مطالعات علوم مدیریت دریایی

مطالعات علوم مدیریت دریایی

مطالعات علوم مدیریت دریایی دوره 2 پاییز 1400 شماره 1 (پیاپی 5) (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

فرا ترکیب مطالعات انجام شده پیرامون هویت اجتماعی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: هویت هویت اجتماعی فراترکیب

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۵ تعداد دانلود : ۱۴۱
هدف: گستردگی و پراکندگی مطالعات پیرامون هویت اجتماعی، ضرورت مروری نظام من د بر تحقیقات انجام شده را آشکار می کند. ارزیابی رویکرد مطالعات، روش شناسی، یافته ها و نحوه سنجش هویت اجتماعی در آن ه ا، گ ام مؤثری برای ترسیم تصویری جامع تر از مطالعات صورت گرفته ایجاد می کند. ازاین رو، مطالعه حاضر باهدف دسته بندی مطالعات پراکنده پیرامون هوی ت اجتماعی و راه گشایی برای تعریف و بررسی فراگیر و کاربردی آن، در پی پاس خ به این سؤال است ک ه هوی ت اجتماعی در مطالعات گذشته، بر اساس چه رویکردهایی مورد تعری ف و بررسی قرارگرفته اس ت؟ روش: با استفاده از روش فراترکی ب کیفی بر اساس راهبرد هفت مرحله ای ساندوسکی و بارسو، پس از بررسی و مقایسه مطالعات انجام شده پیرامون هویت اجتماعی و ارزیابی کیفی آن ها به لحاظ رویکرد، روش شناسی و نتایج، تحلیل کلی درباره آن ها ارائه شده است. یافته ه ا: این پژوهش ضمن دست یابی به سه مؤلفه «نگرش تقلیل گراییِ هویت اجتماعی به هویت جمعی، جایگزینی با مؤلفه های هویت ملی و هویت اجتماعی» در مطالعات هویت اجتماعی، نشان داد که مطالعات سازمان یافته و منسجمی ناظر بر هویت اجتماعی با یک رویکرد علمی فراگیر و کاربردی انجام نشده است؛ به همین خاطر، در ابعاد نظری و روش شناختی مطالعات، پراکندگی و چندگانگی قابل مشاهده است. نتیجه : مطالعات انجام شده پیرامون هویت اجتماعی تلقی یکسانی از مفه وم هوی ت اجتماعی ندارن د و به خاطر نبود مبانی نظری و روش شناسی تحلیلی فراگیر و منسجم، عمدتاً در تعری ف و س نجش هویت اجتماعی دچار نوعی تقلیل گرایی مکتبی و اعوجاج مفهومی شده اند. برای جبران این کاستی ها و ارائه نظریه فراگیر، پیشنهاد می شود پژوهش های فرامکتبی در فرایند شکل گیری هویت اجتماعی انجام پذیرد.
۲.

تاثیر رهبری خدمت گذار بر توانمندسازی کارکنان با نقش میانجی اعتماد (مطالعه موردی بندر فریدونکنار)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: رهبری خدمتگزار توانمندسازی اعتماد سازمانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۱ تعداد دانلود : ۱۴۶
هدف : هدف تحقیق حاضر بررسی تاثیر رهبری خدمت گذار بر توانمندسازی کارکنان با نقش میانجی اعتماد ( مطالعه موردی بندر فریدونکنار )بوده است. روش تحقیق : تحقیق حاضر با استفاده از روش توصیفی/ پیمایشی و همبستگی انجام شد. جامعه آماری آن کلیه کارکنان بندر فریدونکنار بودند که تعداد آنها 230 نفر بود که با بهره گیری از جدول کرجسی و مورگان، 144 نفر به عنوان حجم نمونه تعیین گردید و روش نمونه گیری، تصادفی طبقه ای بوده است. داده های تحقیق با روش کتابخانه ای و میدانی گردآوری شده و ابزار مورد استفاده پرسشنامه استاندارد رهبری خدمتگزار «دنیس»، پرسشنامه استاندارد توانمندسازی «اسپریتزر» و پرسشنامه استاندارد اعتماد سازمانی ««پاین» بوده است. پایایی پرسشنامه ها با استفاده از روش آلفای کرونباخ برای پرسشنامه رهبری خدمتگزار 0.857 و پرسشنامه توانمندسازی 0.734 و پرسشنامه اعتماد سازمانی 0.849 محاسبه شد و روایی ابزار با روش روایی محتوایی مورد تأیید قرار گرفته اند. یافته ها : تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از روش مدل سازی معادلات ساختاری و به کمک نرم افزار لیزرل انجام پذیرفت که نتایج تحقیق حاکی از رابطه مثبت و معنادار بین رهبری خدمتگزار با توانمندسازی کارکنان است و اعتماد سازمانی نقش میانجی را در رابطه میان رهبری خدمتگزار با توانمندسازی کارکنان ایفا می کند. نتیجه گیری : اعتماد در رابطه میان رهبری خدمتگزار با توانمندسازی کارکنان نقش میانجی را ایفا می کند.
۳.

