مطالعات علوم مدیریت دریایی

مطالعات علوم مدیریت دریایی

مطالعات علوم مدیریت دریایی دوره 4 پاییز 1402 شماره 3 (پیاپی 13) (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

تبیین رابطه ی رهبری اخلاقی و توانمندسازی کارکنان نظامی با توجه به نقش مداخله گر فرهنگ اخلاقی سازمان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: اخلاق رهبری اخلاقی توانمندسازی فرهنگ اخلاقی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶ تعداد دانلود : ۱۸
هدف: امروزه تنها سازمان هایی موفق می شوند که بتوانند از تمامی ظرفیت منابع انسانی خود بهره ببرند و نقش توانمندسازی کارکنان را به خوبی ایفا نمایند. این مهم می تواند از طریق رهبری اخلاقی و توسعه فرهنگ اخلاقی در سازمان انجام شود. تحقیق حاضر با هدف بررسی نقش فرهنگ اخلاقی سازمانی در ارتباط بین رهبری اخلاقی و توانمندسازی کارکنان است. روش: روش تحقیقاز نظر هدف کاربردی و از نظر روش از نوع آمیخته(کیفی- کمی)است و در بخش کیفی از تحلیل محتوا و در کمی از همبستگیاستفاده نموده است. جامعه آماری تحقیق در بخش کیفی خبرگان حوزه منابع انسانی یکی از دانشگاه های نظامی بودند که ده نفر به روش قضاوتی هدفمند از بین آنان انتخاب گردید و در بعد کمی نیز کلیه کارکنان به تعداد 270 نفر بوده که تعداد 160 نفر  با استفاده از جدول کرجسی و مورگان انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها، سه پرسشنامه (یک پرسشنامه استاندارد توانمندسازی کارکنان  و دو پرسشنامه محقق ساخته رهبری اخلاقی و فرهنگ اخلاقی سازمان) بوده است. داده های تحقیق در بخش کیفی به روش تحلیل محتوا و در بخش کمی با استفاده از آزمون های همبستگی پیرسون  تجزیه و تحلیل شده اند. یافته ها: ابتدا شاخص ها و مولفه های تحقیق شناسایی و سپس مشخص گردید که ارتباط بین رهبری اخلاقی و فرهنگ اخلاقی سازمان دارای بالاترین میزان همبستگی بوده و بین توانمندسازی کارکنان و فرهنگ اخلاقی سازمان، رابطه معناداری وجود دارد. همچنین می توان فرهنگ اخلاقی سازمان را به عنوان متغیر میانجی قابل قبولی برای رابطه بین رهبری اخلاقی و توانمندسازی کارکنان محسوب کرد. نتیجه گیری: با توجه به یافته های تحقیق، مدیران و مسئولان سازمان باید در جهت تقویت فرهنگ اخلاقی سازمان و ایجاد بستر مناسب برای توانمندسازی کارکنان تلاش نمایند. بهبود روحیه ی کارکنان، افزایش حمایت مدیریت، تشویق به خلاقیت، نوآوری و مشارکت کارکنان در سازمان در پرتو اخلاقیات مناسب، موجب ایجاد و تقویت حس مسئولیت پذیری در آنان نسبت به ارزش ها و اهداف شده و به طورکلی تعهد آنان را نسبت به سازمان بالا می برد.
۲.

عوامل مؤثر بر سواد رسانه ای دانشجویان دانشگاه های افسری (یک مطالعه آمیخته)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: سواد رسانه ای دانشجویان دانشگاه های افسری ارتش جمهوری اسلامی ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱ تعداد دانلود : ۲۰
هدف: دانشگاه های افسری به عنوان مرکز تعلیم و تربیت افسرانی که در آینده ای نزدیک فرماندهان و مسئولان ارتش جمهوری اسلامی ایران هستند، بخشی از حفظ و صیانت منافع این سازمان در گرو بینش و تحلیل صحیح این افسران از منابع خبری است. ازاین رو هدف از این تحقیق تعیین عوامل مؤثر بر سواد رسانه ای دانشجویان دانشگاه های افسری ارتش جمهوری اسلامی ایران می باشد. روش شناسی: این تحقیق از نظر هدف کاربردی و روش آن آمیخته (کیفی- کمی) است که عوامل مؤثر بر سواد رسانه با ابزار مصاحبه با 8 نفر از خبرگان حوزه رسانه در ارتش جمهوری اسلامی ایران احصاء گردید. یافته ها: عوامل مؤثر بر سواد رسانه در 2 بعد، تولید محتوا با مؤلفه های: 1. محتوای رسمی، 2. محتوای غیررسمی و بعد دوم، مصرف محتوا، با 1. شناخت رسانه، 2. تفکر انتقادی و 3. مواجهه با رسانه احصاء و دسته بندی شدند. نتیجه گیری: نتایج یافته ها بخش کیفی در شکل ارائه فرضیات منعکس و در نرم افزار Smart pls، پس از تأیید روایی و پایایی مدل درونی و بیرونی در جامعه کمی مورد آزمون قرار گرفتند و یافته های حاصل از آزمون مسیر نیز نشان داد محتوای رسمی با ضریب مسیر 0.830، محتوای غیررسمی با ضریب مسیر 0.772، شناخت رسانه با ضریب مسیر 0.786، تفکر انتقادی با ضریب مسیر 0.864 و مواجهه با رسانه با ضریب مسیر 0.830، بر سواد رسانه ای دانشجویان دانشگاه های افسری ارتش جمهوری اسلامی ایران تأثیرگذارند.
۳.

