مهندسی مدیریت نوین

مهندسی مدیریت نوین

مهندسی مدیریت نوین سال 3 پاییز و زمستان 1393 شماره 3 و 4

مقالات

۱.

عوامل موثر بر عملکرد مدیریت ارتباط با مشتری، مبتنی بر رفتار مشتریان

کلید واژه ها: ارزش ادراک شده انتظارات کیفیت ادراک شده تصویر ذهنی رضایت و وفاداری مشتریان عملکرد مدیریت ارتباط با مشتریان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹ تعداد دانلود : ۲۳
از آنجاکه [1] CRM از آن دسته از فن آوری های نوینی است که در زمینه حفظ مشتریان و تبدیل آن ها به مشتریان وفادار نقشی حیاتی ایفا می کند، از این رو در این تحقیق سعی شده است عوامل موثر بر عملکرد مدیریت ارتباط با مشتری مبتنی بر رفتار مشتری و چگونگی تعامل بین این عوامل بیان گردد. از نظر اجرا توصیفی و از لحاظ هدف کاربردی است. برای گردآوری اطلاعات از روش میدانی و نیز از ابزار پرسشنامه برای جمع آوری داده ها استفاده شده است. جامعه آماری تحقیق کلیه مشتریان بانک ملی شعب استان گیلان می باشد و برای نمونه برداری نیز از روش نمونه برداری احتمالی ساده استفاده شد و 250 پرسشنامه توزیع گردید. روش تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیه ها با استفاده از مدل معادلات ساختاری بررسی شده است. نتایج حاکی از آن است که متغیرهای انتظارات مشتری، ارزش ادراک شده، کیفیت ادراک شده و تصویر ذهنی مشتریان به طور غیر مستقیم از طریق رضایت و وفاداری مشتریان با عملکرد مدیریت ارتباط با مشتری مبتنی بر رفتار مشتری رابطه دارند.
۲.

رابطه خطای پیش بینی سود و جابجایی مدیرعامل در شرکتها

کلید واژه ها: خطای پیش بینی سود جابجایی مدیرعامل رگرسیون لجستیک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰ تعداد دانلود : ۱۷
هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه خطای پیش بینی سود و جابجایی مدیرعامل در شرکتها است. سود پیش بینی شده توسط مدیریت یکی از مهم ترین منابع اطلاعاتی استفاده کنندگان از صورتهای مالی است. اهمیت سود پیش بینی شده به میزان انطباق آن با سود واقعی شرکت بستگی دارد. افشای دقیق سود پیش بینی شده موجب افزایش اعتماد بازار سرمایه و کاهش عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه نمایندگی می شود، لذاپیش بینی می شد هیئت مدیره هنگام تصمیم گیری در مورد جابجایی و یا ابقای مدیرعامل به دقت پیش بینی سود نیز توجه نمایند. نمونه تحقیق 82 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1392 - 1381 می باشد. آزمون فرضیه ها از طریق رگرسیون لجستیک انجام گرفت. یافته ها حاکی از آن است که بین خطای سود پیش بینی شده و جابجایی مدیرعامل رابطه معنا داری وجود ندارد. هم چنین نتایج نشان داد که سطح پایین عملکرد شرکت نسبت به سطح بالای عملکرد، نمی تواند بر رابطه بین خطای پیش بینی سود و جابجایی مدیرعامل موثرتر باشد.
۳.

هوش فرهنگی و رابطه آن با عملکرد گروهی کارکنان در اداره کل امور مالیاتی استان گیلان

