مطالعات علوم مدیریت دریایی

مطالعات علوم مدیریت دریایی

مطالعات علوم مدیریت دریایی دوره 4 بهار 1402 شماره 1 (پیاپی 11) (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

بررسی رابطه تاب آوری با کیفیت زندگی کاری کارکنان در یک دانشگاه نظامی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تاب آوری کیفیت زندگی کاری کارکنان دانشگاه نظامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶ تعداد دانلود : ۲۶
هدف: پژوهش حاضر، باهدف بررسی رابطه بین تاب آوری با کیفیت زندگی کاری کارکنان در یک دانشگاه نظامی صورت گرفته است. روش: روش پژوهش ازنظر هدف کاربردی و ازنظر شیوه گردآوری داده ها توصیفی از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری پژوهش، کلیه  کارکنان دانشگاه مذکور در سال 1400-1399 است، که با توجه به سری بودن اطلاعات نظامی 160 نفر از کارکنان به عنوان نمونه در درسترس انتخاب شدند. جهت گردآوری داده ها از دو پرسشنامه تاب آوری و کیفیت زندگی کاری استفاده شده است. جهت تعیین روایی پرسشنامه، از روایی محتوایی و سازه استفاده شد. همچنین پایایی پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ «92/0»، ارزیابی شد. برای تحلیل داده ها از آزمون های کولموگروف - اسمیرنف، تی تک نمونه ای و ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است. یافته ها: یافته ها نشان داد: 1) کلیه مؤلفه های تاب آوری بالاتر از میانگین فرضی پژوهش قرار دارند. 2) میانگین کیفیت زندگی کاری و  تمامی مولفه های آن به غیر از فضای کلی زندگی، بالاتر از میانگین فرضی پژوهش قرار دارد. 3) بین تاب آوری وکیفیت زندگی کاری رابطه مثبت و معناداری وجود دارد (64/0- r= و 01/0P≤). نتیجه گیری: هرچه فرد قدرت بیشتری در تاب آوری، مقابله با مشکلات و استرس های زندگی داشته باشد کمتر در معرض آشفتگی های روانی و هیجانی قرار می گیرد و از سلامت و بهزیستی روانی بالاتری بهره مند می شود. با توجه به نتایج تحقیق بایستی به تاب آوری کارکنان توجه بیشتری مبذول گردد، زیرا که کیفیت زندگی کاریشان نیز تا حد خیلی بالایی در ارتباط با تاب آوری طبق نتایج تحقیق حاضر گزارش شده است.
۲.

طراحی الگوی تاثیر عوامل تعالی سازمانی بر توسعه مدیریت دانش (مورد مطالعه: سازمانهای دفاعی – نظامی)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تعالی سازمانی مدیریت دانش سازمان های دفاعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴ تعداد دانلود : ۲۲
هدف:  این مقاله با هدف طراحی الگوی تاثیر عوامل تعالی سازمانی بر توسعه مدیریت دانش (مورد مطالعه: سازمانهای دفاعی – نظامی) انجام شد.  روش: این تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش گردآوری اطلاعات از نوع توصیفی – پیمایشی است. جامعه آماری تحقیق حاضر یکی از سازمان های نیروهای مسلح (دانشگاه عالی دفاع ملی) است. روش نمونه گیری تصادفی ساده است حجم نمونه با جامعه آماری 150 نفر، برابر66 نفر با استفاده از فرمول کوکران تعیین شده است. یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهد که کلیه مولفه های عوامل تعالی سازمانی در سطح اطمینان 95 درصد بر توسعه مدیریت دانش اثرگذار است. بهره گیری از دانش و توسعه دانش به ترتیب بیشترین و کمترین تاثیر را بر توسعه مدیریت دانش دارند. نتیجه: سازمان های نظامی می بایست ساز وکاری در جهت ارتباط کارکنان با سایر افراد را به منظور تبادل اطلاعات ایجاد نمایند. همچنین سیستم های فناوری اطلاعات، صفحات گزارش عملکرد تهیه نموده و به روز نمایند. کار تیمی را در سازمان پرورش داده و تقویت فرهنگ تعالی را یکی از هدفهای مهم سازمان قرار دهند. از مدارک علمی و تجربیات و تخصص کارکنان استفاده کاربردی نماید.
۳.

