مطالعات علوم مدیریت دریایی

مطالعات علوم مدیریت دریایی

مطالعات علوم مدیریت دریایی دوره 2 زمستان 1400 شماره 2 (پیاپی 6) (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

طراحی مدل شکل گیری آماد وپشتیبانی هدفمند در نیروی مشترک(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: آمادوپشتیبانی هدف مند نیروی مشترک آمادوپشتیبانی توزیع محور

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۶ تعداد دانلود : ۹۵
هدف: فعالیت لجستیکی یک بخش ضروری از فعالیت نظامی است.تدبیر کارکردی مشترک آماد و پشتیبانی هدفمند، بیانگر رویکرد جامع و یک پارچه برای دگرگون کردن توانمندی های آمادو پشتیبانی نیرو های مسلح و تغییر چشمگیرکیفیت شیوه تداراکات و پشتیبانی می باشد. بر این اساس هدف این پژوهش، طراحی مدل شکل گیری آماد وپشتیبانی هدفمند در نیروی  مشترک می باشد روش: روش پژوهش آمیخته می باشد. در بخش کیفی از روش داده بنیاد و در بخش کمّی از مدل سازی معادلات استفاده شد. گردآوی داده ها با استفاده از ابزار مصاحبه و با مشارکت 15 نفر از خبرگان آماد پشتیبانی که سابقه خدمت در واحد های شناور، آموزشی داشتند انجام گرفت. اطلاعات بخش کمّی به کمک توزیع پرسشنامه محقق ساخته ای که روایی و پایایی آن به تایید رسید، جمع آوری شد. گفتنی است، تحلیل داده ها به وسیله نرم افزارPLS انجام پذیرفت.   یافته ها:  بر اساس تحلیل مصاحبه های صورت گرفته شده 252 کد اولیه شناسایی شد که در قالب 47مفهوم و 20 مقوله اصلی دسته بندی شدند و با استناد به رهیافت سیستماتیک در نظریه داده بنیاد،کدهای شناسایی شده در 6 طبقه شامل شرایط علّی،زمینه ای، عوامل مداخله گر،راهبرد ها و پیامد ها قرار گرفتند. نتیجه گیری: مدل مذکور کمک می کند تا با تغییر سیستم سنتی، بر اساس آگاهی وضعیت مشارکتی شناخت کاملی از روند اجرای عملیات مشترک در هر مکانی داشته و بر اساس آن به سرعت به رفع نیاز یگان ها پرداخته و از نظر اقدامات پیش بینانه، بر یگان های عملیاتی پیشی بگیرد.
۲.

نحوه کاربرد شاخص های ارزیابی و مدیریت یکپارچه سند IOC در مناطق ساحلی خطه خزر(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: شاخص ارزیابی مدیریت یکپارچه IOC دریای خزر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲۲ تعداد دانلود : ۱۷۰
هدف: براساس هدف 14 توسعه پایدار، جهان در جهت جلوگیری از کاهش ذخایر دریایی و آسیب به محیط های دریایی و ساحلی، خواستار تشکیل مجامع بین المللی با رویکرد مدیریت یکپارچه این مناطق شده است.  این رویکرد جوامع را برای حفاظت و توسعه اکوسیستم ها و منابع ساحلی متحد می کند، و به عنوان ابزاری مناسب برای توسعه پایدار مناطق ساحلی شناخته شده است. در حالی که جوامع و محیط هایی که در آن فعالیت می کنند مداوم در حال تغییر است، بنابراین ضروری است که مدیریتی سازگار با ماهیت آنها ایجاد کنیم. این سازگاری از طریق به کارگیری شاخص های ICOM در ارزیابی و مدیریت مناطق ساحلی و دریایی ایجاد خواهد شد. روش: پژوهش حاضر حاصل از الگوی نظری بوده و برگرفته از گزارشات طرح تدقیق مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی استان های شمالی کشور ICZM   می باشد. این گزارشات به بررسی و کاربرد شاخص های 37 گانه سند IOC در مناطق ساحلی خطه خزر که شامل سه استان و 28 شهرستان، پرداخته است. یافته ها:   نتایج پژوهش شامل بررسی 3 شاخص از 37 شاخص معرفی شده در سند IOC که شامل شاخص اشتغال کل، شاخص فشار انسانی بر زیستگاه ها و  شاخص دسترسی عمومی در 28 شهرستان ساحلی خطه خزر می باشد. نتیجه گیری: در درجه نخست استان گیلان و سپس مازندران در سه شاخص بررسی شده دارای بیشترین امتیاز می باشند. به طوری که در بررسی شاخص اشتغال کل شهرستان رشت  واقع در استان گیلان در فعالیت های عمده در حوزه مدیریت مناطق ساحلی و دریایی دارای بیشترین تعداد شاغلین می باشد. همچنین در بررسی دسترسی عمومی، تنها 9 درصد از کل خط ساحلی شمال دارای دسترسی مطلوب و 75 درصد آن دسترسی نامطلوب دارد. به طوری که شهرستان لنگرود واقع در استان گیلان دارای بیشترین سطح دسترسی مطلوب از مساحت کل  و شهرستان نوشهر واقع در استان مازندران کمترین سطح از  دسترسی مطلوب را به خود اختصاص داده است. و در نهایت در بررسی  شاخص های فشارانسانی بر زیستگاه ها، نتایج حاکی از آن است که  9 شهرستان (نوشهر، چالوس، آستارا، بندرانزلی، رامسر، بابلسر، تنکابن، لنگرود، فریدونکنار) در 2 استان مازندران  و گیلان دارای فشار حداکثری بر زیستگاه می باشند.
۳.

