مهرداد گودرزوند چگینی

مهرداد گودرزوند چگینی

مدرک تحصیلی: استاد گروه مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت رشت ایران

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۵ مورد.
۱.

Performance Analysis and Sustainability Assessment of International Markets: Iran versus some other countries(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Performance in international markets Economic and non-economic indicators Performance sustainability Performance of Iran

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 192 تعداد دانلود : 700
Evaluating the performance of countries in international markets and measuring how they utilize allocated resources provides a lucid picture of the state of business management in countries also assessing performance sustainability in international markets, is one of the important issues in predicting international trade. In international markets knowledge of countries' performance leads to the recognition of their economic and non-economic management statuses even more it is used to allocate financial support of global organization. In the present article, an attempt was made to design a model capable of examining the performance of nations in international markets by both economic and non-economic dimensions in the presence of undesirable factors and two preparation and exploitation stages of existing platforms and also assessing the sustainability of countries' performance in the studied period which is quite innovative. Then, data from 21 countries, from 2010 to 2017 were evaluated to test the model. The results indicated that the model is capable of examining the performance of countries and assess the sustainability of the countries over a period of time. According to the results of this model, an attempt was made to evaluate Iran's performance status among homogeneous countries and provide a roadmap for enhancing Iran's performance
۲.

طراحی مدل مدیریت استرس در سازمان در پزشکی قانونی بر اساس روش دلفی فازی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: استرس پزشکی قانونی دلفی فازی مدیریت استرس

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 799 تعداد دانلود : 624
هدف: در دهه ی اخیر موضوع استرس و آثار آن در سازمان یکی از مباحث اصلی مدیریت رفتار سازمانی را به خود اختصاص داده است . براین اساس این تحقیق با در نظر گرفتن ماهیت کاری خاص در سازمان پزشکی قانونی در نظر دارد که به ارائه الگوی مدیریت استرس در این سازمان بپردازد. روش: این پژوهش بصورت کمی و کیفی در پارادایم قیاسی استقرایی انجام شده است. ابزار گرداوری اطلاعات پرسشنامه میباشد. برای تعیین میزان اهمیت شاخصها و غربال مهمترین شاخصهای شناسایی شده از تکنیک دلفی فازی استفاده شده است. طرح بحث: بر اساس کدگذاری تحلیل محتوای کیفی در سه سطح کدهای اولیه،مقوله های فرعی و مقوله های اصلی در نهایت 151 شاخص شناسایی شد. نتیجه بررسی شاخص ها در دو راند بر اساس پرسشنامه ارائه شده به 15 نفر خبره نشان داد که که در تمامی موارد اختلاف کوچکتر از 2/0 است بنابراین همه شاخصهای تعیین شده مورد تایید قرار گرفت. نتیجه گیری: به نظر می رسد که پزشکی قانونی در زمینه راهکارهای مدیریت استرس شغلی در میان کارکنان عملکرد چندان موفقی نداشته است و پیشنهاد می شود تا راهکارهایی مانند: برگزاری جلسه های مشاوره فردی و گروهی در سازمان برای تعیین ویژگی های مختلف وظایف و مسئولیت ها از بعد استرس زایی،در میان کارکنان بیشتر مورداستفاده قرار گیرد.
۳.

تأثیر فرهنگ و عدالت سازمانی بر انسجام سازمانی در سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی

کلید واژه ها: انسجام سازمانی عدالت سازمانی فرهنگ سازمانی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 987 تعداد دانلود : 496
موضوع پژوهش: موضوع این مطالعه، تاثیری است که فرهنگ سازمانی و عدالت سازمانی بر انسجام سازمانی در سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی به عنوان قلب وزارت آموزش و پرورش دارد. انسجام سازمانی و فرهنگ وعدالت سازمانی به عنوان سه متغیر مهم و کلیدی مدیریت و رفتار سازمانی است که تحقق انسجام سازمانی منجر به تحقق اهداف و ماموریت خطیر آن سازمان است. هدف و موضوع پژوهش: هدف مطالعه حاضر آن است که شاخص های اندازه گیری فرهنگ، عدالت و انسجام سازمانی شناسایی شود و میزان تأثیر متغیرهای فرهنگ وعدالت سازمانی بر انسجام سازمانی تعین شود. روش تحقیق: این پژوهش ازنظر هدف کاربردی و ازنظر رویکرد، از انواع تحقیقات آمیخته است. جامعه آماری، خبرگان و متخصصان حوزه مدیریت و رفتار سازمانی و کارکنان سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی هستند. روش نمونه گیری متخصصان(بخش کیفی تحقیق)، روش گلوله برفی و روش نمونه گیری کارکنان (بخش کمی تحقیق) تصادفی ساده بوده است. در بخش کیفی 12 نفر و در بخش کمی 187 نفر نمونه انتخاب شدند. ابزار بخش کیفی مصاحبه و بخش کمی پرسشنامه بوده است. یافته ها: عدالت سازمانی و فرهنگ سازمانی بر انسجام سازمانی تأثیر مثبت و معنادار دارند. سه مؤلفه عدالت توزیعی، رویه ای و تعاملی بر عدالت سازمانی و سه مؤلفه انسجام عاطفی، اجتماعی و ابزاری بر انسجام سازمانی تأثیر مثبت و معناداری دارند.
۴.

