مطالعات علوم مدیریت دریایی

مطالعات علوم مدیریت دریایی

مطالعات علوم مدیریت دریایی دوره 4 تابستان 1402 شماره 2 (پیاپی 12) (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

شناسایی عوامل علی، زمینه ای و مداخله گر تاثیرگذار بر رفتار سمی کارکنان در بخش دولتی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: رفتار سمی کارکنان عوامل علّی عوامل زمینه ای عوامل مداخله گر مطالعه کیفی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸ تعداد دانلود : ۱۹
هدف: سازمان پدیده ای اجتماعی است که انسان و رفتارهایش مرکز ثقل آن می باشد.آنچه برای سازمان حیاتی به نظر می رسد شناخت الگوهای رفتاری ناسالم و ایمن سازی از اثرات آن است. و این امر منجر به کاهش رنج و درد عاطفی ناشی از رفتارهای ناسالم خواهد بود. لذا پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل اثرگذار بر رفتار سمی کارکنان در سازمان های دولتی انجام گرفت. روش:روش پژوهش از نوع کیفی و از نوع اکتشافی است. جامعه آماری این پژوهش شامل متخصصان و صاحب نظران در حوزه مدیریت و رفتارسازمانی در بخش دولتی  بودند که نمونه با تکنیک گلوله برفی و حجم نمونه با در نظر گرفتن اشباع نظری انجام شد(13 نفر).ابزار گردآوری داده ها مصاحبه نیمه ساختاریافته بود. یافته:تجزیه وتحلیل دادها طی سه مرحله کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی انجام گردید و در مجموع 18 عامل اثرگذار علی در قالب چهار مقوله فرعی و دو مقوله کلی، عوامل فردی و عوامل محیطی-سازمانی شناسایی شدند، همچنین 16 عامل اثرگذار زمینه ای در قالب سه مقوله فرعی و سه مقوله کلی  عوامل فرهنگی-اجتماعی، عوامل اقتصادی و عوامل سیاسی-سازمانی قرار گرفتند.در نهایت در گروه عوامل مداخله گر در مجموع 13 عامل اثرگذار دو مقوله فرعی و یک مقوله کلی (فضای مدیریتی -سازمانی) دسته بندی شدند. نتیجه گیری: لایه های نهفته در ذهن انسان به دنبال فرصت مناسبی تا خود را در قالب رفتار نشان دهد .مخصوصا افکار سمی که می تواند  منجر به رفتارهایی را منجر گردد.نتایج این پژوهش می تواند برای مدیران در راهبری سازمان مثمرثمر بوده و در پیش بینی رفتارهای کارکنان و کنترل آنان نقش کلیدی را ایفا نماید.
۲.

اولویت بندی تأثیر عوامل سرمایه فکری وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با استفاده از روش دنپ(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: سرمایه فکری توان دفاعی دیمتل دنپ

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰ تعداد دانلود : ۲۳
هدف: این مقاله با هدف بررسی چگونگی تأثیر عوامل سرمایه فکری وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با استفاده از روش  دنپ و اولویت بندی آن انجام شد.روش شناسی: روش مورد استفاده در این پژوهش از نظر ماهیت داده ها کمی،  از نظر هدف کاربردی و از حیث گردآوری داده ها از نوع تحقیقات توصیفی بوده است. در این پژوهش برای گردآوری داده ها از ابزار پرسش نامه دیمتل  و برای اولویت بندی معیارها از تکنیک دنپ بهره گیری شده است. تمامی مراحل با استفاده از نرم افزار اکسل انجام شده است. روایی پرسشنامه به تائید خبرگان رسید. برای سنجش پایایی پرسشنامه از نرخ ناسازگاری استفاده شده است. از آنجاییکه نرخ ناسازگاری ماتریس F از 0/1 کمتر می باشد در نتیجه ماتریس مورد نظر که منبعث از آراء نظرات خبرگان می باشد پایایی دارد و میتوان ادامه مسیر  را پیمود.یافته ها: تعداد 3 معیار و 13 زیرمعیار با استفاده از تکنیک دنپ وزن دهی شدند. در نهایت یافته های پژوهش حاکی از اهمیت بالای معیار سرمایه انسانی در ارتقاء اقتدار توان دفاعی می باشد و سرمایه اجتماعی و سرمایه ساختاری در اولویت های بعدی می باشد. زیرمعیارهای آرمان گرا، اقتدارگرا، عنصر رابطه ای به ترتیب بیشترین اهمیت را در الگوی سرمایه فکری وزارت دفاع دارند. نتیجه گیری: یکی از مسایل کلیدی امروز و آینده نیروهای مسلح کشور، نه تنها به کارگیری سرمایه انسانی متخصص و متعهد برای خلق یا توسعه فناوری ها و قابلیت های پیشرفته است بلکه نیروهای مسلح و خصوصاً وزارت دفاع نیازمند طراحی الگویی کارآمد برای بکارگیری سرمایه های انسانی و استعدادهای خاص در راستای دستیابی به نوآوری ها و پیشرفت های شالوده شکن می باشد که این موضوع اهمیت پرداختن به سرمایه فکری و نیز اولویت بندی عوامل آن را نشان می دهد.  
۳.

