مطالعات علوم مدیریت دریایی

مطالعات علوم مدیریت دریایی

مطالعات علوم مدیریت دریایی دوره 1 پاییز 1399 شماره 1 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

شناسایی و دسته بندی عوامل موثر بر برونسپاری پروژه های تحقیق و توسعه محصولات با سامانه های پیچیده(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: برون سپاری پروژه های تحقیق و توسعه محصولات با سامانه های پیچیده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۳ تعداد دانلود : ۷۹
زمینه و هدف: سازمان هایی که با رقابت سختی در بازارهای جهانی مواجهند، از سرمایه گذاری بر پروژه های تحقیق و توسعه جهت حفظ برتری و برونسپاری این پروژه ها با سامانه های پیچیده استفاده می نمایند. بر این اساس این مقاله با هدف شناسایی و دسته بندی عوامل مؤثر بر برونسپاری پروژه های تحقیق و توسعه محصولات با سامانه های پیچیده انجام شد. روش شناسی: روش شناسی این مقاله از نظر هدف کاربردی و بصورت آمیخته بود.گردآوری اطلاعات در بخش کیفی در دو مرحله به صورت فراترکیب شاخص ها شناسایی و با استفاده از تکنیک دلفی در بین 15 نفر از خبرگان نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران مورد پایش قرار گرفتند در بخش کمی تعداد  205 نفر از کارکنان و مدیران با استفاده از فرمول کوکران با روش نمونه گیری در دسترس از بین جامعه مورد مطالعه انتخاب شدند. روش تحلیل داده ها در این مرحله تحلیل عاملی اکتشافی بود. یافته ها: عوامل موثر بر برونسپاری پروژه های تحقیق و توسعه محصولات با سامانه های پیچیده در نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران عبارتند از؛ عوامل ساختاری، استراتژیک، مدیریت تأمین کنندگان، مالی. نتیجه گیری: شناسایی عوامل مؤثر بر برونسپاری در سازمان های با ویژگی های فناوری بالا بعنوان بخشی از استراتژی محسوب می شود که می بایست بسترهای استفاده از آن شناسایی شود که در این مقاله این عوامل برای سازمان نیروی دریایی شناسایی گردید.
۲.

رابطه بین رهبری تحول آفرین و نگرش کاری با عملکرد شغلی کارکنان (مورد مطالعه: نیروگاه دریایی شهید سلیمی)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: رهبری تحول آفرین نگرش کاری عملکرد شغلی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۳ تعداد دانلود : ۱۳۷
هدف : هدف از پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین رهبری تحول آفرین و نگرش کاری با عملکرد شغلی کارکنان بوده است. روش : این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی و از نوع مطالعات کاربردی است. جامعه آماری شامل کلیه کارکنان نیروگاه  دریایی شهید سلیمی به تعداد 556 نفر بود. نمونه آماری با استفاده از جدول کرجسی و مورگان، به تعداد 228 نفر و به شیوه نمونه گیری تصادفی طبقه ای بر حسب وضعیت استخدامی انتخاب شدند. جهت جمع آوری داده ها از سه پرسش نامه استاندارد رهبری تحول آفرین، نگرش کاری و عملکرد شغلی استفاده شده است. پایایی ابزارها با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ برای هر یک به ترتیب برابر 73/0، 75/0 و 86/0 به دست آمد. یافته ها : جهت بررسی و تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آمار توصیفی و آمار استنباطی شامل ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون استفاده شد. نتایج نشان داد که بین رهبری تحول آفرین و نگرش کاری با عملکرد شغلی کارکنان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. هم چنین سهم هر یک از مؤلفه های رهبری تحول آفرین و نگرش کاری در پیش بینی عملکرد شغلی کارکنان متفاوت است. نتیجه گیری : رهبری تحول آفرین و نگرش کاری بر عملکرد شغلی کارکنان تاثیر دارد و مؤلفه های رهبری تحول آفرین و نگرش کاری می توانند  عملکرد شغلی کارکنان را پیش بینی نمایند.  
۳.