Designing a Model of Human Resource Mentoring System Based on a Mixed Approach, With the Aim of Increasing Productivity(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Mentoring Human Resources Mentoring System increasing productivity Mixed Approach Ministry of Interior

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 393 تعداد دانلود : 567
In recent decades, mentoring has been hailed as an important human resource management strategy, a career tool, and a learning activity in the workplace, and has played an important role in enhancing the positive outcomes of a high-performance work system. Therefore, the purpose of this study is to provide a model of mentoring system in the Ministry of Interior based on a mixed approach. First, based on the data theory of the foundation, 12 experts were interviewed. Sampling was done purposefully with a network of experts and continued until the theoretical saturation was reached. According to the research model, causal, pivotal, contextual, interventionist, strategic and consequences variables were identified. The results showed that mentoring will have consequences such as increasing knowledge sharing, organizational performance excellence, productivity, job satisfaction, psychological well-being, client satisfaction, increasing public trust in the organization, increasing trust in government and improving political understanding. For quantitative validation of the model and study of component relationships, the structural equation modeling approach was used using the partial least squares method using smart-PLS software. The statistical sample of this department was 237 managers and experts of the Ministry of Interior. The results of the quantitative step showed that the relationships in the model with appropriate impact coefficients were confirmed.
۵.

فعالیت های مدیریت منابع انسانی و تعهد سازمانی در بین مهندسین و تکنسین های فنی شرکت برق

کلید واژه ها: تعهد سازمانی جبران خدمات آموزش و توسعه کارکنان حمایت مدیریت عالی سازمان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 117 تعداد دانلود : 139
هدف: از موضوعات راهبردی شرکت برق منطقه ای گیلان، موضوع برنامه ریزی و تدارک شیوه های مناسب ارتباطی برای جلب مشارکت تمامی کارکنان در جهت بهبود مستمر، افزایش کارایی و اثربخشی فعالیت ها، ایجاد ارزش افزوده، محیط فعال و بانشاط، حفظ و نگهداری مطلوب سرمایه های فکری و ایجاد تغییر از طریق نهادینه کردن یادگیری به قصد خلق نوآوری و بالندگی سازمانی است. هدف اصلی این تحقیق مطالعه رابطه فعالیت های مدیریت منابع انسانی و تعهد سازمانی است. روش شناسی پژوهش: روش تحقیق حاضر از نوع همبستگی بوده و روش جمع آوری اطلاعات میدانی و ابزار جمع آوری اطلاعات پرسش نامه است. در تحقیق حاضر با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی 79 پرسش نامه کامل دریافت شد و درنهایت به آزمون فرضیه های تحقیق از طریق آزمون همبستگی پیرسون پرداخته شد. یافته ها: نتایج حاکی از ارتباط مثبت بین کارکردهای منابع انسانی (جبران خدمات، آموزش و توسعه کارکنان و حمایت مدیریت عالی سازمان) با تعهد سازمانی کارکنان بود. اصالت/ارزش افزوده علمی: تحقیق حاضر در راستای همین موضوع به بررسی رابطه کارکردهای منابع انسانی (جبران خدمات، آموزش و توسعه کارکنان و حمایت مدیریت عالی سازمان) با تعهد سازمانی مهندسین و تکنسین های شرکت برق می پردازد.
۶.

فراترکیب مطالعات فرسودگی شغلی در بین پرستاران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: فرسودگی شغلی عوامل تاثیرگذار پیامدها روش فراترکیب

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 303 تعداد دانلود : 643
مقابله با سندرم فرسودگی شغلی در کارکنان پرستاری که همواره با فشار کاری مواجه هستند، در سال های اخیر مورد توجه بسیاری از محققان قرار گرفته است، زیرا به عقیده بسیاری از افراد، بروز چنین سندرمی، پیامدهای منفی زیادی را برای سازمان ها درپی دارد. هدف اصلی تحقیق حاضر، استفاده از روش فراترکیب به منظور شناسایی و اولویت بندی عوامل تأثیرگذار و همچنین پیامدهای ناشی از فرسودگی شغلی در جامعه پرستاران بود. برای این منظور، از روش هفت مرحله ای ساندلوسکی و باروسو به منظور استخراج مطالب از بین مقالات داخلی و خارجی در بازه زمانی 10 ساله استفاده شد که با بررسی های اولیه، تعداد 46 مقاله برای مطالعه دقیق تر انتخاب شد. به منظور تحلیل مدل مفهومی و استنتاج از نتایج نیز از نرم افزار MAXQDA 2020 استفاده شد. نتایج حاصل از بررسی ادبیات تحقیق درقالب 41 شاخص و 8 عامل ارائه و در دو مفهوم کلی ارائه شد. درنهایت، باتوجه به فراوانی و شدت شاخص های هریک از ابعاد، مدل مفهومی جامع فرسودگی شغلی در پرستاران طراحی شد. انتظار می رود که مدیران سازمان ها، به ویژه در حوزه بهداشت و درمان، از نتایج و مدل طراحی شده، به منظور کاهش این معضل سازمانی و افزایش بهره وری کارکنان خود استفاده نمایند.
۷.

