مطالعات علوم مدیریت دریایی

مطالعات علوم مدیریت دریایی

مطالعات علوم مدیریت دریایی دوره 3 زمستان 1401 شماره 4 (پیاپی 10) (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

شناسایی مؤلفه ها و ابعاد مدل نوآوری و ارزش آفرینی در خط مشی های دفاعی مبتنی بر ارتقاء مشارکت کارکنان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مدل نوآوری ارزش آفرینی ارتقاء مشارکت کارکنان خط مشی های دفاعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲ تعداد دانلود : ۵۲
هدف: پژوهش حاضر با هدف شناسایی مؤلفه ها و ابعاد مدل نوآوری و ارزش آفرینی در خط مشی های دفاعی مبتنی بر ارتقاء مشارکت کارکنان صورت گرفته است.روش: این پژوهش از نظر طرح و از حیث گردآوری داده ها، توصیفی (پیمایشی) و از نظر هدف، کاربردی و توسعه ای و از منظر روش، کمّی و کیفی و به روش دلفی فازی انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش، فرماندهان، مدیران و کارشناسان ارتش جمهوری اسلامی ایران است و با بهره گیری از روش نمونه گیری گلوله برفی ، تعداد16 نفر ( ۶ خبره دانشگاهی و ۱۰ فرمانده) از افراد با تجربه و صاحب نظر درحوزه خط مشی های دفاعی انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها در بخش کیفی مطالعات کتابخانه ای و مصاحبه های نیمه ساختار یافته و در بخش کمی پرسشنامه محقق ساخته بود. یافته ها: در ادامه با مقوله بندی و دسته بندی معیارهای نهایی، تعداد 46 مؤلفه ها و 5 ابعاد حاصل گردید. در گام نهایی، با اجرای تکنیک دلفی فازی در 2 راند اقدام به غربالگری و اعتبارسنجی معیارهای گردید، به نحوی که در راند اول تعداد 6 معیاری حذف و در راند دوم هیچ معیاری حذف نشد که این خود نشانه ای برای پایان راندهای دلفی بوده است.نتایج: در این پژوهش نتایج نشان داد که مدل نوآوری و ارزش آفرینی در خط مشی های دفاعی مبتنی بر ارتقاء مشارکت کارکنان دارای 40 مؤلفه و 5 ابعاد است .
۲.

تحلیل اثرات اقتصادی تیم فوتبال نساجی بر صنعت گردشگری ساحلی استان مازندران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: توسعه اقتصادی گردشگری ساحلی فوتبال نساجی مازندران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲ تعداد دانلود : ۴۰
هدف: امروزه صنعت گردشگری به لحاظ درآمدزایی و تأثیر در رشد اقتصادی کشورها به یکی از مهم ترین صنایع در جهان تبدیل شده است. از این رو هدف از پژوهش حاضر، تحلیل اثرات اقتصادی تیم فوتبال نساجی بر صنعت گردشگری ساحلی استان مازندران می باشد.روش: پژوهش حاضر، به روش توصیفی- تحلیلی است که ازنظر هدف جزء پژوهش های کاربردی می باشد. جامعه ی آماری این پژوهش شامل سرپرستان، ورزشکاران، مربیان، کادر فنی و هواداران تیم های لیگ برتر فوتبال بودند و حجم نمونه آماری نیز به وسیله ی جدول مورگان اندازه گیری شد. برای این منظور پرسشنامه ای طراحی گردید و به وسیله ی آن هزینه های گردشگری ساحلی در هنگام برگزاری مسابقات فوتبال در استان مازندران از آن ها پرسیده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها نیز از نرم افزارهای Spss و Excel و با استفاده از تکنیک تاپسیس (TAPSIS) استفاده شد.یافته ها: نتایج پژوهش نشان داد که برگزاری مسابقات لیگ برتر فوتبال کشور در این استان باعث افزایش تعداد گردشگران ورزشی و ساحلی شده و همچنین بیشترین اثر اقتصادی برگزاری این مسابقات به ترتیب بر صنعت هتلداری، حمل نقل هوایی، حمل ونقل برون شهری، تغذیه، حمل نقل درون شهری، اجاره زمین های ورزشی، بازدید از سواحل و دریا، خرید سوغاتی، بازید از اماکن تاریخی، هزینه پزشکی درمانی و ... شده است.نتیجه گیری: با توجه به یافته های پژوهش به مسئولان پیشنهاد می شود با تأکید بر برنامه ریزی و حمایت از توسعه پایدار گردشگری ساحلی و گردشگری ورزشی به نوبه خود باعث افزایش گردشگران ساحلی و ورزشی در استان شده که می تواند به توسعه اقتصادی استان مازندران کمک کند.
۳.

