آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۴

چکیده

هدف: ورود فناوری های جدید به زندگی انسان، در هر عصر و دوره ای بر زندگی فردی و به تبع آن بر فرهنگ عمومی و تمام مظاهر زندگی اجتماعی از اقتصاد و سیاست و خانواده تأثیرگذار بوده است. فناوری به همان اندازه که تأثیر مثبت در زندگی ما دارد، می تواند تأثیر منفی هم داشته باشد. البته استفاده ی زیاد از حد از فناوری بیش از همه ممکن است که در سبک زندگی ما تأثیرگذار باشد. در این راستا هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تأثیر شبکه اجتماعی اینستاگرام بر ابعاد سبک زندگی کارکنان نظامی (مطالعه موردی: یکی از شهرک های نظامی نداجا) اشت. روش: تحقیق حاضر به لحاظ هدف، کاربردی است و ماهیت توصیفی- تحلیلی دارد. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل فرماندهان، مسئولین و کارکنان ستاد تهران نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران به همراه خانواده هایشان بودند. روش نمونه گیری در پژوهش حاضر نمونه گیری تصادفی ساده بود. جهت تعیین حجم نمونه در مرحله پیش آزمون تعداد پانزده پرسشنامه به طور آزمایشی موردبررسی قرار گرفت که پس از اطمینان از پایایی پرسشنامه، حجم نمونه با توجه به فرمول کوکران 40 نفر تعیین گردید. مهم ترین ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته بود و روایی آن توسط متخصصان تائید و پایایی آن با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ برای 83 /0 بود. یافته ها: نتایج رگرسیون گام به گام بیانگر تأثیر مستقیم اینستاگرام بر هر چهار بعد مذهبی، سیاسی، اقتصادی و خانواده بود؛ و در گام اول بعد خانواده بیشترین تأثیر را پذیرفت و پس ازآن بعد سیاسی، مذهبی و اقتصادی به ترتیب تأثیر پذیرفتند. نتیجه گیری: بر اساس نتایج به دست آمده از این پژوهش شبکه اجتماعی اینستاگرام بر هر چهار بعد سبک زندگی کارکنان مؤثر بوده و بیشترین تأثیر این شبکه بر بعد خانواده بود که درنهایت هم راستا با این نتیجه راهکارهایی نیز ارائه گردید.

تبلیغات