بررسی نقش هویت اجتماعی در رابطه بین رهبری تحول‌گرا و فرسودگی شغلی پرستاران با توجه به نقش تعدیلگری جنسیت(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: فرسودگی شغلی رهبری تحولگرا هویت اجتماعی جنسیت بیمارستان تامین اجتماعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 259 تعداد دانلود : 803
قانون ارتقای بهره‌وری نیروهای بالینی در نظام سلامت شامل توجه به شرایط کاری و زندگی تمامی پرستاران بوده است. با این وجود، اجرایی نشدن قانون کاهش ساعت کاری، باعث کاهش انگیزه در پرستاران و بروز نارضایتی‌هایی همچون قصد ترک شغل شده است. تحقیق حاضر با هدف بررسی نقش هویت اجتماعی در رابطه بین رهبری تحول‌گرا و فرسودگی شغلی پرستاران با توجه به نقش تعدیلگری جنسیت انجام گرفت. جامعه آماری را پرستاران شاغل در بیمارستان تأمین اجتماعی رشت به تعداد 185 نفر تشکیل دادند. برای محاسبه حجم نمونه آماری از فرمول کوکران برای جوامع محدود استفاده شد که درنهایت حجم نمونه 130 نفر تعیین گردید. افراد مورد مطالعه به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. به منظور تجزیه و تحلیل نتایج حاصل از جمع‌آوری داده‌های مربوط به توزیع پرسشنامه‌های رهبری چندعاملی، هویت اجتماعی و فرسودگی شغلی، از روش حداقل مربعات جزئی و نرم‌افزارهای PLS3  و SPSS21 استفاده گردید. نتایج یافته‌های تحقیق نشان داد که رهبری تحول‌گرا با توجه به نقش میانجی‌گر هویت اجتماعی رابطه معکوسی با فرسودگی شغلی دارد. از طرفی در خصوص نقش تعدیلگری جنسیت پرستاران، نتایج مشخص نمود که جنسیت پرستاران نقشی در رابطه رهبری تحول‌گرا بر هویت اجتماعی ندارد. درنهایت، نتایج فرضیه اصلی نشان داد که بین رهبری تحول‌گرا و فرسودگی شغلی پرستاران بیمارستان رسول اکرم از طریق نقش هویت اجتماعی و نقش تعدیلگری جنسیت پرستاران رابطه معناداری و معکوسی وجود دارد.
۸.

بررسی مدل رفتار سازمانی مثبتگرای مبتنی بر رفتار اجتماعی مطلوب (مطالعه موردی :صنعت آب و فاضلاب کشور)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مثبت گرایی رفتار سازمانی مثبتگرای رفتار اجتماعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 872 تعداد دانلود : 992
رفتار سازمانی مثبت با بهره مندی از ابزار جدید مدیریتی یعنی سرمایه روانشناختی علاوه بر سرمایه انسانی و اجتماعی قادر به خلق مزیت رقابتی پایدار برای سازمان های معاصر است. با توّجه به اهمیّت موضوع رفتار سازمانی مثبت پژوهش حاضر کوشیده است به طراحی و بررسی مدل رفتار سازمانی مثبت گرای مبتنی بر رفتار اجتماعی مطلوب کارکنان در شرکت های آب و فاضلاب بپردازد. پژوهش حاضر که با استفاده از روش ترکیبی و روش داده بنیاد است،با استفاده از ابزار پرسشنامه و مصاحبه و آزمون به رائه مدل پرداخته است. به منظور پایایی و ارزیابی سنجه های پرسش نامه ضریب کاپا 0.65 بیانگر توافق مناسب از مصاحبه انجام شده است.نتایج حاصل از الگوی بدست آمده نشان می دهد که جوسازمانی مثبت، فرایندهای صحیح استخدامی و شفافیت ارتباطات سازمانی به ترتیب با میانگین وزنی، 7.75و 7.66 ، به عنوان مهمترین عامل علّی اثرگذار و عامل عدم توجه به مدیریت مشارکتی با میانگین وزنی8.31 به عنوان مهمترین مداخله گر و همچنین تقویت انعطاف پذیری منابع انسانی و تعالی سازمانی به ترتیب با میانگین وزنی، 7.25 و7.21 به عنوان مهمترین پیامدهای رفتار سازمانی مثبت گرا مبتنی بر رفتار اجتماعی مطلوب کارکنان آب و فاضلاب کشوراست.
۹.

