آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۴

چکیده

هدف:   هدف اصلی این تحقیق تعیین تاثیر ماهیت شغل بر خلاقیت کارکنان با توجه به نقش تعدیلگری جنسیت کارکنان در صندوق کارآفرینی صنایع دریایی استان مازندران بوده است روش: این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت و روش توصیفی پیمایشی می باشد. ابزار گردآوری داده ها سه پرسشنامه استاندارد؛ ماهیت شغلی (بیکر، 1978)، پرسشنامه خلاقیت فردی (کواله و و همکاران، 2011) و پرسشنامه خلاقیت سازمانی (فتحی، 1392) بود. جامعه آماری این تحقیق شامل کارکنان در صندوق کارآفرینی صنایع دریایی استان مازندران که بالغ بر 93 نفر می باشند که تعداد 75 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب و بین آنها پرسشنامه توزیع گردید. برای آزمون فرضیات از آزمون رگرسیون و پیرسون استفاده شد.   یافته ها: ابعاد مختلف ماهیت شغل تاثیر معناداری بر خلاقیت کارکنان در صندوق کارآفرینی صنایع دریایی استان مازندران دارد و خلاقیت فردی تاثیر معنا داری بر خلاقیت سازمانی دارد. همچنین نتیجه نشان داد که جنسیت تاثیر تمامی ابعاد ماهیت شغل بر خلاقیت فردی کارکنان را تعدیل می کند، بطوریکه تاثیر خوداستقلالی و چالش های شغلی بر خلاقیت فردی کارکنان در زنان بیشتر از مردان بوده و تاثیر ارزش کار، بازخورد شغلی، ابزار شغلی و فرصت های شغلی بر خلاقیت فردی کارکنان در مردان بیشتر از زنان بوده است. نتیجه گیری: درصورتیکه تمامی ابعاد ماهیت شغل از جمله ارزش کار، خود استقلالی، بازخورد، ابزار شغلی، فرصت های شغلی و چالش های شغلی بهبود یابند، شاهد افزایش خلاقیت فردی کارکنان و سازمان خواهیم بود که با توجه نه نقش تعدیلگر جنسیت، این تاثیرات در زنان و مردان متفاوت می باشد.

تبلیغات