دلبستگی شغلی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴ تعداد دانلود : ۴۳
هدف این پژوهش بررسی رابطه بین هوش فرهنگی با مدیریت برداشت و دلبستگی شغلی در سازمان های فرهنگی شهر اصفهان بود. روش تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر نحوه گردآوری داده ها توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری تحقیق حاضر را کلیه کارکنان و مدیران شاغل در سازمان های فرهنگی شهر اصفهان به تعداد 2200 تشکیل دادند که از طریق فرمول نمونه گیری کوکران تعداد 374 نفر به عنوان نمونه از طریق روش تصادفی از نوع خوشه بندی انتخاب شدند و ابزار پژوهش پرسشنامه استاندارد هوش فرهنگی ارلی و آنگ (2003) ، استاندارد مدیریت برداشت بولینو و ترانلی(1999) و دلبستگی شغلی کانونگو(1982)بود . که روایی پرسشنامه ها بر اساس روایی محتوایی با استفاده از نظر صاحب نظران،صوری بر مبنای دیدگاه تعدادی از جامعه آماری و سازه با روش تحلیل عاملی مورد بررسی قرار گرفتند و پس از اصطلاحات لازم روایی مورد تائید قرار گرفت و از سوی دیگرپایایی پرسش نامه ها با روش آلفای کرونباخ به ترتیب برای هوش فرهنگی 93/0مدیریت برداشت88/0 و دلبستگی شغلی کانونگو74/0برآورد شد و تجزیه و تحلیل داده ها در دو سطح توصیفی و استنباطی مشتمل بر ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه انجام گرفت. نتایج تحقیق نشان داد که هوش فرهنگی با مدیریت برداشت و دلبستگی شغلی دربین کارکنان سازمان های فرهنگی شهر اصفهان رابطه معنی دار دارد(p<0/05) و همچنین نتایج رگرسیون نشان داد که هوش فرهنگی و مدیریت برداشت می توانند دلبستگی شغلی رو پیش بینی کنند.
۷.

تأثیر کمالگرایی کارکنان بر اثربخشی سازمانی با مطالعه نقش میانجی بهبود عملکرد شغلی کارکنان (مورد مطالعه: سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان غربی)(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: کمالگرایی اثربخشی سازمانی عملکرد شغلی کارکنان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳ تعداد دانلود : ۲۷
پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر کمالگرایی کارکنان بر اثربخشی سازمانی با مطالعه نقش میانجی بهبود عملکرد شغلی کارکنان انجام گرفت. از نظر هدف کاربردی، از نظر شیوه جمع آوری داده ها توصیفی –پیمایشی است. جامعه آماری کارکنان سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان غربی در سال 96 می باشد که تعداد آنها 550 می باشد.. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 223 نفر برآورد و از روش نمونه گیری تصادفی ساده افراد نمونه انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها، پرسشنامه استاندارد می باشد. جهت بررسی روائی و پایایی ابزارهای اندازه گیری به نتایج مدل اندازه گیری استناد شد . بررسی مقادیر آلفای کرونباخ و پایایی مرکب ابزارهای اندازه گیری بیشتر از 0.7 بود که نشان داد پرسشنامه های از پایایی لازم برخوردار هستند. برای تحلیل داده ها از مدلسازی معادلات ساختاری با کمک نرم افزار Smart PLS استفاده شد.نتایج آزمون فرضیات نشان داد که کمالگرایی کارکنان بر اثربخشی سازمانی با مطالعه نقش میانجی عملکرد شغلی کارکنان تأثیر دارد.براساس یافته های پژوهش، مدیران می توانند از طریق اثربخشی سازمانی و بهبود عملکرد شغلی کارکنان، زمینه کمالگرایی کارکنان را فراهم آورند.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۶