نظام تامین و تعدیل منابع انسانی در قانون مدیریت خدمات کشوری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تامین و تعدیل منابع انسانی شایسته سالاری برداشت های ناصحیح و خطاهای ادراکی نظام ارزشیابی معیوب رابطه گرایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 116 تعداد دانلود : 827
ارائه مدل نظام تامین و تعدیل منابع انسانی و متناسب سازی آن با سازمان های مخاطب قانون مدیریت خدمات کشوری هدف اصلی پژوهش حاضر است. روش پژوهش از نوع طرح های پژوهش آمیخته اکتشافی است. جامعه آماری فاز کیفی شامل اساتید مدیریت دولتی با گرایش منابع انسانی و جامعه آماری فاز کمّی مدیران و متخصصان منابع انسانی دستگاه های دولتی است. در فاز اول تحقیق، داده ها به روش مصاحبه و به صورت نیمه ساختاریافته گردآوری شد و در فاز دوم پرسشنامه ای نیمه باز و 97 سوالی توزیع گردید. در فاز اول داده ها به روش کدگذاری با استفاده از نرم افزار Atlasti و در فاز دوم از آزمون مدل برآمده از فاز نخست تحقیق به روش مدلسازی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار PLS و آمار توصیفی، شاخص های مرکزی و درصد اجماع بر مدل استفاده شد که میانگین 89٪ از مشارکت کنندگان بر مدل مفهومی تحقیق حاضر اجماع داشتند و تمامی ابعاد مدل استخراجی تبیین گردید. مقوله محوری پژوهش حاضر، برنامه ریزی برای بالندگی منابع انسانی در سازمان است که با توجه به شرایط علی، زمینه ای و مداخله گر، ابعاد آن تبیین و راهبردهای تحقق آن تدوین و سپس مدل نهایی بر اساس آن ارایه شد.
۱۰.

مدل نظام تامین و تعدیل منابع انسانی (کنکاشی در قانون مدیریت خدمات کشوری)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: شایسته سالاری رابطه گرایی نظام ارزشیابی معیوب

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 835 تعداد دانلود : 91
در این پژوهش سعی بر آن است تا با مطالعه و آسیب شناسی وضع موجود به ارائه الگوی مناسب و وضع مطلوب پرداخته شود. مطالعه در چارچوب رویکرد کیفی انجام گرفته است. جامعه آماری و اعضای پانل خبرگان این پژوهش را 20 نفر از اساتید مدیریت دولتی با گرایش منابع انسانی تشکیل دادند. داده های کیفی از میان مصاحبه با مشارکت کنندگان پژوهش گردآوری شد. برای این منظور، مصاحبه هایی بین 45 تا 60 دقیقه انجام شد. تجزیه وتحلیل داده ها در مراحل مختلف انجام گرفت و براساس آن، مدل کیفی پژوهش طراحی شد. نتایج پژوهش حاضر، نشان دهنده استخراج بالغ بر 304 کد یا مفهوم اولیه از مصاحبه ها و نیز احصای121 مفهوم و 36 مقوله یا طبقه فرعی است. پس از تعیین 36 طبقه فرعی، مرحله ساخت طبقه های اصلی شروع شد. باتوجه به طبقه بندی های فرعی، 8 طبقه اصلی تحت عناوین «برداشت های ناصحیح و خطاهای ادراکی»، «برنامه ریزی منابع انسانی در سازمان ها»، «طراحی نظام تأمین و تعدیل منابع انسانی متمایز»، «نظام ارزشیابی معیوب»، «رابطه گرایی»، «ویژگی های سازمانی»، «ویژگی های فردی» و «تأمین و تعدیل منابع انسانی شایسته» شکل گرفت که در قالب شرایط علی، مقوله محوری، عوامل زمینه ای، عوامل مداخله گر، راهبرد و پیامد تعریف شد.
۱۱.

رویکرد دانشگاه های نسل چهارم کار و عمل (مورد مطالعه: دانشگاه های کمبریج، استنفورد و هاروارد)

تعداد بازدید : 653 تعداد دانلود : 936
امروزه رقابت در کشورهای جهان تحت تأثیر جهانی شدن و سایر فرایندها قرار می گیرد. در رقابت، دارایی های غیرملموس همانند دانش یا سرمایه اجتماعی به عنوان کلیدی ترین نقش در موتور توسعه اقتصادی است. برای به فعل درآوردن توانایی بالقوه به طور مطلوب در زمینه توسعه اقتصادی، حضور فرهنگی برجسته آموزش لازم است اما کافی نیست همچنین باید استانداردهای کیفی در زمینه فعالیت های پژوهشی و ترویج استفاده از نتایج در اقتصاد محلی و جهانی حفظ شود. هدف از مقاله حاضر، تحلیل و ارائه مؤلفه های دانشگاه نسل چهارم و نقش آن در اقتصاد محلی و جهانی است. روش این تحقیق توصیفی و تحلیلی است. با استفاده از منابع موجود در کتابخانه ها و سایت های دانشگاهی و مجلات معتبر و کارکردهای آموزش عالی در تحقیقات انجام شده، مطالب جمع آوری و تحلیل انجام شده است. تحقیقات متعدد و رویکردهای عصر حاضر نشان می دهد که آموزش عالی به سمت حرفه ای شدن حرکت می کند و دانشگاه به عنوان منبعی از دانش با ارزش در ایجاد رشد اقتصادی از طریق آگاهی سازی عمومی و همچنین، روابط و شبکه سازی بین بخش های مختلف انتقال رسالت و مأموریت داده است. نتایج تحلیلی این تحقیق کمک می کند تا دانشگاه های کشور رویکردهای خود را از آموزش و پژوهش به دانشگاه های با ارزش افزوده کار و عمل از طریق تأثیر در اقتصاد محلی و جهانی و با استفاده از منابع با ارزش سرمایه انسانی تغییر دهند.   
۱۲.

تبیین رابطه عوامل فردی با مهارت سیاسی مدیران در سازمان دولتی با توجه به نقش تعدیل کننده اراده سیاسی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: عوامل فردی مهارت سیاسی اراده سیاسی سازمان دولتی وزارت کشور

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 208 تعداد دانلود : 868
هدف پژوهش حاضر شناسایی عوامل فردی مؤثر بر مهارت سیاسی مدیران در بخش دولتی است. این پژوهش از منظر هدف از نوع کاربردی توسعه ای و از نظر شیوه گردآوری داده از نوع پژوهش های توصیفی بوده که به روش پیمایشی انجام شده است. برای تجزیه و تحلیل داده های گردآوری شده از روش مدل سازی معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی با نرم افزار Smart PLS3 استفاده شده است. داده های پژوهش، شامل نمونه ای 345 نفری از مدیران وزارت کشور با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای گردآوری شده است. ابزار مورد استفاده برای گردآوری داده ها نیز پرسش نامه است که روایی آن از طریق روایی همگرا و پایایی آن از طریق ضریب آلفای کرونباخ تأیید شد. نتایج پژوهش نشان داد بین عوامل فردی (شخصیت، هوش عاطفی، پاسخ گویی فردی، کاریزما و خودشیفتگی) با مهارت سیاسی مدیران سازمان دولتی، رابطه مثبت و معنا داری وجود دارد. بنابر نتایج حاصل، اراده سیاسی رابطه بین کاریزما و شخصیت با مهارت سیاسی مدیران دولتی را تعدیل نموده؛ اما نقش تعدیلی اراده سیاسی در رابطه بین خودشیفتگی، هوش عاطفی و پاسخ گویی فردی با مهارت سیاسی مدیران در سازمان دولتی تأیید نشد و به طور کلی می توان گفت که اراده سیاسی رابطه بین عوامل فردی با مهارت سیاسی مدیران را تعدیل نمی کند.
۱۳.

بررسی رابطه مدیریت استعداد بر عملکرد سازمانی (مورد مطالعه : شهرداری های استان گیلان)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: عملکرد سازمانی مدیریت استعداد توسعه شغلی جذب استعداد حفظ و نگهداشت استعداد