بررسی وضعیت آموزش از دور دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش ج.ا. ایران با رویکرد آمیخته در شرایط پاندمی کووید 19(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: آموزش از دور دافوس آجا کووید- 19

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶ تعداد دانلود : ۵۲
هدف: پژوهش حاضر باهدف بررسی وضعیت آموزش از دور دافوس آجا در شرایط پاندمی کووید 19 صورت گرفته است.روش: این پژوهش ازنظر هدف کاربردی و ازنظر ماهیت توصیفی از نوع پیمایشی و از منظر روش به صورت کیفی و کمی انجام شده است. جامعه آماری پژوهش را 350 نفر از دانشجویان دافوس آجا تشکیل داده اند؛ در بخش کیفی از روش نمونه گیری هدف مند و در بخش کمی با استفاده از فرمول کوکران 183 نفر به عنوان نمونه انتخاب شده اند. ابزار جمع آوری داده ها، پرسش نامه محقق ساخته است که روایی آن از طریق مصاحبه با 20 نفر از متخصصان و خبرگان این حوزه مورد تأیید قرار گرفته و میزان پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ 86/0 به دست آمده است. به منظور تحلیل داده ها در بخش کیفی از روش کدگذاری داده بنیاد و برای تحلیل داده های کمی از تکنیک های تصمیم گیری چندمعیاره آنتروپی شانون و تاپسیس به منظور میانگین نظر خبرگان و اولویت بندی مؤلفه ها استفاده شده است. یافته ها: در کیفی نشان می دهد که 20 کدباز در 5 مؤلفه محوری؛ سودمندی، انگیزه، الزام و اجبار، نگرش و دسترسی به منابع برای آموزش ازدور در دافوس آجا در شرایط اپیدمی کووید 19 مؤثر هستند. همچنین یافته های بخش کمی نشان داد که مهم ترین مؤلفه های کارآمدسازی آموزش ازدور در این دوره، به ترتیب؛ امکان بازبینی و مرور مجدد دروس چالشی، نگرش مثبت به آموزش و یادگیری که منجر به ایدهپردازیهای کاربردی میگردد و ایجاد علاقه مندی به روش های نوین یادگیری هستند.نتایج: اجرای آموزش مجازی در دروسی که آموزش آن ملموس تر است و دانشجویان در یادگیری آن با چالش کمتری مواجه هستند، مفیدتر است.
۴.

شناسایی ابعاد و عناصررهبری برنامه درسی کوانتومی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: رهبری برنامه درسی رهبری کوانتومی ابعاد رهبری برنامه درسی کوانتومی عناصر رهبری برنامه درسی کوانتومی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷ تعداد دانلود : ۴۱
هدف: مقاله حاضر به شناسایی ابعاد و عناصر رهبری برنامه درسی کوانتومی اشاره دارد. انقلابی جدید که اساتید دانشگاه را به عنوان رهبران برنامه درسی کوانتومی در طراحی، اجرا و ارزشیابی برنامه درسی هدایت و راهنمایی می کند. روش: روش مطالعه پژوهش کیفی داده بنیاد با رهیافت سیستماتیک است و جامعه مورد مطالعه شامل 17 نفر از اساتید رشته علوم تربیتی و کارشناس مسئولان آموزشی دانشگاه فرهنگیان به عنوان خبرگان بوده و روش تجزیه و تحلیل داده ها مبتنی بر تحلیل مضمون (کدگذاری باز، محوری و انتخابی)است که به روش مصاحبه نیمه ساختارمند با خبرگان استفاده شد. فرآیند تجزیه و تحلیل داده های بدست آمده از مصاحبه با خبرگان با استفاده از نرم افزار مکس کیودا(2020) می باشد.یافته ها: رهبری برنامه درسی کوانتومی دارای دو عامل ابعاد و عناصر است؛ شرایط علی شامل برنامه ریزی در نظام آموزش عالی و ارزشیابی برنامه درسی کوانتومی است ؛ پیامدها شامل دوعامل یادگیری و توسعه حرفه ای استخراج شد و راهبرد نیز  عبارتند از:  مدیریتی، آموزش کاربردی، سازمان اجرایی؛ که در بستری  چون: محیطی، اقتصادی، علمی اجرایی می شود. در این خروجی موانعی نیز معرفی شد که شامل: فناورانه، آموزش متمرکز، سازمان ساختاریافته بود. با توجه به عوامل شناسایی شده، مدل داده بنیاد سیستماتیک با استفاده از نرم افزار مکس کیودا به نمایش درآمد. نتیجه گیری: اساتید دانشگاه به عنوان رهبران برنامه درسی کوانتومی در کاربرد و تغییر پارادایم برنامه درسی می توانند کلاس درس را میدان انرژی تصور کنند و جو حاکم در تبادل دانش، دنیای ناشناخته دیگری در این عصر نوین معرفی خواهد نمود.
۵.