کلید واژه ها: هوش فرهنگی دانش هوش فرهنگی انگیزش هوش فرهنگی رفتار هوش فرهنگی کار گروهی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲ تعداد دانلود : ۲۷
هوش فرهنگی به درک سریع و صحیح مؤلفه های فرهنگی مختلف کمک می کند تا رفتاری متناسب با هریک از آنها بروز داده که از این طریق تعارضات بین گروهی را به حداقل رساند. هدف از مطالعه حاضر، بررسی رابطه بین هوش فرهنگی و کار گروهی کارکنان در اداره کل امور مالیاتی استان گیلان می باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل کارکنان اداره کل امور مالیاتی استان گیلان است که تعداد آنها 844 نفر بوده و از این میان تعداد 237 نفر بعنوان نمونه با استفاده از جدول مورگان و به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه و بمنظور تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون همبستگی و نرم افزار SPSS18استفاده شده است. همچنین برای رتبه بندی ابعاد هوش فرهنگی از آزمون فریدمن استفاده شد. یافته های تحقیق حاکی از وجود رابطه معنی داری در سطح 1% و میزان همبستگی 564 % بین هوش فرهنگی و مؤلفه های آن (فراشناختی، شناختی، انگیزشی و رفتاری) با کار گروهی کارکنان می باشد. نتایج آزمون فریدمن نشان می دهد که از میان مولفه های هوش فرهنگی به ترتیب هوش فرهنگی انگیزشی، هوش فرهنگی رفتاری، هوش فرهنگی فراشناختی و هوش فرهنگی شناختی برای تاثیر بر عملکرد گروهی کارکنان از اولویت بیشتری برخوردارند.
۴.

سنجش میزان تفکر استراتژیک مدیران معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور

کلید واژه ها: برنامه ریزی استراتژیک تفکر استراتژیک مدل جین لیدکا تاپسیس آنتروپی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹ تعداد دانلود : ۱۶
مدیرانباتفکراستراتژیک، دارای درکبهتریازبرنامهاستراتژیک بوده وعملکردمؤثرتریدارندوتفکر استراتژیکبهعنوانمکملیبرایبرنامه ریزیاستراتژیک،می تواند دردرکفرصتها،تخصیص بهینهمنابعکمیابودستیابیبهنتایجموردنظرکمکنماید. هدف اصلی این تحقیق «تعیین وضعیت میزان بلوغ تفکر استراتژیک مدیران معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور» بر مبنای مدل مفهومی "جین لیدکا" است. این مدل دارای ابعاد: نگرش سیستمی، عزماستراتژیک، پیشرویبراساسرویکردعلمی، فرصتطلبیهوشمندانه، تفکردرزمان، است. جامعه آماری این تحقیق، 60 نفر از مدیران ارشد، میانی و پایه معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور است که بر اساس مدل مفهومی "جین لیدکا" (1998) بررسی می شود. این تحقیق (توصیفی – پیمایشی)با روش هایکتابخانه ای ومیدانیبا توزیعپرسشنامه استانداردانجام شده و نتایج حاصل از پرسشنامه ها با کمک نرم افزار SPSS19 طبقه بندی شده است و سوالات با ضریب آلفای کرونباخ 86/0، از طریق آزمون دو جمله ای بررسی و با استفاده از تکنیک آنتروپی شانون وزن دهی شده و با کمک روش تاپسیس اولویت بندی گردیده است.   طبق یافته های تحقیق وضعیت میزان خلاقیت و فرصت جویی، با اولویت یکم و رویکرد علمی با اولویت سوم، تفکر به هنگام با اولویت چهارم، در وضعیت نامطلوب است و وضعیت میزان عزم استراتژیک، با اولویت دوم و نگرش سیستمی با اولویت پنجم، در وضعیت مطلوب قرار دارد. نهایتاً وضعیت تفکر استراتژیک مدیران معاونت مذکور در وضع نامطلوبی قرار دارد و نیازمند برنامه ریزی برای ترویج و آموزش مهارت ها و مفاهیم استراتژی می باشد.
۵.