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت بازرگانی مدیریت اجرایی مهارتهای عمومی مدیریت
  2. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت سازمانی و منابع انسانی رهبری
تعداد بازدید : 178 تعداد دانلود : 86
در دنیای پرشتاب وسرشار از رقابت امروز، آنچه که برتری شرکت ها و سازمان ها بر یکدیگر را تضمین نموده می کند، برخورداری از منابع انسانی با استعداد است، چرا که دامنه آن از حیث موضوعی قوی بوده و بررسی و ارزشیابی به کارگیری مدیریت استعداد و عملکرد سازمان و آگاهی از توانمندی ها و کاستی ها در به کارگیری مدیریت استعداد، در اجرای عملکرد بهتر، از اهمیت خاصی برخوردار است. بررسی فرایندهای مدیریت استعداد و شناخت مفاهیم این حوزه نیز به نوبه خود می تواند در بهبود نظامهای گزینش وحفظ وارتقای کارکنان ادارات و سازمانهای کشور مفید باشد و از این رهیافت با قرار گرفتن استعدادهای متمایز در جایگاه مناسب خود، سطوح عملکرد بالاتری را در سازمانها شاهد باشیم. هدف اصلی از انجام این پژوهش بررسی رابطه بین به کارگیری برنامه های مدیریت استعداد و عملکرد سازمانی می باشد. فرضیه اهم تحقیق عبارت است از : بین به کارگیری برنامه های مدیریت استعداد و عملکرد سازمانی رابطه معناداری وجود دارد. روش این پژوهش از نوع توصیفی-تحلیلی با تاکید بر روی همبستگی می باشد. جهت آزمون فرضیات از تکنیک های آماری همبستگی پیرسون و رگرسیون استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل 52 سازمان شهرداری در 16 شهرستان استان گیلان می باشد. برای تعیین نمونه از روش نمونه گیری چند مرحله ای که تلفیقی از نمونه گیری طبقه ای و خوشه ای است، استفاده شده است. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه ای که توسط خود نویسنده طراحی و حاوی 23 سؤال می باشد که18 سؤال نظر پاسخ دهندگان را در ارتباط با فرایندهای مدیریت استعداد می سنجد و 5 سوال نیز نظر پاسخ دهندگان را درباره عملکرد سازمان مورد سنجش قرار می دهد. روایی پرسشنامه توسط جمعی از استادان گروه مدیریت مورد تأیید قرار گرفته است. پایایی پرسشنامه از طریق آلفای کرونباخ برای محورهای مدیریت استعداد 88/0 و عملکرد سازمانی 83/0 تعیین شده است. نتایج به دست آمده از این پژوهش نشان می دهد که همبستگی میان مدیریت استعداد وعملکرد سازمانی حدود 82/0 می باشد. همچنین بیشترین ضریب همبستگی مربوط به متغیر حفظ و نگهداشت استعداد بر عملکرد سازمان می باشد.
۱۴.

سلامت سازمانی و توانمندی منابع انسانی (مورد مطالعه: واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: سلامت سازمانی توانمندسازی منابع انسانی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 192 تعداد دانلود : 18
این مطالعه به منظور بررسی رابطه ی سلامت سازمانی با توانمندسازی منابع انسانی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات انجام شد. ابزار مورد استفاده پرسشنامه بود که روایی آن توسط صاحب نظران تایید و پایایی آن توسط ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شد. جامعه ی آماری این پژوهش مشتمل بر تمامی کارکنان استخدامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران است. تعداد کل جامعه آماری 900 نفر است. حجم نمونه به کمک روش نمونه گیری جامعه محدود و با استفاده از نمونه برداری در دسترس تعیین گردیده است. در نتیجه نمونه مورد نیاز برای انجام این مطالعه 205 نفر از کارکنان رسمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران خواهد بود. برای تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS18 استفاده شد. نتایج بیانگر آن بود که تمامی ابعاد سلامت سازمانی دارای رابطه مثبت و معناداری با توانمندسازی کارکنان در سطح یک درصد بودند.  به عبارتی می توان گفت که هرچه میزان سلامت سازمانی بالاتر بود، میزان توانمندی کارکنان افزایش می یابد. هم چنین، با توجه به نتایج تحلیل رگرسیون مشخص گردید که از میان ابعاد سلامت سازمانی، سه بعد روحیه، نوآوری و مشارکت در تصمیم گیری توانستند 71 درصد از واریانس کل مربوط به توانمندسازی منابع انسانی را تبیین نمایند.
۱۵.

توسعه پایدار؛ شاخص ها و سیاست(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : 332 تعداد دانلود : 837
 توسعه به مفهوم تحول کیفی، گذار از دوره ای به دوره دیگر مستلزم ایجاد تغییر همه جانبه در ابعاد اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و... است. توسعه، فرایندی در هم تنیده و دارای وظایفی گسترده و بخش های محیطی مرتبط با زندگی اجتماعی انسان ها است و به معنای فراهم شدن زمینه های لازم برای پیدایی ظرفیت ها و قابلیت های عناصر مختلف در اجتماع و میدان یافتن آن ها برای دستیابی به پیشرفت و افزایش توانائی های کمی وکیفی است. توسعه پایدار، نیازمند استفاده از همه ظرفیت وتوانایی هااست . لازمه سیاست توسعه پایدار، داشتن شاخص های اندازه گیری برای نیل به اهداف آن است. با توجه  به اینکه کشور ایران از جمله کشورهایی است که دارای چشم انداز بیست ساله می باشد بر این اساس در این مقاله مفاهیم توسعه پایدار و شاخص آن برای تحقق سیاست های چشم انداز کشور تبیین شده است. لذا در این تحقیق یافته ها نشان می دهد سیاست های توسعه پایدار تابعی است از شاخص های رشد و تعالی انسان ها در ابعاد مختلف با تاکید بر عوامل ارزش های فرهنگی در هر جامعه ایی است.      
۱۶.