ارائه الگوی فرایندی تدوین نظام مسائل آماد دفاعی به شیوه ی ابداعی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: نظام مسائل آماد و پشتیبانی دفاعی تعریف مسئله حل مسئله شبکه مسائل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۸ تعداد دانلود : ۸۵
هدف: با توجه به اهمیت نظام مسائل در نقشه جامع علمی دفاعی امنیتی جمهوری اسلامی ایران (داجا) از سویی و اهمیت این عامل در کشف و جهت دهی به فعالیت ها از دیگر سو، در این پژوهش به ارائه الگوی فرایندی و نوآورانه (مبتنی بر منطق دانش TRIZ) برای تدوین نظام مسائل آمادی در سازمان های ن.م پرداخته شده است.روش: پژوهش حاضر ازلحاظ هدف کاربردی و به لحاظ روش با شیوه تحلیل محتوای کیفی و مصاحبه نیمه ساختاریافته با خبرگان انجام شده است. پس از بررسی آخرین دستاوردهای علمی در حوزه تدوین شبکه مسائل در منابع معتبر علمی و با در نظر گرفتن شرایط و نیازهای بومی حوزه آماد و پشتیبانی سازمان های نیروهای مسلح، الگوی مفهومی و فرایندی برای تدوین گام به گام نظام مسائل آمادی ارائه شده است. به منظور ارتقای قابلیت کاربست الگو در میدان عمل، علاوه بر تشریح جزئیات بخش هایی از الگو که در فضای فارسی زبان، سابقه چندانی ندارد؛ در بخش پایانی، به تشریح نمونه هایی موردی از مسائل آمادی (با استفاده از نظرات خبرگان) و تدوین مدل های تضاد مسائل پرداخته شده است.  یافته ها: الگوی نهایی پژوهش، شامل چهار فاز عمده می باشد. این چهار فاز عبارت اند از: «آموزش و شناخت»، «ورودی ها و تشکیل بانک مسائل»، «پالایش و دسته بندی» و «ترسیم شبکه مسائل» می باشد که درنهایت الگوی پژوهش پس از تشکیل بانک مسائل، با ورود به فاز دوم در دودسته مسائل عادی و مسائل ابداعی قرار می گیرند و درنهایت اولویت بندی و تعیین روابط هر یک از این دودسته مسائل با الگوریتم پیشنهادی و تشریح شده در فاز سوم الگو سبب شکل گیری دودسته شبکه مسائل عادی و شبکه مسائل ابداعی آماد دفاعی می شوند که درمجموع نظام مسائل آمادی سازمان محسوب می شود.نتیجه گیری: با کاربست مسیر فرایندی الگوی ارائه شده در حوزه آماد و پشتیبانی سازمان های ن.م، نظام مسائل که از اساسی ترین مطالبات ستاد کل ن.م و زمینه ساز رشد و فعالیت هدفمند و هوشمندانه تر سازمان است، حاصل خواهد شد. تاکنون هیچ الگویی با ویژگی فرایندی و کاربردی در فضای فارسی زبان به صورت خاص برای تدوین نظام مسائل منتشرنشده است. لذا نوآوری اساسی پژوهش حاضر این است که این الگو (در جمیع شرایط و متغیرها) برای اولین بار و ویژه بخش آمادی ن.م ارائه شده است.
۶.

بررسی تاثیر توانمندسازی و جوکارتیمی بر رضایت کارکنان در موسسه خدمات رفاهی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: توانمندسازی کارتیمی خوداثربخشی رضایت کارکنان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶ تعداد دانلود : ۴۴
هدف:هدف تحقیق پیش رو بررسی تاثیر توانمندسازی و جو کار تیمی بر رضایت کارکنان موسسه خدمات رفاهی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران بود.روش: روش تحقیقی در این مطالعه توصیفی از نوع همبستگی بوده و جامعه آماری کارکنان واحدهای مذکور به تعداد 150 نفر بوده که به کمک جدول مورگان و از روش نمونه گیری تصادفی ساده با تخصیص متناسب 108 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها، شامل پرسشنامه توانمندسازی کارکنان گلابچی(1393) با پایایی 847/0 و پرسشنامه جو تیمی لیانگ و همکاران (2010) با پایایی 7/0 و پرسشنامه رضایت شغلی اسمیت و همکاران (1969) با پایایی 84/0 بود. همچنین برای سنجش روایی پرسشنامه ها از روایی صوری و محتوایی استفاده شده است. روش تجزیه وتحلیل داده ها، با استفاده از آمار توصیفی و آمار استنباطی (شامل: آزمون کولموگروف-اسمیرنف و آزمون رگرسیون به کمک نرم افزار SPSS انجام شده است.یافته ها: یافته های تحقیق حاکی از این بوده که توانمندسازی کارکنان با مولفه های (خوداثربخشی، خوداختیاری، پذیرش شخصی نتایج، اعتماد) و جو کار تیمی بر رضایت کارکنان موسسه خدمات رفاهی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران تاثیر داردنتیجه گیری: نتایج این تحقیق نشان داد که با فزایش توانمندسازی و جو کار تیمی در پرسنل رضایت کارکنان افزایش یافته و موجب ایجاد انگیزه در کارکنان و افزایش بهره وری  اثربخشی آنها شده است.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۴