امیر خزایی

امیر خزایی

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲ مورد از کل ۲ مورد.
۱.

بررسی تاثیر ماهیت شغل بر خلاقیت کارکنان با توجه به نقش تعدیلگری جنسیت کارکنان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ماهیت شغل خلاقیت کارکنان خلاقیت سازمانی خلاقیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۰ تعداد دانلود : ۱۰۳
هدف:   هدف اصلی این تحقیق تعیین تاثیر ماهیت شغل بر خلاقیت کارکنان با توجه به نقش تعدیلگری جنسیت کارکنان در صندوق کارآفرینی صنایع دریایی استان مازندران بوده است روش: این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت و روش توصیفی پیمایشی می باشد. ابزار گردآوری داده ها سه پرسشنامه استاندارد؛ ماهیت شغلی (بیکر، 1978)، پرسشنامه خلاقیت فردی (کواله و و همکاران، 2011) و پرسشنامه خلاقیت سازمانی (فتحی، 1392) بود. جامعه آماری این تحقیق شامل کارکنان در صندوق کارآفرینی صنایع دریایی استان مازندران که بالغ بر 93 نفر می باشند که تعداد 75 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب و بین آنها پرسشنامه توزیع گردید. برای آزمون فرضیات از آزمون رگرسیون و پیرسون استفاده شد.   یافته ها: ابعاد مختلف ماهیت شغل تاثیر معناداری بر خلاقیت کارکنان در صندوق کارآفرینی صنایع دریایی استان مازندران دارد و خلاقیت فردی تاثیر معنا داری بر خلاقیت سازمانی دارد. همچنین نتیجه نشان داد که جنسیت تاثیر تمامی ابعاد ماهیت شغل بر خلاقیت فردی کارکنان را تعدیل می کند، بطوریکه تاثیر خوداستقلالی و چالش های شغلی بر خلاقیت فردی کارکنان در زنان بیشتر از مردان بوده و تاثیر ارزش کار، بازخورد شغلی، ابزار شغلی و فرصت های شغلی بر خلاقیت فردی کارکنان در مردان بیشتر از زنان بوده است. نتیجه گیری: درصورتیکه تمامی ابعاد ماهیت شغل از جمله ارزش کار، خود استقلالی، بازخورد، ابزار شغلی، فرصت های شغلی و چالش های شغلی بهبود یابند، شاهد افزایش خلاقیت فردی کارکنان و سازمان خواهیم بود که با توجه نه نقش تعدیلگر جنسیت، این تاثیرات در زنان و مردان متفاوت می باشد.
۲.

اثربخشی بهزیستی درمانی گروهی بر رضایت زناشویی و بهزیستی روان شناختی زنان خانه دار

کلید واژه ها: بهزیستی درمانی گروهی رضایت زناشویی بهزیستی روان شناختی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۲ تعداد دانلود : ۲۸۹
مقدمه: رضایت زناشویی و بهزیستی روان شناختی دو مؤلفه سلامت روان می باشند که ارتقای آن ها رابطه معکوسی با اختلالات شایع مانند افسردگی و اضطراب دارد. هدف: پژوهش حاضر بررسی اثربخشی بهزیستی درمانی گروهی بر رضایت زناشویی و بهزیستی روان شناختی زنان خانه دار است. روش: پژوهش نیمه آزمایشی با پیش و پس آزمون و گروه کنترل، نمونه ۳۰ زن خانه دار ۲۰ تا ۵۰ ساله به روش نمونه گیری دسترس انتخاب و در دو گروه ۱۵ نفری آزمایش و کنترل گمارش شدند. ابزارها شامل پرسشنامه ی رضایت زناشویی انریچ و بهزیستی روان شناختی ریف، درمان ۸ جلسه ی ۹۰ دقیقه ای ۲ جلسه در هفته اجرا و ۲ مرحله ارزیابی صورت گرفت، پیش و پس از مداخله. یافته ها: تحلیل کوواریانس نشان داد بهزیستی درمانی گروهی بر رضایت زناشویی و بهزیستی روان شناختی زنان خانه دار مؤثر است. نتیجه گیری: با توجه به یافته ها می توان از بهزیستی درمانی در افزایش رضایت زناشویی و بهزیستی روان شناختی زنان خانه دار استفاده کرد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان