آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۴

چکیده

هدف : صاحب نظران برآنند که حفظ و توسعه مزیت رقابتی خود منجر به عملکرد مطلوب می شود چراکه مزیت های مبتن ی ب ر منابع و قابلیت های درونی سازمان ها همانند تکنیک منبع یابی راهبردی و تدارکات الکترونیکی بهتر از فرصت های محیطی می توانند موقعیت رقابتی سازمان ها را ایجاد و عملکرد را بهبود بخشد لذا در این پژوهش هدف تعیین تأثیر منبع یابی راهبردی و استفاده از سیستم تدارکات الکترونیکی بر عملکرد سازمان بوده است. روش : تحقیق حاضر از حیث هدف، کاربردی بوده و ازنظر روش جمع آوری اطلاعات، توصیفی_همبستگی بوده است. جامعه آماری؛ شامل 455 نفر از مدیران ارشد شرکت های تولیدی شهرک های صنعتی شهرستان بندر عباس بوده و حجم نمونه با استفاده از نمونه گیری تصادفی ساده و فرمول کوکران 208 بوده است، ابزار جمع آوری اطلاعات، شامل 4 پرسشنامه عملکرد سازمان، منبع یابی راهبردی، تدارکات الکترونیک و عوامل محیطی بوده و تحلیل داده ها کمی با آمار توص یفی و آم ار اس تنباطی (معادلات ساختاری) صورت گرفته است. یافته ها: حاکی از آن است که منبع یابی راهبردی و تدارکات الکترونیکی بر عملکرد سازمان تأثیر مثبت و معناداری داشته و نیز سیستم تدارکات الکترونیکی بر منبع یابی راهبردی تأثیر مثبت و معناداری دارد و «درجه آشفتگی بازار» به عنوان عامل محیطی تأثیر منبع یابی راهبردی و تدارکات الکترونیکی را بر عملکرد شرکت تعدیل می کند. نتیجه گیری: به کارگیری تکنیک و فناوری های نوین مثل؛ منبع یابی راهبردی و تدارکات الکترونیک سطح عملکرد مالی، عملکرد عملیاتی و عملکرد زنجیره تامین سازمان را بهبود خواهد بخشید.

تبلیغات