بررسی تأثیر اخلاق کار اسلامی بر تعهد سازمانی از طریق متغیر میانجی انگیزش شغلی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اخلاق اسلامی در محیط کار تعهد سازمانی انگیزش شغلی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰ تعداد دانلود : ۲۴
هدف:هدف این پژوهش، واکاوی تأثیر اخلاق اسلامی در محیط کار بر تعهد سازمانی از طریق متغیر میانجی انگیزش شغلی است. این تحقیق از لحاظ ماهیت کاربردی، نوع تحقیق پیمایشی مبتنی بر همبستگی و روش تحقیق، تحقیقی کاربردی محسوب می شود.روش: روش پژوهش از جنبه هدف، کاربردی است که به روش میدانی داده ها با ابزار پرسشنامه  استاندارد محمد و رعنا (2020) جمع آوری شده است. جامعه آماری این تحقیق را کارکنان پایور ستاد نزاجا تشکیل می دهند.روش های تجزیه وتحلیل با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی مبتنی روش معادلات ساختاری با نرم افزار لیزرل انجام گردید.یافته ها: به منظور بررسی معنی دار بودن فرضیه های مطرح شده از آماره T استفاده می شود، باتوجه به اینکه آماره T  در کلیه فرضیه ها در بازه (96/1؛ 96/1-) قرار ندارد بنابراین می توان نتیجه گرفت که این فرضیه در سطح خطای 05/0 معنادار است. ازاین رو مشخص می شود که در سطح اطمینان 95 درصد اخلاق اسلامی در محیط کار تأثیر معناداری بر تعهد سازمانی با نقش متغیر میانجی انگیزش شغلی داشته و این فرضیه تأیید شده است.نتیجه گیری: نتایج آزمون معادلات ساختاری نشان داد در سطح اطمینان 95 درصد اخلاق اسلامی در محیط کار تأثیر معناداری بر انگیزش شغلی دارد. همچنین اخلاق اسلامی در محیط کار تأثیر معناداری بر تعهد سازمانی و انگیزش شغلی تأثیر معناداری بر تعهد سازمانی دارد. به طورکلی نتایج آزمون معادلات ساختاری نشان داد اخلاق اسلامی در محیط کار تأثیر معناداری بر تعهد سازمانی با نقش متغیر میانجی انگیزش شغلی دارد.
۴.

تاثیر تعدیل گر نوآوری و بازسازی در رابطه سرمایه اجتماعی- انسانی و عملکرد مالی با مسئولیت اجتماعی در شرکت های خدمات گردشگری تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: سرمایه اجتماعی سرمایه انسانی عملکرد مالی مسئولیت اجتماعی نوآوری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱ تعداد دانلود : ۱۶
هدف: این مقاله با هدف بررسی تاثیر تعدیل گر نوآوری و بازسازی در رابطه سرمایه اجتماعی- انسانی و عملکرد مالی با مسئولیت اجتماعی در شرکت های خدمات گردشگری تهران انجام شد.روش: از لحاظ هدف، کاربردی؛ ماهیت آزمون فرضیه، محیط انجام پژوهش میدانی، استراتژی همبستگی، واحد تجزیه وتحلیل فرد و در نهایت از نظر افق زمانی، مقطعی است. جامعه آماری پژوهش، مدیران و کارشناسان شرکت های گردشگری شهر تهران است. با استفاده از فرمول کوکران و انتخاب تصادفی، نمونه ای به تعداد 150 نفر انتخاب شد. برای تجزیه وتحلیل داده ها، از روش مدل معادلات ساختاری در قالب نرم افزار پی ال اس استفاده گردید. یافته ها: سرمایه انسانی توانایی نوآوری و تجدید ساختار استراتژی های سازمان را دارد. مهارت ها، دانش و شایستگی های اداری کارکنان، به شرکت های جهانگردی و توریستی کمک می کند تا خدماتی نوآورانه ایجاد کنند که منجر به افزایش بهره وری و عملکرد مالی سازمان گردد.نتیجه: نتایج تحقیق نشان داد که سرمایه اجتماعی و سرمایه انسانی بر عملکرد مالی تاثیر دارد و عملکرد مالی بر مسئولیت اجتماعی شرکت تاثیرگذار است. متغیرهای نوآوری در خدمت و  بازسازی استراتژیک رابطه بین هر دو بعد سرمایه، یعنی سرمایه انسانی و سرمایه اجتماعی با عملکرد مالی را به طور مثبتی تعدیل می کنند.
۵.

