مطالعات علوم مدیریت دریایی

مطالعات علوم مدیریت دریایی

مطالعات علوم مدیریت دریایی دوره 2 تابستان 1400 شماره 2 (پیاپی 4) (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

نقش اقدامات کنترلی دریابانی در ساماندهی شناورهای فاقد هویت (مورد مطالعه: پایگاه دریابانی بوشهر)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اقدامات کنترلی ساماندهی شناورهای فاقد هویت منابع و تجهیزات پایگاه دریابانی بوشهر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۴ تعداد دانلود : ۱۰۷
هدف: فعالیت رو به تزاید شناورهای بدون هویت، به معضل بزرگی برای متولیان تأمین امنیت استان بوشهر تبدیل شده است. برای برون رفت از این معضل در سال های اخیر طرح جامع ساماندهی قایق های بی هویت از سوی وزارت کشور به سازمان های ذیربط از جمله فرماندهی مرزبانی ناجا ابلاغ شد که تحقیق پیش روی با هدف بررسی نقش اقدامات کنترلی دریابانی بوشهر در ساماندهی شناورهای فاقد هویت انجام شد. روش: پژوهش ازنظر هدف کاربردی است و با روش دلفی انجام شد. جامعه آماری فرماندهان و مدیران (سطوح عالی و میانی) دریابانی استان بوشهر بودند که بر اساس برآورد اولیه تعداد اینان 27 نفر تعیین شد. جامعه نمونه تحقیق بر اساس قاعده اشتهار 14 نفر تعیین شدند. روش نمونه گیری، «هدفمند یا گزینشی» بود. ابزار گردآوری داده ها در مرحله اول دلفی پرسشنامه نیمه ساختارمند و در مرحله دوم و سوم پرسشنامه بسته با طیف بندی 5 گزینه ای لیکرت بود. روایی و پایایی تحقیق با روش های متقن علمی انجام گرفت و برای تجزیه وتحلیل داده های جمع آوری شده از پرسشنامه ها از نرم افزار اس.پی.اس.اس و آزمون کندال استفاده شد. یافته ها: رتبه بندی هر یک از اقدامات نشان داد؛ اقدامات مرتبط با اطلاعات در رتبه اول، منابع و تجهیزات در رتبه دوم؛ مدیریت در رتبه سوم و نظارت در رتبه چهارم قرار دارند. همچنین از بین مولفه های احصاء شده، «شناسایی و رصد کارگاه های ساخت شناورهای فاقد هویت» در اولویت اول اهمیت؛ «شناسایی مراکز تعمیر شناورهای فاقد هویت» در اولویت دوم؛ «رصد و شناسایی محل های پهلوگیری شناورها» در اولویت سوم؛ «رصد و شناسایی محل های فعالیت شناورهای فاقد هویت» در اولویت چهارم و «تأمین تجهیزات موردنیاز سازمانی (شناور و ...) » در اولویت پنجم اهمیت قرار داشته است. نتیجه گیری: اقدامات کنترلی دریابانی بوشهر در ساماندهی شناورهای فاقد هویت می بایست ممزوج و تلفیقی از اقدامات اطلاعاتی، مدیریتی و نظارتی با پشتیبانی در حوزه تقویت منابع و امکانات و تجهیزات باشد. چراکه هر سازمانی برای حرکت مداوم و متعالی برای تحقق اهداف و دست یافتن به چشم انداز مطلوب سازمانی مستلزم تلاش متوازن و متناسب است و توجه به یک بعد بدون در نظر گرفتن ابعاد دیگر نمی تواند ترقی و پیشرفت سازمان را در پی داشته باشد. کلید واژه ها: اقدامات کنترلی، ساماندهی، شناورهای فاقد هویت، منابع و تجهیزات، پایگاه دریابانی بوشهر.
۲.