طرح راهبردی توسعه فرهنگ دریایی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: طرح راهبردی فرهنگ دریایی توسعه فرهنگ

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۹ تعداد دانلود : ۱۵۰
هدف: از فرهنگ به عنوان سرمایه ذهنی جامعه، برای حل مسائل و غلبه بر مشکلات یاد می شود و بر همین مبنا توسعه فرهنگ، گسترش کمی و کیفی سرمایه ذهنی جامعه، شامل عناصری چون اندیشه ها، دانش، عرف، باورها و اعتقادات تعریف شده است. با این رویکرد، توسعه فرهنگ دریایی، به مفهوم گسترش کمی و کیفی اندیشه، باور و دانش بهره برداری از ارزش های بالقوه محیط های ساحلی و دریایی به منظور تأمین منافع ملی کشور قلمداد می شود. تحقیق حاضر با هدف ارائه طرح راهبردی برای توسعه فرهنگ دریایی کشور انجام شده است. روش: این تحقیق از نظر هدف، توسعه ای- کاربردی و از نظر روش توصیفی- تحلیلی و از نظر رویکرد آمیخته است. جامعه آماری این تحقیق در بخش کیفی، 15 نفر از خبرگان دریایی که به روش نمونه گیری هدفمند تعیین شده اند و در بخش کمی، 55 نفر از کارشناسان دریایی که به صورت تمام شمار انتخاب شده اند. داده های این تحقیق از طریق محیط شناسی راهبردی و با استفاده از پرسش نامه های محقق ساخته، مصاحبه نیمه ساختاریافته، نشست خبرگی، بررسی مقایسه ای مؤلفه های قدرت دریایی در ایران و جهان و مطالعه سیاست های توسعه دریامحور کشورهای منتخب جمع آوری شده اند. یافته ها: در این تحقیق ارکان جهت ساز فرهنگ دریایی کشور و موانع و چالش های توسعه فرهنگ دریایی بررسی و با انجام محیط شناسی راهبردی، عوامل تاثیرگذار در توسعه فرهنگ دریایی استخراج و با استفاده از جداول ارزیابی درونی و بیرونی (EFE و IFE) نقش های چهارگانه این عوامل در قالب نقاط ضعف، قوت، تهدید و فرصت احصاء و بر اساس این نقش ها، موقعیت راهبردی کشور در توسعه فرهنگ دریایی مشخص و راهبردهای کلان با روش تدوین راهبرد SOWT، استخراج و به کمک ماتریسQSPM، اولویت بندی و الزامات تحقق راهبردها، با استفاده از نشست خبرگی، مشخص شده اند. نتیجه گیری: نتیجه این تحقیق ارائه ده راهبرد به همراه الزامات تحقق راهبردهاست که مهم ترین آن راهبرد برنامه ریزی برای تغییر سبک زندگی مردم با تأکید بر فرهنگ عمومی جامعه، از طریق تغییر در رژیم غذایی مردم به مصرف آبزیان، توسعه محصولات فرهنگی دریایی، توسعه گردشگری دریایی، ترویج شبکه های اجتماعی فعال در حوزه دریا، استفاده از نمادهای دریایی در گسترش فضاهای شهرها و الگوسازی فرهنگ مقاومت در دفاع دریامحور به منظور حمایت از سیاست های توسعه دریامحور کشور است.
۴.

تعیین ابعاد و مولفه های کیفیت در آموزش حین خدمت در ارتش ج.ا. ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: کیفیت آموزش آموزش حین خدمت مهارت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۸ تعداد دانلود : ۱۴۱
هدف: هدف اصلی پژوهش حاضرتعیین ابعاد ومولفه هایکیفیت درآموزش حین خدمت در ارتش ج.ا.ایران است. روش: این پژوهش از نوع توصیفی- پیمایشی است و از نظر رویکرد کیفی بااستراتژی تحلیل تم و از حیث هدف کاربردی اﺳﺖ که جمع آوری داده ها از طریق مصاحبه به روش نیمه ساختمند با 13 نفر از خبرگان و فرماندهان  در اواخر سال 1399  انجام شده است.جامعه آماری این پژوهش تمامی خبرگان، فرماندهان و کارکنان ارتش ج.ا.ایران  در حوزه آموزش تشکیل داده اند.روایی داده های پژوهش از طری ق تعیین دقیق جامعه آماری، انتخ اب درس ت نمون ه پ ژوهش و طراح ی پرس ش ه ای مص احبه براساس پژوهش های پیشین محقق شده است. در انجام مصاحبه ها نی ز ب ه منظ ور دس ت ی ابی ب ه روایی تفاسیر با استفاده از حلقه های ب ازخور و بی ان مص ادیق مرب وط ب ه س ؤالات، ت لاش شد مصاحبه در مسیر مورد نظر جریان داشته باشد. یافته ها: دراین پژوهش برای تعیین ابعاد و مولفه هایکیفیت آموزش حین خدمت از نظرات خبرگان و فرماندهان مرتبط با این حوزه استفاده شد که تعداد 6بعد و مولفه تاثیرگذار شناسایی شده اند. نتیجه گیری: نتایج مطالعات نشان داد که مولفه های شناسایی شده به ترتیب شامل:ابعادبرنامه-محتوا،رویکردها وروش های آموزش، فضای آموزشی، امکانات و تجهیزات آموزشی، برنامه زمانی، انتقال آموزش-پیاده سازی آموخته ها  می باشند.
۵.