مدیریت استراتژیک تبلیغات و بازاریابی در راستای توسعه برند در صنایع دریایی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بازاریابی تبلیغات صنایع دریایی توسعه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷ تعداد دانلود : ۱۶
هدف:تحلیل فرصت ها و تهدیدات در هر حوزه کاری به عنوان یکی از اصلی ترین مراحل مدیریت راهبردی محسوب شده و در صورت اینکه پیچیدگی حوزه مذکور از نظر تعداد اجزا و نیز روابط میان آنها افزایش یابد،  این اقدام ضروری تلقی می گردد.در هزاره سوم رقابت جنگ گونه سازمانها و شرکت های تولیدی برای فروش محصولات خود، نگرش را به راهبردهای بازاریابی و تبلیغات تغییر داده و سازمانها خواسته یا ناخواسته به منظور بقاء در محیط رقابتی می بایست راهبردهایی مشخص در این حوزه داشته باشند.در این راستا، هدف از این مطالعه، شناسایی و اولویت بندی راهبردهای بازاریابی و تبلیغات در شکرت های تولیدی در صنعت دریایی کشور بوده است.روش شناسی:این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اجرا توصیفی بوده و به منظور جمع اوری اطلاعات با بهره گیری از ادبیات و پیشینه تحقیق راهبردهای ممکن شناسایی گردید. جامعه آماری این پژوهش کلیه مدیران 5 شرکت فعال در صنعت دریایی در بندرعباس بوده است و با توجه به تعداد محدود آنها از تمام شماری استفاده شده و کلیه مدیران این شرکتها در بررسی انجام شده شرکت نمودند.ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه مقایسات زوجی بوده و با روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی  و نرم افزار  Expert choiceمورد تحلیل قرار گرفت. به منظور تعیین روایی محتوی ابزار از نظر خبرگان استفاده شده و به منظور تعیین پایایی از ضریب ناسازگاری در فرایند تحلیل سلسله مراتبی  استفاده شده است.یافته ها: با توجه به اینکه شرکت های فعال در صنایع دریایی در رقابت بین المللی و جهانی حضور دارند و با توجه به بررسی های بعمل آمده از مدیران شرکت، راهبرد بازاریابی شرکت بر اساس جدول آنسف راهبرد توسعه بازاربوده و براین اساس و با در نظر گرفتن معیارهای اولویت بندی که شامل، نفوذ در بازار، هزینه، جمعیت تحت پوشش و در نهایت کمک به برندینگ است.نتیجه گیری .نتایج تحقیق نشان داد که از منظر معیار نفوذ در بازار، جامعه تحت پوشش و کمک به برندینگ راهبرد تبلیغات در رسانه ملی(تلویزیون) به عنوان بهترین راهبرد انتخاب و از منظر معیار هزینه راهبرد تبلیغات در شبکه های اجتماعی به عنوان مناسب ترین راهبرد تبلیغات انتخاب شده اند.
۶.

بررسی مولفه های امنیت سیاسی درحکمرانی شایسته(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: امنیت سیاسی حکمرانی شایسته فرد اجتماع حکومت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰ تعداد دانلود : ۲۵
هدف: یکی از دغدغه های اصلی اندیشمندان علوم انسانی در طول تاریخ رسیدن به الگوی حکمرانی شایسته بوده است. و با توجه به تهدیدات متنوعی که حکومتها و افراد جامعه با آن مواجه هستند،بررسی الگوی مطلوب امنیت سیاسی به منظور دستیابی به حکمرانی شایسته ضروری است.پژوهش حاضربا هدف بررسی زمینه های ایجاد امنیت سیاسی برای فرد،مردم و حاکمیت بر مبنی حکمرانی شایسته به رشته تحریر درآمده است. روش شناسی: به منظور تحلیل داده از روش کیفی، تحلیل مضمون استفاده شده است، و از بین روش های مختلف تحلیل مضمون در این مقاله از روش شبکه مضامین آترید و استرلینگ که توسط آن داده های کیفی تقسیم بندی، طبقه بندی، تلخیص و بازسازی می گردند. استفاده شده است   یافته ها: بر اساس نتایج پژوهش، تعداد 8 مولفه به عنوان مولفه های امنیت سیاسی  بر اساس شاخص های حکمرانی شایسته  احصاء گردید. نتایج: سیاستمداران و کارکزاران  کشور به منظور دست یابی به حکمرانی شایسته می بایست امنیت سیاسی را در تمامی اقدامات خود مدنظر داشته باشند و لازمه رسیدن به حکمرانی شایسته، برقراری امنیت سیاسی از سوی حکمران برای مردم و از سوی مردم برای حکمران می باشد که در مقاله به آن پرداخته شده است.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۴