بررسی تاثیر رهبری معنوی بر وفاداری کارکنان با نقش تعدیلگر اعتماد به سازمان (مورد مطالعه: شرکت فرودگاه و ناوبری هوایی ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: رهبری معنوی وفاداری کارکنان اعتماد به سازمان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸ تعداد دانلود : ۲۳
هدف:تحقیق حاضر با  هدف بررسی تاثیر سبک رهبری معنوی بر وفاداری کارکنان با نقش تعدیلگر اعتماد به سازمان صورت پذیرفت. روش: تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش گردآری داده ها توصیفی – همبستگی می باشد و از  سه پرسش نامه بومی سازی شده ی سبک رهبری  معنوی، وفادرای  کارکنان و اعتماد به سازمان به عنوان ابزار تحقیق استفاده شد. جامعه آماری تحقیق کارکنان شرکت فرودگاه و ناوبری هوایی بوده و حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران برابر با 284 نفر به روش نمونه گیری تصادفی ساده بدست آمد. روایی  پرسش نامه پایایی پرسش نامه  رهبری  معنوی با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برابر با 82/0 ،  وفاداری  کارکنان برابر با 82/0 و اعتماد به سازمان  79/0 برآورد گردید.، همچنین از معادلات ساختاری  جهت آزمون فرضیه های  استفاده شده است.یافته ها: نتایج تحقیق نشان داد که رهبری معنوی بر وفاداری  کارکنان تاثیر دارد، میزان اثر رهبری معنوی بر وفادرای برابر با 0.41 است، همچنین زیر مولفه های رهبری  معنوی ( چشم انداز معنوی، امید و ایمان، تعهد سازمانی، عشق به هم نوع، عضو بودن، معناداری  و بازخورد عملکرد)  بر  وفاداری  اثر دارد،نتیجه گیری: نتایج تحقیق نشان داد که تاثیر  اعتماد به سازمان بر  وفاداری  کارکنان نیز معنادار است، آنالیز مسیر بر اساس معادلات ساختاری  نقش تعدیلگر اعتماد به سازمان بین دو متغیر رهبری  معنوی  و وفاداری کارکنان را تایید کرد.
۴.

بررسی عوامل برون سازمانی مؤثر بر فرار از خدمت کارکنان (مطالعه موردی: یکی از یگان های نظامی)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: عوامل برون سازمانی فرار از خدمت یگان نظامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲ تعداد دانلود : ۱۴
هدف: امروزه اندیشمندان و نظریه پردازان روابط بین الملل بر این باورند که برخورداری هر نظام و حاکمیتی از آمادگی نظامی که در سایه یک سازمان نظامی توانمند حاصل می گردد، از عناصر کلیدی قدرت ملی آن نظام به حساب می آید. جمهوری اسلامی ایران نیز نه تنها از این قاعده مستثنی نبوده، بلکه نیازمندی اش به یک نهاد مقتدر نظامی به علت تعارض اهداف و آرمان هایش با دشمنان متعدد خارجی، بیش از سایر نظام ها است. یکی از بارزترین وجوه نهادگریزی در سازمان نیروهای مسلح، جرم فرار از خدمت است که امروزه به یک معضل سازمانی تبدیل شده و از جرایم شایع در نیروهای مسلح محسوب می گردد که وقوع آن معلول عوامل متعددی است. با توجه به اهمیت شناخت و بررسی این عوامل، در این مقاله به بررسی عوامل برون سازمانی مؤثر بر فرار از خدمت کارکنان در یک یگان نظامی پرداخته شده است. روش: پژوهش حاضر از نوع پیمایشی بوده و جامعه آماری آن تعداد 150 نفر از کارکنان یکی از یگان های نظامی بوده که در طول خدمت خود مرتکب سه مرحله فرار یا بیشتر شده اند. در گردآوری داده ها از روش های کتابخانه ای و میدانی (با استفاده از ابزار پرسشنامه) استفاده شده است. یافته ها: نتایج پژوهش نشان داد که فرار از خدمت کارکنان از عوامل متعددی نشأت می گیرد که در میان عوامل برون سازمانی، به ترتیب: مشکلات اقتصادی، مشکلات عاطفی و خانوادگی، فقدان انگیزه خدمتی، وضعیت تأهل، شرایط جغرافیایی محل خدمت، سن و تبلیغات منفی علیه سازمان بیش ترین میزان تأثیر را داشته اند. نتیجه گیری: با توجه به نتایج احصاء شده، یگان مورد مطالعه جهت جلوگیری از تحمیل هزینه های وارد شده به سازمان به علت فرار کارکنان می بایست عوامل شناسایی شده در تحقیق حاضر را به ترتیب اولویت مورد توجه و رسیدگی قرار دهد.
۵.