بررسی تاثیر ماهیت شغل بر خلاقیت کارکنان با توجه به نقش تعدیلگری جنسیت کارکنان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ماهیت شغل خلاقیت کارکنان خلاقیت سازمانی خلاقیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۷ تعداد دانلود : ۹۲
هدف:   هدف اصلی این تحقیق تعیین تاثیر ماهیت شغل بر خلاقیت کارکنان با توجه به نقش تعدیلگری جنسیت کارکنان در صندوق کارآفرینی صنایع دریایی استان مازندران بوده است روش: این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت و روش توصیفی پیمایشی می باشد. ابزار گردآوری داده ها سه پرسشنامه استاندارد؛ ماهیت شغلی (بیکر، 1978)، پرسشنامه خلاقیت فردی (کواله و و همکاران، 2011) و پرسشنامه خلاقیت سازمانی (فتحی، 1392) بود. جامعه آماری این تحقیق شامل کارکنان در صندوق کارآفرینی صنایع دریایی استان مازندران که بالغ بر 93 نفر می باشند که تعداد 75 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب و بین آنها پرسشنامه توزیع گردید. برای آزمون فرضیات از آزمون رگرسیون و پیرسون استفاده شد.   یافته ها: ابعاد مختلف ماهیت شغل تاثیر معناداری بر خلاقیت کارکنان در صندوق کارآفرینی صنایع دریایی استان مازندران دارد و خلاقیت فردی تاثیر معنا داری بر خلاقیت سازمانی دارد. همچنین نتیجه نشان داد که جنسیت تاثیر تمامی ابعاد ماهیت شغل بر خلاقیت فردی کارکنان را تعدیل می کند، بطوریکه تاثیر خوداستقلالی و چالش های شغلی بر خلاقیت فردی کارکنان در زنان بیشتر از مردان بوده و تاثیر ارزش کار، بازخورد شغلی، ابزار شغلی و فرصت های شغلی بر خلاقیت فردی کارکنان در مردان بیشتر از زنان بوده است. نتیجه گیری: درصورتیکه تمامی ابعاد ماهیت شغل از جمله ارزش کار، خود استقلالی، بازخورد، ابزار شغلی، فرصت های شغلی و چالش های شغلی بهبود یابند، شاهد افزایش خلاقیت فردی کارکنان و سازمان خواهیم بود که با توجه نه نقش تعدیلگر جنسیت، این تاثیرات در زنان و مردان متفاوت می باشد.
۴.

تأثیر رهبری اخلاقی، حمایت سازمانی ادراک شده و توانمندسازی روان شناختی بر موفقیت شغلی کارکنان (مورد مطالعه: دانشگاه علوم دریایی امام خمینی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: رهبری اخلاقی حمایت سازمانی ادراک شده توانمندسازی روان شناختی موفقیت شغلی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۶ تعداد دانلود : ۹۱
هدف: هدف تحقیق حاضر بررسی تأثیر رهبری اخلاقی، حمایت سازمانی ادراک شده و توانمندسازی روان شناختی بر موفقیت شغلی کارکنان دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره) بوده است. روش: این تحقیق بر مبنای هدف از نوع کاربردی و ازنظر روش از نوع توصیفی-پیمایشی بوده است. جامعه آماری پژوهش 385 نفر از کارکنان دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره) در سال 1398 تشکیل گردیده است. حجم نمونه با استفاده از جدول کرجسی و مورگان 191 نفر تعیین و از طریق نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب گردیده اند. داده های تحقیق به وسیله پرسشنامه های رهبری اخلاقی برون و همکاران(2005)، حمایت سازمانی ادراک شده ایزنبرگ و همکاران (1986)، توانمندسازی روان شناختی اسپریتزر و مشیرا(1999) و موفقیت شغلی ویلیام و اندرسون (1991) جمع آوری گردید و پایایی آنان با محاسبه آلفای کرونباخ به ترتیب 84/0، 76/0، 91/0 و 90/0 تائید شد. تجزیه وتحلیل داده های جمع آوری شده به وسیله نرم افزار آماری smart pls انجام پذیرفت. یافته ها: تحلیل داده های آماری حاکی از آن است که میزان تأثیر رهبری اخلاقی بر موفقیت شغلی کارکنان برابر 57/0، حمایت سازمانی ادراک شده بر موفقیت شغلی کارکنان برابر 76/0، توانمندسازی روان شناختی و موفقیت شغلی کارکنان برابر 70/0، رهبری اخلاقی بر حمایت سازمانی ادراک شده برابر 69/0، رهبری اخلاقی بر توانمندسازی روان شناختی 59/0 و حمایت سازمانی ادراک شده بر توانمندسازی روان شناختی برابر 57/0 می باشد. همچنین تأثیر رهبری اخلاقی از مسیر حمایت سازمانی ادراک شده و توانمندسازی روان شناختی بر موفقیت شغلی کارکنان به ترتیب 43/0 و 40/0 می باشد. تأثیر حمایت سازمانی ادراک شده از مسیر توانمندسازی روان شناختی بر موفقیت شغلی کارکنان 54/0 می باشد. نتیجه گیری: رهبری اخلاقی به طور مستقیم و همچنین به صورت غیرمستقیم از مسیر حمایت سازمانی ادراک شده و توانمندسازی روان شناختی بر موفقیت شغلی کارکنان تأثیرگذار می باشد. حمایت سازمانی ادراک شده به طور مستقیم و به صورت غیرمستقیم از طریق توانمندسازی روان شناختی بر موفقیت شغلی کارکنان تأثیرگذار است. توانمندسازی روان شناختی نیز به صورت مستقیم بر موفقیت شغلی کارکنان تأثیرگذار است.
۵.

