آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۴

چکیده

هدف: هدف تحقیق حاضر بررسی تأثیر رهبری اخلاقی، حمایت سازمانی ادراک شده و توانمندسازی روان شناختی بر موفقیت شغلی کارکنان دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره) بوده است. روش: این تحقیق بر مبنای هدف از نوع کاربردی و ازنظر روش از نوع توصیفی-پیمایشی بوده است. جامعه آماری پژوهش 385 نفر از کارکنان دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره) در سال 1398 تشکیل گردیده است. حجم نمونه با استفاده از جدول کرجسی و مورگان 191 نفر تعیین و از طریق نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب گردیده اند. داده های تحقیق به وسیله پرسشنامه های رهبری اخلاقی برون و همکاران(2005)، حمایت سازمانی ادراک شده ایزنبرگ و همکاران (1986)، توانمندسازی روان شناختی اسپریتزر و مشیرا(1999) و موفقیت شغلی ویلیام و اندرسون (1991) جمع آوری گردید و پایایی آنان با محاسبه آلفای کرونباخ به ترتیب 84/0، 76/0، 91/0 و 90/0 تائید شد. تجزیه وتحلیل داده های جمع آوری شده به وسیله نرم افزار آماری smart pls انجام پذیرفت. یافته ها: تحلیل داده های آماری حاکی از آن است که میزان تأثیر رهبری اخلاقی بر موفقیت شغلی کارکنان برابر 57/0، حمایت سازمانی ادراک شده بر موفقیت شغلی کارکنان برابر 76/0، توانمندسازی روان شناختی و موفقیت شغلی کارکنان برابر 70/0، رهبری اخلاقی بر حمایت سازمانی ادراک شده برابر 69/0، رهبری اخلاقی بر توانمندسازی روان شناختی 59/0 و حمایت سازمانی ادراک شده بر توانمندسازی روان شناختی برابر 57/0 می باشد. همچنین تأثیر رهبری اخلاقی از مسیر حمایت سازمانی ادراک شده و توانمندسازی روان شناختی بر موفقیت شغلی کارکنان به ترتیب 43/0 و 40/0 می باشد. تأثیر حمایت سازمانی ادراک شده از مسیر توانمندسازی روان شناختی بر موفقیت شغلی کارکنان 54/0 می باشد. نتیجه گیری: رهبری اخلاقی به طور مستقیم و همچنین به صورت غیرمستقیم از مسیر حمایت سازمانی ادراک شده و توانمندسازی روان شناختی بر موفقیت شغلی کارکنان تأثیرگذار می باشد. حمایت سازمانی ادراک شده به طور مستقیم و به صورت غیرمستقیم از طریق توانمندسازی روان شناختی بر موفقیت شغلی کارکنان تأثیرگذار است. توانمندسازی روان شناختی نیز به صورت مستقیم بر موفقیت شغلی کارکنان تأثیرگذار است.

تبلیغات