کشف و احصاء عوامل مؤثر برکاهش هزینه های مراکز آموزش عالی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: کاهش هزینه ها ساماندهی ساختار و افراد ساماندهی امکانات نوآورانه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۴ تعداد دانلود : ۱۵۶
هدف:در عصر جدید امروزه مدیریت منابع ابعاد تازه تری یافته است و در نتیجه انتظار از مدیریت کاملا متفاوت از چالش های گذشته می باشد. امروزه نظام های آموزش عالی،به عنوان بارزترین نمود سرمایه گذاری نیروی انسانی، نقش اصلی در تربیت وتأمین نیروی انسانی کارآمد رابر عهده دارند. پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل مؤثر بر کاهش هزینه های مراکز آموزش عالی در راستای بهبود بهره وری، به عنوان ابزاری مهم در زمینه ی مدیریت نظام آموزشی و سیاست گذاری های آموزشی و پژوهشی انجام شد. روش:این پژوهش با رویکرد توصیفی- پیمایشی به کشف و احصاء عوامل مؤثر مبتنی بر داده های گردآوری شده از مطالعات پیشین و مصاحبه با12 نفر از خبرگان مربوطه در درچند  مرکز علمی- کاربردی استان تهران انجام شد یافته ها: در بخش تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از روش کدگذاری توسط نرم افزار MAXQDA  تعداد 47 شاخص و 5 مؤلفه در چارچوب 3 بعد ساماندهی افراد، ساماندهی ساختاری و ساماندهی امکانات نوآورانه  شناسایی شد. نتیجه گیری: استفاده از تکنولوژی به جای نیروی کار و فضای فیزیکی هزینه بر می تواند هزینه های مراکز آموزش عالی را کاهش دهد. توجه به امکانات فیزیکی مراکز آموزش عالی از عوامل بسیار مهم در کاهش هزینه های این مراکزمی باشد که در این پژوهش رتبه ششم را در بین مؤلفه های تاثیرگذار برکاهش هزینه های مراکز آموزش عالی به خود اختصاص داده است.
۴.

اقتدار راهبردی دفاعی ارتش جمهوری اسلامی ایران در مقابله با تهدیدات در افق بیانیه گام دوم انقلاب(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: راهبرد اقتدار دفاعی بیانیه گام دوم انقلاب

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۸۶ تعداد دانلود : ۲۷۲
هدف: امروزه ارتش های دنیا تلاش می کنند اقداماتی را در راستای حداکثرسازی توان و اقتدار دفاعی به منظور استقرار امنیت و اقتدار ملی در کشور خود انجام دهند. ارتش جمهوری اسلامی ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست و تلاش می کند قابلیت های ملی، قدرت ملی و اقتدار دفاعی خود را افزایش دهد تا موجب افزایش بازدارندگی، کاهش آسیب پذیری، تداوم امنیت، ارتقاء پایداری ملی و مقابله با هرگونه چالش و تهدیدات نظامی شود. پژوهش حاضر با هدف ارائه راهبردهای دستیابی به اقتدار راهبردی دفاعی ارتش جمهوری اسلامی ایران در مقابله با تهدیدات در افق بیانیه گام دوم انقلاب به رشته تحریر درآمده است. روش: روش تجزیه وتحلیل اطلاعات جهت شناخت محیط از تحلیل محتوا و مصاحبه با صاحب نظران و برای تدوین راهبرد با به کارگیری ماتریس های ارزیابی عوامل داخلی و خارجی و رسم نمودار SPACE و تکنیک های SWOT و QSPM استفاده شده است. سؤالات پرسشنامه در بین جامعه آماری که از خبرگان بخش دفاعی کشور به تعداد 70 نفر و به صورت تمام شمار انتخاب شده بودند، توزیع گردید. یافته ها: بر اساس نتایج پژوهش، تعداد 5 راهبرد به عنوان راهبردهای اقتدار دفاعی ارتش جمهوری اسلامی ایران در مقابله با تهدیدات در افق بیانیه گام دوم انقلاب احصاء گردید. نتایج: جهت ارتقاء اقتدار راهبردی ارتش جمهوری اسلامی ایران در برابر تهدیدات باید ظرفیت های موجود در هر کدام از راهبردها را مورد توجه قرار داد که در مقاله به آن پرداخته شده است.
۵.