نقش تفکر راهبردی در موفقیت سازمان ها (مطالعه موردی استقرار نداجا در سواحل مکران)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مدیریت راهبردی تفکر راهبردی سواحل مکران نیروی دریایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱ تعداد دانلود : ۱۶
هدف: هدف محققین در این پژوهش بررسی نقش تفکر راهبردی در موفقیت نیروی دریایی ارتش ج.ا.ایران در استقرار در سواحل مکران است.روش:روش تحقیق انجام شده از نوع کاربردی-زمینه ای با روش توصیفی و رویکرد آمیخته است. جامعه آماری این تحقیق فرماندهان و مدیران عالی یکی از بخش های ارتش جمهوری اسلامی ایران هستند که به منظور دست یابی به هدف محققین، اثر متغیر مستقل تفکر راهبردی بر متغیر وابسته موفقیت نیروی دریایی ارتش ج.ا. ایران در استقرار در ساحل مکران مورد بررسی قرار گرفت.یافته ها: یافته های تحقیق نشان می دهد که تفکر راهبردی با استفاده از مؤلفه های خلاقیت، آینده نگری، جستجوگری، فرصت جویی هوشمندانه، خطرپذیری، رصد و پایش محیط داخلی و خارجی، عینیت گرایی، ترسیم چشم انداز، تدوین راهبرد، تفکر سیستمی، تفکر مفهومی، تفکر تحلیلی، تمرکز بر هدف، تفکر در زمان، ایمان و تلاش آگاهانه و شناخت سازمان در موفقیت نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در استقرار در سواحل مکران نقش مؤثری دارد.نتیجه گیری: نتایج به دست آمده حاکی از آن است که، اکثریت مطلق معتقدند تفکر راهبردی در موفقیت استقرار نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در سواحل مکران نقش بسزایی دارد.
۶.

شناسایی عوامل کلیدی توسعه بنادر هوشمند (مورد مطالعه: بندر چابهار)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بنادر توسعه هوشمندسازی بنادر هوشمند تکنیک دلفی فازی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶ تعداد دانلود : ۱۰
هدف: راه حل های متنوعی برای هوشمند سازی بندرها مطرح است که با توجه به نیاز، شرایط و ساختار هر بندر، برنامه ریزی لازم در جهت هوشمند شدن صورت می پذیرد. بر همین اساس هدف از انجام پژوهش حاضر  شناسایی عوامل مؤثر بر توسعه بنادر هوشمند به طور عام و بندر چابهار به طور خاص می باشد.روش شناسی: این پژوهش از حیث هدف  کاربردی و توسعه ای می باشد. جامعه و نمونه آماری پژوهش حاضر را 20 نفر از مدیران ارشد در بندر چابهار که حداقل دارای ده سال سابقه و تجربه عملی در حوزه لجستیک بندر می باشند، تشکیل می دهند. جهت جمع آوری داده های پژوهش، پرسش نامه ای  با بهره گیری از نتایج پژوهش های پیشین تدوین و برای اعضای پنل که شامل مدیران ارشد بندر چابهار بودند، ارسال شد.یافته: با استفاده از روش دلفی فازی ابعاد در 14 بُعد و 36 مؤلفه از 96 مؤلفه شناسایی و تایید شدند. که مشتمل بر اقتصاد عملیاتی (با سه مؤلفه)؛ هوشمندی (با دو مؤلفه)؛ محیط زیست با (سه مولفه)؛  چابکی؛ شخصی سازی؛ همکاری؛ آزادسازی، سیستم های ساخت و عملیات بندر؛ خدمات اجتماعی(هر کدام با یک مؤلفه)؛ زیرشاخص اتوماسیون (با نه مؤلفه)؛ ایمنی و امنیت هوشمند ( با چهار مؤلفه)؛ ایمنی و دریانوردی (با سه مؤلفه)؛ سیستم های زنجیره عرضه و لجستیک بندر (با سه مؤلفه) و بُعد سیاسی و نهادی (با سه مؤلفه) منتخب شدند.نتیجه گیری: . با بهره گیری از فناوری اینترنت اشیاء، مدیران قادر خواهند بود تا نه تنها در هر زمانی موقعیت مکانی کانتینر خود را مشاهده کنند، بلکه دمای کانتینر، حرکات مشکوک منجر به سرقت کانتینر، وجود هرگونه مواد معلق در اطراف کانتینر و حتی موقعیت آن نسبت به سایر کانتینرها را مشخص کنند.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۴