عوامل تاثیرگذار بر بیگانگی از کار، روابط و راهکارها(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ساختار عدالت سازمانی بیگانگی از کار استقلال شغلی مدرسین

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 942 تعداد دانلود : 738
هدف از این پژوهش، تبیین عوامل موثر بر بیگانگی از کار در بین مدرسین دانشکده و آموزشکده های فنی حرفه ای است که، به کاهش شکاف مطالعاتی ایجاد شده کمک کند. در این پژوهش نوع روش پژوهش، توصیفی- تحلیلی از نوع علی است. به دلیل فقدان یک ساختار جامع برای درک بیگانگی از کار، عوامل متعددی همچون ویژگی های ساختاری تمرکز و رسمیت، ویژگی های کاری استقلال، تنوع شغلی، جو چالش و خلاقیت، معنادار بودن کار، خود بیانگری یا اظهار وجود، کیفیت روابط کاری و درک عدالت با ابعاد رویه ای و توزیعی به عنوان عوامل تبیین کننده ی بیگانگی از کار با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری مورد پژوهش قرار گرفته اند. ابزار جمع آوری داده ها، پرسشنامه است. جامعه آماری این پژوهش، مدرسین دانشکده و آموزشکده های فنی حرفه ای استان گیلان با مدرک کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا 492 نفر است که 436 نفر با روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شده اند. برای جمع آوری داده ها جهت آزمون فرضیات، از پرسشنامه ای استفاده شده که توسط نیر و وهرا (2010)، برای سنجش این متغیرها تدوین شده است. برای تحلیل داده ها از مدل معادلات ساختاری استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که بیگانگی از کار در بین این نمونه وجود دارد، اما میانگین میزان بیگانگی از کار، کمتر از میانگین مورد انتظار است و مهم ترین و مؤثرترین عوامل پیش بینی کننده ی بیگانگی از کار در این نمونه به ترتیب عدم درک معنای کار و پس از آن عدم قابلیت کار برای خود بیانگری یا اظهار وجود، مناسب نبودن جو چالش و خلاقیت در محیط کار، کیفیت پایین روابط کاری و ویژگی ساختاری تمرکز در سازمان است.
۱۷.

تأثیر مدیریت زنجیره تأمین بر بهبود عملکرد صنایع تولید قطعات خودروئی از طریق مزیت رقابتی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مدیریت زنجیره تأمین مزیت رقابتی بهبود عملکرد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 52 تعداد دانلود : 656
در محیط پیچیده ، پویا و بسیار متغیر امروزی ، شرکت ها نیازمند طراحی و اتخاذ راهبرد هائی در زنجیره ی تامین خود هستند که بتواند آنها را در بهبود روزافزون عملکردشان یاری رساند . زیرا در چنین محیط رقابتی شرکت هائی قادر به بقا هستند که از گردونه رقابت جا نمانده و خود را با شرایط متغیر و پویای بازار رقابتی همگام کنند. پژوهش حاضراز نظر روش توصیفی- همبستگی و جامعه آماری تحقیق ، شرکتهای دارای گرید ارتقاء یافته شرکتهای خودروسازو می باشد که نمونه ها از روش نمونه برداری غیر احتمالی در دسترس انتخاب شدند ، جهت جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه استاندارد لی (2006) و جهت آزمون فرضیه ها از آزمون آماری مدلسازی معادلات ساختاری LISREL 8.5  استفاده شده است ، نتایج تحلیل نشان می دهد که بکارگیری سطح بالاتری از شیوه های مدیریت زنجیره ی تأمین و مزیت رقابتی بر بهبود عملکرد سازمانی و همچنین بکارگیری شیوه های مدیریت زنجیره ی تأمین بر ایجاد مزیّت رقابتی تاثیر مثبت دارد .
۱۸.

هوش فرهنگی و رابطه آن با عملکرد گروهی کارکنان در اداره کل امور مالیاتی استان گیلان

کلید واژه ها: هوش فرهنگی دانش هوش فرهنگی انگیزش هوش فرهنگی رفتار هوش فرهنگی کار گروهی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 397 تعداد دانلود : 61
هوش فرهنگی به درک سریع و صحیح مؤلفه های فرهنگی مختلف کمک می کند تا رفتاری متناسب با هریک از آنها بروز داده که از این طریق تعارضات بین گروهی را به حداقل رساند. هدف از مطالعه حاضر، بررسی رابطه بین هوش فرهنگی و کار گروهی کارکنان در اداره کل امور مالیاتی استان گیلان می باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل کارکنان اداره کل امور مالیاتی استان گیلان است که تعداد آنها 844 نفر بوده و از این میان تعداد 237 نفر بعنوان نمونه با استفاده از جدول مورگان و به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه و بمنظور تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون همبستگی و نرم افزار SPSS18استفاده شده است. همچنین برای رتبه بندی ابعاد هوش فرهنگی از آزمون فریدمن استفاده شد. یافته های تحقیق حاکی از وجود رابطه معنی داری در سطح 1% و میزان همبستگی 564 % بین هوش فرهنگی و مؤلفه های آن (فراشناختی، شناختی، انگیزشی و رفتاری) با کار گروهی کارکنان می باشد. نتایج آزمون فریدمن نشان می دهد که از میان مولفه های هوش فرهنگی به ترتیب هوش فرهنگی انگیزشی، هوش فرهنگی رفتاری، هوش فرهنگی فراشناختی و هوش فرهنگی شناختی برای تاثیر بر عملکرد گروهی کارکنان از اولویت بیشتری برخوردارند.
۱۹.

