احسان سلیمانی

احسان سلیمانی

مدرک تحصیلی: دانشجوی دکتری TEFL، دانشگاه تهران

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۵ مورد از کل ۵ مورد.
۱.

تأثیر منبع یابی راهبردی بر پایداری زنجیره تامین نظامی با رویکرد نوآوری باز (موردمطالعه نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران)

تعداد بازدید : ۱۸۵ تعداد دانلود : ۶۳
هدف: در عصر حاضر سازمانهای موفق به دنبال کسب مزیت رقابتی پایدار می باشند و صاحبنظران مدیریت تامین منابع سازمانی به منظور حداکثر نمودن سودآوری و رفاه اجتماعی و در عین حال حداقل نمودن تأثیرات زیست محیطی در فرایندهای لجستیک و زنجیره تامین، رویکرد ایجاد پایداری در عملیات تامین را برگزیدند، ارتش ج.ا.ا نیز به منظور تقویت سیستم لجستیکی و پشتیبانی رزمی خود ناگزیر به اتخاذ رویکردهای نوآورانه می باشد. لذا هدف اصلی این پژوهش بررسی تاثیر کاربرد نوآوری باز و تکنیک منبع یابی راهبردی در پایداری زنجیره تامین نظامی می باشد. روش: تحقیق حاضر از حیث هدف کاربردی و از نظر روش جمع آوری اطلاعات توصیفی-پیمایشی و از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کارشناسان ارشد شاغل در مبادی لجستیکی نداجا به تعداد 82 نفر می باشد برای جمع آوری اطلاعات از ابزار پرسشنامه شامل 3 پرسشنامه منبع یابی راهبردی، پایداری زنجیره تامین و نوآوری باز استفاده شد، روایی آن بر اساس روایی صوری و روایی محتوا مورد تأیید قرار گرفت و پایایی آن ها بر اساس آلفای کرونباخ، برابر با 87/0 (منبع یابی راهبردی)، 91/0 (پایداری زنجیره تامین) و 99/0 (نوآوری باز) می باشد. تحلیل داده ها کمی در بخش آمار توص یفی با استفاده از نرم افزار SPSS و EXLE و آم ار اس تنباطی با روش معادلات ساختاری و رویکرد حداقل مربعات جزئی و بوسیله از نرم افزار Smart PLS.3 انجام شد. روایی و پایایی سازه نیز در حد مناسب ارزیابی گردید. یافته ها: حاکی از آن است که منبع یابی راهبردی بر پایداری زنجیره تامین و نوآوری باز تاثیر مثبت و معنا داری دارد و نیز نوآوری باز بر پایداری زنجیره تامین تاثیر مثبت و معنا داری دارد.
۲.

تأثیر منبع یابی راهبردی و سیستم تدارکات الکترونیکی بر عملکرد سازمان؛ با نقش تعدیل گری عامل آشفتگی بازار

تعداد بازدید : ۱۹۴ تعداد دانلود : ۲۹
هدف : صاحب نظران برآنند که حفظ و توسعه مزیت رقابتی خود منجر به عملکرد مطلوب می شود چراکه مزیت های مبتن ی ب ر منابع و قابلیت های درونی سازمان ها همانند تکنیک منبع یابی راهبردی و تدارکات الکترونیکی بهتر از فرصت های محیطی می توانند موقعیت رقابتی سازمان ها را ایجاد و عملکرد را بهبود بخشد لذا در این پژوهش هدف تعیین تأثیر منبع یابی راهبردی و استفاده از سیستم تدارکات الکترونیکی بر عملکرد سازمان بوده است. روش : تحقیق حاضر از حیث هدف، کاربردی بوده و ازنظر روش جمع آوری اطلاعات، توصیفی_همبستگی بوده است. جامعه آماری؛ شامل 455 نفر از مدیران ارشد شرکت های تولیدی شهرک های صنعتی شهرستان بندر عباس بوده و حجم نمونه با استفاده از نمونه گیری تصادفی ساده و فرمول کوکران 208 بوده است، ابزار جمع آوری اطلاعات، شامل 4 پرسشنامه عملکرد سازمان، منبع یابی راهبردی، تدارکات الکترونیک و عوامل محیطی بوده و تحلیل داده ها کمی با آمار توص یفی و آم ار اس تنباطی (معادلات ساختاری) صورت گرفته است. یافته ها: حاکی از آن است که منبع یابی راهبردی و تدارکات الکترونیکی بر عملکرد سازمان تأثیر مثبت و معناداری داشته و نیز سیستم تدارکات الکترونیکی بر منبع یابی راهبردی تأثیر مثبت و معناداری دارد و «درجه آشفتگی بازار» به عنوان عامل محیطی تأثیر منبع یابی راهبردی و تدارکات الکترونیکی را بر عملکرد شرکت تعدیل می کند. نتیجه گیری: به کارگیری تکنیک و فناوری های نوین مثل؛ منبع یابی راهبردی و تدارکات الکترونیک سطح عملکرد مالی، عملکرد عملیاتی و عملکرد زنجیره تامین سازمان را بهبود خواهد بخشید.
۳.

