آرشیو

آرشیو شماره ها:
۳۹

چکیده

هدف این پژوهش، ساخت و اعتباریابی پرسشنامه سنجش اثربخشی برنامه های فرهنگی-تربیتی بر روی زندانیان به روش آمیخته و طرح، اکتشافی متوالی-ابزارسازی بود. در بخش کیفی، با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند و روش معرف و قاعده اشباع نظری، ده نفر از مطلعین کلیدی در زمینه برنامه های فرهنگی-تربیتی زندان انتخاب شدند و در گروه کانونی شرکت کردند. در بخش کمی، جامعه آماری را کلیه زندانیان محکوم که دو ماه پایانی دوره محکومیت خود را در بازه زمانی سه ماهه پاییز 1399 در زندان مرکزی همدان سپری می کردند و حداقل شش ماه زندانی بودند، تشکیل دادند. حجم نمونه، براساس جدول کوهن (1992)، 45 نفر معین شد که به شیوه دردسترس، 70 پرسشنامه توزیع و درعمل، 66 پرسشنامه تحلیل گردید. به منظور گردآوری داده ها، از پرسشنامه محقق ساخته سنجش اثربخشی برنامه های فرهنگی-تربیتی زندان استفاده شد. داده ها به شیوه الگویابی معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مجذورات جزئی به وسیله نرم افزار Smart PLS3 تحلیل شدند. نتایج نشان داد که ضرایب اثر شاخص های همه مؤلفه ها معنا دار بودند (01/0P< ). پرسشنامه تدوین شده از روایی هم گرا (7/0AVE> ) و واگرا (  > r) و همچنین پایایی (7/0CA & CR > ) مناسب برخوردار بود. مقادیر واریانس تبیین شده (67/0R 2 > ) و تناسب پیش بین قابل (35/0Q 2 ≥ ) قبول بودند و پرسشنامه از نیکویی برازش قوی داراست (573/0GoF= ). بنابراین، این پرسشنامه از مشخصات روان سنجی مناسبی برخوردار است.

Construction and Validation of the Questionnaire "Measuring the Effectiveness of Cultural-Educational Programs on Prisoners"

The aim of this research was to construct and validate a questionnaire to measure the effectiveness of cultural-educational programs on prisoners. The research method was mixed and its design was sequential exploration-instrumentation. In the qualitative part, ten key informants in the field of prison cultural-educational programs were selected and participated in the focus group using the purposeful sampling method, the representative method, and theoretical saturation rule. In the quantitative part, the statistical population consisted of all convicted prisoners who spent the last two months of their sentence in the three months of autumn of 2019 in Hamedan Central Prison and were incarcerated for at least six months. According to Cohen's table (1992), the sample size was determined to be 45 people and 70 questionnaires were distributed according to available methods of which 66 questionnaires were analyzed. In order to collect the data, a researcher-made questionnaire was used to measure the effectiveness of the prison's cultural-educational programs (including five religious, propaganda, artistic, educational, and sports components). The data were analyzed using the method of structural equation modeling with the partial least squares approach by means of Smart PLS3 software. The results showed that the effect coefficients of the indicators of all components were significant (P<0.01). The compiled questionnaire had convergent validity (AVE>0.7) and divergent validity (√AVE>r) as well as reliability (CA & CR>0.7). The values of explained variance (R>0.67) and predictive fit (Q2≥0.35) were acceptable and the questionnaire has a strong goodness of fit (GoF=0.573). Therefore, this questionnaire has suitable psychometric features.

تبلیغات