بررسی عوامل موثر بر قابلیت مدیریت دانش در شرکت های تولیدی استان گیلان(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 48 تعداد دانلود : 396
پیچیدگی، تنوع و تغییرات سریع و روزافزون که از خصوصیات بارز محیط امروز سازمان هاست، شرایطی را به وجود آورده که غفلت، سستی و عدم توجه به آن، هر سازمانی را از گردونه رقابت و حتی حیات حذف خواهد کرد. امروزه سازمان ها دریافته اند که هیچ چیز به اندازه دانش و نوآوری نمی تواند آنها را در دنیای رقابتی مطلوب قرار دهد. از این رو این پژوهش با هدف تبیین عملکرد شرکت با استفاده از مدیریت دانش و نوآوری در بین شرکت های تولیدی استان گیلان که دارای واحد تحقیق و توسعه می باشند، صورت گرفته است. این پژوهش از نوع توصیفی، تحلیلی با تاکید بر شاخه همبستگی بوده است. جامعه مورد پژوهش از کلیه شرکت های تولیدی استان گیلان که دارای واحد تحقیق و توسعه می باشند، 57 شرکت انتخاب شد. در این تحقیق برای جمع آوری داده ها از نمونه گیری احتمالی ساده استفاده شد و از بین 57 شرکت، 39 شرکت مورد بررسی قرار گرفت. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه بوده که پایایی و روایی آن مورد تایید قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی، استنباطی به کمک نرم افزار SPSS19 و Visual PLS1.04 استفاده شد. یافته ها نشان داد که بین میزان قابلیت مدیریت دانش و سرعت، مقدار نوآوری و همچنین سرعت، مقدار نوآوری و عملکرد شرکت با کمک روش تحلیل مسیر رابطه معنی داری وجود دارد.
۲۰.

تأثیر خانواده و ارتباطات دهان به دهان الکترونیکی بر ارزش ویژه برند از دیدگاه مصرف کننده

کلید واژه ها: ارزش ویژه برند خانواده ارتباطات دهان به دهان الکترونیکی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 292 تعداد دانلود : 11
به توجه به اهمیت ارزش ویژه برند و همچنین توجه بیشتر به آن در این پژوهش به بررسی عوامل مؤثر بر ارزش ویژه برند پرداخته می شود که در این راستا از مدل ارزش ویژه برند آکر که مدلی شناخته شده با متغیرهایی نظیر آگاهی برند، تداعی برند، کیفیت درک شده و وفاداری برند می باشد استفاده می شود. همچنین تأثیر خانواده و ارتباطات دهان به دهان الکترونیکی نیز که می تواند عاملی مؤثر در ایجاد ارزش ویژه برند باشند مورد بررسی قرار گرفته است. در این پژوهش 4 نوع برند تلفن های همراه شاملhtc ، Samsung ،  Nokia و Sony Ericsson مورد مطالعه قرار گرفته است .روش نمونه گیری غیر احتمالی در دسترس است و تعداد آن 384 نفر از سنین 16 الی 36 سال شهرستان تنکابن می باشد که برای خرید برندهای فوق به نمایندگی ها و موبایل فروشی ها مراجعه کرده اند. روش تحقیق از نوع کاربردی بوده و طرح تحقیق آن توصیفی از نوع پیمایشی است. روش جمع آوری داده ها از طریق پرسشنامه بوده که با استفاده از روش تحلیل مسیر توسط نرم افزار Lisrel مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفته است. نتایج حاصله نشان داد که متغیرهای خانواده به طور غیر مستقیم با تاثیر گذاری بر متغیرهای تداعی، کیفیت و وفاداری بر ارزش ویژه تأثیر گذار است. متغیر دهان به دهان الکترونیکی نیز به گونه ای غیر مستقیم با تاثیرگذاری بر متغیرهای تداعی، کیفیت و وفاداری بر ارزش ویژه مؤثر بوده و با آگاهی برند رابطه ای ندارد لذا فرضیه ارتباط با آگاهی رد می گردد. همچنین در این پژوهش تداعی، کیفیت و وفاداری بر ارزش ویژه برند موثر بوده ولی رابطه بین آگاهی برند با ارزش ویژه برند تایید نشد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان