آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۴

چکیده

زمینه و هدف: سازمان هایی که با رقابت سختی در بازارهای جهانی مواجهند، از سرمایه گذاری بر پروژه های تحقیق و توسعه جهت حفظ برتری و برونسپاری این پروژه ها با سامانه های پیچیده استفاده می نمایند. بر این اساس این مقاله با هدف شناسایی و دسته بندی عوامل مؤثر بر برونسپاری پروژه های تحقیق و توسعه محصولات با سامانه های پیچیده انجام شد. روش شناسی: روش شناسی این مقاله از نظر هدف کاربردی و بصورت آمیخته بود.گردآوری اطلاعات در بخش کیفی در دو مرحله به صورت فراترکیب شاخص ها شناسایی و با استفاده از تکنیک دلفی در بین 15 نفر از خبرگان نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران مورد پایش قرار گرفتند در بخش کمی تعداد  205 نفر از کارکنان و مدیران با استفاده از فرمول کوکران با روش نمونه گیری در دسترس از بین جامعه مورد مطالعه انتخاب شدند. روش تحلیل داده ها در این مرحله تحلیل عاملی اکتشافی بود. یافته ها: عوامل موثر بر برونسپاری پروژه های تحقیق و توسعه محصولات با سامانه های پیچیده در نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران عبارتند از؛ عوامل ساختاری، استراتژیک، مدیریت تأمین کنندگان، مالی. نتیجه گیری: شناسایی عوامل مؤثر بر برونسپاری در سازمان های با ویژگی های فناوری بالا بعنوان بخشی از استراتژی محسوب می شود که می بایست بسترهای استفاده از آن شناسایی شود که در این مقاله این عوامل برای سازمان نیروی دریایی شناسایی گردید.

تبلیغات