شناسایی عوامل مؤثر بر نظام نوآوری در سازمان های نظامی (مورد مطالعه: ارتش جمهوری اسلامی ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: خلاقیت نوآوری نظام نوآوری ارتش جمهوری اسلامی ایران راهبرد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۰ تعداد دانلود : ۱۹۹
هدف : تحقیق حاضر با هدف شناسایی عوامل مؤثر بر خلاقیت و نوآوری در سازمان های نظامی انجام شده است.  این مقاله ضمن حل مسئله مبتلا به سازمان مورد مطالعه  تولید دانش و ادبیات توسعه ای قابل تعمیم برای سازمان های مشابه نیز خواهد داشت. روش : این پژوهش از نظر «ماهیت و اهداف» از نوع تحقیقات «توسعه ای- کاربردی» است؛ روش این پژوهش مبتنی بر «روش کیفی» با استفاده از راهبرد نظریه «داده بنیاد» است.  بر همین اساس  عوامل و مقوله های مؤثر بر خلاقیت و نوآوری مطابق مدل مفهومی پژوهش و با استفاده از کدگذاری محوری استخراج شد. یافته ها : 5 عامل از عوامل مؤثر بر خلاقیت و نوآوری در آجا شامل: «عوامل محیط ملّی»(محیط اقتصادی  مشوق های ملّی نوآوری)  «ورودی ها» (وجود تحول و نوآوری در اندیشه مقام معظم رهبری (مدظله العالی)  اسناد بالادستی  بهره برداری از کشورهای توسعه یافته  کسب دانش از سازمان های داخل کشور  تولید دانش درون سازمانی)  «فرآیندها»(فرآیند انتقال نوآوری از بیرون  فرآیند انتقال نوآوری از درون)  «خروجی ها»(نوآوری در ساختار  نوآوری در آموزش  نوآوری در پژوهش  نوآوری در سرمایه انسانی  نوآوری در فناوری و نظامات  نوآوری در تجهیزات) و «عوامل توانمندساز»(زیرساخت های دانشی  آموزش نوآوری  منابع مالی نوآوری  فرهنگ نوآوری اسلامی- ایرانی) مشخص گردید. نتیجه گیری : با شناسایی ابعاد و مؤلفه های تأثیرگذار بر خلاقیت و نوآوری در ارتش جمهوری اسلامی ایران  همچنین تأکید بر بیانات و تدابیر فرمانده معظم کل قوا (مدظله العالی) و وجود اسناد بالادستی در حوزه خلاقیت و نوآوری به منظور از بین بردن نقاط ضعف و افزایش کارایی و اثربخشی کارکنان  ضروری است یک نظام نوآوری سازمانی در آجا تدوین گردد.  
۳.

تأثیر منبع یابی راهبردی بر پایداری زنجیره تامین نظامی با رویکرد نوآوری باز (موردمطالعه نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: منبع یابی راهبردی لجستیک نظامی نوآوری باز پایداری زنجیره تامین

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۶ تعداد دانلود : ۱۳۶
هدف: در عصر حاضر سازمانهای موفق به دنبال کسب مزیت رقابتی پایدار می باشند و صاحبنظران مدیریت تامین منابع سازمانی به منظور حداکثر نمودن سودآوری و رفاه اجتماعی و در عین حال حداقل نمودن تأثیرات زیست محیطی در فرایندهای لجستیک و زنجیره تامین، رویکرد ایجاد پایداری در عملیات تامین را برگزیدند، ارتش ج.ا.ا نیز به منظور تقویت سیستم لجستیکی و پشتیبانی رزمی خود ناگزیر به اتخاذ رویکردهای نوآورانه می باشد. لذا هدف اصلی این پژوهش بررسی تاثیر کاربرد نوآوری باز و تکنیک منبع یابی راهبردی در پایداری زنجیره تامین نظامی می باشد. روش: تحقیق حاضر از حیث هدف کاربردی و از نظر روش جمع آوری اطلاعات توصیفی-پیمایشی و از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کارشناسان ارشد شاغل در مبادی لجستیکی نداجا به تعداد 82 نفر می باشد برای جمع آوری اطلاعات از ابزار پرسشنامه شامل 3 پرسشنامه منبع یابی راهبردی، پایداری زنجیره تامین و نوآوری باز استفاده شد، روایی آن بر اساس روایی صوری و روایی محتوا مورد تأیید قرار گرفت و پایایی آن ها بر اساس آلفای کرونباخ، برابر با 87/0 (منبع یابی راهبردی)، 91/0 (پایداری زنجیره تامین) و 99/0 (نوآوری باز) می باشد. تحلیل داده ها کمی در بخش آمار توص یفی با استفاده از نرم افزار SPSS و EXLE و آم ار اس تنباطی با روش معادلات ساختاری و رویکرد حداقل مربعات جزئی و بوسیله از نرم افزار Smart PLS.3 انجام شد. روایی و پایایی سازه نیز در حد مناسب ارزیابی گردید. یافته ها: حاکی از آن است که منبع یابی راهبردی بر پایداری زنجیره تامین و نوآوری باز تاثیر مثبت و معنا داری دارد و نیز نوآوری باز بر پایداری زنجیره تامین تاثیر مثبت و معنا داری دارد.
۴.

اثرات مربی گری بر فلات زدگی شغلی و تمایل به ترک خدمت پرستاران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مربیگری قصد ترک خدمت فلات زدگی شغلی انتقال دانش

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۶ تعداد دانلود : ۱۸۴
هدف: اهمیت انتقال دانش تجربی به سایر همکاران دغدغه ای است که از ادوار گذشته تا به امروز در نظر مدیران سازمانی بوده است. تجربه افراد موفق نشان داده است که روابط مربیگری به دلیل انجام کار در کنار افراد باتجربه تاثیر بسزایی بر عملکرد افراد داشته است. هدف از بررسی این پژوهش اثرات مربیگری بر فلات زدگی شغلی و تمایل به ترک خدمت کارکنان می باشد. روش کار: پژوهش حاضر در حوزه رفتار سازمانی و منابع انسانی قرار دارد ازلحاظ هدف توصیفی- پیمایشی و ازنظر نتیجه کاربردی با رویکردی کمی می باشد. جامعه آماری کلیه پرستاران در بیمارستان خاتم الانبیاء نیرودریایی بوشهر می باشد. با توجه به برآورد حجم نمونه از طریق جدول مورگان، تعداد 118 پرستار که به روش تصادفی ساده انتخاب شدند، مورد بررسی قرار گرفتند. ابزار گرد آوری داده ها پرسشنامه و جهت تحلیل داده ها از نرم افزارهای اس پی اس اس، پی ال اس برای آزمون های آماری توصیفی و استنباطی بهره گرفته شد. یافته ها: میزان میانگین واریانس استخراج شده 5/0 و آلفای کرونباخ 7/0 برای تمامی سازه ها صدق می کند که نشان می دهد روایی و پایایی مورد تایید برای تمامی سازه ها می باشد. برازش مدل ساختاری با استفاده از ضرایب تی نشان داد که از 96/1 بالاتر است و فرضیه های پژوهش مورد تایید قرار گرفته اند. نتیجه گیری: نتایج تحقیق حاکی از آن است که مربیگری تاثیر منفی و معناداری بر فلات زدگی شغلی و قصد ترک خدمت دارد. همچنین فلات زدگی شغلی رابطه مثبت و معناداری با قصد ترک خدمت دارد.
۵.