ارائه مدل آینده پژوهی مناسب نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: آینده پژوهی نداجا الگو آموزش

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸ تعداد دانلود : ۱۷
هدف:اندیشیدن درباره آینده برای کارها و اقدامات کنونی هر سازمانی امری ضروری است. واکنش بدون اندیشیدن به آینده امکان پذیر است، اما کنش امکان پذیر نیست چرا که عمل نیاز به پیش بینی دارد. بدین ترتیب، مقاله حاضر با هدف ارائه مدل آینده پژوهی مناسب نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری اسلامی ایران انجام شد.روش: این تحقیق از نظر هدف به صورت کاربردی، از نظر نوع انجام، یک تحقیق آمیخته-اکتشافی است. جامعه آماری شامل 30 نفر از جمله مدیران و فرماندهان ارشد ستاد نداجا می باشد در بخش کیفی داده ها از طریق مصاحبه عمیق نیمه ساختار یافته با چهار نفر از خبرگان آینده پژ وهی به صورت اشباع داده جمع آوری و پس از تحلیل مضمون پرسش نامه ای با 21 گویه تهیه و در اختیار صاحب نظران خبره نیروی دریایی قرار گرفت. و با استفاده از  نرم افزارهای تحلیل عاملی (SPSS) و روش دلفی نتایج مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.یافته ها: هشت مولفه مشتمل بر ساختار سازمانی، اهداف، محورهای فعالیت آینده پژوهی، انتظارات سازمان، افق زمانی، مدت زمان در دسترس، نیروی انسانی و فرهنگ مشارکت و پاسخ گویی به عنوان ابعاد مختلف آینده پژوهشی در نیروی دریایی ارتش شناسایی گردید.نتایج: پژوهش نشان داد پیاده سازی نظام آینده پژوهی مناسب در نداجا موجب توسعه و تقویت هوشمندی راهبردی، افزایش دقت و سرعت عمل نیروی دریایی راهبردی، تعیین و اصلاح جهت گیری ها و تصمیم گیری های راهبردی، تقویت و تحریک خلاقیت و نوآوری و افزایش پویایی سازمان می شود. هم چنین مشخص گردید تاثیرگذارترین بعد، بعد روش هاست و بیشترین تاثیر مربوط به تاثیر فرهنگ مشارکت است. از طرفی وجود ساختار سازمانی موثر با مشارکت ارتباط بسیار مهمی دارد و آشنایی قبلی مشارکت کنندگان با آینده نگاری نیز تاثیرگذار است، بنابراین با برگزاری جلسات آموزش آینده پژوهی می توان سطح همکاری ها را ارتقاء بخشید و به اهداف مدنظر سازمان نزدیک شد.
۴.

ارزیابی نقش رضایت شغلی درتاثیر ویژگی های شغلی و اهمال کاری کارکنان یگان های لجستیکی در نیروی دریایی راهبردی ارتش(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: اهمال کاری ویژگی های شغلی رضایت شغلی نیروی دریایی راهبردی ارتش

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹ تعداد دانلود : ۲۱
هدف: هدف از انجام این پژوهش بررسی نقش میانجی رضایت شغلی به منظور بررسی تاثیر ویژگی های شغلی بر اهمال کاری کارکنان آمادی در نیروی دریایی راهبردی ارتش بوده است. روش شناسی:این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اجرا توصیفی بوده و به منظور جمع اوری اطلاعات از پرسشنامه های استاندارد رضایت شغلی ، ویژگی های شغلی و همال کاری کارکنان استفاده شده است. جامعه آماری تحقیق شامل تمامی کارکنان آمادی در نیروی دریایی راهبردی ارتش بوده و حجم نمونه با استفاده را رابطه کوکران و در نظر گرفتن ضریب از پیش معلوم 242 نفر تعیین و با استفاده از روش تصادفی ساده انتخاب گردیدند.به منظور تعیین روایی محتوی ابزار جمع آوری اطلاعات از نظر خبرگان استفاده شده و پایایی ابزار جمع آوری اطلاعات نیز با استفاده از ضریب کودر- ریچاردسون مورد تائید قرار گرفته است. یافته ها:بررسی ها نشان داد که اهمال کاری عوارض نامطلوبی را برای فرد و سازمان به جای میگذارد که افت عملکرد و کاهش بهره وری کلی سیستم لجستیک نداجا ،معطل شدن بخش های عملیاتی ،کاهش انگیزش کارکنان،افزایش غیبت ها و جابجایی و تاخیر در انجام وظایف شغلی فرد،اتلاف وقت و نگرش منفی فرد به  نداجا و محیط خدمتی از جمله آن  است نتیجه گیری :نتایج نشان داد که تمامی مولفه های ویژگی های شغلی بر اهمال کاری کارکنان موثر بوده و با توجه به پارامترهای آماری بدست آمده ، این تاثیر معکوس است.به عبارتی دیگر با ارتقای سطح ویژگی های شغلی و نیز رضایت شغلی کارکنان ،اهمال کاری آنها کاهش میابد. واژگان کلیدی: اهمال کاری، ویژگی های شغلی، رضایت شغلی،نیروی دریایی راهبردی ارتش
۵.

کشتیرانی و تهدیدهای محیط زیست دریایی جنوبگان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: جنوبگان محیط زیست دریایی معاهده های حقوقی کشتیرانی تهدیدهای زیست محیطی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱ تعداد دانلود : ۲۱
هدف: حضور روزافزون کشتی ها و حوادث کشتیرانی، مهم ترین منشأ تهدیدها و آلودگی های زیست بوم دریایی جنوبگان به شمار می آید. این نوشتار، در پی ارزیابی کارآمدی، بازدارندگی و جامعیت حقوق محیط زیست دریایی جنوبگان ناظر بر کشتی ها است.   روش: این پژوهش، با استفاده از روش کیفی روندپژوهی انجام شده است. روندها زنجیره مستمری از رویدادها به ویژه رویدادهای جریان سازی هستند که وضعیت کنونی را مشخص کرده و از موقعیت های محتمل آینده خبر می دهند. منابع مورد استفاده این پژوهش بنا به ماهیت کیفی آن، از نوع اسنادی و کتابخانه ای است. داده های مورد نیاز از اسناد دست اول حقوقی، کتاب ها، مقاله های معتبر و تارنماهای مرتبط با موضوع گردآوری شده اند. یافته ها: پژوهش نشان داد که تهدیدآفرینی زیست محیطی کشتی ها به ویژه با ظهور تهدیدهای نوپدید در سال های پیش رو به دلایلی چون تغییر اقلیم، گرم شدن زمین و ذوب شدن تدریجی یخ های قطبی از یک سو و افزایش رقابت های ژئواسترتژیکی قدرت های بزرگ در جنوبگان از سوی دیگر، افزایش یابد. از این رو، به منظور حفاظت پایدار از محیط زیست دریایی جنوبگان، باید کشتیرانی سبز و استفاده از کشتی های سازگار با محیط زیست در دستور نهادهای مرتبط قرار گیرد. نتایج: نظام حقوقی چندسطحی و سخت گیرانه محیط زیست دریایی جنوبگان، با داشتن شرایط سازواری و هم تکمیلی با حقوق بین الملل زیست محیطی از کارآمدی و بازدارندگی مطلوب و مناسبی در حفاظت از زیست بوم دریایی جنوبگان برخوردار است، اما به دلیل مسلم پنداشتن ممنوعیت فعالیت های نظامی در این منطقه، حداقل تا زمان بازنگری پیمان جنوبگان در سال 2048 و در نتیجه مسکوت گذاشتن رابطه کشتی های جنگی و محیط زیست دریایی جنوبگان به لحاظ جامعیت، ناکافی به نظر می رسد.
۶.

تشخیص انسان با استفاده از دوربین های حرارتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: تصویر حرارتی تشخیص انسان الگوریتم یولو شبکه عصبی عمیق یادگیری عمیق

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶ تعداد دانلود : ۱۲
هدف: امروزه با توجه به وجود تهدیدات متنوع برای برای افراد و اماکن خصوصی و دولتی تمام تلاش ها برای بهره برداری از پیشرفت های تکنولوژیک موجود برای جلوگیری از حوادث ناگوار و حفاظت از مردم و اماکن آنها انجام می شود. برای نظارت و کنترل محیط امروزه به طور گسترده از سیستمهای نظارتی مبتنی بر دوربین استفاده می شود. دوربین های معمولی مورد استفاده در این سیستمها در شرایط آب و هوایی مختلف و یا در طول شب برای شناسایی و تشخیص اشیاء با چالش روبرو هستند و نتایج ضعیفی ارائه می دهند. برای افزایش امنیت و نظارت در مناطق حفاظت شده، شناسایی افراد و تحرکات مشکوک در شرایط آب و هوایی مختلف و در طول 24 ساعت شبانه روز بسیار مهم است. روش شناسی: این تحقیق از نظر هدف کاربردی است و نتایج این پژوهش با استفاده از روش های مبتنی بر شبیه سازی ارائه شده است. یافته ها: با پیشرفت فناوری و استفاده گسترده از تصاویر حرارتی، شاهد روندی تحولی در حوزه تشخیص و شناسایی اشیا هستیم. تصاویر حرارتی، امکان دست یابی به اطلاعاتی در مورد میزان انتقال حرارت یک سطح و شکل آن را برای ما فراهم می کنند. در این مقاله، هدف ما، استخراج و تحلیل اطلاعات مفید تصاویر حرارتی با هدف شناسایی و تشخیص انسان با استفاده از دوربینهای حرارتی است. نتیجه گیری: ما برای شناسایی و تشخیص اشیاء در ویدیوی حرارتی از شبکه یولو3 استفاده کرده ایم. براساس نتایج حاصل با 6/94 mAP = قادر به شناسایی و تشخیص انسان در ویدیوهای خروجی از دوربین حرارتی شده ایم.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۴