شاخص های ارتقاء عملکرد و بهره وری منابع انسانی در اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: کیفیت زندگی کاری عملکرد و بهره وری توانمندسازی منابع انسانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۱ تعداد دانلود : ۸۶
هدف: پژوهش حاضر باهدف بررسی عوامل موثر بر ارتقاء عملکرد و بهره وری منابع انسانی در اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان انجام شده است. این پژوهش ازلحاظ هدف، کاربردی و ازلحاظ روش اجرا، پیمایشی است. روش: جامعه آماری پژوهش را کلیه پرسنل شاغل در اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان تشکیل می دهند؛ که تعداد آنها 360 نفر برآورد گردیده است؛ و با استفاده از جدول مورگان تعداد 186 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شده اند. شیوه نمونه گیری مورداستفاده، تصادفی طبقه ای می باشد. روش جمع آوری داده ها، پیمایشی (میدانی) و ابزار جمع آوری داده های پژوهش، پرسشنامه می باشد. روش تجزیه و تحلیل در این پژوهش، توصیفی تحلیلی است. آمارهای توصیفی مورداستفاده در پژوهش، میانگین، نما، جداول توصیفی فراوانی و درصد و همچنین نمودار می باشد. آزمون های آماری استنباطی مورد استفاده در پژوهش، رگرسیون و همبستگی می باشد. یافته ها: یافته های پژوهش حاکی از آن است که در سازمان مورد بررسی، درخصوص کارکنان ازلحاظ عوامل سازمانی، متغیرهایی مانند کیفیت زندگی کاری و نظام انگیزشی، بر میزان بهره وری منابع انسانی تاثیرگذار بوده؛ اما متغیرهای فناوری اطلاعات و توانمندسازی کارکنان، در ارتقاء بهره وری منابع انسانی تاثیری نداشته است. نتیجه گیری: نتایج پژوهش نشان داد عوامل فردی، عوامل محیطی و عوامل شغلی، بر ارتقاء بهره وری منابع انسانی در صنعت تاثیر   می گذارد. همچنین برای رشد و توسعه سازمان می بایست به بهره وری و افزایش مستمر آن توجه و اهمیت بیشتری داده شود.
۶.

بررسی تاثیر معنویت برعملکرد سازمانی در محیط کار با میانجی تعهد (مطالعه موردی: کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: معنویت عملکرد سازمانی انگیزش

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۱ تعداد دانلود : ۹۷
هدف : معنویت و تعهد کارکنان در محیط کار از متغیرهای مهم رفتار سازمانی است که بر عملکرد سازمانی تأثیر دارد. امروزه توجه به معنویت در راستای محیط کاری از اهمیت برجسته ای برخوردار است. بر این اساس پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر معنویت برعملکرد سازمانی در محیط کار با میانجی تعهد در بین کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر انجام گرفت. روش : پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه پژوهش شامل کلیه کارکنان ا کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر در سال 1398 بود که با استفاده از روش نمونه گیری سیستماتیک منظم، با استفاده از جدول مورگان 384 نفر تعیین شد. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه محقق ساخته است داده ها با استفاده از روش تحلیل رگرسیون چندگانه و نرم افزارهایLISREL و SPSSتحلیل شدند. یافته ها : معنویت با عملکرد سازمانی رابطه مستقیم و معناداری و همچنین معنویت با وظیفه شناسی ومعنویت با پاداش سازمانی و معنویت با انگیزش و در نهایت معنویت با احترام و تکریم رابطه مستقیم و معناداری دارد. نتیجه گیری : بسیاری از امور که قبلاً در حیطه قلمرو خصوصی طبقه بندی می شدند اکنون خود به قلمرو عمومی تحمیل می شوند به همین علت ورود مفاهیمی همچون اخلاق، حقیقت، باور داشتن به خدا یا نیرویی برتر، درستکاری، وجدان، رادمردی وگذشت، اعتماد، بخشش، مهربانی، احساسات، ملاحظه، معناجویی در کار،همبستگی با همکاران، تشویق همکاران، احساس صلح، هماهنگی، نوع دوستی در سازمانها ضروری می باشد که باید اهمیت بسزایی به آنها داده شود.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۴