بررسی تأثیر سبک رهبری تحول آفرین بر ارتقاء خلاقیت کارکنان با نقش میانجی تسهیم دانش (مورد مطالعه: دانشگاه علوم دریایی امام خمینی)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: رهبری تحول آفرین خلاقیت کارکنان تسهیم دانش دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۵ تعداد دانلود : ۱۲۰
هدف :خلاقیت کارکنان، مؤلفه ای کلیدی برای دستیابی به مزیت رقابتی پایدار در سازمان های امروزی با فناوری پیشرفته می باشد. شناسایی عوامل تأثیرگذار رهبری تحول آفرین و تسهیم دانش بر نقش فزآینده خلاقیت در کسب مزیت رقابتی، بسیار برجسته می باشد. هدف این پژوهش، بررسی تأثیر سبک رهبری تحول آفرین بر ارتقاء خلاقیت کارکنان با نقش میانجی تسهیم دانش در دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره) می پردازد. روش :پژوهش حاضر از نظر روش جزء مطالعات توصیفی _ همبستگی و از نظر هدف، از نوع کاربردی می باشد. جامعه آماری، اساتید و رؤسای یگان های آموزشی و دانشکده ها، فرماندهان و مدیران یگان های اجرایی و ستادی در دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره) می باشد. حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان از طریق روش نمونه گیری تصادفی ساده، به تعداد 103 نفر محاسبه و لحاظ گردید. تجزیه و تحلیل داده ها از طریق نرم افزارهای SPSS و PLS  انجام گرفت. یافته ها : یافته های پژوهش نشان دهنده این است که رهبری تحول آفرین بر تسهیم دانش و خلاقیت کارکنان تأثیر معناداری دارد. همچنین تسهیم دانش بر خلاقیت کارکنان تاثیر معناداری دارد و فرضیه میانجی رهبری تحول آفرین برخلاقیت کارکنان ازطریق تسهیم دانش مورد تأیید قرار گرفت. نتیجه گیری : مسئولین باید جوی در دانشگاه حاکم کنند که کارکنان اطمینان حاصل کنند که به پیشنهادهای مؤثر و نوآورانه پاسخ مناسبی داده می شود. مدیران و فرماندهان چشم اندازهای دانشگاه را در رسیدن به  اهداف آموزشی درنظر بگیرند و قبل از تصمیم گیری، از نظرات وپیشنهادات کارکنان استفاده کنند و تا با اشتراک گذاری دانش و تجربه، ضمن انتخاب بهترین ایده و نظر، نقشه راه و برنامه های اجرایی دانشگاه مشخص گردد.
۶.

رابطه بین مدیریت دانش و خلاقیت سازمانی با نقش میانجی رفتار سازمانی کارکنان (مورد مطالعه: نیروگاه دریایی شهید سلیمی)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مدیریت دانش خلاقیت سازمانی رفتار سازمانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۹ تعداد دانلود : ۱۴۲
هدف: در پژوهش حاضر، به بررسی رابطه بین مدیریت دانش و خلاقیت سازمانی با نقش میانجی رفتار سازمانی در کارکنان نیروگاه دریایی شهید سلیمی شهر نکا پرداخته شده است. روش: پژوهش حاضر از نظر روش جزء مطالعات توصیفی _ همبستگی و از نظر هدف، از نوع کاربردی می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کارکنان نیروگاه دریایی شهید سلیمی نکا می باشد که تعداد آن ها در دوره بررسی 400 نفر بوده است که با استفاده از فرمول نمونه گیری کوکران تعداد 169 نفر به عنوان نمونه آماری برگزیده شده اند. ابزار گردآوری داده های پژوهش، پرسشنامه های استاندارد شامل؛ دلشاب و همکاران (2019) برای اندازه گیری مدیریت دانش، پرسشنامه درویشموتولی و همکاران (2020) برای اندازه گیری خلاقیت سازمانی و پرسشنامه کیم و همکاران (2019) برای اندازه گیری رفتار سازمانی بوده که از روایی لازم برخوردار می باشند. ضریب آلفای کرونباخ بالاتر از 7/0 نشان دهنده پایایی یا قابلیت اعتماد ابزار گردآوری می باشد. تجزیه و تحلیل داده ها از طریق نرم افزارهای SPSS و  LISRELانجام گرفت. یافته ها: یافته های پژوهش نشان دهنده این است که مدیریت دانش بر خلاقیت و رفتار سازمانی کارکنان تأثیر معناداری دارد. همچنین مدیریت دانش بر خلاقیت سازمانی تاثیر معناداری دارد و فرضیه میانجی رفتار سازمانی بر خلاقیت کارکنان از طریق مدیریت دانش مورد تأیید قرار گرفت. نتیجه گیری: با ارتقای مدیریت دانش در سازمان، رفتار سازمانی آن ها نیز بهبود پیدا می کند و تمرکز مدیریت دانش منجربه بهبود خلاقیت کارکنان می باشد. رفتارشناسی کارکنان می تواند نقش کلیدی در خلاقیت سازمانی داشته باشد و مدیران شرکت ها می توانند از این نتایج در راستای افزایش خلاقیت و رفتار درست کارکنان بهره گیرند.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۴