بررسی تاثیر استفاده از منبع یابی راهبردی و سیستم تدارکات الکترونیکی بر عملکرد سازمان با نقش تعدیل گری عوامل محیطی (مورد مطالعه: شرکتهای تولیدی بندر عباس)

تعداد بازدید : ۲۴۹ تعداد دانلود : ۴۷۰
در دهه های اخیر پی برده شد كه مسیر دستیابی به مزیت رقابتی از زنجیره ت أمین م ی گ ذرد و حفظ و توسعه مزیت رقابتی خود منجر به عملكرد مطلوبتر می شود چرا که مزیت های مبتن ی ب ر منابع(رویکرد منبع محور( RBV)و قابلیت های درونی سازمانها (تئوری قابلیت پویا ) بهتر از فرصتهای محیطی می توانند موقعیت رقابتی سازمانها را تعیین و در بهبود عملکرد به مدیران کمک می کند. در این میان استفاده از استراتژی منبع یابی و خرید الکترونیک (تدارکات الکترونیک)، از رویکردها و ابزارهای جدید می باشند که برای واکنش در مقابل محیط های کسب و کار پویا در نظر گرفته می شود. دراین پژوهش هدف اصلی تعیین وجود تاثیر منبع یابی راهبردی و استفاده ازسیستم تدارکات الکترونیکی بر عملکرد سازمان با نقش تعدیلگری عوامل محیطی.تحقیق حاضر از حیث هدف، کاربردی بوده و از نظر روش جمع آوری اطلاعات؛ توصیفی–پیمایشی و از نوع همبستگی می باشد.جامعه آماری؛ مدیران ارشد شرکت های تولیدی، شهرک های صنعتی شهرستان بندر عباس شامل 258 شرکت می باشد و برای جمع آوری اطلاعات و داده های از پرسشنامه استفاده شد.یافته ها حاکی از آن است که1- منبع یابی راهبردی بر عملکرد شرکت تاثیر مثبت و معناداری دارد2- تدارکات الکترونیکی بر عملکرد شرکت تاثیر مثبت و معناداری دارد، 3-سیستم تدارکات الکترونیکی بر منبع یابی راهبردی تاثیر مثبت و معناداری دارد،4-"درجه آشفتگی بازار"بعنوان عامل محیطی تاثیر منبع یابی راهبردی و تدارکات الکترونیکی بر عملکرد شرکت را تعدیل می کند.
۴.

چالش ها و موانع پیاده سازی مدیریت دانش در نیروهای مسلح و ارائه راهکار

تعداد بازدید : ۱۰۶۸ تعداد دانلود : ۴۶۲
تحقق مدیریت دانش، در نیرو های مسلح که طلایه داران حفظ امنیت و آرامش در هر کشوری می باشند،گذشته از افزایش بهره وری در آنها ،مسیر توسعه را برای سازمان های نظامی و انتظامی به عنوان یک سازمان دانش محور هموار می گرداند. هدف این تحقیق ایجاد یک دید جامع در خصوص چالش ها و موانع استقرار مدیریت دانش در نیروهای مسلح و ارائه راهکار هایی جهت بهبود آنها به عنوان پیش نیازی برای رسیدن به اهداف دانش محوری در سطح این سازمانها می باشد.پژوهش حاضر از نوع مروری بوده که با روش کتابخانه ای و بررسی تحقیقات پیشین در حوزه نیروهای مسلح و سازمان های دولتی انجام گرفته است.یافته های تحقیقات نشان می دهد که سازمانهای نظامی و انتظامی علاوه برموانع وچالش های عمومی که سایر ارگان های دولتی با آن دست به گریبان هستند،دارای محدودیت های منحصر به فردی می باشد.و راه کار های ارائه شده حاکی از این است که با لحاظ نمودن مدیریت دانش در ساختار سازمانی وپیش بینی مدیر ارشد دانش در آن و بستر سازی فرهنگی درخصوص اشتراک گذاری دانش کارکنان و ایجاد هیئت های اندیشه ورز بعنوان یک بازوی کمکی، عمده مشکلات پیاده سازی مدیریت دانش در نیرو های مسلح برطرف گردد.
۵.

تبیین نظام مقابله با جنگ نرم و اصول حاکم بر افسران جنگ نرم

تعداد بازدید : ۳۴۶ تعداد دانلود : ۴۲۲
با پیروزی انقلاب اسلامی، دنیای استکبار که به یکباره با گفتمانی جدید و بی سابقه مواجه شده بود به انواع و اقسام روش ها برای متوقف کردن سیر حرکت رو به رشد آن، اقدام ورزید. پس از آن بود که در حمایتی بین المللی طولانی ترین جنگ قرن بیستم را علیه انقلاب اسلامی به راه انداختند، اما در پایان این جنگ سخت، نهال انقلاب ایران به درختی تناور تبدیل شد که از این پس روش های نرم برای رویارویی با آن در پیش گرفته شد. این مقاله در ابتدا ضرورت و لزوم دشمن شناسی را مطرح نموده و سپس به بیان تغییر رویکرد دشمنان ایران از برخورد سخت به جنگ نرم پرداخته و در نهایت در راستای تبیین نظام مقابله با جنگ نرم با توجه به اندیشه سیاسی امام خامنه ای(مدظله )، دکترین جنگ نرم و محورهایی از اصول حاکم بر فرماندهان، افسران و سربازان جنگ نرم را برای پیکار در این عرصه مورد ملاحظه قرار می دهد و با توجه به نقطه نظرات صاحب نظران، به مرور الگوی مفهومی این تقابل می پردازد و پیشنهاداتی چون تشکیل شورای عالی جنگ نرم همانند تشکیل ستاد جنگ در زمان دفاع مقدس، ورود مجلس شورای اسلامی و قانون گذاری در این حوزه و تقویت هسته های فکری و علمی، جهادی و تشکیل هیئت های اندیشه ورز در سطوح مختلف کشور را مطرح می کند. این مقاله با شیوه پژوهشی توصیفی- تحلیلی تدوین شده و در گردآوری اطلاعات مورد نیاز از کتب و مقالات موجود در کتابخانه ها استفاده شده است.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان