مهندسی مدیریت نوین

مهندسی مدیریت نوین

مهندسی مدیریت نوین دوره 9 تابستان 1402 شماره 2 (مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

مقالات

۱.

شناسایی عوامل و پیامدهای سایبرلوفینگ با رویکرد تحلیل عاملی اکتشافی (مطالعه موردی: سازمان های دولتی شهر اصفهان)(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: سایبرلوفینگ علل سایبرلوفینگ پیامدهای سایبرلوفینگ تحلیل عاملی اکتشافی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸ تعداد دانلود : ۵۸
امروزه تحوّلات فنّاوری باعث توسعه دانش در حوزه تکنولوژی در سازمان ها شده است و مدیران برای پیشرفت سازمان، نیازمند استفاده از تکنولوژی کامپیوتر هستند. علاوه بر این اینترنت به عنوان بخش اساسی زندگی کاری و روزانه بسیاری از مردم تبدیل شده است. به گذراندن زمان کاری جهت فعّالیت های گوناگون غیر کاری پدیده سایبرلوفینگ می گویند. هدف پژوهش حاضر شناسایی عوامل و پیامدهای سایبرلوفینگ است. روش این پژوهش ترکیبی از روش کیفی و کمی است که در بخش کیفی  با استفاده از روش داده بنیاد و از طریق مصاحبه با صاحب نظران و در بخش کمی از طریق پرسش نامه محقق ساخته از کارکنان سازمان های دولتی شهر اصفهان نظرخواهی به عمل آمد. جامعه آماری کارکنان دوازده تا از سازمان های دولتی شهر اصفهان است که تعداد 363 نفر بر اساس نمونه گیری تصادفی ساده تعیین گردید. به منظور تجزیه وتحلیل داده ها از تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شد. بر اساس نتایج حاصل، عوامل سایبرلوفینگ در سه دسته فردی (ویژگی شخصیتی، نگرش فرد به کار، ویژگی های فردی، انگیزه فردی، احساسات، ادراک فرد از محیط، ارزش و اهمیت کار)، گروهی (ارتباطات، رفتارهای ترویج دهنده بطالت اجتماعی، تضاد و تعارض)، سازمانی (ساختار سازمانی، سیاست و قوانین سازمانی، فرهنگ سازمانی غالب، تحول و تکنولوژی سازمانی) و پیامدهای فردی، گروهی و سازمانی شناسایی شدند.  
۲.

تجارب مدیران سازمان تأمین اجتماعی از اثربخشی مدیریت منابع انسانی (رویکرد پدیدارشناسی )(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: مدیریت منابع انسانی اثربخشی اثربخشی مدیریت منابع انسانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۳ تعداد دانلود : ۵۳
این پژوهش باهدف تحلیل تجربیات پدیدارشناختی اثربخشی مدیریت منابع انسانی در سازمان تأمین اجتماعی از طریق رویکرد پژوهش کیفی از نوع پدیدارشناسی و به روش تحلیل کلایزی داده ها، بامطالعه تجربیات مدیران ارشد سازمان تأمین اجتماعی صورت پذیرفت. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه مدیران سازمان تأمین اجتماعی ایران بوده و ابزار پژوهش، مصاحبه ساختاریافته مبتنی بر تشریک مساعی می باشد. روش نمونه گیری، نمونه گیری نظری و با در نظرگرفتن 7 معیار مشخص، اعضای نمونه انتخاب گردیدند. مصاحبه ها تا رسیدن به نقطه اشباع ادامه یافت و درنتیجه تعداد نمونه 12 نفر می باشد. یافته ها نشان داد عوامل مؤثر بر اثربخشی مدیریت منابع انسانی در سه بعد اصلی شامل: بعد ساختاری، بعد فرهنگی و بعد انسانی قابل تقسیم است و تمرکز به این عوامل موجب افزایش اثربخشی مدیریت منابع انسانی و به دلیل هم راستایی با اهداف کل سازمان موجب افزایش اثربخشی کل سازمان نیز خواهد شد. 
۳.

تعیین ظرفیت های نوآوری محصول، هوش بازار، قیمت گذاری و ارتباطات بازاریابی بر عملکرد بین المللی شرکت ها با نقش میانجی مزیت رقابتی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: ظرفیت های نوآوری محصول هوش بازار قیمت گذاری ارتباطات بازاریابی عملکرد بین المللی شرکت ها مزیت رقابتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹ تعداد دانلود : ۴۷
    هدف از انجام این پژوهش تعیین ظرفیت های نوآوری محصول، هوش بازار، قیمت گذاری و ارتباطات بازاریابی بر عملکرد بین المللی شرکت ها با نقش میانجی مزیت رقابتی (مطالعه موردی: شرکت آسا تجارت کاسپین در استان مازندران) است. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی-پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه مشتریان شرکت آسا تجارت کاسپین در استان مازندران بودند که تعداد آن نامحدود است. تعداد نمونه 384 نفر در نظر گرفته که این تعداد با روش غیراحتمالی در دسترس انتخاب شده است. برای گردآوری داده های اولیه از روش میدانی استفاده شد. برای جمع آوری داده ها از پرسش نامه پنج گزینه ای و روش کتابخانه ای استفاده شده است. اعتبار پرسش نامه از روش اعتبار محتوا و اعتبار صوری استفاده شده است و پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ محاسبه گردیده شده است. برای آزمون فرضیه های پژوهش از روش مدل سازی معادلات ساختاری و نرم افزار SMARTPLS استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که ظرفیت های نوآوری محصول، هوش بازار و قیمت گذاری بر عملکرد بین المللی شرکت ها با نقش میانجی مزیت رقابتی تأثیر مثبت و معناداری دارد  
۴.

رتبه بندی کشورهای منتخب از لحاظ کارایی نهادهای پژوهشی و بخش صنعت در تولید فناوری های پیشرفته(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: تولید فناوری های پیشرفته نهادهای پژوهشی نوآوری موفقیت تحصیلی هوش ملی و سرمایه انسانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۲ تعداد دانلود : ۵۸
این پژوهش به دنبال ارزیابی کارایی کشورهای دارای ضریب هوش ملی بالای 85 در تولید فناوری های پیشرفته، باتوجه به قابلیت هایی است که پایه و اساس آن ها سرمایه انسانی است؛ مانند نوآوری، موفقیت تحصیلی و هوش ملی. پژوهش حاضر از نظر روش، کمی و توصیفی و از نوع کاربردی است. از لحاظ افق زمانی مقطعی و از منظر شیوه گردآوری داده ها به صورت کتابخانه ای و از طریق مراجعه به درگاه های رسمی بین المللی مانند بانک جهانی است. به جهت رتبه بندی کشورها، شناسایی کشورهای ابرکارا و بهبود کارایی تولید فناوری های پیشرفته، با استفاده از روش تحلیل پوششی داده های شبکه، یک زنجیره دومرحله ای برای تولید فناوری پیشرفته در نظر گرفته شده است. در مرحله اول این زنجیره، نهاد های پژوهشی با ورودی های تعداد محقق تحقیق و توسعه (شاخص سرمایه انسانی) و میزان هزینه کرد برای تحقیق و توسعه و در مرحله دوم آن، بخش صنعت با ورودی های سرمایه گذاری مستقیم خارجی، تعداد درخواست های ثبت اختراع (شاخص نوآوری) و تعداد مقالات علمی (شاخص موفقیت تحصیلی) هر کشور قرار دارد. یافته ها نشان می دهند که 12 کشور از 56 کشور در تولید فناوری های پیشرفته کارا و 3 کشور آمریکا، انگلیس و روسیه در هر دو بخش صنعت و پژوهش ابرکارا هستند.   
۵.

ارائه یک مدل ریاضی برای زمان بندی تولید و تعمیرات و نگهداری با در نظر گرفتن محدودیت دسترسی به منابع تولیدی در شرایط عدم قطعیت(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: مدل ادغامی زمان بندی تولید نگهداری و تعمیرات الگوریتم فراابتکاری NSGA-II

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹ تعداد دانلود : ۶۳
    در سیستم های تولیدی و صنعتی، برنامه ریزی ادغامی تولید و عملیات و تعمیرات از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. از این رو در این پژوهش یک برنامه ریزی ادغامی چندهدفه با قابلیت بهینه سازی برای زمان بندی تولید و نگهداری و تعمیرات با ملحوظ دانستن محدودیت دسترسی به منابع تولیدی در شرایط عدم قطعیت ارائه شده است. برای این منظور، یک مدل ریاضی برنامه ریزی مختلط عدد صحیح در راستای برنامه ریزی تولید و نگهداری و تعمیرات در شرکت مارون مدل سازی گردید. بر طبق نتایج حاصل شده، ماکزیمم سود حاصل شده پس از کسر هزینه ها برابر با 12690 میلیون دلار، کمترین ریسک ناشی از تولید محصول برابر با 3462 و کمترین مدت زمان اجرای نگهداری و تعمیرات برابر با 14172 ساعت محاسبه شده است. سرانجام، نتایج ارزیابی مدل سازی انجام شده نشان داد که استقرار نتایج حاصل از حل دقیق و فراابتکاری ارائه شده در این مقاله بیش از 7 درصد در تولیدات شرکت بهبود ایجاد می کند. 
۶.

مروری برمدل های آمادگی سازمان برای ورود به انقلاب صنعتی چهارم(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: انقلاب صنعتی چهارم صنعت 4.0 فناوری مدل آمادگی ارزیابی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۸ تعداد دانلود : ۷۵
با ظهور پدیده ای به نام «انقلاب صنعتی چهارم»، سیستم ها، فناوری ها و کاربردهای آن، کشورهای توسعه یافته مانند: آلمان، آمریکا، ژاپن و برخی از کشورهای درحال توسعه مانند: چین، هند، تلاش به ایجاد زیرساخت های مناسب، ارزیابی و ارتقاء میزان آمادگی خود جهت ورود مؤلفه های انقلاب صنعتی چهارم در صنایع گوناگون نموده تا از طریق دیجیتال سازی به کسب مزایای فراوان آن دست یابند؛ بنابراین، ارزیابی میزان آمادگی سازمان ها و صنایع برای ورود به این انقلاب صنعتی دیجیتال، ضروری است که در راستای آن، استراتژی های لازم برای نیل به میزان آمادگی مطلوب برای پیاده سازی فناوری ها و سیستم های انقلاب صنعتی چهارم تعیین گردد. ازاین رو، پژوهش حاضر پس از مرور گسترده ادبیات تحقیق با هدف معرفی برترین مدل های آمادگی سازمان برای ورود به انقلاب صنعتی چهارم و سپس ارزیابی آنها، به صنعتگران و سازمان ها در استفاده از مدل های آمادگی مناسب یاری خواهد رساند. نتایج نشان می دهد که برترین مدل بر اساس شش معیار ارزیابی پژوهش، مدل آمادگی ایمپالس بوده و با فاصله اندک در رتبه دوم، مدل آمادگی دانشگاه وارویک قرار دارد.  

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۶