مهندسی مدیریت نوین

مهندسی مدیریت نوین

مهندسی مدیریت نوین سال 3 بهار 1393 شماره 1

مقالات

۱.

بررسی تاثیر تصویر ذهنی مشتریان از کشور تولید کننده محصول برنگرش و تمایل به خرید محصولات خارجی

کلید واژه ها: تمایل به خرید تصویر ذهنی کشور مبدأ نگرش نسبت به محصول خارجی ارزیابی محصول خارجی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴ تعداد دانلود : ۳۹
امروزه، بازار تجارت بین المللی بسیار رقابتی است و ایده های جدید بسیاری در بازار برای جلب مشتریان وجود دارد.مشتری هنگام خرید یک محصول، با تصمیمات متعددی در مورد محصول،شیوه خرید و استفاده های آن روبرو می باشد ، در بین بی شمار عوامل موثر بر تصمیم خرید و مصرف یک محصول، تاثیر متغیر کشور مبدأ قابل توجه می باشد. زیرا تصویر ذهنی کشور سازنده محصول انعکاس دهنده ادراک کلی مشتری در مورد کیفیت آن محصول و کم و کیف ملت آن کشور می باشد. با توجه به احتمال حضور ایران در بازار تجارت جهانی، از هم اکنون بایستی چگونگی تاثیر تصویر کشور مبدأ بر تمایل مشتری به خرید محصولات خارجی مورد بررسی قرار گیرد تا بتوان با برنامه ریزی دقیق، موفقیت محصولات ایرانی را دربازارهای جهانی تضمین کرد . تحقیق حاضر ازحیثهدفکاربردیوازحیثروشگردآوریداده ها، یک مطالعه توصیفی پیمایشی است که تاثیر تصویر ذهنی مشتریان از کشور تولید کننده محصول بر تمایل خرید محصولات خارجی مورد بررسی قرار می دهد. جامعه آماری این تحقیق، دانشجویان کارشناسی ارشد ارشد سه رشته، مدیریت بازرگانی، مدیریت اجرایی و برق پردیس تحصیلات تکمیلی علوم وتحقیقات گیلان است که 136 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شده اند. اطلاعات مورد نیاز از طریق پرسشنامه استخراج گردیده بااستفادهازنرمافزارهایSPSS19 و LISREL8.8موردتجزیه وتحلیلقرارگرفتهاست. لازم به ذکر می باشد که تمام فرضیه های تحقیق مورد تایید قرار گرفته و نتایج حاکی از آن است که بین تصویر ذهنی کشور مبدا، نگرش و ارزیابی محصول خارجی ارتباط مثبت وجود دارد همچنین بین نگرش و میزان تمایل به خرید محصولات خارجی و نیز بین ارزیابی محصول خارجی و تمایل به خرید محصولات خارجی ارتباط مثبت وجود دارد.
۲.

بررسی سطحی از محافظه کاری در حسابداری و ارتباط آن با مدیریت سود

کلید واژه ها: مدیریت سود محافظه کاری اقلام تعهدی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵ تعداد دانلود : ۳۹
هدف اصلی این تحقیق، بررسی رابطه بین مدیریت سود و محافظه کاری است. بسیاری از تحلیلگران مالی معتقدند مدیریت سود از طریق اقلام تعهدی اختیاری اندازه گیری می گردد. که در این تحقیق، از مدل تعدیل شده جونز برای مدیریت سود و برای محافظه کاری از قیمت ارزش دفتری به بازار استفاده شد. جامعهآماری شامل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و نمونه آماری تعداد 154 شرکت بوده است. داده های تحقیق مربوط به یک دوره زمانی 6 ساله 1385-1390 می باشد. داده ها به صورت شرکت–سال مرتب شده و با استفاده از تحلیل رگرسیون ترکیبی چند متغیره مدل ها برآورد شده و فرضیه تحقیق آزمون شد. نتایج اولیه در ابتدا حاکی از معنی دار نبودن مدل کلی و عدم رابطه بین مدیریت سود و محافظه کاری می باشد. در ادامه آزمون بر اساس لگاریتم طبیعی محافظه کاری برازش گردید که نتایج یافته ها حاکی از آن است که بین محافظه کاری و مدیریت سود رابطه منفی ومعنی داری وجود دارد.
۳.