رابطه ادراک توانمندی و بروز خلاقیت در کارکنان هنرستان های فنی و حرفه ای ناحیه یک استان البرز

کلید واژه ها: بروز خلاقیت ادراک توانمندی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹ تعداد دانلود : ۲۴
مقاله حاضر، با هدف مطالعه رابطه بین ادراک توانمندی و بروز خلاقیت، در کارکنان هنرستان های فنی و حرفه ای ناحیه 1 استان البرز انجام شده است. این تحقیق از نوع توصیفی پیمایشی است که در آن داده ها از طریق پرسشنامه جمع آوری شده است. جامعه آماری این پژوهش بر اساس اطلاعات مرکز انفورماتیک اداره آموزش و پرورش ناحیه یک استان البرز برابر با 342 نفر می باشد که شامل 320 نفر مدرس و 22 نفر مدیر است. با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای، 173 نفر از مدرسان و 12 نفر از مدیران، به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. جهت جمع آوری داده ها از نمونه آماری، از پرسشنامه های توانمندی اسپریتزر و خلاقیت تورنس که مورد تأیید صاحبنظران نیز هست، بهره گرفته شد. ضریبپایایی پرسشنامه ها به ترتیب 0.81 و0.84 به دست آمد که نشان از پایایی بالای آن ها دارد. داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تجزیه تحلیل قرار گرفت و با توجه به نرمال بودن داده ها، از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شد. یافته های پژوهش نشان می دهد که میان ادراک توانمندی و بروز خلاقیت کارکنان رابطه معناداری وجود دارد. همچنین بین مولفه های ادراک توانمندی، خودمختاری بیشترین میزان همبستگی را با بروز خلاقیت کارکنان دارد.
۶.

بهره گیری از تحلیل عاملی در ارائه مدلی از عوامل مدیریت دانش بازاریابی

کلید واژه ها: مدیریت دانش بازاریابی صنعت بانک داری تحلیل عاملی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸ تعداد دانلود : ۲۱
هدف از این مطالعه تعیین عوامل مدیریت دانش بازاریابی در صنعت بانکداری ایران می باشد. از این روی در این مقاله سعی شده است که با مطالعه مدیریت دانش بازاریابی در بین مدیران و معاونین صنعت بانکداری، مدلی مناسب جهت شناسایی عوامل مدیریت دانش بازاریابی ارائه گردد. برای سنجش متغیرهای مدل تحقیق پرسشنامه 29 سوالی طراحی و به طور نمونه گیری تصادفی بین بانک های منطقه 8 تهران توزیع و 110 پرسشنامه بازگشت داده شد که 98 تای آن ها معتبر و قابل استفاده بودند. نتایجاینتحقیق توسط نرم افزار SPSS و لیزرلنشانداد عوامل مدیریت دانش بازاریابیدرصنعت بانکداریایران شامل مشتری خارجی، بازاریابی، فناوری اطلاعات، خلاقیت و نوآوری، حمایت مدیریت ارشد و مشتری داخلی می شود. حمایت مدیریت ارشد اصلی ترین عامل و فناوری اطلاعات به عنوان آخرین عامل در پیاده سازی مدیریت دانش بازاریابی در صنعت بانکداری شناخته شد. حمایت مدیریت ارشد به عنوان اولین عامل گویای اهمیت و جایگاه نگرش و دیدگاه های مدیریتی در پیاده سازی مدیریت دانش بازاریابی در صنعت بانک داری را گوش زد می نماید که می تواند شرایط وجود عوامل دیگر را نیز مهیا نموده و موانع و محدودیت ها را رفع نماید.
۷.

رابطه هوش های چندگانه (هاوارد گاردنر) و مهارت تفکر استراتژیک مدیران و دبیران مقطع متوسطه شهرستان مانه و سملقان

کلید واژه ها: هوش هوش های چندگانه نظریه گاردنر مهارت تفکر استراتژیک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸ تعداد دانلود : ۳۰
هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه هوش های چندگانه هاوارد گاردنر (هوش میان فردی، ،هوش حرکتی/جسمانی، هوش بصری/فضائی) و مهارت تفکر استراتژیک مدیران و دبیران شهرستان مانه و سملقان می باشد. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است و جامعه آماری شامل 200 نفر بوده که تعداد127 نفر به روش تصادفی ساده انتخاب شد، در گردآوری داده ها از دو پرسشنامه استاندارد هوش های چندگانه و مهارت تفکر استراتژیک استفاده گردید. ضریب آلفای کرونباخ برای پرسشنامه هوش های چندگانه 893/0 و برای پرسشنامه مهارت تفکر استراتژیک944/0 بدست آمد. نتایج پژوهش نشان داد که بین هوش های چندگانه و مهارت تفکر استراتژیک مدیران و دبیران متوسطه شهرستان مانه و سملقان رابطه معناداری وجود دارد. یعنی هوش چندگانه در ایجاد و ارتقاء تفکراستراتژیک سازمانی اهمیت بسزایی دارد و با ارتقاء هوش چندگانه، تفکراستراتژیک نیز ارتقاء می یابد.
۸.

عملکرد تاثیرگذاری عرضه های اولیه سهام بر افزایش شاخص بورس اوراق بهادار تهران بین تاریخهای 16/09/1387– 16/09/1392

کلید واژه ها: بورس اوراق بهادار شاخص قیمت کل بورس اوراق بهادار سهام IPO (عرضه های عمومی اولیه سهام) تاثیر بر شاخص هر سهم IOI) ) عملکرد تاثیر گذاری بر شاخص قیمت کل (OPER)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴ تعداد دانلود : ۲۲
هدف این پژوهش، بررسی عملکرد تاثیرگذاری سهام عرضه های اولیه ( [1] IPO) بر رشد شاخص بورس اوراق بهادار در مقایسه با سایر سهام موجود در بورس ( [2] OSD) در بازه زمانی تحقیق می باشد تا از این طریق فرصتها و یا تهدیدهای سرمایه گذاری بر روی این سهام تازه وارد به بورس در دوره های مختلف بعد از ورودشان به این بازار شناسایی گردد. این تحقیق از نظر هدف یک تحقیق توصیفی علی، از نظر نتیجه یک تحقیق کاربردی، از نظر نوع داده ها یک تحقیق کمی و از نظر محل اجرا یک تحقیق کتابخانه ای می باشد. بازه زمانی پژوهش، یک بازه زمانی پنج ساله بعد از تاریخ تغییر فرمول محاسبه شاخص بورس [3] بوده و جامعه آماری نیز شامل 22 شرکت از شرکتهایی است که سهام شان در بازه زمانی تحقیق برای اولین بار در بازار بورس اوراق بهادار تهران عرضه و مورد معامله قرار گرفته اند.  در راستای تحقق اهداف پژوهش، یک فرضیه اصلی و دو فرضیه فرعی جهت بررسی موضوع در کل بازار و همچنین در هر گروه صنعت، تدوین شد. داده های آماری تحقیق (داده های مربوط به معاملات سهام هر شرکت) بوسیله نرم افزار ره آورد نوین 3 از آرشیو اطلاعات سازمان بورس اوراق بهادار استخراج و بعد از ترکیب دادها با یکدیگر، جهت آزمون فرضیه ها با توجه به اطلاعات بدست آمده، از روش آزمون t دو نمونه ای در محیط نرم افزار SPSS استفاده شد که نتایج حاصل، بیانگر وجود اختلاف معنادار مثبت بین عملکرد تاثیرگذاری سهام عرضه اولیه بر شاخص کل قیمت، با سایر سهام موجود در بورس و همچنین وجود اختلاف معنادار مثبت بین عملکرد تاثیرگذاری سهام عرضه اولیه بر شاخص کل قیمت با سایر سهام موجود در گروه صنعت، در بازه های زمانی شش ماه و کمتر، می باشد ولی در بازه های زمانی نه ماه و بیشتر، عدم اختلاف معنادار مثبت مشاهده گردید. بنابراین به نظر می رسد سهام عرضه های اولیه موقعیت سرمایه گذاری مناسب تری نسبت به دیگر سهام را در کوتاه مدت [4] دارا می باشند و همچنین می توان گفت که سهام IPO در مقایسه با دیگر سهام موجود در بورس، در تغییرات شاخص بورس سهم بیشتری داشته اند و هر چه سرمایه شرکت IPO بیشتر باشد این اختلاف معنادار بیشتر به چشم می آید. و به معنی سایر سهام موجود (بجز سهام IPO) می باشد [3] شاخص کل قیمت بورس اوراق بهادار [4] کمتر از 6 ماه

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۶