تأثیر شبکه اجتماعی اینستاگرام بر ابعاد سبک زندگی کارکنان نظامی (مورد مطالعه: یکی از شهرک های نظامی نداجا)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: شبکه اجتماعی خانواده اینستاگرام سبک زندگی کارکنان نظامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۶ تعداد دانلود : ۸۸
هدف: ورود فناوری های جدید به زندگی انسان، در هر عصر و دوره ای بر زندگی فردی و به تبع آن بر فرهنگ عمومی و تمام مظاهر زندگی اجتماعی از اقتصاد و سیاست و خانواده تأثیرگذار بوده است. فناوری به همان اندازه که تأثیر مثبت در زندگی ما دارد، می تواند تأثیر منفی هم داشته باشد. البته استفاده ی زیاد از حد از فناوری بیش از همه ممکن است که در سبک زندگی ما تأثیرگذار باشد. در این راستا هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تأثیر شبکه اجتماعی اینستاگرام بر ابعاد سبک زندگی کارکنان نظامی (مطالعه موردی: یکی از شهرک های نظامی نداجا) اشت. روش: تحقیق حاضر به لحاظ هدف، کاربردی است و ماهیت توصیفی- تحلیلی دارد. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل فرماندهان، مسئولین و کارکنان ستاد تهران نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران به همراه خانواده هایشان بودند. روش نمونه گیری در پژوهش حاضر نمونه گیری تصادفی ساده بود. جهت تعیین حجم نمونه در مرحله پیش آزمون تعداد پانزده پرسشنامه به طور آزمایشی موردبررسی قرار گرفت که پس از اطمینان از پایایی پرسشنامه، حجم نمونه با توجه به فرمول کوکران 40 نفر تعیین گردید. مهم ترین ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته بود و روایی آن توسط متخصصان تائید و پایایی آن با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ برای 83 /0 بود. یافته ها: نتایج رگرسیون گام به گام بیانگر تأثیر مستقیم اینستاگرام بر هر چهار بعد مذهبی، سیاسی، اقتصادی و خانواده بود؛ و در گام اول بعد خانواده بیشترین تأثیر را پذیرفت و پس ازآن بعد سیاسی، مذهبی و اقتصادی به ترتیب تأثیر پذیرفتند. نتیجه گیری: بر اساس نتایج به دست آمده از این پژوهش شبکه اجتماعی اینستاگرام بر هر چهار بعد سبک زندگی کارکنان مؤثر بوده و بیشترین تأثیر این شبکه بر بعد خانواده بود که درنهایت هم راستا با این نتیجه راهکارهایی نیز ارائه گردید.
۶.

تأثیر منبع یابی راهبردی و سیستم تدارکات الکترونیکی بر عملکرد سازمان؛ با نقش تعدیل گری عامل آشفتگی بازار(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: منبع یابی استراتژیک خرید الکترونیکی عملکرد سازمان تدارکات الکترونیکی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۶ تعداد دانلود : ۸۵
هدف : صاحب نظران برآنند که حفظ و توسعه مزیت رقابتی خود منجر به عملکرد مطلوب می شود چراکه مزیت های مبتن ی ب ر منابع و قابلیت های درونی سازمان ها همانند تکنیک منبع یابی راهبردی و تدارکات الکترونیکی بهتر از فرصت های محیطی می توانند موقعیت رقابتی سازمان ها را ایجاد و عملکرد را بهبود بخشد لذا در این پژوهش هدف تعیین تأثیر منبع یابی راهبردی و استفاده از سیستم تدارکات الکترونیکی بر عملکرد سازمان بوده است. روش : تحقیق حاضر از حیث هدف، کاربردی بوده و ازنظر روش جمع آوری اطلاعات، توصیفی_همبستگی بوده است. جامعه آماری؛ شامل 455 نفر از مدیران ارشد شرکت های تولیدی شهرک های صنعتی شهرستان بندر عباس بوده و حجم نمونه با استفاده از نمونه گیری تصادفی ساده و فرمول کوکران 208 بوده است، ابزار جمع آوری اطلاعات، شامل 4 پرسشنامه عملکرد سازمان، منبع یابی راهبردی، تدارکات الکترونیک و عوامل محیطی بوده و تحلیل داده ها کمی با آمار توص یفی و آم ار اس تنباطی (معادلات ساختاری) صورت گرفته است. یافته ها: حاکی از آن است که منبع یابی راهبردی و تدارکات الکترونیکی بر عملکرد سازمان تأثیر مثبت و معناداری داشته و نیز سیستم تدارکات الکترونیکی بر منبع یابی راهبردی تأثیر مثبت و معناداری دارد و «درجه آشفتگی بازار» به عنوان عامل محیطی تأثیر منبع یابی راهبردی و تدارکات الکترونیکی را بر عملکرد شرکت تعدیل می کند. نتیجه گیری: به کارگیری تکنیک و فناوری های نوین مثل؛ منبع یابی راهبردی و تدارکات الکترونیک سطح عملکرد مالی، عملکرد عملیاتی و عملکرد زنجیره تامین سازمان را بهبود خواهد بخشید.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۴