ارائه مدل مفهومی جهت ارزیابی عملکرد صادراتی در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل یادگیری و شبکه ای

کلید واژه ها: مدل شبکه ای مدل یادگیری کیفیت روابط

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶ تعداد دانلود : ۳۹
در این پژوهش به تبیین مدلی پرداخته شده است که به نقش یادگیری محوری و بازار محوری بر پایه توانمندی های داخلی شرکت در ایجاد روابط تجاری با کیفیت و در نتیجه عملکرد صادراتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. با مطالعه چارچوب نظری پژوهش و شاخص های متعدد سنجش عملکرد صادراتی سازمان ها در این پژوهش مولفه های توسعه محصول و توسعه بازار جهت سنجش عملکرد صادراتی لحاظ شده اند. از استراتژی های موثر بر عملکرد، یادگیری محوری، بازار محوری و کیفیت روابط انتخاب گردیده اند. در نتیجه با مطالعه چارچوب نظری پژوهش فرضیاتی تدوین شد. روش پژوهش، روش توصیفی- تحلیلی است. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه بوده است. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از تکنیک معادلات ساختاری استفاده شده است. آزمون فرضیات برای به دست آوردن مدل نهایی، روابط ساختاری موجود در مدل را از نظر آماری معنادار نشان داد. با توجه به این که شاخصRMSEAبا جذر براورد واریانس خطای تقریبی برابر با 079/0 کمتر از 10 درصد است، می توان گفت شاخص های تناسب مدل از لحاظ برازش حاکی از مناسب بودن تقریبی و قابل قبول بودن مدل است. مقادیر AGFA, PGFI, RMSEA, GFIنیز بیان گر میزان خطای کم در اندازه گیری است. با توجه به مناسب بودن این شاخص ها مدل اندازه گیری مطلوب قلمداد می شود. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها حاکی از تایید رابطه مثبت بین فرضیه ها است. نمودار T-Value نیز رابطه متغیرهای فوق را تایید کرده است.
۴.

بررسی تاثیر مکانیزم های حاکمیت شرکتی بر نسبت کیو توبین و هزینه های نمایندگی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران

کلید واژه ها: حاکمیت شرکتی هزینه های نمایندگی کیو توبین وجه نقد آزاد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳ تعداد دانلود : ۵۵
هدف این پژوهش بررسی تاثیر متغیرهای حاکمیت شرکتی (تمرکز مالکیت، مالکیت نهادی، مالکیت مدیریتی، دوگانگی وظیفه مدیرعامل و کیفیت حسابرسی) بر نسبت کیو توبین و هزینه های نمایندگی است. معیارهای هزینه های نمایندگی در این پژوهش شامل وجوه نقد آزاد، هزینه های عمومی و نسبت فروش به کل دارایی ها می باشد. روش پژوهش نیمه تجربی و از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل واحدهای تجاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران در دوره زمانی 1381 الی 1389 است . در این تحقیق برای انتخاب حجم نمونه از روش نمونه گیری در دسترس استفاده شده است بدین صورت که پس از اعمال محدودیت های اعمال شده کلیه شرکت ها به عنوان نمونه آماری انتخاب گردیدند که 136 شرکت بوده است. پس از انجام آزمون های فروش کلاسیک مدل رگرسیونی شامل آزمون های آرچ (ناهمسانی واریانس) و آزمون هم خطی و آزمون پایایی دادها، با استفاده از آزمون چاو و آزمون هاسمن به برازش مدل های ترکیبی اثرات مشترک، اثرات ثابت و اثرات تصادفی پرداخته شد. نتایج پژوهش نشان می دهد که بین نسبت کیو توبین و هزینه های نمایندگی با متغیرهای حاکمیت شرکتی ارتباط معنی داری وجود دارد.
۵.

رابطه معاملات با اشخاص وابسته، مالکیت سهامداران نهادی و اعضای غیرموظف هیئت مدیره با ارزش بازار شرکت

کلید واژه ها: معاملات با اشخاص وابسته سهامداران نهادی ارزش بازار اعضای غیر موظف هیئت مدیره

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸ تعداد دانلود : ۲۹
در این پژوهش به بررسی رابطه بین معاملات با اشخاص وابسته و ارزش بازار شرکت پرداخته شده است. بدین منظور از میان شرکت های پذیرفته شده در بازار بورس و اوراق بهادار تهران، اطلاعات تعداد 93 شرکت در سال های 1386 تا 1390 مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج بررسی های آماری بر روی اطلاعات این شرکت ها نشان داد که معاملات با اشخاص وابسته و میزان مالکیت سرمایه گذاران نهادی هر دو تاثیرگذاری معناداری بر ارزش بازار شرکت داشته اند اما نسبت اعضای غیر موظف هیات مدیره رابطه و تاثیرگذاری معناداری با ارزش بازار شرکت ها نشان نداد. از طرفی برآورد ضرایب تاثیر این مولفه ها بر ارزش بازار شرکت نشان داد که اثرگذاری معاملات با اشخاص وابسته بر ارزش بازار شرکت در جهت معکوس و اثرگذاری میزان مالکیت نهادی سرمایه گذاران بر ارزش بازار شرکت در جهت مستقیم بوده است
۶.