تحلیل نقش مدیریت زنجیره تأمین بر ارزیابی عملکرد و سنجش کارایی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مدیریت زنجیره تأمین ارزیابی عملکرد سنجش کارایی فروشگاه های زنجیره ای اتکا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۹ تعداد دانلود : ۹۴
هدف : برای شرکت های امروزی که در محیط های پیچیده و متغیر فعالیت می کنند، مدیریت بهینه زنجیره تأمین به گونه ای که باعث بهبود روزافزون عملکردشان شود، اهمیت حیاتی دارد. از این رو هدف از پژوهش حاضر، تحلیل نقش مدیریت زنجیره تامین جهت ارزیابی عملکرد و سنجش کارایی می باشد. روش : پژوهش حاضر از نظر روش جزء مطالعات توصیفی _ همبستگی و از نظر هدف، از نوع کاربردی می باشد. برای گردآوری اطلاعات از پرسش نامه محقق ساخته استفاده شد. جامعه آماری این پژوهش را شعبه های فروشگاه های زنجیره ای اتکا تشکیل می دهند که از بین آن ها تعداد 50 شعبه بعنوان نمونه انتخاب گردید و همچنین برای تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS استفاده شد. یافته ها :یافته های پژوهش نشان دهنده ی تاثیر معنی دار همسویی استراتژی کسب وکار، همسویی نیازهای مشتری، همسویی جایگاه قدرت نفوذ و سازگاری و قابل تغییر بودن بر ارزیابی عملکرد و سنجش کارایی زنجیره تامین می باشد. نتیجه گیری : با بهبود مدیریت زنجیره تأمین (بهبود همسویی استراتژی کسب وکار، همسویی با نیازهای مشتری، همسویی جایگاه قدرت نفوذ و سازگاری و قابل تغییر بودن ) در شعبه های فروشگاه های زنجیره ای اتکا، باعث بهبود کارایی و عملکرد این واحدها می شود.
۶.

ارزیابی عوامل مؤثر جهت مدیریت بحران در سوانح مربوط به حمل ونقل دریایی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مدیریت بحران حمل ونقل دریایی روش های آماری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۳ تعداد دانلود : ۱۱۴
هدف: مدیریت بحران یک بخش اساسی از مدیریت استراتژیک پروژه های مربوط به حمل و نقل دریایی است که هر سازمانی در طول حیات خود بارها بعلت شکل گیری بحران های گوناگون مجبور به فراگیری فنون و مهارتهای آن می باشد بر این اساس پژوهش حاضر با هدف  ارزیابی عوامل مؤثر بر مدیریت بحران در سوانح مربوط به حمل ونقل دریایی ایران انجام شد. روش: این تحقیق بر مبنای هدف از نوع کاربردی و ازنظر روش از نوع توصیفی-پیمایشی می باشد. جامعه آماری متشکل از تعداد 80 فروند شناور در مناطق بندرعباس، چابهار، بوشهر، بندر امام خمینی  و 10 شرکت از شرکت های فعال در حوزه حمل ونقل دریایی است. تعداد 80 نفر جهت پاسخ دهی به پرسشنامه با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند.  برای تجزیه وتحلیل داده ها از آمار توصیفی، آمار استنباطی و آزمون فریدمن با نرم افزار SPSS نسخه 20 استفاده شد. ابزارگردآوری داده ها پرسشنامه است که پایایی آن بر مبنای آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی،  و روایی آن بر اساس روایی همگرا و صوری مورد تایید قرار گرفت. روش تحلیل داده ها توسط آزمونt  و رگرسیون چند متغییره انجام شد. یافته ها: تحلیل داده های آماری حاکی از آن است که یافته ها نشان داد که بیش از 80% پاسخ دهندگان در جامعه آماری تأثیر مؤلفه نرم افزاری، سخت افزاری، محیطی، عنصر انسانی و زیست افزاری بر بروز سوانح دریایی را تائید نموده اند.  نتیجه گیری: نتایج تحقیق نشان می دهد که عوامل نرم افزاری، سخت افزاری، زیست افزاری و محیطی قابلیت پیش بینی میزان مدیریت بحران در سوانح مربوط به حمل ونقل دریایی را دارند.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۴