آرشیو

آرشیو شماره ها:
۳۹

چکیده

داستان های پلیسی از بطن جامعه استخراج می شوند. با توجه به زمینه اجتماعی داستان پلیسی، در این مقاله با استفاده از منابع کتابخانه ای و به شیوه توصیفی-تحلیلی کوشش شده است تا نسبت داستان های پلیسی و جامعه بررسی شود. داستان های پلیسی جزو پرمخاطب ترین آثار ادبی به شمار می روند و بررسی ارتباط آن ها با جامعه ازمنظر مطالعات فرهنگی ادبیات حائز اهمیت است. بیان کاربردهای داستان های پلیسی در جامعه، مهم ترین نوآوری و یافته این پژوهش است. این نتایج بر این نکته تأکید می کنند که نگارش و انتشار داستان های پلیسی و استفاده از شور و علاقه مخاطبان به این گونه ادبی، عاملی است که می تواند به پلیس در برقراری نظم و امنیت عمومی کمک کند، زیرا درخلال این داستان ها، مخاطب هم از قدرت پلیس و کارآگاهان و بازپرس های جنایی اطمینان می یابد و احساس امنیت می کند و هم آگاهی او از شگردها و شیوه های جرم و جنایت و راه های پرهیز از روبه رو شدن و قرار گرفتن در چنین موقعیت هایی بیشتر می شود.

Alignment of Police Stories with the Society

Police stories are extracted from the heart of the society. Police stories are extracted from the heart of society. Considering the social context of the police story, in this research which was conducted using library sources and descriptive-analytical method, an attempt has been made to examine the mutual relationship between police stories and society. Police stories are among the most popular literary works and it is important to study their relationship with society from the point of view of cultural studies of literature. The most important innovation and finding of this research is the explanation of the uses of police stories in society. These results emphasize the fact that writing and publishing police stories and using the audience's interest in this type of literature is a factor that can help the police in establishing public order and security. The reason is that during these stories, the audience is assured of the power of the police and detectives and criminal investigators and feels safe. Also, his awareness of the tricks and methods of crime and the ways to avoid facing and being in such situations increases over time.

تبلیغات