بررسی تاثیرجایگاه یابی مجدد برند درعملکرد برند در بازارهای بین المللی

کلید واژه ها: جهانی سازی تطابق استانداردسازی جایگاه یابی برند آمیخته بازاریابی عملکرد برند

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۱ تعداد دانلود : ۵۲
این پژوهش به منظور تاثیر جایگاه یابی مجدد برند بر عملکرد برند در بازارهای بین المللی بررسی و با توجه به دو رویکرد تطابق و استانداردسازی در جهانی سازی انجام گرفته است. برای این منظور از شرکت های صادرکننده در بین صد برند برتر ایران استفاده گردید. داده های جمع آوری شده از طریق پرسشنامه با استفاده از تحلیل مسیر در رگرسیون چندگانه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که جایگاه یابی مجدد برند بر عملکرد برند در بازارهای مختلف تاثیر مثبت دارد. علاوه بر این شرکت ها برای موفقیت در بازارهای جهانی می بایست سطحی از استانداردسازی و تطابق را به هنگام جایگاه یابی برای برند خود در نظر بگیرند.
۷.

بررسی رابطه عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی (مورد مطالعه: اداره کل آموزش و پرورش خراسان شمالی)

کلید واژه ها: عدالت سازمانی عدالت توزیعی عدالت رویه ای عدالت مراوده ای رفتار شهروندی سازمانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲ تعداد دانلود : ۴۰
پژوهش حاضر درصدد بررسی رابطه عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی در کارکنان اداره کل آموزش و پرورش خراسان شمالی می باشد. در این زمینه سعی شده است تا رابطه بین ابعاد عدالت سازمانی(عدالت توزیعی،عدالت رویه ای،عدالت مراوده ای) را با ابعاد رفتار شهروندی سازمانی(وظیفه شناسی،وجدان کاری،فضیلت مدنی،احترام و تکریم،نوع دوستی) بررسی و آزمون نماید. آمار جامعه مورد مطالعه 200 نفراست که، با استفاده از جدول کرجسی و مورگان حجم نمونه 132 نفر که از روش نمونه گیری تصادفی ساده جهت انتخاب شرکت کنندگان صورت گرفت. گردآوری داده ها با استفاده از پرسشنامه های عدالت سازمانی نیهوف و مورمن و رفتار شهروندی پادساکف انجام شد. تجزیه و تحلیل داده ها با شاخص های آمار توصیفی شامل فراونی، کمینه و بیشینه نمرات، میانگین و انحراف معیار و آمار استنباطی شامل ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون گام به گام و آزمون  t مستقل انجام گرفت. با توجه به پاسخ فرضیه اصلی این پژوهش که با محاسبه ضریب همبستگی پیرسون بدست آمده است گویای آن است که میان عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. تائید فرضیه اصلی بدین معنی است که با افزایش عدالت سازمانی، میزان رفتار شهروندی سازمانی کارکنان اداره کل آموزش و پرورش خراسان شمالی نیز افزایش می یابد که در رضایتمندی و بهبود عملکرد و زندگی کاری با نشاط بی تأثیرنخواهد بود.
۸.

بررسی رابطه یادگیری سازمانی وتوانمندسازی کارکنان دانشگاه فرهنگیان(پردیس)خراسان شمالی درسال1392

کلید واژه ها: توانمندسازی دانشگاه فرهنگیان (پردیس) خراسان شمالی کارکنان یادگیری سازمانی یادگیری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱ تعداد دانلود : ۴۴
هدف ازاین پژوهش بررسی رابطه یادگیری سازمانی و توانمندسازی کارکنان دانشگاه فرهنگیان (پردیس) خراسان شمالی بود که به روش توصیفی و از نوع همبستگی انجام شد. جامعه آماری، کارکنان دانشگاه فرهنگیان امام محمدباقر(ع) بودند. نمونه آماری 49 نفر به روش سرشماری مشخص شد به منظور گردآوری داده ها از اعضای جامعه آماری از دو پرسشنامه استاندارد، یادگیری سازمانی نیف و توانمندسازی اسپریتزر استفاده شده است. آزمون، مقدار ضریب آلفای کرونباخ برای پرسشنامه یادگیری سازمانی 871/0 و برای پرسشنامه توانمندسازی 938/0 بدست آمد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و آمار استنباطی و نرم افزار20 SPSS و Lisrel ، فنون آماری مانند آزمون فریدمن، آزمون همبستگی پیرسون استفاده شده است. نتایج نشان داد رابطه بین توسعه شایستگی و توانمندسازی کارکنان نسبت به دیگر ابعاد بیشتر است که نشان دهنده این است که توسعه شایستگی نسبت به دیگر ابعاد تاثیر بیشتری بر توانمندسازی کارکنان دارد. رابطه بین ساختارسازمانی و توانمندسازی کارکنان نیز نسبت به سایر ابعاد کمترین مقدار را به خود اختصاص داده است که نشان دهنده تاثیر کمتر آن می باشد. عدم وجود رابطه بین اشتراک دانش و توانمندسازی، نشان دهنده توجه نکردن مدیران و کارکنان سازمان براهمیت اشتراک دانش می باشد.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۶